EfTEN Real Estate Fund III: 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2018. aasta jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud vaba rahavoogu 3,151 miljonit eurot (2017 12 kuud: 2,408 miljonit eurot). Pärast Leedu ettevõtete tulumaksukulu mahaarvamist, ning arvestusliku dividendide tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes, saaks EfTEN Real Estate Fund III vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale (80% vabast rahavoost moodustab brutodividend) maksta aktsionäridele netodividende selle aasta kasumist 2,378 miljonit eurot (74 senti aktsia kohta). Samas lubab kontserni raha jääk 2018. aasta lõpul maksta dividendi rohkem, mistõttu teeb Fondi juhatus 2019. aasta kevadel nõukogule ja üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi 3,055 miljonit eurot (95 senti aktsia kohta), mis on 28% kõrgem dividendi määr kui näeb ette fondi dividendipoliitika. Terve eelmise aasta eest maksis fond aktsionäridele netodividende 68 senti aktsia kohta.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2018. aasta 12 kuu müügitulu oli 8,672 miljonit eurot (2017 12 kuud: 7,300 miljonit eurot), kasvades aastaga 19%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, edukustasukulu, amortisatsioonikulu ning finantstulusid/-kulusid ja tulumaksukulu oli 2018. aasta jooksul kokku 6,763 miljonit eurot (2017 12 kuud: 5,659 miljonit eurot), kasvades aastaga 19,5%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 6,299 miljonit eurot (2017 12 kuud: 6,574 miljonit eurot). Väiksem puhaskasum 2018. aastal on tingitud madalamast kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist, mis sellel aastal oli kokku 1,562 miljonit eurot, eelmisel aastal aga 2,855 miljonit eurot.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2018. aasta 12 kuu tulemusel 96% (2017 12 kuud: 98%). Seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 4% (2017: 2%) müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2018. aasta jooksul müügitulust kokku 22,3%. 2017. aasta 12 kuu jooksul jäi sama näitaja 22,8 % tasemele.

Kontserni varade maht 31.12.2018 seisuga oli 108,503 miljonit eurot (31.12.2017: 97,291 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 95% (31.12.2017: 91%).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2018. aasta jooksul 8,9%. 2018. aasta aprillis maksti dividende 2017. aasta kasumist kogusummas 2,191 miljonit eurot (2017 aasta kevadel: 1,503 miljonit eurot). Ilma dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2018. aasta jooksul kasvanud 13,7%. Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli 2018. majandusaasta tulemusel 17,6% (2017 12 kuud: 21,6%).

2018. aasta jooksul laekus Kontsernile pangalaene seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas 7,692 miljonit eurot. Lisaks refinantseeris Leedus Saules Miestase kaubanduskeskust omav tütarettevõte oma laenu, saades 1,8 miljonit eurot lisavahendeid, mida Kontsern kasutas investeeringuteks uutesse projektidesse. Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on detsembri lõpu seisuga 1,8% (31.12.2017: 1,73%) ning LTV (Loan to Value) 52% (31.12.2017: sama).

EfTEN Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele (bruto)dividendideks. 2018. aasta aprillis maksis EfTEN Real Estate Fund III AS aktsionäridele (neto)dividende 2,191 miljonit eurot (2017: 1,5 miljonit eurot).

Kinnisvaraportfell

Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike baas. 2018. aasta lõpu seisuga on kontsernil 10 (31.12.2017: 8) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 102,787 miljonit eurot (31.12.2017: 88,4 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 94,627 miljonit eurot (31.12.2017: 81,7 miljonit eurot).

Bilansipäevajärgselt, 6. veebruaril 2019, soetas kontserni tütarettevõte EfTEN Kolmas OÜ Paldiski maanteel ABC Motorsi müügi- ja teeninduskeskuse kinnistud. Kinnistute soetusmaksumus on 3 miljonit eurot ning soetuseks võeti laenu summas 1,8 miljonit eurot.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  IV kvartal 12 kuud
2018 2017 2018 2017
€ tuhandetes
Müügitulu 2 329 1 965 8 672 7 300
Müüdud teenuste kulu -135 -91 -319 -167
Brutokasum 2 194 1 874 8 353 7 133
Turustuskulud -103 -109 -435 -444
Üldhalduskulud -389 -361 -1 225 -1 556
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 600 539 1 562 2 855
Muud äritulud ja -kulud -4 32 3 45
Ärikasum 2 298 1 975 8 258 8 033
 
Finantskulud -380 -189 -1 096 -691
Kasum enne tulumaksu 1 918 1 786 7 162 7 342
 
Tulumaksukulu -167 -510 -863 -768
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 751 1 276 6 299 6 574
Kasum aktsia kohta        
  – tava 0,54 0,42 1,96 2,39
  – lahustatud 0,54 0,42 1,96 2,39

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.12.2018 31.12.2017
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 4 859 8 133
Nõuded ja viitlaekumised 673 641
Ettemakstud kulud 46 37
Käibevara kokku 5 578 8 811
Pikaajalised nõuded 24 49
Kinnisvarainvesteeringud 102 787 88 390
Materiaalne põhivara 114 37
Immateriaalne põhivara 0 4
Põhivara kokku 102 925 88 480
VARAD KOKKU 108 503 97 291
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 8 105 2 109
Tuletisinstrumendid 189 58
Võlad ja ettemaksed 1 019 1 848
Lühiajalised kohustused kokku 9 313 4 015
Laenukohustused 44 743 43 667
Muud pikaajalised võlad 457 360
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 496 2 864
Pikaajalised kohustused kokku 48 696 46 891
Kohustused kokku 58 009 50 906
Aktsiakapital 32 225 32 225
Ülekurss 3 658 3 658
Kohustuslik reservkapital 621 293
Jaotamata kasum 13 990 10 209
Omakapital kokku 50 494 46 385
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 108 503 97 291
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

31.01.2023 Üürikoolitus