Pro Kapital Grupp: 2019. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade (lühendatud)

Meie tegevuse põhirõhk on elamu- ning ärikinnisvarapiirkondade arendamisel kõigis Baltikumi pealinnades – Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Tänu enam kui 25 tegevusaastale ning mahukatele arendusprojektidele, on meil kujunenud tugev arusaam turust, millel tegutseme. Arendades terveid piirkondi, mõjutame nii kohalikku kogukonda kui looduskeskkonda, mistõttu näeme endil ka olulist vastutust.

Meie tegevuse ning projektide põhjalikkust ja mitmekülgsust peegeldab ka tegevusnäitajate stabiilne paranemine. 2019. aasta üheksa kuu müügitulu oli 37,3 miljonit eurot, mis on 77% võrra suurem möödunud aasta sama perioodi müügitulust. Kolmandas kvartalis kujunes müügituluks 14,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 147% võrra, 6,0 miljoni euroni. Seda tulemust mõjutas oluliselt aktiivne müügitegevus Vilniuses Šaltiniu Namai Attico viies uues kortermajas, aga samuti Tallinnas Kristina Majade arendusprojektis ning River Breeze Residence’s Riias. Kuna müügitulu kajastatakse peale notariaalsete müügilepingute allkirjastamist ning vara kliendile üleandmist, sõltub meie müügitulu elamukinnisvara valmimisest. Aktiivse müügitegevuse tulemusel kujunes 2019. aasta üheksa kuu ärikasumiks 6,9 miljonit eurot kasumit, võrreldes 4,8 miljoni euro suuruse kasumiga 2018. aasta samal perioodil. 2019. aasta kolmandas kvartalis oli ärikasumiks 1,8 miljonit eurot ja 2018. aastal 0,4 miljonit eurot. Positiivset äritulemit mõjutas negatiivselt T1 projektiga seonduv 6,9 miljoni suurune intressikulu. Varasemalt on T1 intressikulusid kapitaliseeritud kinnisvarainvesteeringute koosseisu – aktiivse arenduse käigus kuni 31. detsembrini 2018.

Novembri alguses tähistab T1 Mall of Tallinn oma esimest tegutsemisaastat. See aasta on meile esitanud enam väljakutseid kui esmalt prognoosisime. T1 tulemused on oluliselt mõjutanud kontserni finantstulemusi nii väiksema äri- kui puhastulemi osas ning on avaldanud mõju ka kontserni rahavoogudele. Juhtkond tegeleb aktiivselt sellega, et leida võimalusi T1 Mall of Tallinn finantskulude vähendamiseks. Tahaksin siiski rõhutada, et T1 Mall of Tallinn arendus ei ole lühiajaline projekt. Vastupidi – keskuse eluaeg on pikk ning pidevas arengus. Keskendume sellele, et luua tasakaalustatud rentnike valik ning suurendada üüritulu, kasvatades seeläbi T1 pikaajalist väärtust. Külastajate arv on märkimisväärne juba täna ja liigub kasvavas joones. On selge, et meie kliendid hindavad kõrgelt just T1 mitmekesist meelelahutuse valikut. Eeldame järgnevatel perioodidel müügitulu kasvu.


Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte üheksa kuu kogukäive oli 37,3 miljonit eurot, mis on 77% suurem kui võrdlusperioodil (2018 9 kuud: 21,0 miljonit eurot). Kolmanda kvartali kogukäive ulatus 14,8 miljoni euroni, kasvades võrdlusperioodi 6,0 miljoni euro kogukäibe suhtes 147%. Ettevõtte käive müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kolmanda kvartali tulemusi mõjutas positiivselt Kristina Majade ja River Breeze Residence valminud korterite aktiivne müük ning viie eluhoone valmimine Šaltinių Namai Attico arendusprojektis Vilniuses, milles enamus eelmüüke on vormistatud notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
Üheksa kuu brutokasum kasvas 70% ja moodustas 11,7 miljonit eurot. Kolmanda kvartali tulemus oli 3,6 miljonit eurot, mis on 92% kõrgem kui aasta varem. Võrdlusperioodil oli brutokasum vastavalt 6,9 miljonit eurot ja 1,9 miljonit eurot. Brutokasumi määr kahanes 6% võrra võrrelduna sama perioodiga eelmine aasta.
Üheksa kuu ärikasum moodustas 6,9  miljonit eurot võrrelduna 4,8 miljoni euroga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali ärikasum oli 1,8 miljonit eurot ja möödunud aastal 0,4 miljonit eurot.
Üheksa kuu ja kolmanda kvartali puhaskahjum oli vastavalt 3,1 miljonit eurot ja 2,8 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli üheksa kuu puhaskasum 2,3 miljonit eurot ja kolmanda kvartali puhaskahjum 0,5 miljonit eurot. Puhaskahjumit mõjutas negatiivselt  AS-i Tallinna Moekombinaat 6,9 miljoni suurune intressikulu (Lisa 15). Intressikulusid kapitaliseeriti kinnisvarainvesteeringute hulka aktiivse ehitusperioodi jooksul kuni
31. detsembrini 2018. Edaspidi on need kajastatud finantskuludes.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2019. aasta üheksa kuu jooksul 6,7 miljonit eurot võrreldes 3,4 miljoni euroga  samal perioodil 2018. aastal. Kolmandas kvartalis moodustasid põhitegevuse rahavood 6,2 miljonit eurot võrreldes 0,3 miljoni euroga võrdlusperioodil.
Aktsia puhasväärtus oli 30. septembri 2019 seisuga 1,72 eurot võrreldes 1,50 euroga 30. september 2018.

Peamised finantsnäitajad

  2019
9 kuud
2018
9 kuud
2019
III kvartal
2018
III kvartal
2018
12 kuud
Käive (tuhat EUR) 37 283 21 043 14 771 5 978 27 991
Brutokasum (tuhat EUR) 11 740 6 892 3 561 1 859 9 576
Brutokasum, % 31% 33% 24% 31% 34%
Ärikasum (tuhat EUR) 6 885 4 779 1 764 350 21 483
Ärikasum % 18% 23% 12% 6% 77%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -3 075 2 279 -2 799 -543 18 056
Puhaskasum / -kahjum, % -8% 11% -19% -9% 65%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0,05 0,04 -0,05 -0,01 0,30
  30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018
Varad kokku (tuhat eurot) 243 213 208 798 245 112
Kohustused kokku (tuhat eurot) 145 549 123 837 144 374
Omakapital kokku (tuhat eurot) 97 664 84 961 100 738
Võla / omakapitali suhe * 1,49 1,46 1,43
Varade tootlus, % ** -1,4% 1,2% 8,6%
Omakapitali tootlus, % *** -3,4% 2,7% 19,7%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,72 1,50 1,78

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 5 270 7 079 7 040
Lühiajalised nõuded 1 219 4 055 2 928
Varud 51 717 56 661 59 331
Käibevara kokku 58 206 67 795 69 299
Põhivara
Pikaajalised nõuded 3 708 35 216
Materiaalne põhivara 7 723 7 127 7 128
Kinnisvarainvesteeringud 173 219 133 530 168 145
Immateriaalne põhivara 357 311 324
Põhivara kokku 185 007 141 003 175 813
VARAD KOKKU 243 213 208 798 245 112
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 43 621 8 184 10 328
Ostjate ettemaksed 2 059 5 171 5 707
Lühiajalised võlad tarnijatele 8 418 11 662 11 939
Maksukohustused 218 181 357
Lühiajalised eraldised 1 300 642 852
Lühiajalised kohustused kokku 55 616 25 840 29 183
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 87 359 91 177 112 009
Muud pikaajalised kohustused 1 043 4 688 1 039
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 414 2 003 2 004
Pikaajalised eraldised 117 129 139
Pikaajalised kohustused kokku 89 933 97 997 115 191
KOHUSTUSED KOKKU 145 549 123 837 144 374
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 082 1 082
Ümberhindluse reserv 3 262 3 262 3 262
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 76 725 59 944 59 944
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -2 734 2 320 16 827
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 95 386 83 607 98 114
Mittekontrolliv osalus 2 278 1 354 2 624
OMAKAPITAL KOKKU 97 664 84 961 100 738
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 243 213 208 798 245 112

 

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2019
9 kuud
2018
9 kuud
2019
III kv.
2018
III kv.
2018
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 37 283 21 043 14 771 5 978 27 991
Müüdud toodete ja teenuste kulu -25 543 -14 151 -11 210 -4 119 -18 415
Brutokasum 11 740 6 892 3 561 1 859 9 576
Turustuskulud -487 -706 -193 -247 -1 336
Üldhalduskulud -4 338 -4 037 -1 563 -1 714 -5 427
Muud äritulud 56 2 679 6 470 18 839
Muud ärikulud -86 -49 -47 -17 -169
Ärikasum 6 885 4 779 1 764 351 21 483
Finantstulud 3 3 1 1 4
Finantskulud -10 074 -2 548 -4 502 -887 -3 473
Kasum / -kahjum enne tulumaksu -3 186 2 234 -2 737 -535 18 014
Tulumaks 111 45 -62 -8 42
Perioodi puhaskasum / -kahjum -3 075 2 279 -2 799 -543 18 056
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -2 735 2 320 -2 605 -550 16 827
  Mittekontrolliv osalus -340 -41 -194 7 1 229
Aruandeperioodi koondkasum / -kahjum kokku -3 075 2 279 -2 799 -543 18 056
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -2 735 2 320 -2 605 -550 16 827
  Mittekontrolliv osalus -340 -41 -194 7 1 229
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0,05 0,04 -0,05 -0,01 0,30

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2019
9 kuud
2018
9 kuud
2019
III kvartal
2018
III kvartal
2018
12 kuud
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum -3 075 2 279 -2 799 -543 18 056
Korrigeerimised:
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 294 158 100 54 214
  Kasum põhivara müügist 0 -4 0 0 -4
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 -418 0 -418 -418
  Põhivara väärtuse muutus 0 0 0 0 -13
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 -1 910 0 0 -17 995
  Finantstulud ja –kulud 10 071 2 545 4 501 885 3 469
  Edasilükkunud tulumaksu muutus -590 -55 -413 0 -54
  Muud mitterahalised muutused (netosumma) 2 446 16 827 2 396 2 790 15 458
Muutused käibevahendites:
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -1 785 842 -826 -894 1 781
  Varudes 7 591 -18 637 6 180 -2 001 -21 307
  Kohustustes ja ettemaksetes -8 154 1 301 -2 786 -227 -128
  Eraldistes -15 502 -39 612 -107
Põhitegevuse rahavood kokku 6 783 3 430 6 314 258 -1 048
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -201 -166 -35 -76 -206
Immateriaalse põhivara soetamine -46 -7 -21 -7 -24
Laekumised põhivara müügist 0 336 0 0 336
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -5 496 -31 084 -859 -8 898 -47 786
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 0 0 0 1 000
Saadud intressid 3 3 1 1 4
Rahavood investeerimistegevusest kokku -5 740 -30 918 -915 -8 980 -46 676
Rahavood finantseerimistegevusest
Dividendimakse 0 -850 0 0 -850
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 -3 0 -3 -9
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine -600 -640 -300 -640 -640
Saadud laenud 15 917 33 474 2 529 10 960 56 923
Tagastatud laenud -12 639 -5 509 -5 063 -754 -7 496
Kapitalirendi tagasimaksed -129 0 -44 0 0
Makstud intressid -3 362 -2 222 -1 354 -473 -3 481
Deponeeritud summa laenu tagamiseks -2 000 0 0 0 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -2 813 24 250 -4 232 9 090 44 447
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 770 -3 238 1 168 368 -3 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 040 10 317 4 102 6 711 10 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 270 7 079 5 270 7 079 7 040
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC