Pro Kapital: Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2022. a IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2022. aasta on olnud AS Pro Kapital Grupp jaoks mälestusväärne. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda autasustas meid „Kõige konkurentsivõimelisem Kinnisvaraettevõte 2022“ auhinnaga.

Konkurentsivõime edetabel on osa suuremast ettevõtluse konkursist Eestis, mida korraldavad omavahelises koostöös kolm organisatsiooni: Eesti Kaubandus- Tööstuskoda, EAS ning Eesti Tööandjate Keskliit. Konkurentsivõime edetabeli tulemused arvutatakse kandidaatide majanduslike näitajate alusel.

Oleme selle saavutuse üle väga uhked ning see motiveerib meid tulevikus veel paremaid tulemusi saavutama.

Vastavalt ettevõtte varasematele suundadele keskendume peamiselt kinnisvaraarendusele kolme Balti riigi pealinnades (Tallinnas, Riias ja Vilniuses) ning hotellindustele Saksamaal, Bad Kreutznach’is.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas viisime 2022. aastal lõpuni korterite üleandmise Kalaranna Kvartali arenduses, kus on valminud kaheksa maja kokku 240 korteriga.

20. Oktoobril 2022 toimus Kalaranna Kvartali pidulik avamine, kuhu olid kutsutud nii peamised projektiga seotud huvirühmad kui kohalik meedia.

See arendusprojekt on olnud väga edukas,  nii müügi (see on täielikult välja müüdud) poolest kui ka kõigi Tallinlaste jaoks elava kogukonna loomisel.

Oleme tänulikud kohalikele võimukandjatele, kes on olnud kogu arendusprotsessi jooksul väga abivalmid ning oleme uhked, teades, et aitame kujundada selle ilusa linna maastikku.

Kindrali Majade arenduses Kristiine City’s ehitame kolme maja kokku 195 korteriga. Ka see arendus on täielikult välja müüdud (kõik korterid on broneeritud või kaetud eellepingutega) ning viimase maja üleandmine on planeeritud 2023. aasta esimeses kvartalis.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest.

Oleme saanud ehitusloa City Oasis elamukvartali ehitamiseks, mis on 326 korteriga projekt asukohaga rahulikus ja rohelises keskkonnas Riia kesklinnas. Oleme valmis alustama ehitustegevusega niipea, kui turuolukord on selleks sobiv.

Kolmest Balti riikide pealinnast on Riia turuolukord kõige rohkem väljakutseid pakkuv. Sellegipoolest vaatame pikaajalises perspektiivis Läti turule positiivselt.

Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Šaltiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas üks näidiskorter), kus on kokku 115 korterit. Valmistume praegu järgmise etapi ehitamiseks linnavillade (41 omandit) ja äripindadega ning planeerime selle alustamist 2023 aastal. Vilniuse turg on väga aktiivne ning ootame põnevusega meie järgmist kõrgetasemelist arendust.

Ettevõte laiendas oma portfelli Vilniuses, ostes Naugarduko tänaval asuva ajaloolise Vilniuse Kolledzi hoone 6.25 miljoni euro eest. Hoone projekteeritakse ümber kõrgetasemeliseks eluhooneks umbes 50 luksusliku korteriga. Arhitektuurikonkurss on käimas, et valida välja parim võimalik lahendus.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus kõrgema nõudluse poole.

Bad Kreutznachis oleme saavutand tegevuse tasuvuspunkti, olenemata asjaolust, et suur osa tubadest ei olnud renoveerimistööde tõttu saadaval. Mõned aastad tagasi renoveerisime pooled tubadest ning osaliselt üldkasutatavad alad. Ülejäänud osa renoveerimistööd saavad lõpetatud 2023 aasta esimeses kvartalis, peale mida saame suunduda kõrgema hinnaklassiga hotelliturule.

Baltikumi kinnisvarasektor on näidanud läbi pandeemia ning turbulentse geopoliitilise perioodi stabiilsust ja oleme kindlad, et meil õnnestub järjekorras olevad projektid lõpetada vastavalt turu ootustele, jätkates kõrgekvaliteedilise kinnisvara pakkumist kohalikele elanikele. Oleme väljakutsetest teadlikud ja meil on vaja pidevalt kohanduda muutuva maailmaga (eriti seoses ehitusturu ja sellega seotud tarneahela ning toormaterjali hindadega), kuid näeme siiski Baltikumi regiooni positiivsena ning seni on turg seda arvamust toetanud.

Baltikumi regiooni majanduslikud väljavaated on üldjoontes positiivsed. Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on näinud viimastel aasatel stabiilset majanduskasvu, lähtudes välisinvesteeringute suurenemisest, kasvavast teenindussektorist ja ekspordile suunatud tootmisest. Regioon on saanud kasu ka lähedusest Põhja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on aidanud suurendada kaubandust ja investeeringuid.

Hoolimata kinnisvarasektori ees seisvatest väljakutsetest ning Ukraina sõja tõttu toimuvad geopoliitilistest tormidest ei kao kõik makromajanduslikud positiivsed näitajad.

Eduka kinnisvaraarenduse ettevõtte juhatuse esimehena näen kinnisvaraarenduse tulevikku mõjutatuna tehnoloogiast ning muutuvatest kliendieelistustest. Targa kodu lahendused, virtuaalne ja liitreaalsus, online müük on muutumas väga populaarseks ning mõjutavad seda, kuidas me ostame, müüme ja tunnetame kinnisvara. Lisaks on kasvav nõudlus jätkusuutlike ja energiaefektiivsete kodude vastu, nagu ka paindlike eluruumide vastu, mis võimaldavad kaasas käia elanike elus toimuvate muutustega. Kokkuvõttes on kinnisvara tulevik huvitav ja dünaamiline ning otsime pidevalt innovatiivseid võimalusi et käia ajast ees ning vastata klientide arenevatele nõudmistele.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2022. aasta kaheteistkümne kuu jooksul oli 65,7 miljonit eurot, mis on rohkem kui kahekordistunud võrreldes võrdlusperioodiga (2021 12 kuud:

43,1 miljonit eurot). 2022. aasta neljanda kvartali kogukäive oli 4 miljonit eurot (2021 neljandas kvartalis 23,7 miljonit eurot).

Kaheteistkümne kuu brutokasum 60% ja moodustas 17 miljonit eurot võrrelduna 10,6 miljoni euroga 2021. aastal. Neljanda kvartali brutokasum oli 754 tuhat miljonit eurot võrrelduna 5,3 miljoni euroga võrdlusperioodil.

2022. aasta ärikasum moodustas moodustas 17,7 miljonit eurot võrrelduna 39,8 miljoni euro ärikasumiga 2021 aasta kaheteistkümne kuu jooksul. 2021. aasta ärikasumit mõjutasid ühekordne kinnisvara investeeringu müük ja sellest saadud tulu ning tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat kajastamise lõpetamine seoses tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisega 2. juunil 2021. Neljanda kvartali ärikasum moodustas 5,7 miljonit eurot võrrelduna 8,7 miljoni euroga 2021. aastal.

2022. aasta kaheteistkümne kuu puhaskasum oli 13,4 miljonit eurot võrrelduna 29,8 miljoni euroga (33,9 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil. Neljanda kvartali kasumi moodustas 4,8 miljonit eurot võrreldes 7,3 miljoni euroga 2021. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid kaheteistkümnel kuul positiivsed 17,9 miljonit eurot võrreldes 13,3 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Neljandas kvartalis olid rahavood negatiivsed summas 1,7 miljonit eurot ning 2021. aasta neljandas kvartalis vastavalt 11,9 miljonit eurot positiivsed.

Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembri 2022 seisuga 0,98 eurot võrreldes 0,76 euroga 31. detsembril 2021.

Peamised tulemusnäitajad

2022
12 kuud
2021
12 kuud
2022
IV kvartal
2021
IV kvartal
Käive (tuhat eurot) 65 654 43 095 4 026 23 722
Brutokasum (tuhat eurot) 16 965 10 576 754 5 321
Brutokasum, % 26% 25% 19% 22%
Ärikasum (tuhat eurot) 17 657 39 820 5 666 8 666
Ärikasum % 27% 92% 141% 37%
Puhaskasum (tuhat eurot) 13 452 29 757 4 800 7 292
Puhaskasum % 20% 69% 119% 31%
Kasum aktsia kohta (eurot) 0,24 0,52 0,08 0,13
    31.12.2022 31.12.2021
Varad kokku (tuhat eurot) 101 256 116 026
Kohustused kokku (tuhat eurot) 45 933 73 183
Omakapital kokku (tuhat eurot) 55 323 42 843
Võla / omakapitali suhe * 0,83 1,71
Varade tootlus, % ** 12,4% 23,7%
Omakapitali tootlus, % *** 27,4% 113,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,98 0,76

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes   31.12.2022 31.12.2021
VARAD    
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 10 589 9 626
Lühiajalised nõuded 955 680
Ettemakstud kulud 64 122
Varud 34 224 57 533
Käibevara kokku   45 832 67 961
Põhivara
Pikaajalised nõuded 2 016 21
Materiaalne põhivara 7 294 6 754
Kasutusõigusega vara 195 202
Kinnisvarainvesteeringud 45 575 40 734
Firmaväärtus 262 262
Immateriaalne põhivara 82 92
Põhivara kokku   55 424 48 065
VARAD KOKKU   101 256 116 026
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 173 3 955
Ostjate ettemaksed 1 659 12 419
Lühiajalised võlad tarnijatele 4 120 7 297
Maksukohustused 111 1 143
Lühiajalised eraldised 511 713
Lühiajalised kohustused kokku   6 574 25 527
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 38 184 46 455
Muud pikaajalised kohustused 0 20
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 130 1 133
Pikaajalised eraldised 45 48
Pikaajalised kohustused kokku   39 359 47 656
KOHUSTUSED KOKKU   45 933 73 183
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 1 748
Kohustuslik reservkapital 1 134 0
Ümberhindluse reserv 2 012 2 984
Jaotamata kasum 35 178 26 773
OMAKAPITAL KOKKU   55 323 42 843
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   101 256 116 026

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2022
12 kuud
2021
12 kuud
2022
IV kvartal
2021
IV kvartal
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 65 654 43 095 4 026 23 722
Müüdud toodete ja teenuste kulu -48 689 -32 519 -3 272 -18 401
Brutokasum 16 965 10 576 754 5 321
Turustuskulud -498 -502 -153 -144
Üldhalduskulud -4 946 -5 592 -1 203 -2 043
Muud äritulud 6 278 35 615 6 278 5 541
Muud ärikulud -142 -277 -10 -9
Ärikasum 17 657 39 820 5 666 8 666
Finantstulud 3 6 1 1
Finantskulud -4 211 -5 964 -875 -1 408
Kasum enne tulumaksu 13 449 33 862 4 792 7 259
Tulumaks 3 10 8 33
Jätkuvate tegevuste puhaskasum 13 452 33 872 4 800 7 292
         
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 -4 115 0 0
Perioodi puhaskasum 13 452 29 757 4 800 7 292
Muu koondkahjum
Muudatused ümberhindluse reservis -972 0 -972 0
Aruandeperioodi koondkasum kokku 12 480 29 757 3 828 7 292
Kasum aktsia kohta
jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro)
0,24 0,60 0,08 0,13
Perioodi kasum aktsia kohta (euro) 0,24 0,52 0,08 0,13

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

2022 Q4 EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine