EfTEN: EfTEN United Property Fund 2023. aasta I poolaasta ja II kvartali auditeerimata majandustulemused

EfTEN United Property Fund teenis 2023. aasta esimesel poolaastal 71 tuhat eurot puhaskahjumit, millest 37 tuhat eurot II kvartalis. Kahjum oli eelkõige seotud alusfondide ümberhindluste ja väärtuste vähenemisega kokku 453 tuhat eurot esimesel poolaastal, sh 352 tuhat eurot II kvartalis.

Kinnisvarasektor on majanduses üks suuremaid laenuraha kasutajaid. Seetõttu mõjutavad järsud muutused intressimäärades ja laenuraha kättesaadavuses seda sektorit otseselt. Kõrgemad intressid kajastuvad ka EfTEN United Property Fund’i tütarettevõtete ja alusfondide kasvanud finantskuludes, kus kaalutud keskmine intressimäär suurenes poolaastaga 1,3 protsendipunkti võrra. Lisaks kasvanud finantskuludele sõltub turu intressimäärast ka kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoogude diskonteerimiseks kasutatav kapitali kaalutud keskmine intressimäär (WACC). Selle kasv toob üldjuhul kaasa kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse languse. Nii kahanes 30.06 seisuga ümberhindamise tulemusena fondi tütarettevõtetele kuuluvate  kinnisvarainvesteeringute ja alusfondide väärtus 0,9% võrra.

Fondi tütarettevõttele kuuluvas Uus-Järveküla elurajooni arenduses toimusid 2023. aasta esimesel poolaastal suuremad arengud. Veebruaris väljastas Rae vald selle arenduse esimese etapi ehitistele ehitusload ning koheselt algasid seal ka vastavad ehitustööd. 2023. aasta aprillis sõlmis Uus-Järveküla OÜ Coop Pank AS-ga ehituse finantseerimiseks laenulepingu. Mais ja juunis lisandusid elurajooni arenduses lisaks ridamajadele müüki ka esimesed 10 paarismaja, millest kahe kuuga olid pooled klientide poolt broneeritud.

2023. aasta esimesel poolaastal tegi fond investoritele oma tegutsemisaja suurimad kaks väljamakset kogusummas 1,04 miljonit eurot (584 tuhat eurot jaanuaris ja 451 tuhat eurot juunis) ehk 0,417 eurot osaku kohta.

EfTEN United Property Fund varade maht on 30.06.2023 seisuga 26 391 tuhat eurot (31.12.2022: 27 472 tuhat eurot), millest juuni lõpu seisuga moodustavad 79% pikaajalised investeeringud (31.12.2022: 67%).

EfTEN United Property Fund on kaasanud kapitali kokku 25,466 miljonit eurot, millest 2023. aasta esimese poolaasta seisuga on investeerimata 6,9 miljonit eurot. Kõik olemasolevad investeeringud toimivad hästi ja hetkel ei ole näha, et need vajaksid tavapärasest kõrgemaid kapitalisüste.

Koondkasumiaruanne 

II kvartal 6 kuud
2023 2022 2023 2022
€ tuhandetes
Tulud
Intressitulu 135 79 241 140
Dividenditulud 329 212 352 212
Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt -456 533 -529 628
   Tütarettevõtetelt -104 180 -76 159
   Alusfondidelt -352 353 -453 468
Tulud kokku 8 824 64 980
Kulud
Tegevuskulud
Valitsemistasud -27 -26 -54 -43
Fondi administreerimise kulud -18 -58 -81 -66
Muud tegevuskulud 0 -14 0 -25
Tegevuskulud kokku -45 -98 -135 -133
Ärikasum -37 726 -71 847
Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum -37 726 -71 847
Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) -0,01 0,36 -0,03 0,42

Finantsseisundi aruanne

30.06.2023 31.12.2022
€ tuhandetes
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 5 068 8 769
Muud nõuded ja viitlaekumised 479 385
Käibevarad kokku 5 547 9 154
Põhivarad
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande 12 654 12 942
   Investeeringud tütarettevõtjatesse 1 076 1 152
   Alusfondidesse 11 578 11 790
Antud laenud 6 395 5 376
Pikaajaline nõue 1 795 0
Põhivarad kokku 20 844 18 318
VARAD KOKKU 26 391 27 472
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused 27 586
Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 27 586
FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 26 364 26 886
Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 26 391 27 472

EUPF_6_kuud_2023_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

26.09.2023 Kinnisvara müügikoolitus