Arco Vara: 2021. aasta I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraJUHATAJA KOMMENTAARID

Arco Vara jaoks jääb esimest kvartalit iseloomustama fraas, et soovist arendusmahte kasvatada ei pea ainult unistama. Alustasime detailplaneeringu ettevalmistamist Tallinnas ligikaudu 75 000 ruutmeetril, millest 69 500 m2 asub Harku järve ääres ning 5 500 m2 Kodulahe piirkonnas. Mõlemast täpsemalt allpool.

2021. aasta kolmel esimesel kuul teenis Arco Vara kasumit Iztok Parkside, Kodulahe III etapi ja Kodukalda lõpumüükide vormistamisel. Loetelus esimese kahe puhul on kõik korterid aruande esitamise hetkeks müüdud, Kodukalda arenduses on veel saadaval 3 korterit.

Arco Vara brändi litsentsitasusid teeniti esimeses kvartalis oodatust enam, kuid üüritulu Bulgaaria Madrid BLVD hoonest saadi planeeritust ligi 9% vähem – seoses seni kestvate Covid-19 piirangutega ja lühiajalise vakantsusega poepinnal. Tänaseks on taas saavutatud 100% rentnikega täituvus, mis annab kindlust järgmiste perioodide üüritulu osas.

Oleme Tallinnas tegutsedes ootamatult ajas, kus elamukinnisvara nõudlus ületab pakkumist, kuid samal ajal on pikenenud ehitusmaterjalide tarneajad ning kallinenud ehitusmaterjalide hinnad. Kodulahe IV ja V on eellepingutega kaetud juba ligi 75% korteritest ehk ligikaudu 9 miljonit eurot müügitulu 2022. aastaks. Kodulahe IV ja V etapi edukas ehitusprotsess võib aga kujuneda lühiajaliselt väljakutseks. Samuti võib kujuneda väljakutseks Kodulahe VI etapi ehituse alustamine õigel hetkel, kuna ehitusluba on oodata 2021. aasta juunis ja soodne protsess võimaldaks 2023. aastal 24 miljonit eurot müügitulu.

2021. aasta I kvartalis alustasime Tallinnas uute detailplaneeringute ettevalmistamisega, millest esimene asub juba Arco Vara tuntud Kodulahe piirkonnas, aadressil Soodi 6. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule hindame arenduse brutomahuks 6 500 m2 ning ootame müügitulu 14 miljonit eurot aastal 2024.

Uutest detailplaneeringutest pikaajalisem, aadressil Paldiski mnt 124b, hõlmab ligikaudu 7 hektari suurust ala, kuhu planeerime arendada enam kui 450 kodu. Projekti esimese etapi oodatav ehituse algus on 2023. aastal ja kogu projekti valmimine 2027. aastal ning kogu projekti müügitulu hindame tänasel hetkel 70 miljonile eurole.

Bulgaaria kinnisvaraturg on oluliselt rahulikum: seda mõjutavad ettevaatlikkus tervishoiu keeruliste aegade ja riiklikud valimistega seoses. Peamised ülesanded Bulgaarias on Madrid BLVD hoone edukas majandamine ja uue elamuprojekti arenduse alustamine juba käesoleval aastal.

Kokkuvõtvalt oleme 2021. aasta alguses kindlustanud Eestis olulise arendusmahu järgmiseks 5 aastaks, kuid eesmärgiks on ka Bulgaarias regulaarse ja stabiilse elamute arenduse saavutamine.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2021. aasta I kvartali müügitulu oli 9 166 tuhat eurot, mis on 4,1 korda rohkem kui 2020. aasta I kvartali müügitulu 2 238 tuhat eurot.

2021. aasta I kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 1 809 tuhat eurot ja puhaskasumiks 1 700 tuhat eurot. 2020. aasta I kvartalis sai grupp ärikasumit 133 tuhat eurot ja puhaskasumit 20 tuhat eurot.

2021. aasta I kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 58 korterit. 2020. aasta I kvartalis müüdi 10 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2021. aasta I kvartalis 6 687 tuhande euro võrra, tasemele 1 812 tuhat eurot 31.03.2021 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2021 seisuga 5,2%, mis on 0,4% kõrgem kui 31.12.2020 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2021. aasta I kvartalis 9 166 tuhat eurot (I kvartal 2020: 2 238 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas I kvartalis 8 902 tuhat eurot (2020. aasta I kvartal: 1 995 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2021. aasta I kvartalis oli 194 tuhat eurot (2020. aasta I kvartalis 182 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal olid kõik kontori- ja kaubanduspinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Kodulahe kvartali II etapis on müümata äripind. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja kasutusloa.

2020. aasta IV kvartalis lõppesid ehitustööd Kodulahe kvartali III etapis, kus valmis 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Käesoleva aruande avaldamise päevaks on kõik korterid müüdud ning majal on olemas kasutusluba.

2020. aasta lõpus alustati Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitust. Valmimisel on kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5 Merimetsas. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes pooleteise aastaga. Aastaaruande avaldamise päevaks on 72 korterist 52 eelmüüdud ja 13 broneeritud.

Kodulahe projekti VI etapp aadressil Paldiski mnt 74 ootab ehitusluba, projekteerimine on töös. Kodulahe VI etapi ehituse algus on kavandatud 2021. aastasse. Plaanis on ehitada paviljon ja 112 korterit, millest mitmed on merevaatega. Korterelamud saavad valmis umbes 2 aastat pärast ehituse algust.

2020. aasta IV kvartalis algasid lõppmüügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu rajati 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Vahearuande avaldamise päevaks on 30 korterist müüdud 27 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias hoogustus 2020. aasta detsembris, mil hoone sai kasutusloa. Käesoleva kvartaliaruande avaldamise päevaks on kõik korterid müüdud. Projekt koosnes kolmest kortermajast kokku 67 korteriga. Kuna korterid anti bürokraatlike takistuste tõttu kätte aasta hiljem kui lubatud, soovib 2 klienti hüvitist kokku summas 40 tuhat eurot. Kuna nimetatud korteriomanikud soovivad valuraha, aga mitte korteritest loobuda, ei ole hüvitise maksmise kohustus realistlik ja reservi selleks pole moodustatud.

Botanica Lozeni projekti oli kavandatud preemiumklassi arendus, mis Covid-19 taandumiseni on otsustatud ajutiselt külmutada. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.03.2021 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 3 kuud 2021 3 kuud 2020
 
Müügitulu enda kinnisvara müügist 8 902 1 995
Müügitulu teenuste müügist 264 243
Müügitulu kokku 9 166 2 238
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -7 119 -1 827
Brutokasum 2 047 411
Muud äritulud 10 0
Turustuskulud -35 -42
Üldhalduskulud -184 -236
Muud ärikulud -29 0
Ärikasum 1 809 133
Finantskulud -109 -113
Kasum enne tulumaksu 1 700 20
Aruandeperioodi puhaskasum 1 700 20
  Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis 1 700 20
Aruandeperioodi koondkasum 1 700 20
   Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis 1 700 20
 Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)    
– tava 0,19 0,00
– lahustatud 0,18 0,00

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.03.2021 31.12.2020
Raha ja raha ekvivalendid 5 872 2 200
Nõuded ja ettemaksed 679 1 344
Varud 11 248 14 960
Käibevara kokku 17 799 18 504
Nõuded ja ettemaksed 104 5
Kinnisvarainvesteeringud 9 550 9 564
Materiaalne põhivara 20 22
Immateriaalne põhivara 124 136
Põhivara kokku 9 798 9 727
VARAD KOKKU 27 597 28 231
Laenukohustused 553 3 482
Võlad ja saadud ettemaksed 3 989 3 308
Lühiajalised kohustused kokku 4 542 6 790
Laenukohustused 7 131 7 217
Pikaajalised kohustused kokku 7 131 7 217
KOHUSTUSED KOKKU 11 673 14 007
     
Aktsiakapital 6 299 6 299
Registreerimata aktsiakapital 273 273
Ülekurss 2 285 2 285
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Jaotamata kasum 5 056 3 356
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 15 924 14 224
OMAKAPITAL KOKKU 15 924 14 224
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 27 597 28 231
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal