Baltic Horizon Fund: 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Baltic Horizon FundVara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta I kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 260,9 miljonilt eurolt (2018. aasta IV kvartali lõpu näitaja) 269,5 miljoni euroni. See on peamiselt seotud Duetto II büroohoone soetamisega veebruaris.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta I kvartalis vähenes Fondi vara puhasväärtus 109,8 miljonilt eurolt (2018. aasta IV kvartali lõpu näitaja) 109,3 miljoni euroni. Fondi vara puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi I kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,1 miljonit eurot (0,027 eurot osaku kohta) ja negatiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis.

Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta I kvartali puhaskasum oli 2 173 tuhat eurot (2018. aasta I kvartal: 1 684 tuhat eurot). Fond teenis 2019. aasta I kvartalis 3,9 miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta I kvartal: 3,4 miljonit eurot). Puhtale renditulule ja puhaskasumile avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses (LNK Centre ja Duetto II büroohooned).

Rahaline väljamakse (dividend)
17. mail 2019 kuulutas Fond 2019. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 2,45 miljonit eurot ehk 0,025 eurot osaku kohta (IV kvartalis 2018 2,119 miljonit eurot või 0,027 eurot osaku kohta).

Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodes I kv 2019 I kv 2018 Muutus (%)
       
Puhas renditulu 3 916 3 409 14,9%
Ärikasum 3 213 2 775 15,8%
Finantstulud ja -kulud -897 -487 84,2%
Maksueelne kasum 2 316 2 288 1,2%
Perioodi puhaskasum 2 173 1 684 29,0%
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 78 496 8311 78 154 221 0,4%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,02 50,0%
Tuhandetes eurodes 31.03.2019 31.12.2018 Muutus (%)
 
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 263 566 245 160 7,5%
Vara brutoväärtus 269 488 260 878 3,3%
Intressikandvad laenukohustised 149 159 140 507 6,2%
Kohustised kokku 160 149 151 073 6,0%
Vara puhasväärtus 109 339 109 805 -0,4%
Ringluses olevate osakute arv 78 496 831 78 496 8311 0,0%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3929 1,3988 -0,4%
Laenu tagatuse suhtarv 56,6% 57,3%  
Keskmine sisemine intressimäär 2,4% 2,4%  
  1. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta I kvartalis

2019. aasta I kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 96,6% (2018. aasta IV kvartal: 98,2%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,3% (2018. aasta IV kvartal: 98,6%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta I kvartalis 6,7% (2018. aasta IV kvartal: 6,8%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,3% (2018. aasta IV kvartal: 6,5%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. märts 2019

Kinnisvarainvesteering Segment Turuväärtus1
Tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
I kv 2019
 
Vilnius, Leedu
Duetto I Büroo 16 320 8 498 7,9% 7,2% 100,0%4
Duetto II Büroo 18 338 8 636 7,1% 7,1% 100,0%4
Europa ostukeskus Kaubandus 41 139 16 856 6,9% 6,3% 96,3%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 17 465 11 247 7,4% 6,6% 98,3%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 461 4 831 8,6% 7,5% 100,0%
Meraki 1 670
Kinnisvarainvesteeringud kokku 102 393 50 068 7,3% 6,7% 98,2%
             
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 25 734 10 458 7,0% 6,5% 100,0%
Vainodes I Büroo 21 243 8 052 6,8% 6,8% 100,0%
LNK Centre Büroo 17 450 7 453 6,1% 5,9% 100,0%
Sky supermarket Kaubandus 5 390 3 254 5,0% 4,6% 99,4%
Kinnisvarainvesteeringud kokku 69 817 29 217 6,5% 6,3% 99,9%
             
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 32 450 9 145 4,3% 4,6% 90,9%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 470 8 664 8,5% 7,0% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 17 240 9 179 7,3% 6,5% 90,2%
Lincona Büroo 17 176 10 871 8,5% 7,7% 100,0%
Pirita ostukeskus Kaubandus 10 020 5 508 4,6% 5,6% 89,2%
Kinnisvarainvesteeringud kokku 91 356 43 367 6,1% 6,0% 94,6%
Portfell kokku   263 566 122 652 6,7% 6,3% 97,3%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes Lisa 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2018-31.03.2018
   
Renditulu 4 151 3 606
Teenustasutulu 763 585
Renditegevuse kulud 6 -998 -782
Puhas renditulu 4 3 916 3 409
Halduskulud 7 -709 -640
Muu äritulu 6 6
Ärikasum 3 213 2 775
Finantstulud 2 2
Finantskulud 8 -899 -489
Finantstulud ja -kulud kokku -897 -487
Maksueelne kasum 2 316 2 288
Tulumaksukulu 4, 10 -143 -604
Perioodi kasum 4 2 173 1 684
       
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum 14b -556 -315
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks 14b, 10 36 45
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum   -520 -270
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku   1 653 1 414
       
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 9  0.03 0.02


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes Lisa 31.03.2019 31.12.2018
       
Põhivara      
Kinnisvarainvesteeringud 4, 11 263 566 245 160
Tuletisinstrumendid 20 7 9
Muu põhivara 96 596
Põhivara kokku   263 669 245 765
Käibevara
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 12 2 556 2 734
Ettemaksed 316 154
Raha ja raha ekvivalendid 13 2 947 12 225
Käibevara kokku 5 819 15 113
Varad kokku 4 269 488 260 878
Omakapital
Sissemakstud kapital 14a 93 338 93 673
Omaosakud 14a -335
Rahavoogude riskimaandamise reserv 14b -1 525 -1 005
Jaotamata kasum 17 526 17 472
Omakapital kokku 109 339 109 805
Pikaajalised kohustised
Intressikandvad laenukohustised 15 148 771 140 401
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 934 5 844
Tuletisinstrumendid 20 1 623 1 069
Muud pikaajalised kohustised 921 905
Pikaajalised kohustised kokku 157 249 148 219
Lühiajalised kohustised  
Intressikandvad laenukohustised 15 388 106
Võlad tarnijatele ja muud võlad 16 2 186 2 397
Tulumaksukohustis 3
Muud lühiajalised kohustised 323 351
Lühiajalised kohustised kokku   2 900 2 854
Kohustised kokku 4 160 149 151 073
Omakapital ja kohustised kokku 269 488 260 878
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC