Mainor Ülemiste AS vahearuanne 1.kv 2018

Mainor Ülemiste2018. aasta 1. kvartali põhisündmused

Peter Vesterbacka tutvustas Tallinna ja Helsingi vahele rajatava tunneli plaani

Soome ärimees Peter Vesterbacka tutvustas 19. jaanuaril Tallinnas Ülemiste City linnakus Tallinn-Helsingi tunneli rajamise plaani, mille ta loodab erakapitali abiga valmis ehitada kõigest viie aastaga. Vesterbacka nägemuses looks Tallinnas Ülemiste Citys väljuv tunnel võimaluse jõuda Tallinna lennujaamast Vantaa lennujaama 20 minutiga, mis on võrreldav või kiiremgi Londonis Heathrow lennujaama ühest otsast teise jõudmise ajaga. Vesterbacka sõnul läheb projekt maksma 15 miljardit eurot, millest 70% tuleb Aasia investoritelt ning 30% kohalikest vahenditest.

Vanast Dvigateli direktorite majast saab moodne IT-maja

2. veebruaril peeti aadressil Sepise 8 renoveeritava IT-maja sarikapidu. Pärast põhjalikku renoveerimist avatava ajaloolise Dvigateli tehase direktorite ja inseneride hoone uueks ankurrentnikuks saab tarkvaraarendusettevõte Codeborne ning hoone 1. korrusel avatakse uued toitlustuskohad. Hoone renoveerimine läheb maksma 1,2 miljonit eurot ning projekti finantseerib Luminor Bank AS. Ehituse peatöövõtja on Embach Ehitus OÜ.

Nordea Grupp avas Ülemiste Citys teenuskeskuse, kuhu soovib värvata 100 uut töötajat

Põhja-Euroopa suurima finantsgrupi Nordea Bank AB Eesti filiaal avas 15. veebruaril Ülemiste City ärilinnakus mahuka uue teenuskeskuse, mis pakub grupi Põhjamaade klientidele finants- ja kõnekeskuse ning rahapesu tõkestamise teenuseid. Nordea Bank AB Eesti filiaal juht Jelena Trummi sõnul asub Nordea Eesti teenuskeskuses avamisest tööle ligi 180 töötajat, tema kinnitusel soovib ettevõte lähiajal värvata uues asukohas juurde 100 uut töötajat.

Ülemiste Citys avati Lõõtsa tn 11 asuv parkimismaja

Ülemiste Citys avati 15. veebruaril pidulikult uus Lõõtsa tn 11 asuv parkimismaja. Viiekorruselises hoones on kokku 12 000 m² pinda ning seal jagub kohti 474 autole. Technopolis Ülemiste AS investeeris parkimismaja ehitusse 4,2 miljonit eurot, hoone ehitas Nordecon Betoon OÜ.

EAS uuendab e-Eesti esitluskeskuse sisulist kontseptsiooni ning välimust

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus uuendab e-Eesti esitluskeskuse sisulist kontseptsiooni ning välimust, et vastata mitmekordsele nõudluse kasvule ning tutvustada üha rohkematele välisriikide avaliku sektori otsustajatele, erasektori juhtidele, rahvusvahelisele meediale ja investoritele e-Eesti võimalusi ning IKT-sektori ettevõtteid. Uuendatud ja kaasaegsem keskus on plaanis avada 2018. aasta lõpus Ülemiste linnakus Öpiku majas, mis asub 400 meetri kaugusel keskuse praegusest asukohast.

Keskuse tulevase asukoha leping sõlmiti Mainor Ülemiste AS-ga viieks aastaks 0-rendi tingimusel. Uues asukohas on esitluskeskusel kasutada ligi 500 m² pinda väljapanekute, esitlusruumide ja kontoriruumide paigutamiseks, mille kasutamise eest tasutakse kommunaalmaksed.

Ülemiste Citysse kerkib Eesti suurim parkimismaja

Ülemiste City linnakus aadressil Sepise 8 sai 23. märtsil sarikate alla parkimismaja, millest saab ligi tuhande kohaga Eesti suurim. Vana tehasehoone müüride vahele rajatava parkimismaja esimene etapp valmib augustis.

Parkimismaja esimeses etapis laiendatakse ajalooline Dvigateli tehase tootmishoone 5-korruseliseks ja 14 000 ruutmeetril laiuvaks parklaks, mis pakub parkimiskohti 436 autole. Parkimismaja ehitab ligi 4 miljoni euro eest Nordecon Betoon.

Mainor Ülemiste võlakirjad börsi alternatiivturul kaubeldavad

Alates 1. veebruarist on Mainor Ülemiste AS-i 05.04.2023 lunastuvad võlakirjad kaubeldavad Nasdaq Balti börside poolt opereeritavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Esimese sammuna toodi turule ühtekokku 26 500 novembris 2017 emiteeritud võlakirja nimiväärtusega 100 eurot, kupongiintressiga 5,5 protsenti. Mainor Ülemiste esimese võlakirjade emissiooni kauplemisele võtmisest on möödas üle kahe aasta ning uue emissiooni viimine First North’ile oli ettevõtte jaoks loogiline areng. Mainor Ülemiste nõustajaks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North on AS Redgate Capital.

Mainor Ülemiste võlakirjaemissioon mahus 10 miljonit eurot märgiti täis

Märtsis 2018 viis Mainor Ülemiste AS läbi järjekorras neljanda eduka võlakirjade märkimise. Meenutuseks, et esmakordselt sisenes Mainor Ülemiste võlakirjaturule kolm aastat tagasi. 2017. aasta sügisel kaasati 05.04.2023 lunastuvate võlakirjade emissiooni esimeses etapis koos ülemärkimisega 2,65 miljonit eurot ning seekordse mitteavaliku pakkumisena läbi viidud lisaemissiooni käigus veel 7,35 miljonit eurot.

Võlakirjaemissioonist saadavatest vahenditest rahastatakse paaristornina valmiva Öpiku maja büroohoone ja linnaku esimese kortermaja ehitust ning refinantseeritakse 2015 novembris emiteeritud ning 26. mail ennetähtaegselt lunastatavad Mainor Ülemiste 26.11.2018 7% intressiga võlakirjad.

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 31.03.2018

Üüritud pind 166 748 m2

Täituvus 98%

Finantsülevaade

1. kvartali 2018. aasta puhaskasum on 1 501 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 1. kvartali netokäive on 2 194 tuhat eurot, netokäive tõusis 2017. aasta 1. kvartaliga võrreldes 19,4%
  • Puhaskasum on 1 501 tuhat eurot, kasv 2017. a 1. kvartaliga võrreldes on 11,8%

Kulud

  • 1. kvartali 2018. a opereerimiskulud on kasvanud 1 083 tuhandelt eurolt (1. kvartal 2017) 1 213 tuhandele eurole
  • Laenude, võlakirjade intressikulu ja muud finantskulud on 509 tuhat eurot, kasv võrreldes 2017. a 1. kvartaliga 26,6% (402 tuhat eurot)

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 62 777 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid Nordea Bank AB, LHV Pank AS, OP Corporate Bank Plc, Luminor Bank AS
  • Mainor Ülemiste AS-l on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 16 900 tuhat eurot

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud jaanuar-märts 2018. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.

Jaanuar-märts 2018. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

Margus Nõlvak
Juhatuse esimees
Tallinn, 30.04.2018. a

Konsolideeritud kasumiaruanne
(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 1 kv 2017 2 kv 2017 3 kv 2017 4 kv 2017 1 kv 2018
Müügitulu   1 837 1 910 1 904 2 035 2 194
Müüdud teenuste kulu -651 -572 -520 -699 -732
Tegevuskulud   -432 -485 -465 -649 -481
Kulum   -15 -14 -16 -14 -12
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 950 966 953 981 1 038
Muud äritulud   15 0 1 14 4
Muud ärikulud   -2 -2 -1 -4 -2
Ärikasum   1702 1803 1856 1664 2009
Muud finantstulud 43 37 36 117 1
Intressikulud ja muud finantskulud -402 -481 -506 -621 -509
Tulumaks   0 -190 0 0 0
Puhaskasum*   1 343 1 169 1 386 1 160 1 501
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

Konsolideeritud bilanss
(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 99 76 93 83 72
Kinnisvarainvesteeringud 88 656 91 539 95 748 102 070 106 421
Muud 9 668 9 667 9 679 9 348 9 320
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud * 28 579 29 545 30 498 33 517 34 555
Nõuded ja ettemaksed 1 267 1 585 1 673 1 246 1 533
Raha ja raha ekvivalendid 9 543 8 295 8 234 9 400 8 693
VARAD KOKKU 137 812 140 707 145 925 155 664 160 594
           
Omakapital          
Aktsiakapital 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
Jaotamata kasum * 64 486 64 905 66 374 70 817 72 318
OMAKAPITAL KOKKU 85 606 86 025 87 494 91 937 93 438
           
Kohustused          
Laenukohustused 49 390 51 789 55 217 59 823 62 777
Muud kohustused 561 527 531 611 645
Võlad ja ettemaksed 2 215 2 366 2 683 3 293 3 734
KOHUSTUSED KOKKU 52 166 54 682 58 431 63 727 67 156
           
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 137 772 140 707 145 925 155 664 160 594
           
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta    

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 1kv  2017 2kv  2017 3kv  2017 4kv  2017 1kv  2018
Rahavood äritegevusest          
Puhaskasum 1 343 1 169 1 386 1 160 1 501
Korrigeerimised:          
  Põhivara kulum 15 14 16 14 12
  Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -950 -966 -953 -981 -1 038
  Finantstulud ja kulud 359 444 470 504 508
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 240 -371 -14 676 -329
  Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -909 295 527 629 552
  Saadud intressid 5 18 0 0 0
  Saadud dividendid 0 0 0 0 0
  Makstud intressid ja muud finantskulud -402 -481 -506 -621 -509
  Tulumaks 0 0 -190 0 0
Rahavood äritegevusest kokku -299 122 736 1 381 697
Rahavood investeerimistegevusest          
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -1 -3 -32 0 0
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -3 844 -2 969 -4 162 -4 810 -4 338
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 0 0 0 0
Ettevõtete soetamine 0 0 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -3 845 -2 972 -4 194 -4 810 -4 338
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest          
Võlakirjade emiteerimine 0 0 0 2 620 14
Saadud laenud 7 037 2 804 3 755 2 344 3 284
Saadud laenude tagasimaksed -339 -362 -358 -369 -364
Makstud dividendid 0 -840 0 0 0
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 6 698 1 602 3 397 4 595 2 934
RAHAVOOD KOKKU 2 554 -1 248 -61 1 166 -707
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 989 9 543 8 295 8 234 9 400
Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 554 -1 248 -61 1 166 -707
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 9 543 8 295 8 234 9 400 8 693
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.09.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine