Ainuesindusleping kiirendab kinnisvara müümist

Palju üritatakse kinnisvara müüa ilma müüja ja vahendaja vahel siduvaid lepinguid sõlmimata. Ainuesinduslepingut ei sõlmita teadmatusest – kinnisvaraomanikud ei ole informeeritud sellest, et ainuesindusleping aitab kokkuvõttes säästa raha ja aega.

Ainuesindusleping annab kliendile kindluse, et on olemas üks kindel maakler, kes tema vara müügiga tegeleb ning kes vastutab kliendi huvide kaitstuse eest. Usaldusväärses firmas töötav kogemustega, soovitavalt ka atesteeritud maakler on teadlik objekti müügiks nõutavatest dokumentidest ning kinnisvaraturul valitsevast olukorrast. Samuti oskab ta objektiivselt hinnata müüdavat objekti ja anda nõu eeldatava müügiks kuluva aja kohta. Lisaks on kliendil võimalik saada pidevalt ülevaade objekti müügikäigust, huvi tundnud klientide arvust, esitatud väidetest objekti kohta ning tehtud hinnapakkumistest.

Olulise osa tööst saab maakler teha kontoris, kus ta tutvustab potentsiaalsele ostjale müüdavat objekti, näitab plaane ja fotosid ning annab müüdava objekti kohta omapoolseid kommentaare. Nii säästab klient oluliselt jalavaeva ja aega, sest müügiobjekti tulevad vaatama ainult need, kes tõepoolest asjast huvitatud on.

Veelgi lihtsam on kliendil jätta müüdava objekti võtmed kinnisvarafirmale. Sellisel juhul saab maakler näidata objekti kliendi ajalistest võimalustest sõltumata. Sellist teenust on eriti otstarbekas kasutada kinnisvara müüjatel, kes ise juba müüdavat objekti ei kasuta või viibivad seal harva. Samuti neil klientidel, kes omavad tihedat päevaplaani ning kellel ei ole võimalust päevasel ajal objekti näidata. Siin on kindlasti väga oluline kinnisvarafirma ja maakleri usaldusväärsuse küsimus.

Ainuesinduslepingu korral tasub kõik objekti müügiks vajalikud reklaamikulud kinnisvarafirma ning objekti müügiga seonduvad konsultatsioonid on tasuta. Kasutades kogemustega maakleri ning kinnisvarafirma teadmisi on võimalik läbi mõtestatud müügiprotsessi saada objekti eest maksimaalset hinda. See aitab kokkuvõttes otseselt säästa raha.

Praktikale toetudes võib kindlalt väita, et lepingulistes suhetes olevate klientide soovide rahuldamine õnnestub oluliselt kiiremini ja möödub vastastikuste arusaamatusteta.

Ainukeseks probleemiks ainuesinduslepingu juures on see, et Eesti kinnisvaraturul ei ole kinnisvarafirmat, kes ostaks lepingu lõppedes ja müügi mittetoimumise korral välja müügis olnud objekti kokkulepitud müügihinnaga.

Küll on olemas väljaostuvõimalus turuhinnas madalama hinnaga, kuid klienti see tavaliselt ei rahulda. Seega müügi ebaõnnestumise korral kannavad kahju nii kinnisvarafirma, kes on teinud palju kulutusi reklaamile ja tööajale ning kinnisvaraomanik, kellel on objekt müümata.

Enamate ainuesinduslepingute sõlmimine on oluline trend, mis saab valitsema 2003. aasta kinnisvaraturul. Seda suundumust näitas juba 2002. aasta, mil ainuesinduslepingute osakaal oluliselt kasvas ja seda just eelkõige klientide nõudmisel, kelledele oma tööaeg oluliselt kallim ja tähtsam, kui tegelemine teise, endale tundmatu valdkonnaga. Mitmepoolselt kasuliku esinduslepingu sõlmimine aitab maandada mõlema poole riske ning kokkuvõttes muudab kinnisvaratehingu läbiviimise odavaks, kliendile vähe vaeva nõudvaks ja turvaliseks.

Ainuesindusleping nõuab usaldust

Tulemuslik ainuesindusleping põhineb vahendaja ja kliendi vastastikusel usaldusel, sest viimane loovutab oma võibolla miljoneid kroone maksva vara tehingu ajaks maakleri meelevalda.

Ainuesindusleping annab kliendile kindluse, et on tema vara müügiga tegeleb üks kindel maakler, kes vastutab kliendi huvide kaitstuse eest. Usaldusväärses firmas töötav kogemustega, soovitavalt ka atesteeritud maakler on teadlik objekti müügiks nõutavatest dokumentidest ning kinnisvaraturul valitsevast olukorrast. Samuti oskab ta objektiivselt hinnata müüdavat objekti ja anda nõu eeldatava müügiks kuluva aja kohta. Lisaks on kliendil võimalik saada pidevalt ülevaade objekti müügikäigust, võimalike ostjate arvust, esitatud väidetest objekti kohta ning tehtud hinnapakkumistest.

Olulise osa tööst saab maakler teha kontoris, kus ta tutvustab potentsiaalsele ostjale objekti, näitab plaane ja fotosid ning annab objekti kohta omapoolseid kommentaare. Nii säästab klient oluliselt jalavaeva ja aega, sest müügiobjekti tulevad vaatama ainult need, kes tõepoolest asjast on huvitatud.

Veelgi lihtsam on kliendil jätta müüdava objekti võtmed kinnisvarafirmale. Sellisel juhul saab maakler näidata objekti kliendi ajalistest võimalustest sõltumata. Sellist teenust on eriti otstarbekas kasutada kinnisvara müüjatel, kes ise müüdavat objekti ei kasuta või viibivad seal harva. Samuti neil klientidel, kes omavad tihedat päevaplaani ning kellel ei ole võimalust pidevalt objekti näitamas käia. Kindlasti on siinjuures väga oluline, et kinnisvarafirma ja maakler väärivad kliendi silmis usaldust.

Ainuesinduslepingu korral tasub kõik objekti müügiks vajalikud reklaamikulud kinnisvarafirma ning objekti müügiga seonduvad konsultatsioonid on tasuta. Kasutades kogemustega maakleri ning kinnisvarafirma teadmisi on võimalik läbi mõtestatud müügiprotsessi saada objekti eest maksimaalset hinda. See aitab kokkuvõttes otseselt säästa raha. Praktikale toetudes võib väita, et lepingulistes suhetes olevate klientide soovide rahuldamine õnnestub oluliselt kiiremini ja möödub vastastikuste arusaamatusteta.

Ainuke probleem ainuesinduslepingu juures on see, et Eesti kinnisvaraturul ei ole firmat, kes ostaks lepingu lõppedes ja müügi mittetoimumise korral välja müügis olnud objekti kokkulepitud müügihinnaga. Küll on väljaostuvõimalus madalama hinnaga, kuid klienti see tavaliselt ei rahulda. Seega müügi ebaõnnestumise korral kannavad kahju nii kinnisvarafirma, kes on teinud kulutusi reklaamile ja tööajale ning kinnisvaraomanik, kellel on objekt müümata.

Ainuesinduslepingute sõlmimise hoogustumine on trend, mis saab 2003. aastal valitsevaks. Seda suundumust näitas juba 2002. aasta, mil ainuesinduslepingute osakaal oluliselt kasvas, seda eelkõige klientide nõudmisel. Esinduslepingu sõlmimine aitab maandada mõlema poole riske ning kokkuvõttes muudab kinnisvaratehingu läbiviimise odavaks, kliendile vähe vaeva nõudvaks ja turvaliseks.

Maaklerleping seab tegevuse raamidesse

Kristi Dubkovski, Arco Vara jurist

Alates Võlaõigusseaduse (VÕS) jõustumisest peavad kinnisvarabürood lepingute sõlmimise vahendusteenuse pakkumisel lähtuma muuhulgas VÕS maakleri- ja käsunduslepingu peatükis sätestatust. Kuni VÕSi jõustumiseni ei tundnud Eesti tsiviilõigus maaklerilepingu instituuti. VÕS § 658 kohaselt kohustub maaklerilepinguga üks isik (maakler) vahendama teisele isikule (käsundiandja) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või osundama kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele. Seega maaklerilepingu (mida seni on tuntud esinduslepingu nime all) eesmärk on vahendada tehingu sõlmimist või siis anda kliendile vihje lepingu sõlmimise võimaluse kohta.

Maaklerilepinguga on võimalik kohustada klienti mitte kaasama müügivahendus tegevusse teisi kinnisvarabüroosid, samuti kohustada teda mitte sõlmima lepinguid ilma maakleri vahenduseta (nn ainuesinduslepingud). Nimetatud kohustuste rikkumisel, tekib kliendil kahju hüvitamise kohustus. Maaklerile tehingu vahendamisel nn. ainuõiguse andmisel peaks klient eelkõige arvestama kinnisvarabüroo usaldusväärsusega, selle avaliku mainega. Lepingus tasuks sätestada maakleri perioodilise kirjaliku aruandluskohustuse, millest nähtuks kas ja kuidas lepingut täidetakse. Sõltuvalt objektist, tasub tähelepanu pöörata lepingu kehtivusajale, samuti selle ülesütlemise võimalustele.

Leping paneb kohustused ka omaniku õlule

+ annab kliendile kindlustunde, et tema vara on spetsialisti kätes, kes antud volituste piires opereerib lepingute sõlmimist
+ võimaldab kliendile pidevat ülevaadet objekti müügiprotsessist (leppesse võib kirjutada maakleri perioodilise aruandluskohustuse)
+ kõik objekti müügiks vajalikud reklaamide avaldamised ja konsultatsioonid on kliendi jaoks tasuta
+ firma võib kindel olla, et klient ei sõlmi lepinguid tagaselja, lepingupartneri teadma
+ lepingu rikkumisega kaasneb kahju hüvitamise kohustus

– kinnisvarafirma ei osta lepingu lõppedes, kui müüki ei toimunud, vara endale kokkulepitud müügihinnaga
– omanik ei saa kaasata tehingusse lepinguväliseid vahendusfirmasid
– müügi ebaõnnestumise korral kannavad kahju nii vara omanik kui vahendusfirma

Nagu kõikide lepingute puhul, nii on ka maaklerlepingu juures ennekõike tähtis kliendi ja kinnisvarafirma ja maakleri vaheline usaldus – üks peab teist usaldama ning seda usaldust ka õigustama.

Allikad: Mart Saa, Eri Kinnisvara, Kristi Dubkovski, Arco Vara, VÕS.

Artikli autor on Mart Saa. Artikkel on avaldatud 17.02.2003 väljaandes Äripäev –

Majaostjale meeldib loodus

Majanduselu hoogne edenemine on paljudele andnud võimaluse korter maja vastu vahetada. Maja soovivad osta kõik, kel selle jaoks vähegi võimalusi on.

Tallinnas on olulisemad elamurajoonide arendusprojektid jagunenud Pirita-Viimsi ja Kakumäe suunale. Kommunikatsioonidega kruntide hinnad on seal vahemikus vastavalt 200-1200 ja 200-1300 krooni. Kallimad krundid asuvad mere ääres, madalama hinnaga krundid on suuremad või asuvad merest eemal.

Aja jooksul on eelistused hakanud muutuma. Lagedal platsil olevad krundid enam nii hoogsalt ei müü. Sellisel krundil kunagi maja ostnud üritavad kolida kõrghaljastusega rohelisemasse piirkonda. Järjest olulisemaks muutub looduskeskkond (kõrghaljastus) ning arenenud infrastruktuuri (kaubandus, teenindus) olemasolu.

Harjumaa kiiremini arenevad piirkonnad on justkui Tallinna pikendused, mis sirutavad haarmeid pikki rannikut. Sisemaa suunal (Tartu, Pärnu või Viljandi maantee ääres) on uusi projekte tunduvalt vähem.

Uue trendina on prognoositav Tallinnast suvilate ostmine alalise elukoha asemel teiseks koduks. Sobilik suvila asub reeglina Tallinnast mitte kaugemal kui 40-50 kilomeetrit.

Tugevat potentsiaali selles vallas omavad Tallinnast lääne suunda jäävad Laulasmaa, Lohusalu, Vääna-Jõesuu ja Suurupi piirkonnad. Tallinnast idasuunda jäävad Kaberneeme, Salmistu. Vähetähtsad pole ka suvepealinn Pärnu ja saared.

Teise kodu soetamise suundumus jätkab uuel tasemel kommet maist septembrini suvila üürile võtta. Ostmise lisaväärtusena on selles näha soovi tõusval turul kinnisvarasse investeerida. Taolise investeeringu maht jääb suurusjärku 300 000 kuni 500 000 krooni.

Teise alalise elukoha ostja on sageli kesklinnas korterit omav edukas kontoritöötaja, kes aeg-ajalt soovib linnamüüride vahelt rohelusse pääseda. Tallinna või pealinna lähiümbruse majaomanikud teisest kodust ei unista.

Samuti jätkub tugeva loodussäästliku suunitlusega projektide edu. Näitena võib siia tuua Leppneeme-Miku elamurajoon, kus krundi ruutmeetri hind on 200-280 krooni.

Kinnisvarahinnad – jaanuar

Korterite keskmised hinnad (kr/m²)

1toal
2toal
3toal
4- ja enamatoal
Tallinna kesklinn:
uuselamu
16500
16500
14500
14000
renoveeritud kivimaja
16000
14000
13000
11000
renoveerimata kivimaja
15000
12700
11500
10000
puitelamu
11000
11000
9500
9000
Tallinna äärelinnad:
Õismäe
9500
9400
7500
7300
Mustamäe
9000
8500
7400
7200
Lasnamäe
8000
8400
7200
6900
Kopli, Pelgulinn
8500
7500
7200
7000

Eramute hinnad (kr/m²)

Uuseramu
Remontivajav
Amortiseerunud
Tallinna kesklinn, vanalinn, Kadriorg
Tallinna äärelinnad:
Merivälja, Kakumäe
12000
9500
9000
Nõmme, Lilleküla
12000
9500
8500
Laagri, Saue
10000
7000
6000
Kalamaja, Kopli
8000
6000
4000

Korterite ja eramute üürihinnad (kr kuus)

1toal
2toal
3toal
4toal
Eramud
Tallinna kesklinn
4000
5000
5500
7000
15000
Tallinna äärelinnad
2000
2500
3500
4000
3-20000

Äripindade rendihinnad (kr/m² kuus)

Büroo
Kaubandus
Kaasaegne laopind
Tootmispind
Tallinna kesklinn
110-190
150-800
60-110
40-85
Tallinna äärelinnad
60-150
80-180
50-110
20-70

Mullusel laenutingimuste karmistamisel polnud mõju

2002. a. sügisel hoiatas Eesti Pank laenuturu liigkiire laienemise eest. Laenuturule see olulist mõju ei avaldanud. Mõju jäi pigem hoiatavaks näpuviibutuseks, mille turg teadmiseks võttis.

12. septembril 2002. a. üllatas avalikkust Eesti Pank teatega, et valitsus viib Eestist välja 1 miljard krooni. Lisaks kavandati toona laenutingimuste karmistamist. Selline käitumine oli Eesti kommertspanganduse ajaloos esmakordne.

Ülekuumenemisest rääkides-kirjutades mainiti kõige sagedamini mulli kinnisvaraturul, mis jahutamata jätmisel kogu laenuandmise uppi lööks. Asi selles, et suur osa eluasemelaenudest väljastati madala või sootuks ilma omafinantseerimiseta. Maksejõuetute laenuvõtjate tekkimise vältimiseks peeti otstarbekaks riigist raha väljaviimist.

Reaalsuses peegeldus eluasemelaenude väljastamise tingimuste keerulisemaks muutumine selles, et võrrelduna 2001. a. IV kvartaliga suurenes 2002. a. samal perioodil eluasemelaenude käive “kõigest” 73%. 2001. ja 2002. a. teist ja kolmandat kvartalit võrreldes oli laenukäibe kasv mõlemas kvartalis 76%.

Juba 11. oktoobril teatati, et 3/4 riigikassa hallatavast rahast ehk 2,6 mld. ongi juba välismaale viidud. Laenuturule see negatiivset mõju ei omanud. 26. novembril prognoosisid panganduseksperdid järjekordselt soodsamaks muutuvaid laenuintresse, mis kinnisvaraturu aktiivsust pärssida ei luba.

Laenuintresside üheks kahanemise põhjuseks on olnud pankade vähenevad marginaalid. Veelgi olulisema põhjusema on intresside langust toetanud Eesti eluasemelaenude baasiks olev Euribor, mis kogu 2002. a. näitas langustrendi. 2002. a. lõpuks jõudis Euribor aasta maksimaalselt tasemelt 3,7 protsendilt 2,8 protsendile.

Olukorda eluasemelaenude turul ilmestab fakt, et sesoonsete kõikumiste tõttu on senise ajaloo jooksul iga aasta neljandas kvartalis väljastatud eluasemelaenude maht aasta kolmandas kvartalis väljastatud mahust väiksem. Ülekuumenemiste pärrsimise taustal oli 2002. a. esimene kord, kus kvartali laenumaht neljandas kvartalis kolmandat ületas.

Kokku väljastati 2002. a. 75% rohkem eluasemelaene kui 2001. a. Väljastatud laenukäibed olid vastavalt 4,8 ja 2,8 miljardit krooni.

Laenukäivete märksa aeglasem kasv 2003. a. ei anna põhjust järjekordseteks vesteteks kriiside ja krahhide teemal. Ükskord pidi lihtsalt saabuma aeg, kus laenutingimused normaliseeruvad. Taolise olukorra saabumine võtab võimaluse suurteks hüpeteks.

Eesti Panga meetmed ei mõjuta laenuturgu

Eesti Panga sügisene hoiatus laenuturu liialt kiire laienemise eest jäi pelgalt hoiatavaks näppuviibutuseks, mis laenu- ja kinnisvaraturgu eriti ei mõjutanud. Kunagi varem pole Eesti Pank laenutingimuste karmistamiseks riigist välja viinud 1 miljard krooni.

Ülekuumenemisest rääkides mainiti kõige sagedamini mulli kinnisvaraturul, mis jahutamata jätmisel kogu laenuandmise uppi lööks. Probleem seisnes selles, et suur osa eluasemelaenudest väljastati madala või sootuks ilma omafinantseerimiseta. Maksejõuetute laenuvõtjate tekkimise vältimiseks peeti otstarbekaks riigist raha välja viia.

Reaalsuses peegeldus eluasemelaenude väljastamise tingimuste keerulisemaks muutumine selles, et võrrelduna 2001. a neljanda kvartaliga suurenes mullu samal perioodil eluasemelaenude käive 73 protsenti.

Juba oktoobris teatati, et kolmveerand riigikassa hallatavast rahast ehk 2,6 miljardit krooni ongi juba välismaale viidud. Laenuturule see negatiivset ei mõjunud. Novembris prognoosisid panganduseksperdid hoopis soodsamaks muutuvaid laenuintresse, mis ei luba kinnisvaraturu aktiivsust pärssida.

Laenuintresside üheks kahanemise põhjuseks on olnud pankade vähenevad marginaalid. Veelgi olulisema põhjusena on intresside langust toetanud Eesti eluasemelaenude baasiks olev Euribor, mis näitas kogu eelmise aasta vältel langustrendi.

Eelmise aasta lõpuks langes Euribor aasta maksimaalselt tasemelt 3,7 protsendilt 2,8 protsendile.

Olukorda eluasemelaenude turul ilmestab fakt, et sesoonsete kõikumiste tõttu on neljandas kvartalis väljastatud eluasemelaenude maht olnud seni alati eelmisest kvartalist väiksem. Eelmisel aastal oli esmakordselt vastupidi.
Kokku väljastati 2002. aastal 75 protsenti rohkem eluasemelaene kui aasta varem. Laenukäibed olid vastavalt 4,8 ja 2,8 miljardit krooni.

Tänavu märksa aeglasem laenukäivete kasv ei anna põhjust järjekordselt kriiside ja krahhide teemal juttu vesta. Ükskord pidi lihtsalt saabuma aeg, kui laenutingimused normaliseeruvad. Niisuguse olukorra saabumine võtab võimaluse suurteks hüpeteks.

Artikkel on avaldatud 05.02.2003 väljaandes Eesti Päevaleht – http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=227000

Ставки сохранят стабильность

На рынке складских и производственных помещений особенно важен сектор площадей размером 400-500 м2. Многие арендодатели, владеющие такими площадями, готовы пойти на инвестиции, чтобы лучше удовлетворять требования арендаторов.

В Таллинне довольно часто наблюдается “переселения” складов и производства на территории соседних волостей, поскольку земля там дешевле, а подъездные возможности для транспорта лучше. С другой стороны, для прокладки необходимых там коммуникаций приходится инвестировать порой больше того, чем выигрываешь за счёт разницы в ценах.

Поэтому Таллинн не потеряет своего значения на рынке складских и производственных площадей, тем более, что значительная часть бизнеса все-таки сосредоточена в столице. Ужесточающиеся евротребования ставят многих предпринимателей, прежде всего владельцев тех складских и производственных помещений, которые связаны с продуктами питания, перед выбором: либо вкладывать деньги и приводить здания в соответствие с требованиями, либо вообще отказаться от участия в этом бизнесе.

В целом рынок складских и производственных площадей развивается в направлении, формируемом жёсткой конкуренцией на рынке недвижимости. В ближайшей перспективе цены на складские и производственные площади останутся на нынешнем уровне. Оснований для их роста нет, так же, как и нет причин для их снижения.

Kinnisvarakalender: jaanuar 2003

Kuuteemad:

– kuulutati välja järjekordselt Tallinna Teenindusmaja müük;
– jätkub advokaat Kaasiku maa-ostu uurimine;
– Tallinna politseijuhtide kinnisvaraskandaalid.

Muud teemad:

03/01 AS Comex-Moto pani müüki Valga lähedal asuva Jaanikese motokeskuse.
06/01 Nõmme Tee Selts teatas vastuseisust tehnikaülikooli kavale ehitada Sütiste tee parkmetsa 4-6-korruselised elamud.
08/01 AS-i E-Expert pankrotitoimkond kuulutas ettevõttele kuuluva Rakvere endise kino-ööklubi kinnistu teise enampakkumise nurjunuks.
09/01 Liikluskindlustuse Fond kuulutas välja Tallinna Teenindusmaja enampakkumise alghinnaga 50 miljonit krooni.
09/01 Tallinna volikogu kinnitas Juhkentali ja Imanta tänavate vahelise ala detailplaneeringu, mis näeb ette kõrghoonete püstitamise.
16/01 TOP algatas detailplaneeringu, mis võimaldab lisaks hoonete renoveerimisele ehitada mitu korterelamut ja ühe kõrghoone ning laiendada jahisadamat.
16/01 AS-i Estiko kinnitusel valmib Tartu uus bussijaam hiljemalt tänavu sügisel.
17/01 Tallinna Kesklinna valitsus soovib tunnistada õigustühiseks Skoone bastioni rendilepingu tulundusühistuga Mahyd & Skone, mida esindab Viktor Kaasik.
17/01 Tallinna Kaubamaja ja Arhitektide Liidu korraldatud Tartu Hansakvartali arhitektuurivõistlusel tõsteti esile Arhitektuuribüroo Raivo Puusepp pakutud lahendust.
22/01 Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu valis eelmise aasta parimaks kolleegiks Margus Tinno AS-ist Kinnisvaraekspert.
23/01 Lasnamäe Mustakivi kaubanduskeskuse omanik AS Volex kavatseb seda laiendada ja rajada praeguse avaturu asemele autoparkla.
23/01 Kamm Ettevõtmiste OÜ rajab Tartus Kassitoome nõlvale endisesse Tartu Linnamuuseumi hoonesse linna eksklusiivseimad kortereid.
23/01 Riigikogu hääletas kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõust välja sätte, mille kohaselt oleks saanud põllumajandusmaad müüa üksnes eriharidusega isikutele.
23/01 Sirje Rõõm jäi Tiesenhauseni majapettuse võimaldamise tõttu lõplikult süüdi ametilohakuses, sest riigikohus ei võtnud neljapäeval tema kaebust arutusele.
23/01 Port Artur Grupp ostis Pärnus tulevase Via Baltica äärde 11,5-hektarilise kinnistu, kus kavatseb arendada nii äri- kui tootmistegevust.
23/01 Tallinna Sadam sõlmis ärimehe Robert Lepiksoniga leppe Paldiski lõunasadamas asuva maa sadamale üleandmise tingimuste kohta.
28/01 OÜ Supeluse Kinnisvara ja AS FKSM allkirjastasid lepingu Pärnus südames asuva St Peterburi hotelli lõpuniehitamiseks.
29/01 Võru Tarbijate Ühistu rajab järgmiseks aastaks paarkümmend miljonit krooni maksva Maksimarketi, millest saab linna suurim ostukeskus.
29/01 Tartu linnavalitsuse korraldatud enampakkumisele Jaama 118 asuvate väikeelamukruntide paketina ostuks ei laekunud kolmapäevaseks tähtajaks ühtegi pakkumist, mistõttu võib Tartu hakata krunte ükshaaval müüma.
29/01 Siseministeerium rentis Tallinna politseiprefektuurile AS-ilt Kalev uued ruumid ilma riigihanget korraldamata, kuna ei pidanud seda vajalikuks.
29/01 Tallinna linnakohus karistas kolmapäeval endist Kesklinna vanemat Elmar Seppa ametikuriteo eest 20.500-kroonise trahviga.

Центр столицы по-прежнему пользуется спросом

Найти в центре Таллинна квартиру по цене ниже 10 тысяч крон за кв. метр не так-то просто даже в том случае, если покупатель готов приобрести квартиру, которая нуждается в ремонте.

Цены на квартиры в нереконструированных каменных домах, расположенных в центре города (за исключением Старого города и Кадриорга), находятся в интервале 9000-12 000 кр/м2. Реконструированные квартиры, конечно же, дороже: 10 000-15 000 кр/м2.
Ещё дороже квартиры в домах на улицах Лембиту, Лаутери, Ка- упмехе, Кентманни и Роозикрантси. Они находятся в центре, но в сравнительно тихих местах. Реконструированные квартиры, находящиеся на этих улицах, стоят 12 000-17 000 кр/м2. Цены находящихся там нереконструированных квартир составляют 10 000-12 000 кр/м2.

Стоимость квартир в новых домах, построенных в центре Таллинна, ещё выше, они находятся в интервале 14 000-19 000 кр/мІ. Например, в доме по ул. Сакала, 18, они продавались по цене 14 500 -17 500 кр/м2, а в доме по ул. Туви, 2, цена составляла уже 15 000 – 19 000 кр/м2. В случае особо эксклюзивных домов цены могут быть и ещё выше. Например, в доме Estconde, расположенном в Кадриор-ге, квартиры были проданы по цене до 25 000 кр/мІ, а в доме по Тартускому шоссе, 16, стоимость доходила до 26 000 кр/м2.

Центр Таллинна и далее будет пользоваться спросом. Однако из-за постоянного появления новых домов, роста цен там не предвидится.

Квартиру в новом доме сдать проще

Хиндрек Леппсалу, Ober-Haus Kinnisvara исп.директор

Многие владельцы квартир сдают их внаём иностранцам. Поскольку предложение превышает спрос, то найти нанимателей им становится всё сложнее. Потому тем квартировладельцам, у которых квартира находится в центре, но в старом доме, и которые сдают её внаём, стоит рассмотреть такой план: продать имеющуюся квартиру и купить другую, тоже расположенную в центре, но уже в новом доме. Найти нанимателей для такой квартиры будет намного проще.

päise pilt

Kinnisvara hinnatõus stabiliseerumas

2003. aastalt on oodata laenuturu kasvu pidurdumist. See paneb piiri senisele kiirele laialdasele kinnisvara hinnatõusule, mille seniseks peamiseks mootoriks on olnud järjest soodsamad lanutingimused.

Eluasemelaenude väljastamise algusperioodil püsisid intressimäärad stabiilselt 13-14 protsendi vahemikus. Kõrgeid intresse kompenseeris samuti kõrgel (üle 10 protsendi) tasemel olnud inflatsioon, mis kokkuvõttes reaalintressi (ehk nominaalse intressimäära ja inflatsiooni vahe) laenuvõtjatele vastuvõetavaks muutis.

Ajapikku on nii intressimäär kui inflatsioon mõlemad alanenud. 2002. a. III kvartalis oli aastane inflatsioon 2,8 protsenti. Euro-põhiste eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 6,9 protsenti. Eesti kroonis väljastatud eluasemelaenude intressimäär on tüüpiliselt kõrgem olnud – see oli 7,9 protsenti.

Inflatsioonimäära pidurdumine on vähendanud reaalse intressimäära langust. 2001. a. jooksul reaalintress siiski langes, kuid pöördus üha madalama inflatsioonimäära tõttu 2002. a. tõususuunda. Seda trendi ei aidanud ka murda eluasemelaenude intressimäära aluseks oleva euribori langus.

Läbi aastate pidevalt langenud intressimäär ja pankade suurenenud valmidus eluaseme- ja kinnisvaralaenude väljastamiseks on olnud Eesti kinnisvara hinnatõusu kõige olulisemaks põhjuseks.

Intressimäära stabiliseerumine ning väljastavate laenude mahu kasvu pidurdumine panevad piiri kiirele kinnisvara hinnakasvule.

2003. aastalt ootab Hansapank ja Ühispank laenumahtude kasvu kõigest 10%. 2002. a. novembri tulemuste alusel suurenes eelmise aastaga võrreldes pankade väljastatud eluasemelaenude maht 58% ning väljastatud eluasemelaenude jääk suurenes 53%.

Hinnatõusu pidurdumine nõuab kinnisvaraturule uut lähenemist. Kiire hinnatõusu tingimustes oli suhteliselt riskivaba kinnisvara soetada. Küsimus ei olnud selles, kas hind tõuseb, vaid selles, kui palju konkreetse vara hind kasvab.

Kinnisvara hinnatõusu pidurdumine haarab endasse rohkemaid riske ning seeläbi nõuab kinnisvarasoetajatelt ostuotsuste olulisemat läbimõtlemist. Keerulisemaks muutub kinnisvaraga spekuleerimine ilma sellele vahepeal lisaväärtust andmata.

Kokkuvõtteks viib see kinnisvara müügiperioodi mõningasele pikenemisele ning kinnisvaraturul tegutsejate arvu vähenemisele. Turul saavad jätkama professionaalsed maaklerid, kes suudavad müüa ka ilma “igapäevase” hinnatõusuta klientidele väärtust pakkuvat vara.

Hinnatõusu mootor võtab tuure maha

2003. aastalt on oodata laenuturu kasvu pidurdumist, mis paneb piiri senisele kiirele kinnisvara hinnatõusule, mille peamine mootor on siiani olnud üha soodsam laenusaamine.

Eluasemelaenude väljastamise algusperioodil püsisid intressimäärad stabiilselt 13-14 protsendi vahemikus. Kõrgeid intresse kompenseeris samuti kõrgel (üle 10 protsendi) tasemel olnud inflatsioon, mis kokkuvõttes reaalintressi (ehk nominaalse intressimäära ja inflatsiooni vahe) laenuvõtjatele vastuvõetavaks muutis.

Ajapikku on nii intressimäär kui inflatsioon mõlemad alanenud. 2002. aasta III kvartalis oli aastane inflatsioon 2,8 %. Europõhiste eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 6,9 %. Eesti kroonis väljastatud eluasemelaenude intressimäär on tüüpiliselt püsinud kõrgem – see oli 7,9 %.

Inflatsioonimäära pidurdumine on vähendanud reaalse intressimäära langust. 2001. aasta jooksul reaalintress siiski langes, kuid pöördus üha madalama inflatsioonimäära tõttu 2002. aastal tõususuunda. Seda trendi ei aidanud murda ka eluasemelaenude intressimäära aluseks oleva euribori langus.

Läbi aastate pidevalt langenud intressimäär ja pankade suurenenud valmidus eluaseme- ja kinnisvaralaenude väljastamiseks on olnud Eesti kinnisvara hinnatõusu kõige olulisem põhjus. Intressimäära stabiliseerumine ning väljastavate laenude mahu kasvu pidurdumine panevad piiri kiirele kinnisvara hinnakasvule.

2003. aastalt ootavad Hansapank ja Ühispank laenumahtude kasvu kõigest 10 %. Eelmise aasta novembri tulemuste alusel suurenes eelmise aastaga võrreldes pankade väljastatud eluasemelaenude maht 58 % ning väljastatud eluasemelaenude jääk suurenes 53 %.

Hinnatõusu pidurdumine nõuab kinnisvaraturule uut lähenemist. Kiire hinnatõusu tingimustes oli suhteliselt riskivaba kinnisvara soetada. Küsimus ei olnud selles, kas hind tõuseb, vaid selles, kui palju konkreetse vara hind kasvab.

Kinnisvara hinnatõusu pidurdumine haarab endasse rohkeid riske ning nõuab kinnisvarasoetajatelt ostuotsuste senisest olulisemat läbimõtlemist. Keerulisemaks muutub kinnisvaraga spekuleerimine ilma sellele vahepeal lisaväärtust andmata.

Kokkuvõtteks viib see kinnisvara müügiperioodi mõningasele pikenemisele ning kinnisvaraturul tegutsejate arvu vähenemisele. Turul saavad jätkama professionaalsed maaklerid, kes suudavad müüa ka ilma “igapäevase” hinnatõusuta klientidele väärtust pakkuvat vara.

Artikkel on avaldatud 27.01.2003 väljaandes Äripäev –

Mullused kinnisvaraturu tähtsündmused

Möödunud 2002. a. kinnisvaraturu kolme tähtsama sündmusena võib välja tuua Tallinna “mägede” korterite hinnalanguse, kaubanduskeskuste turu kiire areng ja elamuehituse hoogustumine.

Kevadel toimunud Mustamäe, Lasnamäe ja Õismäe korterite ligi 10% hinnalangus oli turgu tervistav. See andis selge signaali, et kinnisvara hinnamuutus ei pruugi olla ainult kasvu suunas. Ajakirjanduses aktiivselt kajastatud kinnisvara ülehinnatuse teema sundis nii mõnegi potentsiaalse korteriostja mõtlema paneelelamu korteri eest viiekohalise ruutmeetrihinna maksmise ratsionaalsuse üle.

Hoiatavaks näpuviibutuseks kujunes vanemate remontivajavate elamute korterite ostmise omafinantseeringu määra suurendamine, mis hinnalangusele kaasa aitas. Aasta lõpus hinnalangusest enam ei räägita. Järjest madalamad laenuintressid aitasid korterite hinnad endisele tasemele tõsta. Hinnalangus elati kiiresti ja üsna valutult üle.

“Mägedele” analoogselt kuumenes ka kaubanduspindade turg. Uute kaubanduskeskuste lisandumine Eesti sissetulekute taseme juures tõstab küsimuse, kas kõigile kaubanduskeskustele ikka kliente jätkub. Kinnisvaraarendajad klientide olemasolusse usuvad ning turule on juurde tulemas mitmeid uusi kaubakeskusi (nt. Mustakivi, Sõpruse pst. Citymarket, Linstow).

Musti murepäevi peavad arengus seisma jäänud väiksemad kaubanduskeskused, kus ei pakuta kliendile vastuvõetavat kaupade nomenklatuuri ning ei ole suudetud orienteeruda konkreetsele klientide sihtgrupile. Tegemist on peamiselt eelmise aastakümne esimesel poolel loodud boksikaubandusega, mille päevad tänaseks on murtud.

Kolmanda olulise 2002. a. tähtsündmusena tuleb märkida elamuehituse aktiivsuse märkimisväärset kasvu. Aasta-aastalt vähenenud kasutusse lubatud eluruumide arv paistab 2002. aastal pöördepunktini jõudnud olevat. Aktiivset elamuehitust võib ka visuaalselt igapäevases tänavapildis märgata.

2003. aastal jääb elamispindade turul endiselt olulist rolli mängima laenude intressimäär ja pankade kinnisvaralaenude väljastamise aktiivsus. Äriotstarbelise kinnisvara turu rõhk liigub lao- ja tootmispindade poole, kus areng seni teistest sektoritest on aeglasem olnud. Jätkub kaubanduspindade turu areng, kus sõelutakse välja tugevamad ja nõrgemad tegijad. Kinnisvarahinnad jätkavad üldiselt kasvusuunas, kuid eelmistele aastatele omased mitmekümneprotsendilised hinnahüpped on möödanik.

Mõned 2002. a. uksed avanud kaubanduskeskused:

– Pärnu Citymarket 1500m²
– Tartu Citymarket 4000m²
– Norde Centrum 12900m²
– Rocca al Mare Citymarket 12000m²
– Kristiine Keskuse laiendus 12000m²
– K-Rauta, Paldiski mnt. 8000m²
– Prisma, Kadaka turu laiendus Tammsaare teel 11000m²
– Merimetsa Selver 5000m²
– Torupilli Selver 5000m²
– Rimi Põhja puiesteel 7000m²
– Rimi Kaubahall 1150m²
– Järve Keskuse laiendus 17000m²

Tallinna kesklinna korterite hinnad püsivad stabiilsed

Kesklinn on Tallinna kinnisvaraturu nõutuim ja kõige aktiivsem piirkond. Kesklinna iseloomustavad kaubandus- ja teenindusasutuste, kuid ka meelelahutusvõimaluste läheduses paiknemine. Negatiivse aspektina tuleb kesklinnas märkida parkimisprobleeme ja liiklusmüra suuremate magistraalide ääres paiknevate elamute puhul.

Kesklinna (va. vanalinna ja Kadriorg) kivimajade renoveerimata korterite hinnad on olenevalt maja üldseisukorrast ja vanusest, korteri siseviimistluse tasemest ja paiknevusest linnaosas olnud keskmiselt 9000-11 000 kr/m², renoveeritud korterite hinnad 12 000-15 000 kr/m².

Erandi moodustavad Lembitu, Lauteri, Kentmanni, Kaupmehe ja Roosikrantsi tänav. Need Tallinna kesklinnas paiknevad vaiksed piirkonnad on kõige nõutavamad. Nimetatud tänavatel asuvate renoveeritud korterite keskmised hinnad ulatuvad Tallinna kesklinna keskmisest tasemest kõrgemale. Olenevalt elamu seisukorrast, korteri viimistlusastmest, korteri asukohast elamus ja planeeringust on hinnad suurusjärgus 12 000-17 000 kr/m². Erandjuhtudel on toimunud müügitehingud ka kõrgema hinnaga. See eeldab aga elamu ja korteri väga head seisukorda ning asukohta. Renoveerimata korterite keskmine hinnatase on ERI Kinnisvara hinnangul vahemikus 10000-12 000 kr/m².

Uuselamute korterite hinnad Tallinna kesklinnas on veelgi kõrgemad. Need jäävad üldjuhul vahemikku 14 000-19 000 kr/m². Näiteks Tuvi tn. 2 korterelamud müüdi hinnaga 15 000-19 000 kr/m² ja Sakala tn. 18 müügihinnad olid 14 500-17 500 kr/m².

Väga eksklusiivsete elamute puhul on hinnad olnud kõrgemadki. Näiteks Estconde majas Kadriorus oli korterite müügihind 2001. aastal kuni 25 000 kr/m², Tartu mnt 16 kortereid müüdi hindadega 16 000-26 000 kr/m².

Korteri tüüpidest on turul hetkel nõutavaimad 1- ja 2-toalised korterid, mis on võrreldes 3-, 4- ja enamatoaliste korteritega tunduvalt likviidsemad ja ühe ruutmeetri väärtuse kohta kõrgemas hinnaklassis.

Tallinna kesklinn jääb ka edaspidi aktiivseks korterituru piirkonnaks. Järjest lisanduvad uued projektid kesklinna korterite hindadel palju kasvada ei luba. Samas pole alust ka korterite hinnalangust prognoosida.

Kesklinna korterite hinnad, kr/m²

Kesklinna ääreala puitelamurajoonid – Torupilli asum, Kassisaba, Uus Maailma asum, Veerenni ja Juhkentali piirkonnad, Kitseküla ja Luite (Tallinn-Väike) piirkond
A
10000-13000
B
8000-11000
C
7000-9000
30-60-ndate kivimajad – Gonsiori tänav, Tuukri, Nafta, Raua, Kreutzwaldi, Vase, Lastekodu, Tõnismäe tänavad, Pärnu maantee kesklinnapoolne osa, Rävala puiestee, Sakala tänav
A
10000-15 000
B
9000-12000
C
8000-11000
Kesklinna kvaliteetsemad piirkonnad – Sibulaküla (Kaupmehe, Kentmanni, Maakri tänavad) piirkond, Lauteri ja Lembitu tänavad, Roosikrantsi
A
12000-17000
B
10000-15000
C
10000-12000
Uuselamud
A
14000-25000

A – remonditud korter, uksed-aknad vahetatud, remont moraalselt-füüsiliselt kaasaegne kasutades kõiki kaasaegseid materjale, remont kvaliteetne
B – keskmine seisukord, vaja sanitaarremonti, elamiskõlbulik, remont moraalselt vananenud
C – remonti vajav korter, uksed-aknad vahetamata, samal tasemel, mis korterikarp, mitteelamiskõlbulik, moraalselt ja füüsiliselt vananenud remont

Kesklinna korterid endiselt nõutud

Kesklinn on Tallinna kinnisvaraturu nõutuim ja samas ka kõige aktiivsem piirkond, kus alla 10 000 krooni suuruse ruutmeetrihinnaga ei saa naljalt isegi mitte remonti vajavat elamispinda.

Kesklinna iseloomustavad kaubandus- ja teenindusasutuste, kuid ka meelelahutusvõimaluste läheduses paiknemine. Negatiivse aspektina tuleb kesklinnas märkida parkimisprobleeme ja liiklusmüra suuremate magistraalide ääres paiknevate elamute puhul.

Kesklinna (va vanalinna ja Kadriorg) kivimajade renoveerimata korterite hinnad on olenevalt maja üldseisukorrast ja vanusest, korteri siseviimistluse tasemest ja paiknevusest linnaosas olnud keskmiselt 9000-11 000 kr/m², renoveeritud korterite hinnad 12 000-15 000 kr/m².

Erandi moodustavad Lembitu, Lauteri, Kentmanni, Kaupmehe ja Roosikrantsi tänav. Need Tallinna kesklinnas paiknevad vaiksed piirkonnad on kõige nõutavamad. Nimetatud tänavatel asuvate renoveeritud korterite keskmised hinnad ulatuvad Tallinna kesklinna keskmisest tasemest kõrgemale. Olenevalt elamu seisukorrast, korteri viimistlusastmest, korteri asukohast elamus ja planeeringust on hinnad suurusjärgus 12 000-17 000 kr/m². Erandjuhtudel on toimunud müügitehingud ka kõrgema hinnaga. See eeldab aga elamu ja korteri väga head seisukorda ning asukohta. Renoveerimata korterite keskmine hinnatase on Eri Kinnisvara hinnangul vahemikus 10 000-12 000 kr/m².

Uuselamute korterite hinnad Tallinna kesklinnas on veelgi kõrgemad. Need jäävad üldjuhul vahemikku 14 000-19 000 kr/m². Näiteks Tuvi tn. 2 korterelamud müüdi hinnaga 15 000-19 000 kr/m² ja Sakala tn. 18 müügihinnad olid 14 500-17 500 kr/m².

Väga eksklusiivsete elamute puhul on hinnad olnud kõrgemadki. Näiteks Estconde majas Kadriorus oli korterite müügihind 2001. aastal kuni 25 000 kr/m², Tartu mnt 16 kortereid müüdi hindadega 16 000-26 000 kr/m².

Korteri tüüpidest on turul praegu kõige nõutavamad 1- ja 2toalised korterid, mis on võrreldes 3-, 4- ja enamatoaliste korteritega tunduvalt likviidsemad ja ühe ruutmeetri väärtuse kohta kõrgemas hinnaklassis.

Tallinna kesklinn jääb ka edaspidi aktiivseks korterituru piirkonnaks. Järjest lisanduvad uued projektid kesklinna korterite hindadel palju kasvada ei luba. Samas pole alust ka korterite hinnalangust prognoosida.

Uute majade üürikorterid on eelisseisus

Hindrek Leppsalu, Ober-Haus Kinnisvara tegevdirektor

Järgneva paari aasta jooksul on kesklinnas oodata kindlasti müügipakkumise suurenemist just nende korterite osas, mis on vanemates majades remonditud, eesmärgiga eelkõige välismaalastest klientidele välja üürida. Kuna nõudlus on jäänud suhteliselt stabiilseks, pakkumise pool on aga suurenenud eelkõige uute kesklinna korterite osas, siis on oluliselt keerulisemaks muutunud olemasolevates majades asuvatele korteritele üürnike leidmine. Erand on loomulikult vanalinn, kus nõudlus püsib stabiilselt kõrgel.

Oluline on asjaolu, et sageli ei ole väliskliendid väga hinnatundlikud, mistõttu nad eelistavad maksta natuke rohkem ja valivad korteri uues majas, kus saab auto turvaliselt keldrikorrusele parkida ja mugavalt liftiga koduukse ette sõita. Seega on soovitav nendel kesklinna korteriomanikel, kellel on korter vanemas majas ning kes siiani on tulemusta üritanud sinna üürniku leida, tõsiselt kaaluda olemasoleva korteri mahamüümist ja uue ostmist uues majas kesk- või vanalinnas. Alternatiivne võimalus on muidugi ka muud tüüpi kinnisvarasse investeerimine.

Artikli autor on Oliver Makko. Artikkel on avaldatud 20.01.2003 väljaandes Äripäev –

Vahendustasu hakkab maksma üürileandja

Odavad üüripakkumised (vähem kui 2000 krooni kuni 3500 krooni kuus) ei jõua üldjuhul kinnisvarabüroodesse, üürileandja leiab ise kuulutuselehtede ja tuttavate abil sellistele pindadele üürniku. Üürihindadele on praeguses turusituatsioonis tõusuruumi ainult kvaliteedi parandamise arvelt, ent ka see ei pruugi alati üürihinna tõstmiseks võimalust anda. Pigem annab see võimaluse turukonkurentsis vastu pidada. Üürnik väärtustab pigem kvaliteeti kui odavat pinda. Kvaliteet sisaldub ka korralikus lepingus, inimlikus läbisaamises, pinna sisustuses jne. Üürnik tunneb turul valitsevat olukorda ja hinnataset, ega ole nõus sellest kõrgemat hinda maksma.

Üüriteenuse muutumine professionaalsemaks nõuab senisest märksa suuremat pühendumist. Omanikud, kes ei ole valmis investeerima piisavalt üüripinna kvaliteeti, seisavad tõenäoliselt peagi silmitsi suure vakantsusega ning on sunnitud üüriärist loobuma.

Praegu on üürituru kindel reegel, et vahendustasu maksab üürilevõtja. See on pärit üürituru algusajast, kui nõudlus üüripindade järele ületas märkimisväärselt pakkumist, sest madal pakkumine kõrge nõudluse tingimustes õigustas täielikult üürniku poolset vahendustasu maksmist.

Nüüdseks on paljud märganud, et kinnisvara väljaüürimisega on võimalik raha teenida. Vaba raha on paigutatud näiteks korteri ostmisel omafinantseeringuks, korter aga üüritakse välja ning igakuistest üürimaksetest oodatakse laenumakse katmist. Nii on nõudlus vähenenud, pakkumine aga märgatavalt suurenenud. Loogiline ja loomulik on seejuures, et sellest tulenevalt hakkab turg nõudma vahendustasu maksmise kohustuse liikumist üürnikult üürileandjale.

Artikkel on avaldatud 20.01.2003 väljaandes Äripäev –

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

21.09.2021 Kinnisvara hindamise ABC