Nordecon: 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)

NordeconVaatamata jätkuvalt keerulisele väliskeskkonnale olid 2022. aasta II kvartal ja I poolaasta kontsernile kokkuvõttes kasumlikud. Jätkus ka müügitulu kasv, mis tugineb suuresti eelmistel perioodidel sõlmitud ehituslepingute täitmisel.

Samas on jätkuv materjalide tarnete ebakindlus ja sisendhindade kiire kasv loonud olukorra, kus ehitustööde planeerimine on nii aja kui maksumuse osas väga keeruline. Koos üldise raske majanduskeskkonnaga sunnib see nii era- kui ka avalikku sektorit investeeringuid pigem edasi lükkama. Just avaliku sektori investeeringute mahu vähenemine, eriti teede- ja infrastruktuuri ehituses, avaldab lühemas ja ka pikemas perspektiivis otsest mõju nii kontserni müügitulule, kasumlikkusele kui ka teostamata tööde portfell mahule.

Kontserni 2022. aasta I poolaasta müügitulu oli 149 256 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu ligikaudu 27%. Müügitulu kasv tugineb hoonete segmendi kasvule, rajatiste segmendi müügitulu on eelmise aasta võrreldava perioodiga vähenenud.

Kontserni brutokasumlikkus oli  2022. aasta I poolaastal 2,1% ning II kvartalis 2,5%. Nii I poolaasta kui ka II kvartali kasum teeniti hoonete segmendis. Kui hoonete segmendi kasumlikkust on vaatamata sisendhindade kasvule ja materjalide tarneprobleemidele suudetud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga parandada, siis rajatiste osas on kasumlikkuse parandamine ülimalt keeruline. Peamine tellija, Transpordiamet, on tühistanud mitmed juba välja kuulutatud hanked ning on oluliselt vähendatud käesoleva aasta investeeringute mahtu. See mõjutab oluliselt kõrgete püsikuludega segmendi tulemust.

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2022 oli 220 687 tuhat eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud 18%.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000 30.06.2022 31.12.2021
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 4 967 9 031
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 60 574 48 091
Ettemaksed 8 181 4 947
Varud 27 560 25 637
Käibevara kokku 101 282 87 706
 
Põhivara
 
Pikaajalised finantsinvesteeringud 76 76
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 623 9 206
Kinnisvarainvesteeringud 8 233 5 599
Materiaalne põhivara 17 774 17 433
Immateriaalne põhivara 15 081 15 051
Põhivara kokku 49 787 47 365
VARA KOKKU 151 069 135 071
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 17 353 16 289
Võlad hankijatele 68 810 57 324
Muud võlad 7 944 7 459
Ettemaksed 15 398 11 539
Eraldised 1 395 707
Lühiajalised kohustused kokku 110 900 93 318
 
Pikaajalised kohustused
 
Laenukohustused 6 824 7 405
Võlad hankijatele 3 987 4 178
Eraldised 1 856 2 044
Pikaajalised kohustused kokku 12 667 13 627
KOHUSTUSED KOKKU 123 567 106 945
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 14 379 14 379
Omaaktsiad -660 -660
Ülekurss 635 635
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 1 689 1 948
Jaotamata kasum 5 413 6 341
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 24 010 25 197
Mittekontrolliv osalus 3 492 2 929
OMAKAPITAL KOKKU 27 502 28 126
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 151 069 135 071


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 6k 2022 II kv 2022 6k 2021 II kv 2021 2021
Müügitulu  149256  80803  117966  68979  288534
Müüdud toodangu kulu -146075 -78769 -116660 -67580 -284513
Brutokasum 3 181 2 034 1 306 1 399 4 021
     
Turunduskulud -186 -115 -214 -108 -559
Üldhalduskulud -3 118 -1 513 -2 833 -1 362 -6 053
Muud äritulud 1 856 103 127 92 519
Muud ärikulud -276 -2 -29 -6 -2 264
Ärikasum (kahjum) 1 457 507 -1 643 15 -4 336
     
Finantstulud  146  79  537  132  958
Finantskulud -1 377 -43 -665 -376 -1 320
Finantstulud ja –kulud kokku -1 231 36 -128 -244 -362
     
Maksustamiseelne kasum (kahjum) 226 543 -1 771 -229 -4 698
Tulumaks -200 -200 -619 -250 -808
Puhaskasum (kahjum) 26 343 -2 390 -479 -5 506
 
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse
         
Realiseerumata kursivahed -259 -413 406 587 -475
Kokku muu koondkasum (kahjum) -259 -413 406 587 -475
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) -233  -70 -1 984 108 -5 981
     
 Puhaskasum (kahjum):          
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -928 -10 -2 148 -584 -6 310
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 954 353 -242 105 804
Kokku puhaskasum (kahjum) 26 343 -2 390 -479 -5 506
Koondkasum (kahjum):          
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 187 -423 -1 742 3 -6 785
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 954 353 -242 105 804
Kokku koondkasum (kahjum) -233 -70 -1 984 108 -5 981
     
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:          
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,03 -0,00 -0,07 -0,02 -0,20
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes -0,03 -0,00 -0,07 -0,02 -0,20


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 6k 2022 6k 2021
Rahavood äritegevusest    
Laekumised ostjatelt 177 608 142 892
Maksed hankijatele -162 328 -124 977
Makstud käibemaks -4 447 -4 387
Maksed töötajatele ja töötajate eest -12 476 -13 075
Makstud tulumaks -312 -616
Netorahavoog äritegevusest -1 955 -163
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetamine -97 -104
Materiaalse põhivara müük 322 158
Immateriaalse põhivara soetamine 0 -16
Antud laenud -9 -25
Antud laenude laekumised 11 60
Saadud dividendid 6 0
Saadud intressid 6 4
Netorahavoog investeerimistegevusest 239 77
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 1 870 1 418
Saadud laenude tagasimaksed -1 605 -1 243
Rendimaksed -1 790 -1 574
Makstud intressid -428 -545
Makstud dividendid -391 -2 814
Muud maksed -4 0
Netorahavoog finantseerimistegevusest -2 348 -4 758
Rahavoog kokku -4 064 -4 844
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 9 031 12 576
Valuutakursimuutused 0 0
Raha jäägi muutus -4 064 -4 844
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 4 967 7 732


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2022. aasta I poolaastal oli 3 181 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 1 306  tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on kontserni brutokasumlikkus paranenud, moodustades I poolaastal 2,1% (I poolaasta 2021: 1,1%) ning II kvartalis 2,5% (II kvartal 2021: 2,0%). Nii poolaasta kui ka II kvartali kasum teeniti hoonete segmendis, kus kasumlikkus moodustas I poolaastal 3,8% ning II kvartalis 3,4% (I poolaasta 2021. 2,5% ja II kvartal 20221: 2,8%). Rajatiste segmendi tulemus oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga nõrgem, nii I poolaasta kui ka II kvartal olid kahjumlikud vastavalt -6,4% ja -0,3% (I poolaasta 2021: -0,5% ja II kvartal 2021: 3,2%). Kui hoonete segmendi kasumlikkust on vaatamata sisendhindade kasvule ja materjalide tarneprobleemidele suudetud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga parandada, siis rajatiste osas on kasumlikkuse parandamine ülimalt keeruline. Peamine tellija, Transpordiamet, on tühistanud mitmed juba välja kuulutatud hanked ning on oluliselt vähendatud käesoleva aasta investeeringute mahtu. See mõjutab oluliselt kõrgete püsikuludega segmendi tulemust.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2022. aasta I poolaastal 3 118 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud suurenenud ligikaudu 10% (I poolaasta 2021: 2 833 tuhat eurot), kulude kasv tuleneb ostetud teenuste ja kaupade üldisest kallinemisest. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 2,0% (I poolaasta 2021: 2,2%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2022. aasta I poolaastal 1 457 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum -1 643 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 3 158 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 92 tuhat eurot). Swencn AB võlausaldajate poolt heakskiidetud saneerimiskava kohaselt kuulub võlausaldajatele tasumiseks 25% esitatud nõuetest, mille tulemusena on aruandeperioodil kajastatud muu ärituluna 1 560 tuhat eurot.

Kontserni finantskulusid mõjutas oluliselt Ukrainas asuvale sidusettevõttele V.I. Center TOV antud laenu allahindlus summas 825 tuhat eurot. Antud laenu õiglase väärtuse hindamise aluseks on võetud 2021. aasta lõpu seisuga rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatu hindaja poolt koostatud hindamisaktide sisendid,  kuna puuduvad uuemad usaldusväärsed andmed. Allahindluse vajadus on tekkinud lähtudes arendusprojekti realiseerimise ajafaktorist ehk arendusprojektide valmimise edasilükkumisest.

Kontserni puhaskasumiks kujunes 26 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum 2 390 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv osa moodustas kahjum 928 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum 2 148 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2022. aasta I poolaasta äritegevuse netorahavoog moodustas -1 955 tuhat eurot (I poolaasta 2021: -163 tuhat eurot). Järjest enam mõjutab rahavoogusid vajadus tasuda materjalide ettemakseid, seda nii seoses materjalide kiire kallinemisega kui ka jätkuvate tarneraskuste tõttu. Seda olukorras, kus nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes ettemaksude saamise võimalus puudub. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2022. aasta I poolaastal oli 239 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 77 tuhat eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest põhivarasse summas 97 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 120 tuhat eurot) ja materiaalse põhivara müügist summas 322 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 158 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2022. aasta I poolaastal oli -2 348 tuhat eurot (I poolaasta 2021: -4 758 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 1 870 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (I poolaasta 2021: 1 418 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 605  tuhat eurot (I poolaasta 2021: 1 243 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Rendimaksed moodustasid 1 790 tuhat eurot (I poolaastal 2021: 1 574 tuhat eurot). Dividende maksti 2022. aasta I poolaastal 391 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 2 814 tuhat eurot).

Seisuga 30.06.2022 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid  4 967 tuhat eurot (30.06.2021: 7 732 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja  6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Müügitulu, tuhat eurot 149 256 117 966 136 798 288 534
Müügitulu muutus 27% -14% 36% -2,5%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot 26 -2 390 1 419 -5 506
Puhaskasum (-kahjum) emae/v aktsionäridele, tuhat eurot -928 -2 148 -156 -6 310
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot -0,03 -0,07 0,00 -0,20
Üldhalduskulude määr müügitulust 2,1% 2,4% 2,8% 2,1%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 2,0% 2,2% 2,8% 2,1%
EBITDA, tuhat eurot 3 158 92 3 694 -797
EBITDA määr müügitulust 2,1% 0,1% 2,7% -0,3%
Brutokasumi määr müügitulust 2,1% 1,1% 4,4% 1,4%
Ärikasumi määr müügitulust 1,0% -1,4% 1,5% -1,5%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita 0,9% -1,4% 1,5% -1,6%
Puhaskasumi määr müügitulust 0,0% -2,0% 1,0% -1,9%
Investeeritud kapitali tootlus 1,2% -2,1% 3,3% -6,5%
Omakapitali tootlus 0,1% -6,9% 4,1% -16,8%
Omakapitali osakaal 18,2% 22,6% 25,8% 20,8%
Vara tootlus 0,0% -1,7% 1,1% -4,1%
Finantsvõimendus 37,2% 31,4% 26,8% 28,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,91 0,97 1,00 0,94
  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2021
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 220 687 269 448 187 018 266 856


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on vähenenud. 2022. aasta I poolaastal moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 3% kogu müügitulust. Tingituna Venemaa sõjalisest sissetungist Ukrainasse, on kontserni tütarettevõtte Eurocon Ukraine TOV tegevus olulises osas ajutiselt peatatud. II kvartalis jätkati tööd ühe projektiga Kiievis. Ukraina müügitulu moodustas aruandeperioodil 578 tuhat eurot. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Kontsern tegutseb projektipõhiselt ka Lätis, kus aruandeperioodil ehitati tuuleparki.

  6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Eesti 97% 96% 88% 94%
Läti 2% 0% 0% 1%
Soome 1% 3% 5% 3%
Ukraina 0% 1% 1% 2%
Rootsi 0% 0% 6% 0%

Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on kontserni üks strateegilisi lähtekohti. Kontserni nägemust edasisest äritegevusest välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis „Väljavaated kontserni tegutsemisturgudele“.

2022. aasta I poolaasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2022. aasta I poolaasta müügitulu oli 149 256 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil vastav näitaja oli 117 966 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 27%. Müügitulu suurenemine tuleneb hoonete segmendi müügitulu kasvust (40%). Rajatiste segmendi müügitulu on eelmise aasta võrreldava perioodiga vähenenud 21%. Rajatiste müügitulu vähenemine on otseselt seotud peamise tellija, Transpordiameti, poolsete investeeringute vähendamisega, mille põhjuseks on Ukraina sõja mõjudest tulenev erakordselt kiire sisendhindade kallinemine.

Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka kontserni müügitulu jaotusele. 2022. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 128 430 ja 20 703 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 91 557 ja 26 217 tuhat eurot.

Tegevussegmendid 6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Hooned 84% 78% 81% 75%
Rajatised 16% 22% 19% 25%


Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud kõikide hoonete ehituse alamsegmentide mahud. Sisuliselt võrdse osakaaluga on korterelamute, ärihoonete ja ühiskondlike hoonete alamsegmendid ning mõnevõrra tagasihoidlikum on  tööstus- ja laohoonete alamsegmendi käive.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Ülemiste Citys, asuv Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja ning Tallinna lähedal asuvasse Rae valda ehitatav IKEA kontseptsioonipood.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt kasvanud. Aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tartu Ülikooli kliinikum ja Kaitsepolitseiameti peahoone ehitus Tallinnas ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal.

Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb valdavalt kolmandatele osapooletele ehitatavatest korterelamutest. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Tallinnas Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja ja Luccaranna elurajooni projekteerimine ja ehitamine. Samas suureneb ka omaarenduste maht (kajastub korterelamute segmendis). Kontsern jätkab omaarendustega nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tartus Mõisavahe Kodu (https://moisavahe.eeelurajooni arenduse ehitus. Tallinnas toimub Nõmmel asuva Kivimäe Süda uue elurajooni kruntide arendus ning alustatud on II etapi, korterelamu ehituse ettevalmistusega (https://www.kivimaesuda.ee). Alustati ka Pärnus asuva Seileri Kvartali projekteerimisega (https://seileri.ee). Omaarenduste müügitulu moodustas aruandeperioodil 6 335 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 0 eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi osakaal hoonete segmendis on 2021. aasta I poolaastaga võrreldes kasvanud. Suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, millele lisanduvad väiksema mahulised objektid, näiteks tootmishoone ehitamine Kurna teel Harjumaal.

Hoonete segment 6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Korterelamud 30% 30% 27% 29%
Ühiskondlikud hooned 28% 30% 34% 28%
Ärihooned 26% 31% 30% 29%
Tööstus- ja laohooned 16% 9% 9% 14%

Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud. Käibe moodustavad 2021. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine, millest suurimad on: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine ja Tallinnas Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi projekteerimine- ja ehitamine. Samuti 2022. aastal sõlmitud väiksemad, 2-3 mln. euro suurused lepingud. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva maakonnas.

Kontsern on olnud edukas väikesadamate ehitushangetel. Aruandeperioodil teostati töid Roomassaare sadama kai laienduse ning Kalana sadama ehitusel, mis moodustavad olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust. Muude rajatiste müügitulu moodustub olulises osas Vanessa tuulepargi ehitusest Lätis.

Rajatiste segment 6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Teedeehitus ja –hooldus 81% 86% 80% 87%
Muud rajatised 14% 4% 14% 6%
Insenerehitus (s.h. vesiehitus) 5% 5% 5% 4%
Keskkonnaehitus 0% 5% 1% 3%


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2022 oli 220 687 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht vähenenud 18%. I poolaastal sõlmiti uusi lepingud kokku 89 661 tuhande euro väärtuses (I poolaasta 2021: 174 820 tuhat eurot), seal hulgas II kvartalis 26 494 tuhande eurot (II kvartal 2021: 69 938 tuhat eurot). Seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse ning sellest tulenevalt kehtestatud sanktsioonidega Venemaale ja Valgevenele, on tekkinud ehitusmaterjalide, peamiselt metalli, puidu ja naftapõhiste toodete, tarneraskused, mis lisaks avaldab otsest mõju ka materjalide hindadele. Materjalide hinnatõus on põhjustanud arendusprojektides järsu kallinemise ning uute projektide alustamise edasilükkumise. Nagu eelpool mainitud, siis on oluliselt vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldub ka kontserni tööde portfellis rajatiste segmendi mahtude vähenemises.

  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2021
Teostamata tööde maht, tuhat eurot  220 687  269 448  187 018 266 856

Tööde portfellis jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel ei ole toimunud olulisi muutusi, endiselt on ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, mis moodustavad 85% teostamata tööde portfellist, rajatised moodustavad 15% (30.06.2021: vastavalt 79% ja 21%). Võrreldes seisuga 30.06.2021 on toimunud vähenemine nii hoonete kui rajatiste segmendi tööde portfellis vastavalt 9% ja 21%.

II kvartalis sõlmitud suuremahulisemad lepingud olid:

  •  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal, maksumusega ligikaudu 14 600 tuhat eurot.
  •  Tartus, Kandikülas asuva Männiku ärihoone projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 900 tuhat eurot.
  •  Leedus Telšiai linna lähedusse rajatava tuulepargi tuulikute vundamentide ehitamine, maksumusega ligikaudu 3 000 tuhat eurot.

Arvestades teostamata tööde portfelli suurust, s.h. 2023. aastasse üleminevat mahtu, prognoosib kontserni juhtkond 2022. aastal tegevusmahtude  kasvu võrreldes 2021. aastaga.  Materjalide ja energiakandjate hinnatõusust ja tööjõukulude kasvust tingitud sisendhindade kasv avaldab jätkuvalt survet kasumimarginaalile. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Sisendhindade riski maandamiseks on eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepinguid, milles fikseeritakse peatöövõtja kasumimarginaal. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2022. aasta I poolaastal töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 671 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 437 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 1%.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

  6k 2022 6 k 2021 6k 2020 2021
ITP 437 426 442 434
Töölised 234 254 265 251
Keskmine kokku 671 680 707 685

Kontserni 2022. aasta I poolaastal tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 12 936 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 12 020 tuhat eurot. Tööjõukulud on suurenenud ligikaudu 8%, mis on tingitud palkade kasvust.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aasta I poolaastal 75 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 25 tuhat eurot (I poolaasta 2021: vastavalt 75 tuhat eurot ja 25 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aasta I poolaastal  202 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 67 tuhat eurot (I poolaasta 2021: vastavalt 182 tuhat eurot ja 60 tuhat eurot

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

  6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 470,0 403,3 385,7 420,8
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 16,5% 4,6% 20,0% -0,5%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 12,8 10,9 9,7 11,5
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 17,6% 12,7% 3,7% 5,5%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, suurenemise põhjuseks on peamiselt müügitulu kasv.

NCN investor presentation Q2_2022

Nordecon_Aruanne_2Q_2022

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.-19.01.2023 Kinnisvara ABC