Prokapital: 2019 a. I kvartali 3 kuu konsolideeritud vahearuanne

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

Rajame uusi kogukondi

Meie arendustegevusel on oluline mõju nendele kogukondadele, kus tegutseme. Meie tegevuse põhirõhk on suurte piirkondade arendamisel. Sellega loome aladele, mis on ajalooliselt kasutamata seisnud või vähehinnatud, täiesti uue väärtuse.

Üks märkimisväärsemaid käimasolevaid arendusprojekte Kristiine City Tallinnas, lubab oodata kinnisvara hindade kasvu terves ümberkaudses piirkonnas. Hetkel arendame Kristiine City teist arendusetappi Kristina Majad, kus kerkib kokku kümme elumaja ühes sinna juurde kuuluva taristu ja rohealadega, mis on lahutamatuks osaks kõigi meie arendusprojektide puhul. Kristina Majad on klientide seas väga hinnatud. Seda kinnitab asjaolu, et enam kui 85% korteritest leiavad eelmüügi käigus omaniku juba enne ehitustegevuse lõppu. 2019. aasta esimeses kvartalis lõpetasime seitsmenda maja ehituse ning realiseerisime müügitehingu notariaalselt. Käimas on Kristina Majade viimase kolme maja ehitus, millega valmib 92 uut kodu. Ehitustegevusega samaaegselt jätkame aktiivset eelmüüki.

Samal ajal on käimas ka Tallinna vanalinna piiril asuva, maineka Kalaranna elamu- ning ärikvartali arenduse projekteerimistööd. Kalaranna unikaalne asukoht Tallinna lahe ääres teeb sellest linna ühe eksklusiivseima arendusprojekti. Olgugi, et me ei ole veel alustanud ei ehituse- ega müügiga, oleme kõrge huvi tõttu alustanud esmaste broneerimistega. Oleme tänaseks Kalaranna elupindadele sõlminud 78 broneerimislepingut.

Riias oleme arendamas linna südames asuvat Kliversala elamukvartalit. Pea viiehektariline maa-ala arendatakse terviklikuks piirkonnaks, milles lõimuvad suurlinnatunne, kaasaegne arhitektuur ja läbimõeldud elukeskkond. Kvartali esimene elumaja, River Breeze Residence valmis möödunud aastal. Kahe luksusliku kodu müük River Breeze Residence’is, netosummas 2,4 miljonit eurot, avaldas olulist mõju 2019. aasta esimese kvartali tuludele. Samaaegselt aktiivse müügitöö ning Kliversala piirkonna arendamisega, jätkame ka teiste suurte arendusprojektidega Riias. Bribivase ärikvartal, mis on varasemalt teada kui Zvaigznes, ehitatakse endise tehasehoone asemele ning selle asukoht transpordi tuiksoonel teeb Brivibasest atraktiivse äripiirkonna. Suurte kaubanduspindade puudumine turul teeb sellest ärikvartalist vägagi oodatud arendusprojekti. Ka Tallinase tänav 5/7 elamuarenduse tehniline projekteerimine on käimas. Selles piirkonnas saavad kokku kaasagse disaini ja taastatud ajalooliste hoonete kombinatsioon.

Vilniuses arendab Pro Kapital vanalinna servas asuvat Šaltinių Namai elukvartalit, mis pakub suurepäraseid vaateid ajaloolisele linnale. Hetkel on käimas piirkonna teise etapi, Šaltinių Namai Attico ehitustööd ning loodame nelja maja ehituse lõpetada 2019. aasta keskpaigaks. Sarnaselt teiste arenduspiirkondadega, tegeleme ehitustöödega samaaegelt aktiivse müügitööga. Šaltinių Namai Attico projektis on eelmüügilepingud sõlmitud 79 kodule.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2019. aasta esimeses kvartalis 10,4 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 53%. 2018. aasta sama perioodi kogukäive oli 6,8 miljonit eurot. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aastal on esimese kvartali tulemusi positiivselt mõjutanud Kristina Majade ja River Breeze Residence valminud korterite aktiivne müük ning lisaks Kristina Majade seitsmenda maja valmimine, kus eelmüügid vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
2019. aasta esimese kvartali brutokasumi moodustas 4,1 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 130% võrra. 2018. aasta sama perioodi brutokasumi moodustas 1,8 miljonit eurot.
2019. aasta esimese kvartali ärikasum moodustas 2,6  miljonit eurot võrrelduna 0,7 miljonit eurot võrdlusperioodil. Suurem ärikasum on tingitud headest kinnisvara müügitulemustest Tallinnas ja Riias ning suurenenud brutorentaablusest.
2019. aasta esimese kvartali puhaskahjum moodustas 0,1 miljonit eurot ja jäi võrrelduna võrdlusperioodiga samale tasemele. Puhaskasumit mõjutas negatiivselt
AS-is Tallinna Moekombinaat kajastatud 1,7 miljonit intressikulu. Intressikulu kapitaliseeriti kuni 31. detsember 2018 kinnisvarainvesteeringutesse (lisa 14).
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2019. aasta esimeses kvartalis miinus 0,4 miljonit eurot võrreldes 2,0 miljoni euroga  samal perioodil 2018. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2019 seisuga 1,78 eurot võrreldes 1,46 euroga 31. märts 2018.

  2019 
3 kuud
2018 
3 kuud
2018 
12 kuud
Käive (tuhat EUR) 10 372 6 798 27 991
Brutokasum (tuhat EUR) 4 142 1 804 9 576
Brutokasum, % 40% 27% 34%
Ärikasum (tuhat EUR) 2 644 687 21 483
Ärikasum % 25% 10% 77%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -113 -118 18 056
Puhaskasum / -kahjum, % -1% -2% 65%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) 0,00 0,00 0,30
  31.03.2019 31.03.2018 31.12.2018
Varad kokku (tuhat eurot) 247 386 183 962 245 112
Kohustused kokku (tuhat eurot) 146 761 101 398 144 374
Omakapital kokku (tuhat eurot) 100 625 82 564 100 738
Võla / omakapitali suhe * 1,46 1,23 1,43
Varade tootlus, % ** -0,1% -0,1% 8,6%
Omakapitali tootlus, % *** -0,1% -0,1% 19,7%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,78 1,46 1,78

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.03.2019 31.03.2018 31.12.2018
VARAD    
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 6 166 8 225 7 040
Lühiajalised nõuded 845 4 459 2 928
Varud 59 962 39 488 59 331
Käibevara kokku 66 973 52 172 69 299
Põhivara
Pikaajalised nõuded 677 36 216
Materiaalne põhivara 7 743 7 125 7 128
Kinnisvarainvesteeringud 171 672 124 316 168 145
Immateriaalne põhivara 321 313 324
Põhivara kokku 180 413 131 790 175 813
VARAD KOKKU 247 386 183 962 245 112
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 14 540 10 667 10 328
Ostjate ettemaksed 5 510 6 920 5 707
Lühiajalised võlad tarnijatele 8 188 12 210 11 939
Maksukohustused 395 510 357
Lühiajalised eraldised 903 176 852
Lühiajalised kohustused kokku 29 536 30 483 29 183
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 113 937 64 651 112 009
Muud pikaajalised kohustused 1 140 4 152 1 039
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 004 2 004 2 004
Pikaajalised eraldised 144 108 139
Pikaajalised kohustused kokku 117 225 70 915 115 191
KOHUSTUSED KOKKU 146 761 101 398 144 374
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 082 1 082 1 082
Ümberhindluse reserv 3 262 3 262 3 262
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 76 771 59 944 59 944
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -43 -96 16 827
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 98 071 81 191 98 114
Mittekontrolliv osalus 2 554 1 373 2 624
OMAKAPITAL KOKKU 100 625 82 564 100 738
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 247 386 183 962 245 112

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2019 
3 kuud
2018 3 kuud 2018 
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 10 372 6 798 27 991
Müüdud toodete ja teenuste kulu -6 230 -4 994 -18 415
Brutokasum 4 142 1 804 9 576
Turustuskulud -142 -179 -1 336
Üldhalduskulud -1 353 -1 085 -5 427
Muud äritulud 27 176 18 839
Muud ärikulud -30 -29 -169
Ärikasum 2 644 687 21 483
Finantstulud 1 1 4
Finantskulud -2 757 -859 -3 473
Kasum / -kahjum enne tulumaksu -112 -171 18 014
Tulumaks -1 53 42
Perioodi puhaskasum / -kahjum -113 -118 18 056
       
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -43 -96 16 827
  Mittekontrolliv osalus -70 -22 1 229
 
Aruandeperioodi koondkasum / -kahjum kokku -113 -118 18 056
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -43 -96 16 827
  Mittekontrolliv osalus -70 -22 1 229
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) 0,00 0,00 0,30

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2019 3 kuud 2018 3 kuud 2018 12 kuud
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum -113 -118 18 056
Korrigeerimised:
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 94 52 214
  Kasum põhivara müügist 0 -18 -4
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 0 -418
  Põhivara väärtuse muutus 0 0 -13
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 -17 995
  Finantstulud ja -kulud 2 756 858 3 469
  Edasilükkunud tulumaksu muutus 0 0 -54
  Muud mitterahalised muutused (netosummana) 31 -503 15 458
Muutused käibevahendites:
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 1 572 430 1781
  Varudes -582 -1 464 -21 307
  Kohustustes ja ettemaksetes -4 145 2 850 -128
  Eraldistes 10 19 -107
Põhitegevuse rahavood kokku -377 2 053 -1 048
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -31 -57 -206
Immateriaalse põhivara soetamine -1 0 -24
Laekumised põhivara müügist 0 336 336
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -3 533 -9 290 -47 786
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 0 1 000
Saadud intressid 1 1 4
Rahavood investeerimistegevusest kokku -3 564 -9 010 -46 676
Rahavood finantseerimistegevusest
Dividendimakse 0 0 -850
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 0 -9
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 0 -640
Saadud laenud 7 570 7 443 56 923
Tagastatud laenud -3 843 -2 051 -7 496
Kapitalirendi maksed -36 0 0
Tasutud intressid -624 -527 -3 481
Rahavood investeerimistegevusest kokku 3 067 4 865 44 447
Raha ja raha ekvivalentide muutus -874 -2 092 -3 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 040 10 317 10 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 166 8 225 7 040

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC