Merko Ehitus: 2022. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Merko EhitusJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2022. aasta teise kvartali müügitulu oli 88 miljonit eurot ning 6 kuu müügitulu 156 miljonit eurot, puhaskasum vastavalt 4,2 miljonit eurot teises kvartalis ning 7,2 miljonit eurot esimesel poolaastal. Merko on andnud tänavu ostjatele üle 214 korterit ning mitu arendusprojekti valmib teisel poolaastal.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul vastasid tulemused ootustele, arvestades praegust turusituatsiooni ning ehitussektori kõigi osapoolte kohanemist ehituse kiire kallinemisega. Teise kvartali puhaskasumit mõjutasid ka 0,3 miljoni eurone annetus Ukraina toetusprojektidele ning 0,3 miljoni euro võrra suurem tulumaksu kulu võrreldes aastatagusega.

Kontserni ehitusteenuse valdkonnas on inflatsiooni ja sisendite kallinemise mõju jätkuvalt suur, ent kõigi töös olevate ehitusprojektide elluviimine on jätkunud plaanipäraselt. Olukord on keeruline kõigis ehitusvaldkondades, ent kõige kriitilisem teedeehituses, kus sisendhindade kasv on olnud suurim ja uute investeeringute plaanid on ootele pandud. Jagame valdkonna liidrite muret sektori jätkusuutlikkuse osas.

Esimese poolaastaga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 193 miljoni euro väärtuses ning tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk oli juuni lõpu seisuga 323 miljonit eurot. Juhtkonna hinnangul on kontserni ehitustellimuste portfell praegu tugev, ent turul tervikuna on vähe nii ärikinnisvara kui taristu uusi ehitustellimusi. Samuti on energiakriisi ja rohepöörde poliitikat arvestades mõneti üllatav, et turule on tulnud vaid üksikuid suuremaid taastuvenergia ja energiasäästlike hoonete projekte. Mida kiiremini kohanevad tellijad kasvanud sisendhindade ja tarneraskustega, millega ehitusettevõtted silmitsi seisavad, seda kiiremini jõuavad plaanitud projektid ehitusse. Vaja on leida lahendusi riskide jagamiseks ning jätkata investeerimist vaatamata kiirenenud inflatsioonile.

Tänavu 6 kuuga andis Merko ostjatele üle 214 uut korterit ja ühe äripinna ning mitme ehituses oleva korteriarendusprojekti valmimine jääb plaanipäraselt teise poolaastasse. Merko korterite uusmüük on jätkunud ka peale sisendhindade kiirest kasvust tingitud hinnatõusu, mis näitab turu järkjärgulist kohenemist uute hindadega. Samas on uute korterite pakkumine turul tervikuna vähenenud. Elamuarendus on Merko jaoks pika perspektiiviga ärivaldkond ning kontsern on jätkanud investeeringuid uutesse arendusprojektidesse, ehkki senisest mõõdukamas tempos.

Esimesel poolaastal käivitas kontsern 186 uue korteri ja nelja äripinna ehituse Riias. Kvartali lõpu seisuga oli kolmes Balti riigis ehituses üle 1700 korteri, millest üle poole on kaetud eelmüügi lepingutega ning mis valmivad 2022. ja 2023. aastal. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri, ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

2022. aasta teises kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Püha Johannese Kool, Pelgulinna riigigümnaasium ja Arter kvartal ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud ja Rannamõisa tee rekonstrueerimine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehas, GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned, NATO rajatised Ādažis ning linnapark ja noortemaja Kauguris, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning autohoolduskeskus Vilniuses.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2022. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 8,4 mln eurot ja II kvartalis 4,9 mln eurot (6 kuud 2021: 10,5 mln eurot ja II kvartalis 6,7 mln eurot), mis andis 6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 5,4% (6 kuud 2021: 7,2%).
2022. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 7,2 mln eurot (6 kuud 2021: 9,8 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 4,2 mln eurot (II kvartal 2021: 6,4 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli 4,6% (6 kuud 2021: 6,7%).

MÜÜGITULU

2022. aasta II kvartali müügitulu oli 87,8 mln eurot (II kvartal 2021: 85,8 mln eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 156,2 mln eurot (6 kuud 2021: 145,9 mln eurot). 6 kuu müügitulu suurenes 7,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 53,8% (6 kuud 2021: 38,0%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. juuni 2022 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 322,9 mln eurot (30. juuni 2021: 249,8 mln eurot). 2022. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 193,3 mln eurot (6 kuud 2021: 135,1 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 22,1 mln eurot (II kvartal 2021: 37,8 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2022. aasta 6 kuuga müüs kontsern 214 korterit, 2021. aasta 6 kuuga 145 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2022. aasta 6 kuuga 27,1 mln eurot ning 2021. aasta samal perioodil 25,8 mln eurot. 2022. aasta II kvartalis müüdi 88 korterit, võrreldes 2021. aasta II kvartalis müüdud 55 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 11,6 mln eurot (II kvartal 2021: 11,0 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 16,8 mln eurot ning omakapital 156,7 mln eurot (41,5% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 21,7 mln eurot ning 145,3 mln eurot (52,5% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2022 oli kontserni netovõlg 73,2 mln eurot (30. juuni 2021: 16,1 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

2022.a.
6 kuud
2021.a.
6 kuud
2022.a.
 II kvartal
2021.a.
 II kvartal
2021.a.
12 kuud
Müügitulu 156 198 145 860 87 772 85 753 339 375
Müüdud toodangu kulu (138 917) (128 622) (78 363) (75 489) (292 563)
Brutokasum 17 281 17 238 9 409 10 264 46 812
           
Turustuskulud (2 169) (1 830) (1 054) (883) (3 611)
Üldhalduskulud (7 522) (5 706) (3 799) (2 991) (13 925)
Muud äritulud 1 422 1 314 736 639 3 508
Muud ärikulud (455) (93) (394) (39) (582)
Ärikasum 8 557 10 923 4 898 6 990 32 202
Finantstulud (-kulud) (193) (441) (33) (257) (75)
sh kasum (kahjum) sidus-ja  ühisettevõtetelt 328 3 330 (4) 799
Intressikulud (374) (316) (212) (170) (681)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (67) (39) (119) (39) (8)
muud finantstulud (-kulud) (80) (89) (32) (44) (185)
Kasum enne maksustamist 8 364 10 482 4 865 6 733 32 127
           
Tulumaksukulu (1 176) (856) (755) (427) (3 104)
Perioodi puhaskasum 7 188 9 626 4 110 6 306 29 023
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 7 202 9 763 4 196 6 395 29 140
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (14) (137) (86) (89) (117)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse          
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (12) 16 (28) (7) 33
Perioodi koondkasum 7 176 9 642 4 082 6 299 29 056
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 7 189 9 779 4 169 6 387 29 163
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (13) (137) (87) (88) (107)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,41 0,55 0,24 0,36 1,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
VARAD
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 16 773 21 713 44 930
Nõuded ja ettemaksed 68 317 62 902 55 484
Ettemakstud tulumaks 36 315 114
Varud 228 240 136 605 160 593
  313 366 221 535 261 121
Põhivara
Sidus-ja ühisettevõtte aktsiad või osad 9 707 2 357 7 703
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 23 616 22 797 24 079
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 115 842 622
Kinnisvarainvesteeringud 11 536 13 872 13 828
Materiaalne põhivara 17 347 14 611 16 350
Immateriaalne põhivara 635 733 669
63 956 55 212 63 251
     
VARAD KOKKU 377 322 276 747 324 372
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 48 854 9 279 11 636
Võlad ja ettemaksed 117 702 77 814 90 054
Tulumaksukohustus 2 275 731 681
Lühiajalised eraldised 6 879 5 720 7 976
175 710 93 544 110 347
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 41 153 28 493 41 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 649 1 739 3 112
Muud pikaajalised võlad 2 322 3 586 2 900
45 124 33 818 47 013
     
KOHUSTUSED KOKKU 220 834 127 362 157 360
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus (240) 4 078 (227)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (804) (798) (791)
Jaotamata kasum 148 810 137 383 159 308
156 728 145 307 167 239
OMAKAPITAL KOKKU 156 488 149 385 167 012
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 377 322 276 747 324 372

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Merko_Ehitus_2022_6k_vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika