Merko Ehitus: 2022. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Merko EhitusJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2022. aasta teise kvartali müügitulu oli 88 miljonit eurot ning 6 kuu müügitulu 156 miljonit eurot, puhaskasum vastavalt 4,2 miljonit eurot teises kvartalis ning 7,2 miljonit eurot esimesel poolaastal. Merko on andnud tänavu ostjatele üle 214 korterit ning mitu arendusprojekti valmib teisel poolaastal.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul vastasid tulemused ootustele, arvestades praegust turusituatsiooni ning ehitussektori kõigi osapoolte kohanemist ehituse kiire kallinemisega. Teise kvartali puhaskasumit mõjutasid ka 0,3 miljoni eurone annetus Ukraina toetusprojektidele ning 0,3 miljoni euro võrra suurem tulumaksu kulu võrreldes aastatagusega.

Kontserni ehitusteenuse valdkonnas on inflatsiooni ja sisendite kallinemise mõju jätkuvalt suur, ent kõigi töös olevate ehitusprojektide elluviimine on jätkunud plaanipäraselt. Olukord on keeruline kõigis ehitusvaldkondades, ent kõige kriitilisem teedeehituses, kus sisendhindade kasv on olnud suurim ja uute investeeringute plaanid on ootele pandud. Jagame valdkonna liidrite muret sektori jätkusuutlikkuse osas.

Esimese poolaastaga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 193 miljoni euro väärtuses ning tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk oli juuni lõpu seisuga 323 miljonit eurot. Juhtkonna hinnangul on kontserni ehitustellimuste portfell praegu tugev, ent turul tervikuna on vähe nii ärikinnisvara kui taristu uusi ehitustellimusi. Samuti on energiakriisi ja rohepöörde poliitikat arvestades mõneti üllatav, et turule on tulnud vaid üksikuid suuremaid taastuvenergia ja energiasäästlike hoonete projekte. Mida kiiremini kohanevad tellijad kasvanud sisendhindade ja tarneraskustega, millega ehitusettevõtted silmitsi seisavad, seda kiiremini jõuavad plaanitud projektid ehitusse. Vaja on leida lahendusi riskide jagamiseks ning jätkata investeerimist vaatamata kiirenenud inflatsioonile.

Tänavu 6 kuuga andis Merko ostjatele üle 214 uut korterit ja ühe äripinna ning mitme ehituses oleva korteriarendusprojekti valmimine jääb plaanipäraselt teise poolaastasse. Merko korterite uusmüük on jätkunud ka peale sisendhindade kiirest kasvust tingitud hinnatõusu, mis näitab turu järkjärgulist kohenemist uute hindadega. Samas on uute korterite pakkumine turul tervikuna vähenenud. Elamuarendus on Merko jaoks pika perspektiiviga ärivaldkond ning kontsern on jätkanud investeeringuid uutesse arendusprojektidesse, ehkki senisest mõõdukamas tempos.

Esimesel poolaastal käivitas kontsern 186 uue korteri ja nelja äripinna ehituse Riias. Kvartali lõpu seisuga oli kolmes Balti riigis ehituses üle 1700 korteri, millest üle poole on kaetud eelmüügi lepingutega ning mis valmivad 2022. ja 2023. aastal. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri, ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

2022. aasta teises kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Püha Johannese Kool, Pelgulinna riigigümnaasium ja Arter kvartal ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud ja Rannamõisa tee rekonstrueerimine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehas, GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned, NATO rajatised Ādažis ning linnapark ja noortemaja Kauguris, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning autohoolduskeskus Vilniuses.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2022. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 8,4 mln eurot ja II kvartalis 4,9 mln eurot (6 kuud 2021: 10,5 mln eurot ja II kvartalis 6,7 mln eurot), mis andis 6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 5,4% (6 kuud 2021: 7,2%).
2022. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 7,2 mln eurot (6 kuud 2021: 9,8 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 4,2 mln eurot (II kvartal 2021: 6,4 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli 4,6% (6 kuud 2021: 6,7%).

MÜÜGITULU

2022. aasta II kvartali müügitulu oli 87,8 mln eurot (II kvartal 2021: 85,8 mln eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 156,2 mln eurot (6 kuud 2021: 145,9 mln eurot). 6 kuu müügitulu suurenes 7,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 53,8% (6 kuud 2021: 38,0%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. juuni 2022 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 322,9 mln eurot (30. juuni 2021: 249,8 mln eurot). 2022. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 193,3 mln eurot (6 kuud 2021: 135,1 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 22,1 mln eurot (II kvartal 2021: 37,8 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2022. aasta 6 kuuga müüs kontsern 214 korterit, 2021. aasta 6 kuuga 145 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2022. aasta 6 kuuga 27,1 mln eurot ning 2021. aasta samal perioodil 25,8 mln eurot. 2022. aasta II kvartalis müüdi 88 korterit, võrreldes 2021. aasta II kvartalis müüdud 55 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 11,6 mln eurot (II kvartal 2021: 11,0 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 16,8 mln eurot ning omakapital 156,7 mln eurot (41,5% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 21,7 mln eurot ning 145,3 mln eurot (52,5% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2022 oli kontserni netovõlg 73,2 mln eurot (30. juuni 2021: 16,1 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

2022.a.
6 kuud
2021.a.
6 kuud
2022.a.
 II kvartal
2021.a.
 II kvartal
2021.a.
12 kuud
Müügitulu 156 198 145 860 87 772 85 753 339 375
Müüdud toodangu kulu (138 917) (128 622) (78 363) (75 489) (292 563)
Brutokasum 17 281 17 238 9 409 10 264 46 812
           
Turustuskulud (2 169) (1 830) (1 054) (883) (3 611)
Üldhalduskulud (7 522) (5 706) (3 799) (2 991) (13 925)
Muud äritulud 1 422 1 314 736 639 3 508
Muud ärikulud (455) (93) (394) (39) (582)
Ärikasum 8 557 10 923 4 898 6 990 32 202
Finantstulud (-kulud) (193) (441) (33) (257) (75)
sh kasum (kahjum) sidus-ja  ühisettevõtetelt 328 3 330 (4) 799
Intressikulud (374) (316) (212) (170) (681)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (67) (39) (119) (39) (8)
muud finantstulud (-kulud) (80) (89) (32) (44) (185)
Kasum enne maksustamist 8 364 10 482 4 865 6 733 32 127
           
Tulumaksukulu (1 176) (856) (755) (427) (3 104)
Perioodi puhaskasum 7 188 9 626 4 110 6 306 29 023
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 7 202 9 763 4 196 6 395 29 140
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (14) (137) (86) (89) (117)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse          
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (12) 16 (28) (7) 33
Perioodi koondkasum 7 176 9 642 4 082 6 299 29 056
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 7 189 9 779 4 169 6 387 29 163
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (13) (137) (87) (88) (107)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,41 0,55 0,24 0,36 1,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
VARAD
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 16 773 21 713 44 930
Nõuded ja ettemaksed 68 317 62 902 55 484
Ettemakstud tulumaks 36 315 114
Varud 228 240 136 605 160 593
  313 366 221 535 261 121
Põhivara
Sidus-ja ühisettevõtte aktsiad või osad 9 707 2 357 7 703
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 23 616 22 797 24 079
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 115 842 622
Kinnisvarainvesteeringud 11 536 13 872 13 828
Materiaalne põhivara 17 347 14 611 16 350
Immateriaalne põhivara 635 733 669
63 956 55 212 63 251
     
VARAD KOKKU 377 322 276 747 324 372
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 48 854 9 279 11 636
Võlad ja ettemaksed 117 702 77 814 90 054
Tulumaksukohustus 2 275 731 681
Lühiajalised eraldised 6 879 5 720 7 976
175 710 93 544 110 347
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 41 153 28 493 41 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 649 1 739 3 112
Muud pikaajalised võlad 2 322 3 586 2 900
45 124 33 818 47 013
     
KOHUSTUSED KOKKU 220 834 127 362 157 360
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus (240) 4 078 (227)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (804) (798) (791)
Jaotamata kasum 148 810 137 383 159 308
156 728 145 307 167 239
OMAKAPITAL KOKKU 156 488 149 385 167 012
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 377 322 276 747 324 372

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Merko_Ehitus_2022_6k_vahearuanne

Adaur Grupp: korteritehingute kuukokkuvõte 07-2022

Adaur Grupp OÜKokkuvõttes on toodud Tallinna ja Eesti maakonnakeskuste korteriomanditehingute arv, keskmine hind, käive ja tehingute keskmine maksumus ning nende aastane muutus. Andmete allikas on maa-amet.

Andmed võivad statistika täpsustumisel vähesel määral muutuda.

Korteritehingute arv (tk) ja keskmine hind (€/m²) ning nende aastased muutused (%) maakondades ja Tallinnas linnaositi

Korteritehingute käive (€) ja keskmine maksumus (€) ning nende aastased muutused (%) maakondades ja Tallinnas linnaositi

Korteritehingute kogupindala (m²) ja keskmine tehingus oleva korteri suurus (m²) maakondades ja Tallinnas linnaositi

Maakondade korteritehingute arv (tk) ja aastane muutus (%)

Maakondade korteritehingute keskmine hind (€/m²) ja aastane muutus (%)

Maakondade korteritehingute arvu jagunemine (%)

Maakondade korteritehingute käive (€) ja aastane muutus (%)

Maakondade korteritehingute käibe jagunemine (%)

Maakondade korteritehingute keskmine maksumus (€) ja aastane muutus (%)

Korteritehingute arvu, käibe ja pindala jagunemine, %

Keskmine tehingus oleva korteri suurus, m²

Tallinna korteritehingute arv (tk) ja aastane muutus (%)

Tallinna korteritehingute keskmine hind (€/m²) ja aastane muutus (%)

Tallinna korteritehingute arvu jagunemine (%)

Tallinna korteritehingute käive (€) ja aastane muutus (%)

Tallinna korteritehingute käibe jagunemine (%)

Tallinna korteritehingute keskmine maksumus (€) ja aastane muutus (%)

Korteritehingute arvu, käibe ja pindala jagunemine, %

Keskmine tehingus oleva korteri suurus, m²

Kõigi graafikute vaatamiseks kliki siin: KINNISVARATURG GRAAFIKUTES!

Kinnisvarakonsultant Tõnu Toompark on Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige ning Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) ja Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige.

Uus Maa: Olukord kinnisvaraturul: kõik ootavad sügist

Uus MaaEesti juulikuine kinnisvaraturg oli oma liikumismustritelt sarnane sellele, mida oleme näinud igal suvel. Tehingute arvud enamasti kukkusid ning ka hinnatasemes suuri muutuseid ei toimunud. Küll aga muutus tulevikunägemus veelgi pessimistlikumaks ning seeläbi on näha ka pakkumishindade lähenemist reaalsetele tehingutele.

Kui kuu tagasi oli arvamus, et kinnisvarahinnad saavad vaid kasvada veel üsna domineeriv, siis juuli jooksul hakati panuseid ringi mängima. Euribori tõus, oodatav defitsiit energiaallikates ning endiselt kõrge inflatsioon ja käimasolev sõda Ukrainas on inimesi üha ettevaatlikumaks muutmas.

Tõehetk saabub sügisel, mil kogeme järgmisi suuri hinnatõuse, aga saame ka näha, kui palju meid erinevad toetusmeetmed tegelikkuses aidata suudavad. Siis pannakse paika ka tarbijate kindlustunde edasine perspektiiv.

Järelturg ootab hinnakorrektsiooni

Kinnisvaraturul on näha järelturu pakkumishindade lähenemist reaalsele tehingutasemele. On selgelt välja joonistumas muster, kus need, kel müügisoov reaalne, on enam asunud uurima, milline on pakutava vara tegelik võimalik müügihind ning on valmis ka kohanduma. Kes aga panustavad endiselt emotsioonile või lihtsalt katsetavad, hoides hinda maksimaalselt kõrgel, peavad leppima ka leige huviga.

Suurima tule all on aga uusarenduste turg, kus määramatuse tase on kõige kõrgem. Kuigi arendajate soov uusi kortereid rajada püsib suhteliselt suur ka kasvavate sisendhindade taustal, tuleb ka siin arvestada, et keskmise ostja „punane joon“ hindade osas on täiesti olemas ning selle ületamisel ostuhuvi koheselt langeb.

Suuremates linnades üllatusi polnud

Suuremate linnade tehinguandmeid vaadates suuri üllatusi ei olnud. Suvi on alati vaiksem aeg ning ilus ilm ja puhkuste aeg avaldasid mõju ka sel aastal.

Tallinnas müüdi 861 korterit (juunis 946), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 2801 eurot. Kui kuuga langes hinnatase 3,8%, siis aastaga tõusis see 28,6%. Tallinna statistilist hinnataset jääb veel kauaks mõjutama uute korterite müük.

Tartus müüd aga 221 korterit (juunis 216) ning siin kujunes pinnaühiku mediaanhinnaks 2155 €/m2. Kui kuuga hinnatasemes sisuliselt muutust ei toimunud, siis aastaga kerkis see 20%. Uute korterite osatähtsus mõjutab ka Tartu hinnataset.

Pärnus vahetas omanikku 88 korterit (juunis 106), mille ruutmeetri mediaanhinnaks tuli 1768 eurot. Kuuga toimus marginaalne 0,02 protsendiline langus, aastaga kasvas hinnatase aga 27,4%.

Narvas müüdi juulikuus 75 korterit (juunis 87), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes tehtud tehingute põhjal 538 eurot. Kui kuuga tõusis hinnatase 5,5%, siis aastaga 28,4%. Erinevalt eelmainitud linnadest pole Narvas mõju omavat uusarendusturgu.

SEB: Uuring: sõja tõttu värvatakse vähem, tööturg jahtub

SEB PankEesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-d) kindlustunnet on sõda arusaadavalt pärssinud ning värbamisplaanid on oluliselt konservatiivsemad, näitab SEB läbi viidud Baltic Business Outlooki (BBO) uuring. Võrreldes jaanuariga on pea kolm korda vähem ettevõtteid, kel plaanis värvata uusi töötajaid.

Kui veel jaanuarikuises uuringus nägi 16% küsitletud Eesti VKE-dest töötajate arvu tõusu sel aastal, siis mais toimunud uuringu kohaselt prognoosib vaid 6% ettevõtetest töötajate arvu kasvu. Samuti on viie kuuga kasvanud 4%-lt 7%-le nende ettevõtete osakaal, kes prognoosivad töötajate arvu vähenemist. Sarnane pilt on ka mujal Baltikumis.

„Uute töötajate värbamise pausilepanek võib kaasa tuua tööjõuturu mõningase jahtumise. See tähendab, et vähem luuakse uusi töökohti, mis tähendab ka väiksemat survet palgakasvule. Samas küsitlusest ei selgu, et VKEd plaaniksid koondamisi, seega on ka tänasel turbulentsel ajal tööturg töövõtja jaoks endiselt soodne. Pikemas vaates mõjutab tööturgu Baltimaade lähiaja majanduse väljavaade, mis on saanud mõnevõrra tumedamad toonid. Asjaolu, et 22% vastanud VKEdest ei suuda hinnata sõja mõju töötajate arvule, näitab, et sõja otseste ja kaudsete mõjude suhtes valitseb ebakindlus,“ kommenteeris SEB juhatuse liige ja jaepanganduse juht Ainar Leppänen.

Märkimisväärne osa kavatseb palgata põgenikke

Koguni pooled Eesti VKE-dest, kel on plaanis oma ettevõtte töötajate arvu suurendada, kavatseb seda teha Ukraina põgenike abil. Leedus on selliste ettevõtete osakaal 40% ning Lätis koguni kaks kolmandikku ehk 66%. Üldpildis tähendab see, et 3% Eesti VKE-dest kavatseb pakkuda töökohti Ukraina põgenikele.

„Enamik Ukraina põgenikele tööd pakkuvatest ettevõtetest tegutsevad majutus- ja toitlustussektoris, jaekaubanduses, tootmissektoris ning administratiivtöö valdkonnas. Tööealiste ukrainlaste järele on tugev nõudlus, kuna nad aitavad leevendada turul valitsevat tööjõupuudust. Samas on suur osa ukrainlasi ilmselt valmis kodumaale naasma, kui sealne olukord paraneb ehk ettevõtted peavad meeles pidama, et Ukraina põgenike abikäed ei pruugi meie tööturul olla püsiv nähtus,“ selgitas Leppänen.

SEB uuring toimus mais 2022. Kokku vastas Balti riikides 2072 ettevõtet, neist Eestis 811.

Merko Ehitus: Merko Ehituse 6 kuu müügitulu oli 156 miljonit eurot ja puhaskasum 7,2 miljonit eurot

MerkoMerko Ehituse 2022. aasta teise kvartali müügitulu oli 88 miljonit eurot ning 6 kuu müügitulu 156 miljonit eurot, puhaskasum vastavalt 4,2 miljonit eurot teises kvartalis ning 7,2 miljonit eurot esimesel poolaastal. Merko on andnud tänavu ostjatele üle 214 korterit ning mitu arendusprojekti valmib teisel poolaastal.

„Teise kvartali tulemused vastasid me ootustele, arvestades praegust turusituatsiooni ning ehitussektori kõigi osapoolte kohanemist ehituse kiire kallinemisega. Teise kvartali puhaskasumit mõjutasid ka 0,3 miljoni eurone annetus Ukraina toetusprojektidele ning 0,3 miljoni euro võrra suurem tulumaksu kulu võrreldes aastatagusega,“ kommenteeris tulemusi AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.

„Kontserni ehitusteenuse valdkonnas on inflatsiooni ja sisendite kallinemise mõju jätkuvalt suur, ent kõigi töös olevate ehitusprojektide elluviimine on jätkunud plaanipäraselt. Olukord on keeruline kõigis ehitusvaldkondades, ent kõige kriitilisem teedeehituses, kus sisendhindade kasv on olnud suurim ja uute investeeringute plaanid on ootele pandud. Jagame valdkonna liidrite muret sektori jätkusuutlikkuse osas,“ lisas Andres Trink valdkondade kommentaarina.

Esimese poolaastaga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 193 miljoni euro väärtuses ning tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk oli juuni lõpu seisuga 323 miljonit eurot. „Meie ehitustellimuste portfell on praegu tugev, ent turul tervikuna on vähe nii ärikinnisvara kui taristu uusi ehitustellimusi. Samuti on energiakriisi ja rohepöörde poliitikat arvestades mõneti üllatav, et turule on tulnud vaid üksikuid suuremaid taastuvenergia ja energiasäästlike hoonete projekte. Mida kiiremini kohanevad tellijad kasvanud sisendhindade ja tarneraskustega, millega ehitusettevõtted silmitsi seisavad, seda kiiremini jõuavad plaanitud projektid ehitusse. Vaja on leida lahendusi riskide jagamiseks ning jätkata investeerimist vaatamata kiirenenud inflatsioonile,“ kommenteeris Andres Trink ehitusturgu.

Tänavu 6 kuuga andis Merko ostjatele üle 214 uut korterit ja ühe äripinna ning mitme ehituses oleva korteriarendusprojekti valmimine jääb plaanipäraselt teise poolaastasse. „Meie korterite uusmüük on jätkunud ka peale sisendhindade kiirest kasvust tingitud hinnatõusu, mis näitab turu järkjärgulist kohenemist uute hindadega. Samas on uute korterite pakkumine turul tervikuna vähenenud. Elamuarendus on meie jaoks pika perspektiiviga ärivaldkond ning oleme jätkanud investeeringuid uutesse arendusprojektidesse, ehkki senisest mõõdukamas tempos,“ lisas Andres Trink.

Esimesel poolaastal käivitas kontsern 186 uue korteri ja nelja äripinna ehituse Riias. Kvartali lõpu seisuga oli kolmes Balti riigis ehituses üle 1700 korteri, millest üle poole on kaetud eelmüügi lepingutega ning mis valmivad 2022. ja 2023. aastal. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessner ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

2022. aasta teises kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Püha Johannese Kool, Pelgulinna riigigümnaasium ja Arter kvartal ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud ja Rannamõisa tee rekonstrueerimine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehas, GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned, NATO rajatised Ādažis ning linnapark ja noortemaja Kauguris, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning autohoolduskeskus Vilniuses.

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2021. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 670 inimesele ning ettevõtte 2021. aasta müügitulu oli 339 miljonit eurot.

Nordecon: Ehituslepingu sõlmimine (Kastanikodu elurajooni II etapp)

NordeconAS Nordecon kontserni ettevõte Nordecon Betoon OÜ (brändinimi NOBE) sõlmis töövõtulepingu OÜ-ga Kastanikodud korterelamute ehitustööde teostamiseks aadressile Kastani tee 2 // 4 // 6 // 8 // 10 // Lepa tee 3 // 5, Loo alevik, Jõelähtme vald. Teises etapis rajatakse kolm korterelamut 120 korteriga. Ehitustööde algus on kavandatud augustisse 2022.

Tööde maksumus on ligi 10,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning need valmivad 2023. a sügiseks.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 289 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Konsultatsioonid üüriinvestoritele: üürituru arengud 08.2022

Tõnu ToomparkAugustis on alanud jahihooaeg üürikorteritele. Üürinõudluse poolel on nii tudengid kui Venemaa terrori eest Eestisse pagenud inimesed. Üürihinnad on kerkinud tavatult kõrgele tasemele. Karta on, et lähiperspektiivis on hinnatõus pigem jätkumas.

Jätkuvalt on aktuaalsed investorite küsimused:

 • Kas hetkel teha uusi investeeringuid praegu, kui veri on Kiievi tänavatel?
 • Kas hoida raha investeeringuteks tulevikus lootused odavamale ostuhinnale?
 • Kuidas suhestuvad korterite üürihinnad ja ostu-müügihinnad?
 • Millised on tootluse määra liikumise perspektiivid?
 • Millises segmendis ja millises suunas muutub üüripakkumine?
 • Millises segmendis ja millises suunas muutub üürinõudlus?
 • Kuidas suhestub üürihind kõrgesse inflatsiooniootusesse?
 • Kas peaks üürikorterite portfelli müüma ja kolima soojemasse kliimasse?
 • Kas jutud kinnisvara võimalikust hinnalangusest saavad tõeks?

Räägime. Äkki oskan sulle nõu anda, kuidas tänases keerulises olukorras käituda, et tulemus oleks parim ja vastaks sinu vajadustele.

Koondan kokku kinnisvaraturu kohta käivat infot. Praktikuna tean, mis on oluline ja mis mitte. Aitan püstitada õigeid küsimusi, mis on vajalikud kaalutletud otsuste langetamiseks.

Võta kontakti

Võta personaalse nõustamise jaoks ühendust: Tõnu Toompark, +372 525 9703, tonu@toompark.ee.

Personaalsele konsultatsioonile alternatiivina on võimalik osaleda Kinnisvarakooli üüriinvesteeringute teemalistel koolitustel:

Koolituste info ja registreerumine Kinnisvarakooli kodulehel.

Tõnu Toompark
Adaur Grupp OÜ / Kinnisvarakool OÜ
+372 525 9703
tonu@toompark.ee
www.adaur.ee / www.kinnisvarakool.ee

Nordecon: 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)

NordeconVaatamata jätkuvalt keerulisele väliskeskkonnale olid 2022. aasta II kvartal ja I poolaasta kontsernile kokkuvõttes kasumlikud. Jätkus ka müügitulu kasv, mis tugineb suuresti eelmistel perioodidel sõlmitud ehituslepingute täitmisel.

Samas on jätkuv materjalide tarnete ebakindlus ja sisendhindade kiire kasv loonud olukorra, kus ehitustööde planeerimine on nii aja kui maksumuse osas väga keeruline. Koos üldise raske majanduskeskkonnaga sunnib see nii era- kui ka avalikku sektorit investeeringuid pigem edasi lükkama. Just avaliku sektori investeeringute mahu vähenemine, eriti teede- ja infrastruktuuri ehituses, avaldab lühemas ja ka pikemas perspektiivis otsest mõju nii kontserni müügitulule, kasumlikkusele kui ka teostamata tööde portfell mahule.

Kontserni 2022. aasta I poolaasta müügitulu oli 149 256 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu ligikaudu 27%. Müügitulu kasv tugineb hoonete segmendi kasvule, rajatiste segmendi müügitulu on eelmise aasta võrreldava perioodiga vähenenud.

Kontserni brutokasumlikkus oli  2022. aasta I poolaastal 2,1% ning II kvartalis 2,5%. Nii I poolaasta kui ka II kvartali kasum teeniti hoonete segmendis. Kui hoonete segmendi kasumlikkust on vaatamata sisendhindade kasvule ja materjalide tarneprobleemidele suudetud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga parandada, siis rajatiste osas on kasumlikkuse parandamine ülimalt keeruline. Peamine tellija, Transpordiamet, on tühistanud mitmed juba välja kuulutatud hanked ning on oluliselt vähendatud käesoleva aasta investeeringute mahtu. See mõjutab oluliselt kõrgete püsikuludega segmendi tulemust.

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2022 oli 220 687 tuhat eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud 18%.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000 30.06.2022 31.12.2021
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 4 967 9 031
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 60 574 48 091
Ettemaksed 8 181 4 947
Varud 27 560 25 637
Käibevara kokku 101 282 87 706
 
Põhivara
 
Pikaajalised finantsinvesteeringud 76 76
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 623 9 206
Kinnisvarainvesteeringud 8 233 5 599
Materiaalne põhivara 17 774 17 433
Immateriaalne põhivara 15 081 15 051
Põhivara kokku 49 787 47 365
VARA KOKKU 151 069 135 071
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 17 353 16 289
Võlad hankijatele 68 810 57 324
Muud võlad 7 944 7 459
Ettemaksed 15 398 11 539
Eraldised 1 395 707
Lühiajalised kohustused kokku 110 900 93 318
 
Pikaajalised kohustused
 
Laenukohustused 6 824 7 405
Võlad hankijatele 3 987 4 178
Eraldised 1 856 2 044
Pikaajalised kohustused kokku 12 667 13 627
KOHUSTUSED KOKKU 123 567 106 945
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 14 379 14 379
Omaaktsiad -660 -660
Ülekurss 635 635
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 1 689 1 948
Jaotamata kasum 5 413 6 341
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 24 010 25 197
Mittekontrolliv osalus 3 492 2 929
OMAKAPITAL KOKKU 27 502 28 126
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 151 069 135 071


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 6k 2022 II kv 2022 6k 2021 II kv 2021 2021
Müügitulu  149256  80803  117966  68979  288534
Müüdud toodangu kulu -146075 -78769 -116660 -67580 -284513
Brutokasum 3 181 2 034 1 306 1 399 4 021
     
Turunduskulud -186 -115 -214 -108 -559
Üldhalduskulud -3 118 -1 513 -2 833 -1 362 -6 053
Muud äritulud 1 856 103 127 92 519
Muud ärikulud -276 -2 -29 -6 -2 264
Ärikasum (kahjum) 1 457 507 -1 643 15 -4 336
     
Finantstulud  146  79  537  132  958
Finantskulud -1 377 -43 -665 -376 -1 320
Finantstulud ja –kulud kokku -1 231 36 -128 -244 -362
     
Maksustamiseelne kasum (kahjum) 226 543 -1 771 -229 -4 698
Tulumaks -200 -200 -619 -250 -808
Puhaskasum (kahjum) 26 343 -2 390 -479 -5 506
 
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse
         
Realiseerumata kursivahed -259 -413 406 587 -475
Kokku muu koondkasum (kahjum) -259 -413 406 587 -475
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) -233  -70 -1 984 108 -5 981
     
 Puhaskasum (kahjum):          
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -928 -10 -2 148 -584 -6 310
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 954 353 -242 105 804
Kokku puhaskasum (kahjum) 26 343 -2 390 -479 -5 506
Koondkasum (kahjum):          
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 187 -423 -1 742 3 -6 785
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 954 353 -242 105 804
Kokku koondkasum (kahjum) -233 -70 -1 984 108 -5 981
     
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:          
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,03 -0,00 -0,07 -0,02 -0,20
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes -0,03 -0,00 -0,07 -0,02 -0,20


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 6k 2022 6k 2021
Rahavood äritegevusest    
Laekumised ostjatelt 177 608 142 892
Maksed hankijatele -162 328 -124 977
Makstud käibemaks -4 447 -4 387
Maksed töötajatele ja töötajate eest -12 476 -13 075
Makstud tulumaks -312 -616
Netorahavoog äritegevusest -1 955 -163
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetamine -97 -104
Materiaalse põhivara müük 322 158
Immateriaalse põhivara soetamine 0 -16
Antud laenud -9 -25
Antud laenude laekumised 11 60
Saadud dividendid 6 0
Saadud intressid 6 4
Netorahavoog investeerimistegevusest 239 77
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 1 870 1 418
Saadud laenude tagasimaksed -1 605 -1 243
Rendimaksed -1 790 -1 574
Makstud intressid -428 -545
Makstud dividendid -391 -2 814
Muud maksed -4 0
Netorahavoog finantseerimistegevusest -2 348 -4 758
Rahavoog kokku -4 064 -4 844
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 9 031 12 576
Valuutakursimuutused 0 0
Raha jäägi muutus -4 064 -4 844
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 4 967 7 732


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2022. aasta I poolaastal oli 3 181 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 1 306  tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on kontserni brutokasumlikkus paranenud, moodustades I poolaastal 2,1% (I poolaasta 2021: 1,1%) ning II kvartalis 2,5% (II kvartal 2021: 2,0%). Nii poolaasta kui ka II kvartali kasum teeniti hoonete segmendis, kus kasumlikkus moodustas I poolaastal 3,8% ning II kvartalis 3,4% (I poolaasta 2021. 2,5% ja II kvartal 20221: 2,8%). Rajatiste segmendi tulemus oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga nõrgem, nii I poolaasta kui ka II kvartal olid kahjumlikud vastavalt -6,4% ja -0,3% (I poolaasta 2021: -0,5% ja II kvartal 2021: 3,2%). Kui hoonete segmendi kasumlikkust on vaatamata sisendhindade kasvule ja materjalide tarneprobleemidele suudetud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga parandada, siis rajatiste osas on kasumlikkuse parandamine ülimalt keeruline. Peamine tellija, Transpordiamet, on tühistanud mitmed juba välja kuulutatud hanked ning on oluliselt vähendatud käesoleva aasta investeeringute mahtu. See mõjutab oluliselt kõrgete püsikuludega segmendi tulemust.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2022. aasta I poolaastal 3 118 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud suurenenud ligikaudu 10% (I poolaasta 2021: 2 833 tuhat eurot), kulude kasv tuleneb ostetud teenuste ja kaupade üldisest kallinemisest. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 2,0% (I poolaasta 2021: 2,2%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2022. aasta I poolaastal 1 457 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum -1 643 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 3 158 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 92 tuhat eurot). Swencn AB võlausaldajate poolt heakskiidetud saneerimiskava kohaselt kuulub võlausaldajatele tasumiseks 25% esitatud nõuetest, mille tulemusena on aruandeperioodil kajastatud muu ärituluna 1 560 tuhat eurot.

Kontserni finantskulusid mõjutas oluliselt Ukrainas asuvale sidusettevõttele V.I. Center TOV antud laenu allahindlus summas 825 tuhat eurot. Antud laenu õiglase väärtuse hindamise aluseks on võetud 2021. aasta lõpu seisuga rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatu hindaja poolt koostatud hindamisaktide sisendid,  kuna puuduvad uuemad usaldusväärsed andmed. Allahindluse vajadus on tekkinud lähtudes arendusprojekti realiseerimise ajafaktorist ehk arendusprojektide valmimise edasilükkumisest.

Kontserni puhaskasumiks kujunes 26 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum 2 390 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv osa moodustas kahjum 928 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum 2 148 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2022. aasta I poolaasta äritegevuse netorahavoog moodustas -1 955 tuhat eurot (I poolaasta 2021: -163 tuhat eurot). Järjest enam mõjutab rahavoogusid vajadus tasuda materjalide ettemakseid, seda nii seoses materjalide kiire kallinemisega kui ka jätkuvate tarneraskuste tõttu. Seda olukorras, kus nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes ettemaksude saamise võimalus puudub. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2022. aasta I poolaastal oli 239 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 77 tuhat eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest põhivarasse summas 97 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 120 tuhat eurot) ja materiaalse põhivara müügist summas 322 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 158 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2022. aasta I poolaastal oli -2 348 tuhat eurot (I poolaasta 2021: -4 758 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 1 870 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (I poolaasta 2021: 1 418 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 605  tuhat eurot (I poolaasta 2021: 1 243 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Rendimaksed moodustasid 1 790 tuhat eurot (I poolaastal 2021: 1 574 tuhat eurot). Dividende maksti 2022. aasta I poolaastal 391 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 2 814 tuhat eurot).

Seisuga 30.06.2022 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid  4 967 tuhat eurot (30.06.2021: 7 732 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja  6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Müügitulu, tuhat eurot 149 256 117 966 136 798 288 534
Müügitulu muutus 27% -14% 36% -2,5%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot 26 -2 390 1 419 -5 506
Puhaskasum (-kahjum) emae/v aktsionäridele, tuhat eurot -928 -2 148 -156 -6 310
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot -0,03 -0,07 0,00 -0,20
Üldhalduskulude määr müügitulust 2,1% 2,4% 2,8% 2,1%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 2,0% 2,2% 2,8% 2,1%
EBITDA, tuhat eurot 3 158 92 3 694 -797
EBITDA määr müügitulust 2,1% 0,1% 2,7% -0,3%
Brutokasumi määr müügitulust 2,1% 1,1% 4,4% 1,4%
Ärikasumi määr müügitulust 1,0% -1,4% 1,5% -1,5%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita 0,9% -1,4% 1,5% -1,6%
Puhaskasumi määr müügitulust 0,0% -2,0% 1,0% -1,9%
Investeeritud kapitali tootlus 1,2% -2,1% 3,3% -6,5%
Omakapitali tootlus 0,1% -6,9% 4,1% -16,8%
Omakapitali osakaal 18,2% 22,6% 25,8% 20,8%
Vara tootlus 0,0% -1,7% 1,1% -4,1%
Finantsvõimendus 37,2% 31,4% 26,8% 28,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,91 0,97 1,00 0,94
  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2021
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 220 687 269 448 187 018 266 856


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on vähenenud. 2022. aasta I poolaastal moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 3% kogu müügitulust. Tingituna Venemaa sõjalisest sissetungist Ukrainasse, on kontserni tütarettevõtte Eurocon Ukraine TOV tegevus olulises osas ajutiselt peatatud. II kvartalis jätkati tööd ühe projektiga Kiievis. Ukraina müügitulu moodustas aruandeperioodil 578 tuhat eurot. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Kontsern tegutseb projektipõhiselt ka Lätis, kus aruandeperioodil ehitati tuuleparki.

  6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Eesti 97% 96% 88% 94%
Läti 2% 0% 0% 1%
Soome 1% 3% 5% 3%
Ukraina 0% 1% 1% 2%
Rootsi 0% 0% 6% 0%

Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on kontserni üks strateegilisi lähtekohti. Kontserni nägemust edasisest äritegevusest välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis „Väljavaated kontserni tegutsemisturgudele“.

2022. aasta I poolaasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2022. aasta I poolaasta müügitulu oli 149 256 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil vastav näitaja oli 117 966 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 27%. Müügitulu suurenemine tuleneb hoonete segmendi müügitulu kasvust (40%). Rajatiste segmendi müügitulu on eelmise aasta võrreldava perioodiga vähenenud 21%. Rajatiste müügitulu vähenemine on otseselt seotud peamise tellija, Transpordiameti, poolsete investeeringute vähendamisega, mille põhjuseks on Ukraina sõja mõjudest tulenev erakordselt kiire sisendhindade kallinemine.

Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka kontserni müügitulu jaotusele. 2022. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 128 430 ja 20 703 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 91 557 ja 26 217 tuhat eurot.

Tegevussegmendid 6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Hooned 84% 78% 81% 75%
Rajatised 16% 22% 19% 25%


Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud kõikide hoonete ehituse alamsegmentide mahud. Sisuliselt võrdse osakaaluga on korterelamute, ärihoonete ja ühiskondlike hoonete alamsegmendid ning mõnevõrra tagasihoidlikum on  tööstus- ja laohoonete alamsegmendi käive.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Ülemiste Citys, asuv Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja ning Tallinna lähedal asuvasse Rae valda ehitatav IKEA kontseptsioonipood.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt kasvanud. Aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tartu Ülikooli kliinikum ja Kaitsepolitseiameti peahoone ehitus Tallinnas ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal.

Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb valdavalt kolmandatele osapooletele ehitatavatest korterelamutest. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Tallinnas Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja ja Luccaranna elurajooni projekteerimine ja ehitamine. Samas suureneb ka omaarenduste maht (kajastub korterelamute segmendis). Kontsern jätkab omaarendustega nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tartus Mõisavahe Kodu (https://moisavahe.eeelurajooni arenduse ehitus. Tallinnas toimub Nõmmel asuva Kivimäe Süda uue elurajooni kruntide arendus ning alustatud on II etapi, korterelamu ehituse ettevalmistusega (https://www.kivimaesuda.ee). Alustati ka Pärnus asuva Seileri Kvartali projekteerimisega (https://seileri.ee). Omaarenduste müügitulu moodustas aruandeperioodil 6 335 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 0 eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi osakaal hoonete segmendis on 2021. aasta I poolaastaga võrreldes kasvanud. Suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, millele lisanduvad väiksema mahulised objektid, näiteks tootmishoone ehitamine Kurna teel Harjumaal.

Hoonete segment 6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Korterelamud 30% 30% 27% 29%
Ühiskondlikud hooned 28% 30% 34% 28%
Ärihooned 26% 31% 30% 29%
Tööstus- ja laohooned 16% 9% 9% 14%

Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud. Käibe moodustavad 2021. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine, millest suurimad on: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine ja Tallinnas Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi projekteerimine- ja ehitamine. Samuti 2022. aastal sõlmitud väiksemad, 2-3 mln. euro suurused lepingud. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva maakonnas.

Kontsern on olnud edukas väikesadamate ehitushangetel. Aruandeperioodil teostati töid Roomassaare sadama kai laienduse ning Kalana sadama ehitusel, mis moodustavad olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust. Muude rajatiste müügitulu moodustub olulises osas Vanessa tuulepargi ehitusest Lätis.

Rajatiste segment 6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Teedeehitus ja –hooldus 81% 86% 80% 87%
Muud rajatised 14% 4% 14% 6%
Insenerehitus (s.h. vesiehitus) 5% 5% 5% 4%
Keskkonnaehitus 0% 5% 1% 3%


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2022 oli 220 687 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht vähenenud 18%. I poolaastal sõlmiti uusi lepingud kokku 89 661 tuhande euro väärtuses (I poolaasta 2021: 174 820 tuhat eurot), seal hulgas II kvartalis 26 494 tuhande eurot (II kvartal 2021: 69 938 tuhat eurot). Seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse ning sellest tulenevalt kehtestatud sanktsioonidega Venemaale ja Valgevenele, on tekkinud ehitusmaterjalide, peamiselt metalli, puidu ja naftapõhiste toodete, tarneraskused, mis lisaks avaldab otsest mõju ka materjalide hindadele. Materjalide hinnatõus on põhjustanud arendusprojektides järsu kallinemise ning uute projektide alustamise edasilükkumise. Nagu eelpool mainitud, siis on oluliselt vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldub ka kontserni tööde portfellis rajatiste segmendi mahtude vähenemises.

  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2021
Teostamata tööde maht, tuhat eurot  220 687  269 448  187 018 266 856

Tööde portfellis jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel ei ole toimunud olulisi muutusi, endiselt on ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, mis moodustavad 85% teostamata tööde portfellist, rajatised moodustavad 15% (30.06.2021: vastavalt 79% ja 21%). Võrreldes seisuga 30.06.2021 on toimunud vähenemine nii hoonete kui rajatiste segmendi tööde portfellis vastavalt 9% ja 21%.

II kvartalis sõlmitud suuremahulisemad lepingud olid:

 •  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal, maksumusega ligikaudu 14 600 tuhat eurot.
 •  Tartus, Kandikülas asuva Männiku ärihoone projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 900 tuhat eurot.
 •  Leedus Telšiai linna lähedusse rajatava tuulepargi tuulikute vundamentide ehitamine, maksumusega ligikaudu 3 000 tuhat eurot.

Arvestades teostamata tööde portfelli suurust, s.h. 2023. aastasse üleminevat mahtu, prognoosib kontserni juhtkond 2022. aastal tegevusmahtude  kasvu võrreldes 2021. aastaga.  Materjalide ja energiakandjate hinnatõusust ja tööjõukulude kasvust tingitud sisendhindade kasv avaldab jätkuvalt survet kasumimarginaalile. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Sisendhindade riski maandamiseks on eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepinguid, milles fikseeritakse peatöövõtja kasumimarginaal. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2022. aasta I poolaastal töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 671 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 437 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 1%.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

  6k 2022 6 k 2021 6k 2020 2021
ITP 437 426 442 434
Töölised 234 254 265 251
Keskmine kokku 671 680 707 685

Kontserni 2022. aasta I poolaastal tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 12 936 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 12 020 tuhat eurot. Tööjõukulud on suurenenud ligikaudu 8%, mis on tingitud palkade kasvust.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aasta I poolaastal 75 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 25 tuhat eurot (I poolaasta 2021: vastavalt 75 tuhat eurot ja 25 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aasta I poolaastal  202 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 67 tuhat eurot (I poolaasta 2021: vastavalt 182 tuhat eurot ja 60 tuhat eurot

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

  6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 470,0 403,3 385,7 420,8
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 16,5% 4,6% 20,0% -0,5%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 12,8 10,9 9,7 11,5
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 17,6% 12,7% 3,7% 5,5%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, suurenemise põhjuseks on peamiselt müügitulu kasv.

NCN investor presentation Q2_2022

Nordecon_Aruanne_2Q_2022

KV.EE: Majade müügipakkumiste arvu kasv teatab trendi muutusest

Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti juulis 2022. a müügiks 1655 maja Harju maakonnas. Aastataguse 1374 pakkumisega võrreldes oli tänavune majade müügipakkumiste arv 20% suurem. Majade keskmine müügipakkumiste hind oli 2179 €/m². See on eelmise aasta hinnast 1640 €/m² kolmandiku võrra rohkem.

Majade müügipakkumiste hinnad on vähemalt kahekohalise protsendimäära võrra kasvanud kõikides vaadeldavates Harjumaa piirkondades. Ainus erand on Keila, kus tänavune majade pakkumishind kinnisvaraportaalis KV.EE 1301 €/m² jääb eelmisele aastale 7% alla.

Hindade liikumisest olulisem on pakkumiste arvu trendi muutus. Veel mõned kuud tagasi sai raporteerida pakkumiste arvu vähenemisest ehk kinnisvara müügipakkumiste defitsiidist. Nüüd on pakkumiste arv asunud kasvama. Majade müügipakkumiste arv on aastatagusega võrreldes märgatavalt suurenenud enamikus Harjumaa piirkondades.

Pakkumiste arvu suurenemine kinnisvaraportaalis KV.EE võiks olla üks märk, mis teatab üleloomulikult kiire hinnatõusu trendi pidurdumisest.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
07.2021 07.2022 Muutus, % 07.2021 07.2022 Muutus, %
Harjumaa 1 374 1 655 20% 1 640 2 179 33%
Anija vald 25 21 -16% 1 152 1 620 41%
Harku vald 160 156 -3% 1 716 2 164 26%
Jõelähtme vald 64 109 70% 1 658 2 624 58%
Keila 16 19 19% 1 397 1 301 -7%
Kiili vald 17 83 388% 1 810 2 470 36%
Kose vald 28 34 21% 1 173 1 397 19%
Kuusalu vald 42 38 -10% 1 373 1 583 15%
Loksa 5 5 0% 538 1 426 165%
Lääne-Harju vald 68 95 40% 1 195 1 677 40%
Maardu 43 67 56% 1 527 2 173 42%
Raasiku vald 7 23 229% 1 136 2 002 76%
Rae vald 106 92 -13% 1 920 2 519 31%
Saku vald 64 51 -20% 1 381 2 266 64%
Saue vald 165 174 5% 1 283 1 812 41%
Tallinn 440 532 21% 1 800 2 202 22%
Viimsi vald 124 156 26% 1 997 2 684 34%
Eesti 3 741 4 177 12% 1 108 1 494 35%
Harjumaa 1 374 1 655 20% 1 640 2 179 33%
Tallinn 440 532 21% 1 800 2 202 22%
Tartu 189 219 16% 1 232 1 574 28%
Pärnu 183 194 6% 1 105 1 442 30%
Narva 39 37 -5% 457 675 48%
Rakvere 36 42 17% 839 1 020 22%
Andmete allikas: portaal KV.EE

Nordecon: 2022 II quarter and 6 months consolidated interim report (unaudited)

NordeconDespite the continued difficult external environment, the second quarter and first half of 2022 were overall profitable for the group. The increase in sales revenue also continued, which is largely based on the fulfillment of construction contracts concluded in previous periods.

At the same time, the ongoing uncertainty of material supplies and the rapid increase in input prices have created a situation where planning construction works is very difficult both in terms of time and cost. This, together with the general difficult economic environment, forces both the private and public sector to postpone investments. It is the decrease in the volume of public sector investments, especially in road and infrastructure construction, that in the short and long term has a direct impact on the group’s sales revenue, profitability, and the volume of the order book.

The group’s sales revenue for the first half of 2022 was 149,256 thousand euros. Compared to the same period last year, sales revenue increased by approximately 27%. The increase in sales revenue is based on the growth of the Buildings segment, the sales revenue of the Infrastructure segment has decreased compared to the same period last year.

The group’s gross profitability was 2.1% in the first half of 2022 and 2.5% in the second quarter. The profit of both the first half of the year and the second quarter was earned in the Buildings segment. While the profitability of the Buildings segment has, despite the increase in input prices and material supply problems, improved compared to the same period last year, it is extremely difficult to achieve the same in the Infrastructure segment. The main customer, the Transport Administration, has cancelled several already announced tenders and the volume of this year’s investments has been significantly reduced. This significantly affects the result of the segment with high fixed costs.

As of 30 June 2022, the volume of the group’s order book was 220,687 thousand euros, which has decreased by 18% compared to the same period last year.

Condensed consolidated interim statement of financial position

€’000 30 June 2022 31 December 2021
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents 4,967 9,031
Trade and other receivables 60,574 48,091
Prepayments 8,181 4,947
Inventories 27,560 25,637
Total current assets 101,282 87,706
Non-current assets  
Other investments 76 76
Trade and other receivables 8,623 9,206
Investment property 8,233 5,599
Property, plant and equipment 17,774 17,433
Intangible assets 15,081 15,051
Total non-current assets 49,787 47,365
TOTAL ASSETS 151,069 135,071
LIABILITIES
Current liabilities
Borrowings 17,353 16,289
Trade payables 68,810 57,324
Other payables 7,944 7,459
Deferred income 15,398 11,539
Provisions 1,395 707
Total current liabilities 110,900 93,318
Non-current liabilities  
Borrowings 6,824 7,405
Trade payables 3,987 4,178
Provisions 1,856 2,044
Total non-current liabilities 12,667 13,627
TOTAL LIABILITIES 123,567 106,945
EQUITY
Share capital 14,379 14,379
Own (treasury) shares (660) (660)
Share premium 635 635
Statutory capital reserve 2,554 2,554
Translation reserve 1,689 1,948
Retained earnings 5,413 6,341
Total equity attributable to owners of the parent 24,010 25,197
Non-controlling interests 3,492 2,929
TOTAL EQUITY 27,502 28,126
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 151,069 135,071


Condensed consolidated interim statement of comprehensive income

€’000  H1 2022 Q2 2022  H1 2021  Q2 2021 2021
Revenue  149,256 80,803 117,966 68,979 288,534
Cost of sales (146,075) (78,769) (116,660) (67,580) (284,513)
Gross profit  3,181 2,034 1,306 1,399 4,021
     
Marketing and distribution expenses (186) (115) (214) (108) (559)
Administrative expenses (3,118) (1,513) (2,833) (1,362) (6,053)
Other operating income 1,856 103 127 92 519
Other operating expenses (276) (2) (29) (6) (2,264)
Operating profit (loss) 1,457 507 (1,643) 15 (4,336)
     
Finance income 146 79 537 132 958
Finance costs (1,377) (43) (665) (376) (1,320)
Net finance income (costs) (1,231) 36 (128) (244) (362)
     
Profit (loss) before income tax 226 543 (1,771) (229) (4,698)
Income tax expense (200) (200) (619) (250) (808)
Profit (loss) for the period 26 343 (2,390) (479) (5,506)
 
Other comprehensive income (expense):
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss
         
Exchange differences on translating foreign operations (259) (413) 406 587 (475)
Total other comprehensive income (expense)  (259) (413) 406 587 (475)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) (233) (70) (1,984) 108 (5,981)
     
Profit (loss) attributable to:          
– Owners of the parent (928) (10) (2,148) (584) (6,310)
– Non-controlling interests 954 353 (242) 105 804
Profit (loss) for the period 26 343 (2,390) (479) (5,506)
Comprehensive income (expense) attributable to:          
– Owners of the parent (1,187) (423) (1,742) 3 (6,785)
– Non-controlling interests 954 353 (242) 105 804
Comprehensive income (expense) for the period (233) (70) (1,984) 108 (5,981)
     
Earnings per share attributable to owners of the parent:          
Basic earnings per share (€) (0.03) (0.00) (0.07) (0.02) (0.20)
Diluted earnings per share (€) (0.03) (0.00) (0.07) (0.02) (0.20)


Condensed consolidated interim statement of cash flows

€’000 H1 2022 H1 2021
Cash flows from operating activities    
Cash receipts from customers 177,608 142,892
Cash paid to suppliers (162,328) (124,977)
VAT paid (4,447) (4,387)
Cash paid to and for employees (12,476) (13,075)
Income tax paid (312) (616)
Net cash used in operating activities (1,955) (163)
Cash flows from investing activities    
Paid on acquisition of property, plant and equipment (97) (104)
Proceeds from sale of property, plant and equipment 322 158
Paid on acquisition of intangible assets 0 (16)
Loans provided (9) (25)
Repayments of loans provided 11 60
Dividends received 6 0
Interest received 6 4
Net cash from investing activities 239 77
Cash flows from financing activities    
Proceeds from loans received 1,870 1,418
Repayments of loans received (1,605) (1,243)
Lease payments made (1,790) (1,574)
Interest paid (428) (545)
Dividends paid (391) (2,814)
Other payments (4) 0
Net cash used in financing activities (2,348) (4,758)
Net cash flow (4,064) (4,844)
Cash and cash equivalents at beginning of period 9,031 12,576
Effect of movements in foreign exchange rates 0 0
Decrease in cash and cash equivalents (4,064) (4,844)
Cash and cash equivalents at end of period 4,967 7,732


Financial review

Financial performance

Nordecon ended the first half of 2022 with a gross profit of €3,181 thousand (H1 2021: €1,306 thousand) and gross margins that were higher than a year earlier: 2.1% for the first half-year (H1 2021: 1.1%) and 2.5% for the second quarter (Q2 2021: 2.0%). The group’s gross profit for both the first half and second quarter of 2022 was earned in the Buildings segment, which delivered gross margins of 3.8% for the half-year and 3.4% for the second quarter (H1 2021: 2.5% and Q2 20221: 2.8%). The Infrastructure segment’s performance was weaker than in the same period last year, with negative gross margins for both the first half-year and second quarter: (6.4)% and (0.3)%, respectively (H1 2021: (0.5)% and Q2 2021: 3.2%). The Buildings segment has been able to increase its profitability compared with a year earlier despite growth in input prices and disruptions in the supply of materials. For the Infrastructure segment, improvement of profitability is much more difficult. Its largest customer, the Transport Administration, has cancelled several announced procurements and made significant cutbacks in its investments in 2022. This has had a significant effect on the performance of our Infrastructure segment whose fixed costs are high.

The group’s administrative expenses for the first half of 2022 amounted to €3,118 thousand. Compared with the same period last year, administrative expenses grew by around 10% (H1 2021: €2,833 thousand) due to general growth in the cost of goods and services. The ratio of administrative expenses to revenue (12 months rolling) declined year on year, decreasing to 2.0% (H1 2021: 2.2%).

The group ended the first half of 2022 with an operating profit of €1,457 thousand (H1 2021: an operating loss of €1,643 thousand). EBITDA for the period amounted to €3,158 thousand (H1 2021: €92 thousand). According to the restructuring plan approved by the creditors of Swencn AB, the claims of the entity’s creditors are to be settled to the extent of 25%. As a result, the group recognised other income of €1,560 thousand in the reporting period.

The group’s finance costs were significantly affected by the write-down of a loan provided to the group’s Ukrainian associate V.I. Center TOV by €825 thousand. Due to the lack of more recent reliable data, the fair value of the loan was measured using the inputs of the valuation reports issued at the end of 2021 by an internationally recognised independent appraiser. The asset had to be written down due to the time factor, i.e. the deferral of the completion of the development projects.

The group earned a net profit of €26 thousand (H1 2021: a net loss of €2,390 thousand). The net loss attributable to owners of the parent, Nordecon AS, was €928 thousand (H1 2021: a net loss of €2,148 thousand).

Cash flows

Operating activities produced a net cash outflow of €1,955 thousand the first half of 2022 (H1 2021: an outflow of €163 thousand). Operating cash flow is increasingly affected by the need to make prepayments to materials suppliers, which have grown due to spikes in materials prices and continuing supply disruptions, in a situation where the contracts signed with both public and private sector customers do not require them to make advance payments. Cash inflow is also reduced by contractual retentions, which extend from 5 to 10% of the contract price and are released at the end of the construction period only.

Investing activities resulted in a net cash inflow of €239 thousand (H1 2021: an inflow of €77 thousand). The largest items were payments made to acquire property, plant and equipment of €97 thousand (H1 2021: €120 thousand) and proceeds from the sale of property, plant and equipment of €322 thousand (H1 2021: €158 thousand).

Financing activities generated a net cash outflow of €2,348 thousand (H1 2021: an outflow of €4,758 thousand). The largest items were cash flows related to loans and leases. Proceeds from loans received totalled €1,870 thousand, consisting of the use of the overdraft facility and development loans (H1 2021: €1,418 thousand). Repayments of loans received totalled €1,605 thousand, consisting of regular repayments of long-term investment and development loans (H1 2021: €1,243 thousand). Lease payments totalled €1,790 thousand (H1 2021: €1,574 thousand). Dividends paid in the first half of 2022 amounted to €391 thousand (H1 2021: €2,814 thousand).

The group’s cash and cash equivalents at 30 June 2022 totalled €4,967 thousand (30 June 2021: €7,732 thousand).

Key financial figures and ratios

Figure/ratio H1 2022 H1 2021 H1 2020 2021
Revenue (€’000) 149,256 117,966 136,798 288,534
Revenue change 27% (14)% 36% (2.5)%
Net profit (loss) (€’000) 26 (2,390) 1,419 (5,506)
Net profit (loss) attributable to owners of the
parent (€’000)
(928) (2,148) (156) (6,310)
Weighted average number of shares 31,528,585 31,528,585 31,528,585 31,528,585
Earnings per share (€) (0.03) (0.07) 0.00 (0.20)
Administrative expenses to revenue 2.1% 2.4% 2.8% 2.1%
Administrative expenses to revenue (rolling) 2.0% 2.2% 2.8% 2.1%
EBITDA (€’000) 3,158 92 3,694 (797)
EBITDA margin 2.1% 0.1% 2.7% (0.3)%
Gross margin 2.1% 1.1% 4.4% 1.4%
Operating margin 1.0% (1.4)% 1.5% (1.5)%
Operating margin excluding gain on asset sales 0.9% (1.4)% 1.5% (1.6)%
Net margin 0.0% (2.0)% 1.0% (1.9)%
Return on invested capital 1.2% (2.1)% 3.3% (6.5)%
Return on equity 0.1% (6.9)% 4.1% (16.8)%
Equity ratio 18.2% 22.6% 25.8% 20.8%
Return on assets 0.0% (1.7)% 1.1% (4.1)%
Gearing 37.2% 31.4% 26.8% 28.3%
Current ratio 0.91 0.97 1.00 0.94
  30 June 2022 30 June 2021 30 June 2020 31Dec 2021
Order book (€’000) 220,687 269,448 187,018 266,856


Performance by geographical market

The group’s revenues from outside Estonia have decreased. In the first half of 2022, foreign markets accounted for around 3% of total revenue. Due to Russia’s military invasion of Ukraine, full-scale operations of the group’s Ukrainian subsidiary Eurocon Ukraine TOV have been temporarily suspended: in the second quarter the subsidiary continued work on one building project in Kiev. Ukrainian revenues for the period amounted to €578 thousand. The group did not generate any revenue and had no ongoing construction contracts in the Swedish market. The group also operates on a project basis in Latvia where it was building a wind farm in the reporting period.

  H1 2022 H1 2021 H1 2020 2021
Estonia 97% 96% 88% 94%
Latvia 2% 0% 0% 1%
Finland 1% 3% 5% 3%
Ukraine 0% 1% 1% 2%
Sweden 0% 0% 6% 0%

Geographical diversification of the revenue base is a consciously deployed strategy by which we mitigate the risks resulting from excessive reliance on a single market. However, conditions in some of our chosen foreign markets are also volatile and noticeably affect our current results. Increasing the contribution of foreign markets is one of Nordecon’s strategic goals.

Performance by business line

Segment revenues

The group’s revenue for the first half of 2022 was €149,256 thousand, roughly 27% larger than a year earlier when revenue amounted to €117,966 thousand. Revenue growth was attributable to the revenue of the Buildings segment, which grew by 40%. The revenue of the Infrastructure segment decreased by 21%. The decline in revenue generated by the Infrastructure segment is attributable to the cutback in investments made by the largest customer, the Transport Administration, due to the spike in input prices triggered by the impacts of the war in Ukraine.

The low volumes of infrastructure construction that are affecting the entire construction market also influence the group’s revenue structure. In the first half of 2022, the Buildings and the Infrastructure segment generated revenue of €128,430 thousand and €20,703 thousand, respectively. The corresponding figures for the first half of 2021 were €91,557 thousand and €26,217 thousand.

Revenue by operating segment H1 2022 H1 2021 H1 2020 2021
Buildings 84% 78% 81% 75%
Infrastructure 16% 22% 19% 25%


Subsegment revenues

In the Buildings segment, the revenues of all subsegments grew compared with the same period last year. The revenue contributions of the apartment, the commercial and the public buildings subsegments were practically equal while the revenue contribution of the industrial and warehouse facilities subsegment was somewhat smaller.

The largest projects under construction in the commercial buildings subsegment were the LEED Gold compliant Alma Tomingas office building in Ülemiste City in Tallinn and an IKEA store in Rae rural municipality near Tallinn.

The revenue of the public buildings subsegment has increased significantly year on year. The largest projects in progress during the period were construction works in the Medical Campus of the Tartu University Hospital in Tartu, the construction of the main building of the Estonian Internal Security Service in Tallinn and the design and construction of storage facilities and utility networks for the Centre for Defence Investment in Harju county.

The apartment buildings subsegment earns most of its revenue from the construction of apartment buildings for third parties. During the period under review, the largest of them were the design and construction of the first two phases of the Kalaranna quarter in Tallinn and the design and the construction of the Tiskreoja and Luccaranna housing estates on the western border of Tallinn.

The volume of our own development operations (reported in the apartment buildings subsegment), however, continues to grow as well. We have development projects in both Tallinn and Tartu. During the period, work continued on the construction of the Mõisavahe Kodu housing estate in Tartu (https://moisavahe.ee) and the development of plots for Kivimäe Süda, a new housing estate in the Nõmme district in Tallinn, where we have started preparations for phase 2 – the construction of an apartment building (https://www.kivimaesuda.ee/en). We also started the design of the Seiler Quarter housing estate in Pärnu (https://seileri.ee). The period’s revenue from own development projects amounted to €6,335 thousand (H1 2021: €0). In carrying out our own development activities, we carefully monitor potential risks in the housing development market.

The revenue contribution of the industrial and warehouse facilities subsegment has grown compared with the first half of 2021. The subsegment’s largest ongoing project is the construction of a factory complex for the dairy company E-Piim in Paide but there are also numerous smaller projects such as the construction of a production building at Kurna tee in Harju county.

Buildings segment H1 2022 H1 2021 H1 2020 2021
Apartment buildings 30% 30% 27% 29%
Public buildings 28% 30% 34% 28%
Commercial buildings 26% 31% 30% 29%
Industrial and warehouse facilities 16% 9% 9% 14%

In the Infrastructure segment, the largest revenue contributor is still road construction and maintenance although its revenue and proportionate contribution have decreased year on year. During the period, the subsegment’s revenue resulted from the performance of contracts secured in 2021, the largest of which were the construction of 2+2 passing lanes on the Kärevere–Kardla section of the Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa road and the design and construction of the outdoor space around Terminal D in Old City Harbour in Tallinn, as well as smaller contracts of €2-3 million each signed in 2022. We also continued to deliver road maintenance services in Järva county.

The group has won several contracts for the construction of small harbours. During the period, work was done on the expansion of quays in Roomassaare harbour and the construction of the Kalana yacht harbour, which accounted for a major share of the specialist engineering revenue. The revenue of the other engineering subsegment resulted mostly from the construction of the Vanessa wind farm in Latvia.

Infrastructure segment H1 2022 H1 2021 H1 2020 2021
Road construction and maintenance 81% 86% 80% 87%
Other engineering 14% 4% 14% 6%
Specialist engineering 5% 5% 5% 4%
Environmental engineering 0% 5% 1% 3%


Order book

The group’s order book (backlog of contracts signed but not yet performed) stood at €220,687 thousand at 30 June 2022, reflecting an 18% decrease year on year. In the first half and second quarter of 2022, we signed new contracts of €89,661 thousand and €26,494 thousand, respectively (H1 2021: €174,820 thousand and Q2 2021: €69,938 thousand). Russia’s military invasion of Ukraine and the consequent sanctions on Russia and Belarus have disrupted the supply of building materials, particularly metal, wood and oil-based products, which is also affecting the prices of relevant materials. The surge in materials prices has caused a sharp increase in the costs of development projects as well as the postponement of new projects. As mentioned in the previous chapters, the volume of investments made by the Transport Administration has decreased substantially. This has affected the group’s order book through a decline in the order book of the Infrastructure segment.

  30 June 2022 30 June 2021 30 June 2020 31 Dec 2021
Order book (€’000)  220,687  269,448  187,018 266,856

The proportions of the two main operating segments in the group’s order book have not changed substantially: the Buildings segment still dominates, accounting for 85%, while the Infrastructure accounts for 15% of the total order book (30 June 2021: Buildings: 79% and Infrastructure: 21%). Compared with 30 June 2021, the order books of the Buildings and the Infrastructure segment have decreased by 9% and 21%, respectively.

The largest contracts secured in the second quarter were:

 •  the design and construction of storage facilities and associated utility networks for the Centre for Defence Investment in Harju county, Estonia, with an approximate cost of €14,600 thousand;
 •  the design and construction of the Männiku commercial building in Kandiküla in Tartu, Estonia, with an approximate cost of €5,900 thousand.
 •  the construction of foundations for turbines in a wind farm being built near the city of Telšiai, Lithuania, with an approximate cost of €3,000 thousand.

Based on the size of the group’s order book, including the share of work to be performed in 2023, management expects that in 2022 the group’s revenue will grow compared with 2021. The uptrend in the prices of materials, energy carriers and labour costs will continue to increase input prices and pressure on profit margins. In an environment of stiff competition, we have avoided taking unjustified risks whose realisation in the contract performance phase would have an adverse impact on the group’s results. To mitigate input price risk, we have been signing cost-plus contracts with private sector customers (contracts with an open book arrangement under which we can invoice the customer based on the actual costs incurred plus an agreed margin). Our focus remains on cost control as well as pre-construction and design activities, where we can harness our professional competitive advantages.

People

Employees and personnel expenses

The group’s average number of employees in the first half of 2022 was 671, including 437 engineers and technical personnel (ETP). Headcount decreased by around 1% year on year.

Average number of employees at group entities (including the parent and the subsidiaries):

  H1 2022 H1 2021 H1 2020 2021
ETP 437 426 442 434
Workers 234 254 265 251
Total average 671 680 707 685

The group’s personnel expenses for the first half of 2022, including all taxes, totalled €12,936 thousand compared with €12,020 thousand in the same period last year. Personnel expense have increased by around 8% in connection with growth in wages and salaries.

The service fees of the members of the council of Nordecon AS for the first half of 2022 amounted to €75 thousand and associated social security charges totalled €25 thousand (H1 2021: €75 thousand and €25 thousand, respectively).

The service fees of the members of the board of Nordecon AS amounted to €202 thousand and associated social security charges totalled €67 thousand (H1 2021: €182 thousand and €60 thousand, respectively).

Labour productivity and labour cost efficiency

We measure the efficiency of our operating activities using the following productivity and efficiency indicators, which are based on the number of employees and personnel expenses incurred:

  H1 2022 H1 2021 H1 2020 2021
Nominal labour productivity (rolling), (€ ‘000) 470.0 403.3 385.7 420.8
Change against the comparative period, % 16.5% 4.6% 20.0% (0.5)%
Nominal labour cost efficiency (rolling), (€) 12.8 10.9 9.7 11.5
Change against the comparative period, % 17.6% 12.7% 3.7% 5.5%

The group’s nominal labour productivity and nominal labour cost efficiency improved year on year, mainly due to revenue growth.

Nordecon_Interim_report_Q2_2022

NCN investor presentation Q2_2022

Merko Ehitus: 2022 6 months and II quarter consolidated unaudited interim report

Merko EhitusCOMMENTARY FROM MANAGEMENT

Merko Ehitus revenue was EUR 88 million in Q2 2022, and EUR 156 million in H1 2022, while the respective figures for net profit were EUR 4.2 million and EUR 7.2 million. This year, Merko has delivered 214 apartments to buyers and a number of development projects will be completed in the second half of the year.

According to the management of Merko Ehitus, the results met expectations, considering the current market situation and the adaptation of all participants in the construction sector to the rapid rise in construction prices. Net profit in the second quarter was also influenced by a EUR 0.3 million donation to Ukrainian support projects and income tax expense that is EUR 0.3 million higher than a year ago.

The influence of inflation and rising input prices in the group’s sector of construction service continues to be high, yet the implementation of all the construction projects in progress has continued according to plan. The situation is complicated in all construction sectors, yet most critical in road construction where the rise in input prices has been the highest and new investment plans have been put on hold. We share the concern of sector leaders as to the sustainability of the sector.

In H1, the group companies entered into new construction contracts worth EUR 193 million and the secured order book balance stood at EUR 323 million as of the end of June. According to the management, the group’s secured order book is currently strong, yet there is little business real estate and new infrastructure construction orders on the market as a whole. Considering the energy crisis and green transition policy, it is somewhat surprising that only a few major renewable energy and high energy efficient building designs have come on to the market. The faster customers adapt to the higher input prices and supply chain problems that construction companies are facing, the faster the planned projects will reach construction. It is necessary to find solutions for sharing the risks with project owners and continue to invest regardless of faster inflation.

In the first six months of this year, Merko delivered 214 new apartments and one commercial unit to buyers and a number of apartment developments in progress are expected to be completed on schedule in H2. Merko new sales of apartments have continued even after the price rise caused by rising input prices, which shows that the market is gradually adapting to the new prices. The supply of new apartments on the market as a whole has decreased. Residential construction is for Merko a business area with a long perspective and we have continued investing into new development projects, although at a more moderate pace.

During H1, the group launched construction of 186 new apartments and four commercial units in Riga. As of the end of the quarter, over 1700 apartments were under construction in the three Baltic states, over half of which have preliminary sale contracts concluded and will be completed in 2022 and 2023. The largest apartment developments were Uus-Veerenni, Noblessneri and Lahekalda in Tallinn, Erminurme in Tartu, Viesturdarzs, Mežpilsēta and Magnolijas in Riga, and Vilneles Skverai in Vilnius.

In the second quarter of 2022, the largest objects in operation in Estonia were the third development phase of the Mustamäe medical campus of the North-Estonia Medical Centre, the Tallinn School of Music and Ballet, St John’s School,  Pelgulinna State gymnasium and the Arter quarter, and also the construction of infrastructure segments of the Republic of Estonia’s southeast land border and reconstruction of Rannamõisa tee. In Latvia, the Orkla wafer and biscuit production plant, GUSTAVS business centre, Elemental Skanste office buildings, NATO facilities in Ādaži and the Kauguri city park and youth house were in progress; and in Lithuania, infrastructure for a number of wind farms, and a car service centre in Vilnius.

OVERVIEW OF THE II QUARTER AND 6 MONTHS RESULTS

PROFITABILITY

2022 6 months’ pre-tax profit was EUR 8.4 million and Q2 2022 was EUR 4.9 million (6M 2021: EUR 10.5 million and Q2 2021 was EUR 6.7 million), which brought the pre-tax profit margin to 5.4% (6M 2021: 7.2%).
Net profit attributable to shareholders for 6 months 2022 was EUR 7.2 million (6M 2021: EUR 9.8 million) and for Q2 2022 net profit attributable to shareholders was EUR 4.2 million (Q2 2021: EUR 6.4 million). 6 months net profit margin was 4.6% (6M 2021: 6.7%).

REVENUE

Q2 2022 revenue was EUR 87.8 million (Q2 2021: EUR 85.8 million) and 6 months’ revenue was EUR 156.2 million (6M 2021: EUR 145.9 million). 6 months’ revenue increased by 7.2% compared to same period last year. The share of revenue earned outside Estonia in 6 months 2022 was 53.8% (6M 2021: 38.0%).

SECURED ORDER BOOK

As of 30 June 2022, the group’s secured order book was EUR 322.9 million (30 June 2021: EUR 249.8 million). In 6 months 2022, group companies signed contracts in the amount of EUR 193.3 million (6M 2021: EUR 135.1 million). In Q2 2022, new contracts were signed in the amount of EUR 22.1 million (Q2 2021: EUR 37.8 million).

REAL ESTATE DEVELOPMENT

In 6 months 2022, the group sold a total of 214 apartments; in 6 months 2021, the group sold 145 apartments. The group earned a revenue of EUR 27.1 million from sale of own developed apartments in 6 months 2022 and EUR 25.8 million in 6 months 2021. In Q2 of 2022 a total of 88 apartments were sold, compared to 55 apartments in Q2 2021, and earned a revenue of EUR 11.6 million from sale of own developed apartments (Q2 2021: EUR 11.0 million).

CASH POSITION

At the end of the reporting period, the group had EUR 16.8 million in cash and cash equivalents, and equity of EUR 156.7 million (41.5% of total assets). Comparable figures as of 30 June 2021 were EUR 21.7 million and EUR 145.3 million (52.5% of total assets), respectively. As of 30 June 2022, the group’s net debt was EUR 73.2 million (30 June 2021: EUR 16.1 million).

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

unaudited
in thousand euros

2022
months
2021
6 months
2022
 II quarter
2021
 II quarter
2021
12 months
Revenue 156,198 145,860 87,772 85,753 339,375
Cost of goods sold (138,917) (128,622) (78,363) (75 489) (292,563)
Gross profit 17,281 17,238 9,409 10 264 46,812
 
Marketing expenses (2,169) (1,830) (1,054) (883) (3,611)
General and administrative expenses (7,522) (5,706) (3,799) (2,991) (13,925)
Other operating income 1,422 1,314 736 639 3,508
Other operating expenses (455) (93) (394) (39) (582)
Operating profit 8,557 10,923 4,898 6,990 32,202
Finance income/costs (193) (441) (33) (257) (75)
incl. finance income/costs from associates and joint ventures 328 3 330 (4) 799
interest expense (374) (316) (212) (170) (681)
foreign exchange gain (loss) (67) (39) (119) (39) (8)
other financial income (expenses) (80) (89) (32) (44) (185)
Profit before tax 8,364 10,482 4,865 6,733 32,127
Corporate income tax expense (1,176) (856) (755) (427) (3,104)
Net profit for financial year 7,188 9,626 4,110 6,306 29,023
incl. net profit attributable to equity holders of the parent 7,202 9,763 4,196 6,395 29,140
net profit attributable to non-controlling interest (14) (137) (86) (89) (117)
Other comprehensive income, which can subsequently be classified in the income statement
Currency translation differences of foreign entities (12) 16 (28) (7) 33
Comprehensive income for the period 7,176 9,642 4,082 6,299 29,056
incl. net profit attributable to equity holders of the parent 7,189 9,779 4,169 6,387 29,163
net profit attributable to non-controlling interest (13) (137) (87) (88) (107)
Earnings per share for profit attributable to equity holders of the parent (basic and diluted, in EUR) 0.41 0.55 0.24 0.36 1.65


CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

unaudited
in thousand euros

30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
ASSETS
Current assets      
Cash and cash equivalents 16,773 21,713 44,930
Trade and other receivables 68,317 62,902 55,484
Prepaid corporate income tax 36 315 114
Inventories 228,240 136,605 160,593
  313,366 221,535 261,121
Non-current assets
Investments in associates and joint ventures 9,707 2,357 7,703
Other long-term loans and receivables 23,616 22,797 24,079
Deferred income tax assets 1,115 842 622
Investment property 11,536 13,872 13,828
Property, plant and equipment 17,347 14,611 16,350
Intangible assets 635 733 669
63,956 55,212 63,251
 
TOTAL ASSETS 377,322 276,747 324,372
LIABILITIES
Current liabilities
Borrowings 48,854 9,279 11,636
Payables and prepayments 117,702 77,814 90,054
Income tax liability 2,275 731 681
Short-term provisions 6,879 5,720 7,976
175,710 93,544 110,347
Non-current liabilities
Long-term borrowings 41,153 28,493 41,001
Deferred income tax liability 1,649 1,739 3,112
Other long-term payables 2,322 3,586 2,900
45,124 33,818 47,013
 
TOTAL LIABILITIES 220,834 127,362 157,360
EQUITY
Non-controlling interests (240) 4,078 (227)
Equity attributable to equity holders of the parent
Share capital 7,929 7,929 7,929
Statutory reserve capital 793 793 793
Currency translation differences (804) (798) (791)
Retained earnings 148,810 137,383 159,308
156,728 145,307 167,239
TOTAL EQUITY 156,488 149,385 167,012
 
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 377,322 276,747 324,372

The interim report is attached to the announcement and is also published on NASDAQ Tallinn and Merko’s web page (group.merko.ee).

Merko_Ehitus_2022_6M_interim_report

Nordecon: Construction contract (Kastanikodu housing estate second stage)

NordeconNordecon Betoon OÜ (brand name NOBE), a Nordecon Group company entered into a contract with OÜ Kastanikodud for the construction of apartment houses located Kastani road 2 // 4 // 6 // 8 // 10 // Lepa road 3 // 5, Loo small town, Jõelähtme rural municipality. During the second stage, three apartment houses with total of 120 apartments will be built. The works will commence in August 2022.

The value of the contract is close to 10.3 million euros plus value added tax and the works will be completed in autumn 2023.

Nordecon (www.nordecon.com) is a group of construction companies whose core business is construction project management and general contracting in the buildings and infrastructures segment. Geographically the Group operates in Estonia, Finland, Ukraine and Sweden. The parent of the Group is Nordecon AS, a company registered and located in Tallinn, Estonia. The consolidated revenue of the Group in 2021 was 289 million euros. Currently Nordecon Group employs close to 660 people. Since 18 May 2006 the company’s shares have been quoted in the main list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.

Hepsor: Hepsor ASi 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

HepsorHepsori 2022. aasta kuue kuu konsolideeritud müügitulu ulatus 4,0 miljoni euroni (sh 2,7 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis) ja puhaskahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot (sh 0,3 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis).

Enamik müügitehinguid veel ehituses olevate arendusprojektidega toimuvad käesoleva aasta teises pooles ning seetõttu kajastub ka nende projektide müügitulu ja kasum III ja IV kvartali tulemustes. Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles selle tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ning arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu vaates üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste paremaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

Müügitulu on tekkinud peamiselt lõppenud elukondlike arendusprojektide müügist. 25. juuli 2022 seisuga oleme müünud valminud projektidest Lätis 32 korterit (2022. aasta II kvartali lõpu seisuga 27 korterit), sh 13 korterit Strēlnieku 4b arendusprojektis, 18 korterit Baložu 9 arendusprojektis ning 1 korter Āgenskalna 24 arendusprojektis.

Eestis on käesoleva aruande esitamise hetkeks asjaõiguslepingute etappi jõudnud Priisle Kodu arendusprojekt, mida arendab kontserni sidusettevõte Hepsor N170 OÜ. Kontserni kasumiosa antud projektist kajastub kontserni 2022. aasta III ja IV kvartali tulemustes. Kui kvartali lõpuks olid võlaõiguslepingud sõlmitud kõigile arendusprojekti 76 korterile ja ühele äripinnale, siis 25. juuliks ehk peale kvartali lõppu olid 32 korterile sõlmitud juba ka asjaõiguslepingud.

Hepsoril on käesoleval hetkel Eestis ja Lätis ehituses kolm elukondlikku arendusprojekti, milles on kokku 304 uut korterit. Tänaseks on Mārupes Dārzs (92 korterit) arendusprojektis Riia lähistel võlaõigus- ja broneerimislepinguid sõlmitud 48 korterile (52%). Ka Hepsori teise suure elukondliku arendusprojekti müük ja ehitus Riias, Kuldīgas Parks (116 korterit), kulgeb plaanipäraselt ning müüdud on 60 korterit (52%). Mõlemad projektid valmivad 2023 aastal. Eestis jätkame Paevälja hoovimajade arendusprojekti ehitusega, mille raames rajame kahes etapis kaks kortermaja kokku 96 korteriga. Tänaseks on võlaõiguslepingud sõlmitud 76 korterile (79%). Projekti esimene etapp 48 korteriga valmib käesoleva aasta lõpuks ning teine etapp järgmise aasta esimeses kvartalis.

Juulis sõlmisime LHV Pank ASiga 14 miljoni euro suuruse laenulepingu, mille eesmärk on finantseerida Ojakalda Kodude arendusprojekti ehitust. Tallinna ja Harku piirile kerkivas kolmetornilises eluhoones on 101 avarat perekorterit. Ojakalda elumajade arendamisel on kesksel kohal meie roheline mõtteviis: loome keskkonnateadlikku ja jätkusuutliku elukeskkonda. Ojakalda arendusprojekti eelmüük on alanud, ehitusega alustame septembris 2022.

Elukondlikest arendusprojektidest kavandab Hepsor lisaks juba ehituses ja müügis olevatele projektidele 2022. aasta teises pooles alustada ka Manufaktuuri Kvartali järgmise etapiga, kuhu ehitame ligikaudu 160 uut korterit. Riias plaanime alustada Raņķa Dambise arendusprojektiga, kuhu ehitame 36 uut korterit. Tallinnas ja Riias kokku on 2022. aastal planeeritud alustada 383 korteri ehitusega, millest 128 asub Riias. Lisaks sõlmis Hepsor 2022. aasta mais eellepingu kinnistu ostuks Riias Imanta piirkonnas. Kinnistule saab rajada ligikaudu 40 korterit.

Ärikinnisvara arendusprojektidest on käesoleval aastal Tallinnas valminud või kohe valmimas kolm projekti. Priisle 1 asuva 11-korruselise äri- ja eluhoone esimesel korrusel asuvale äripinnale rajasime kaubanduspinna, kus täna tegutseb Selver (üüritav pind ca 1500 m2). Rohelise mõtteviisi Grüne Maja büroohoones on üürilepingutega kaetud 80% üüritavast pinnast ning maja on juba ka kasutuses, lisaks on käimas aktiivsed läbirääkimised viimase 20% vakantse pinna osas. Aasta lõpus anname üle 100% ulatuses üürilepingutega kaetud Büroo113 ärihoone, mille ankurrentnikuks saab kaasaegne ja uudse kontseptsiooniga kliinik. Büroo113 puhul on rohelise mõtteviisi lahendusi (maa-kütab-maa-jahutab, vihmavee kasutamine, energiatõhus arhitektuur, väga hea sisekliima, päikeseenergia jne) esmakordselt kasutatud ka kesklinna kõrghoones. Riias valmib 2022. aastal Ulbrokas 30 stock-office’i tüüpi ärihoone, mis on samuti üürilepingutega 100% ulatuses kaetud.

Juunis viisime lõpule ostu-müügitehingu, millega omandasime Riia linnas asuva kinnistu Ganību Dambis 17A, kus asub 13 erineva ärifunktsiooniga hoonet (üüritava pinnaga 8200 m2), millest ligikaudu 81% on üürilepingutega kaetud. Käesoleva aasta kolmandas kvartalis ootame seetõttu ka üüritulu osakaalu kasvu meie müügitulus. Hepsor kontserni jaoks on tegemist eelkõige arendusprojektiga, mille käigus osa amortiseerunud hooneid lammutatakse ning rajatakse uued äripinnad, sh nii kontori kui ka ladu-kontor ehk stock-office’i tüüpi üüripinnad. Kokku tuleb kvartalisse ligikaudu 20 000 m2 üüritavat pinda.

Käesoleva aruande esitamise seisuga on kontsernil kokku 25 arendusprojekti. Aruandeaastal lõppesid Āgenskalna ja Baložu projektid Lätis ning lisandus arendusprojekt Riias Imanta piirkonnas.

Hepsori juhtkond prognoosib jätkuvalt 2022. aasta käibeks 28 miljonit eurot ja kasumiks 3,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 3,1 miljonit eurot).

Käesoleva aruande seisuga võime öelda, et vaatamata keerulisele globaalsele olukorrale kliendid lepingutest ei tagane ning uute kodude asjaõigustehingud toimuvad varem kokkulepitud tingimustel. Riia projektide uute korterite müük on ületanud püstitatud ootusi ning Eestis täna ehituses olevates projektides on müümata kokku vaid 20 korterit. 24. veebruaril 2022 alanud Venemaa sõjaline sissetung ja rünnak Ukraina iseseisvuse vastu mõjutab ettevõtteid ja eraisikuid üle kogu maailma. Kuigi käimasoleva sõjalise konflikti pikkus, mõju ja tulemus on jätkuvalt ebaselge, on selgelt tunnetatavad kõrge inflatsioonimäär, energiahindade kasv, Euroopa Keskpanga rahapoliitikast lähtuv Euribori tõus, toorme- ja seeläbi ka ehitushindade kasv. Järgneva kahe-kolme kvartali vaates omab eelnev kindlasti mõju ka uute kodude ostjate kindlustundele.

Globaalsest ebakindlusest tingituna pöörab kontserni juhtkond suuremat tähelepanu riskidele, mis kaasnevad uute projektide viimisega müügi- ja ehituse staadiumisse. Hoolimata eelnevast ei ole kontserni juhtkond hetkel arendusprojekte seisma pannud ja tänases parimas teadmises algab eespool mainitud järgmiste projektide müük ja ehitus juba sügisel 2022.

tuhandetes eurodes 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021
Varad
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 4 361 10 889 1 277
Nõuded ja ettemaksed 576 652 636
Lühiajalised laenunõuded 279 2 388 256
Varud 56 128 37 237 33 084
Käibevarad kokku 61 344 51 166 35 253
Põhivarad
Materiaalne põhivara 260 229 410
Immateriaalne põhivara 3 0 0
Finantsinvesteeringud 2 402 2
Pikaajalised laenunõuded 2 308 3 408 1 970
Muud pikaajalised nõuded 380 140 99
Põhivarad kokku 2 953 4 179 2 481
Varad kokku 64 297 55 345 37 734
Kohustised ja omakapital
Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenukohustised 2 472 5 501 4 393
Lühiajalised rendikohustised 64 123 72
Ettemaksed klientidelt 2 453 1 164 1 238
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 959 5 539 1 967
Edasilükkunud tulumaksukohustis 8 0 0
Lühiajalised kohustised kokku 8 956 12 327 7 670
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenukohustised 34 641 22 862 19 169
Pikaajalised rendikohustised 66 66 284
Muud pikaajalised kohustised 1 762 1 053 1 080
Edasilükkunud tulumaksukohustis 0 0 73
Pikaajalised kohustised kokku 36 469 23 981 20 606
Kohustised kokku 45 425 36 308 28 276
Omakapital
Aktsia-/osakapital 3 855 3 855 6
Ülekurss 8 917 8 917 3 211
Jaotamata kasum 6 100 6 265 6 241
Omakapital kokku 18 872 19 037 9 458
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 18 345 18 904 9 370
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 527 133 88
Kohustised ja omakapital kokku 64 297 55 345 37 734
tuhandetes eurodes 6 kuud 2022 korrigeeritud II kv II kv 
6 kuud 2021 2022 2021
Müügitulu 3 954 3 874 2 682 985
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -3 752 -3 290 -2 586 -826
Brutokasum 202 584 96 159
Turustuskulud (-) -173 -100 -78 -52
Üldhalduskulud (-) -537 -298 -209 -173
Muud äritulud 47 43 37 23
Muud ärikulud (-) -39 -51 -32 -38
Ärikasum -500 178 -186 -81
Finantstulud 567 76 58 43
Finantskulud (-) -312 -191 -144 -83
Kasum enne tulumaksu -245 63 -272 -121
Tasumisele kuuluv tulumaks -5 -16 0 -16
Edasilükkunud tulumaks -8 -13 -8 -2
Aruandeperioodi puhaskasum -258 34 -280 -139
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis -273 -84 -278 -134
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 15 118 -2 -5
 Muu koondkasum/- kahjum
Omanikuvahetusega seotud muutused 135 0 0 0
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -13 -31 -31 59
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku 122 -31 -31 59
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -286 0 -200 0
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 408 -31 169 59
 
Aruandeperioodi koondkasum kokku -136 3 -311 -80
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -559 -84 -478 -134
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 423 87 167 54
Kasum aktsia kohta
    Tava (eurot aktsia kohta) -0,07 -0,02 -0,07 -0,03
    Lahustatud (eurot aktsia kohta) -0,07 -0,02 -0,07 -0,03

Hepsor 2Q_2022 vahearuanne

Baltic Horizon Fund: ajakohastatud teave Rootsis kaubeldavate osakute alternatiivse lahenduse kohta

Baltic Horizon FundNorthern Horizon Capital AS (“Northern Horizon”) teatas 29. septembril 2021. aastal Euroclear Sweden AB-ga (“Euroclear Rootsi”) sõlmitud Baltic Horizon Fundi osakute (“Osakud”) Rootsi registrisüsteemis hoidmise lepingu lõppemise kohta tulenevalt Nordea Bank Abp (“Nordea”) strateegilisest otsusest lõpetada Põhjamaades teatud depooteenuste pakkumine (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b79cfab754e6e9de2d424616918ba4171&lang=en).

Alates eelnevalt nimetatud teate avaldamisest on Northern Horizon aktiivselt otsinud alternatiivseid lahendusi seoses Rootsis kaubeldavate Osakutega. Üheks võimalikuks lahenduseks on Rootsi turul Osakuid esindavate Rootsi hoidmistunnistuste emiteerimine (“SDR Lahendus”), mille kohta avaldati börsiteade 30. juunil 2022 (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b796aff831a581e4db5302b41d755b2f3&lang=en).

Võttes arvesse, et SDR Lahenduse rakendamine ei ole võimalik 31. augustiks 2022 (kuupäev, mil Euroclear Rootsi kustutab enda teavituse kohaselt – tulenevalt Nordea otsusest lõpetada enda teenuste pakkumine seoses Rootsis kaubeldavate Osakutega – enda poolt peetavast registrist registrikande vormis olevad Osakud), on Northern Horizon Euroclear Rootsilt taotlenud Euroclear Rootsi teenuste lepingu pikendamist. Käesoleva teate avaldamise kuupäevaks ei ole Northern Horizon saanud Euroclear Rootsilt vastust lepingu pikendamise võimalikkuse kohta.

Sõltumata sellest, kas Euroclear Rootsiga sõlmitud lepingut on võimalik pikendada, on kõigil Rootsis kaubeldavate Osakute omanikel võimalik kaubelda Osakutega Eesti turul Nasdaq Balticus (https://nasdaqbaltic.com/) oma finantsvahendaja kaudu. Selleks peavad kõik investorid teavitama enda eelistusest oma finantsvahendajaid. Täpsema teabe saamiseks Osakutega Eesti turul kaubeldamise ja Osakute Nasdaq CSD-sse (Eesti) ületoomise kohta võtke palun ühendust oma finantsvahendajatega.

Northern Horizon jätkab tööd eelnevalt nimetatud alternatiivse lahenduse kallal ja teavitab investoreid edasistest arengutest järgmisel nädalal.

Hepsor: Hepsor AS ostis kaks kinnistut Tallinnas aadressidel Alvari 1a ja Alvari 5

HepsorHepsor ASi tütarettevõte Hepsor A1 OÜ omandas 2. augustil 2022 kaks kinnistut aadressidel Alvari 1a ja Alvari 5, Tallinn. Ostetud kinnistud lisanduvad Hepsori olemasolevasse arendusalasse (Narva mnt 150, 150a, 150b, Alvari 1, Lageloo 7, Paevälja pst 5, 7, 9, 11). Koostamisel oleva detailplaneeringu alusel võib kinnistutele ehitada äri- ja eluhoone maksimaalset 45 korteriga, müüdava pinnaga ligikaudu 2 370 m2.

Hepsor ASi juhatuse liige Henri Laks ütles: „Lisandunud kinnistud täiendavad juba olemasolevat arenduspiirkonda võimaldades arendajal pakkuda tulevastele koduomanikele terviklikku ja keskkonnateadlikku elukeskkonda. Arenduspiirkonnas valmib juba sel aastal Paevälja Hoovimajade ehituse esimene etapp 48-korteriga ning teine etapp 48-korteriga 2023. aasta esimeses kvartalis. Kokku planeerime arendatavale alale ehitada ligikaudu 450 uut kodu ning 3 500 m2 äripinda. Etapiviisiline arendus võimaldab meil rakendada meie rohelise mõtteviisi kontseptsiooni nii äripindade kui ka korterite puhul.“

Paevälja Hoovimajade arendusprojektiga alustati 2021. aasta neljandas kvartalis. Kahes 8-kordses B-energiaklassiga elamus on kokku 96 korterit suurusega 42,7 m² – 80,9 m². Tänaseks on arendusprojektis võlaõigus- ja broneerimislepingute alusel müüdud 78 korterit.

Rohkem infot Paevälja Hoovimajade projekti kohta leiab https://hepsor.ee/paevalja/.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC