AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Pro KapitalLugupeetud AS aktsionär,

Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 07. juulil 2021 algusega kell 13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 07. juulil 20201 kell 12.45 ja lõpeb kell 13.00 koosoleku toimumise kohas.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2020 majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine, audiitori valimise ja tasustamise otsustamine. Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

 

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Juhatuse ettepanek:
Valida üldkoosoleku juhatajaks Karin Madisson. Valida üldkoosoleku protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.

  1. Ühingu auditeeritud 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine

Ühing on koostanud 2020. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks. Aastaaruande kinnitamine  on Ühingu aktsionäride pädevuses.

 

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruanne.

  1. Kahjumi katmise otsustamine

Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaastal oli 55 677 271  eurot. Lisaks korrigeeris ühing 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta tulemusi, mistõttu suurenes 2019. aasta puhaskahjum 2 096 645 võrra 29 078 337 euroni. Vastavalt äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine aktsionäride pädevuses.

 

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Katta 31. detsembril 2019 lõppenud korrigeeritud majandusaasta kahjum summas 2 096 645 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Katta 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta kahjum summas 55 677 271  eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt summas 47 646 533 eurot, ümberhindluse reservkapitali arvelt summas 2 983 778 eurot, kohustusliku reservkapitali arvelt summas 1 133 759 eurot, ja ülekursi arvelt summas 3 913 201 eurot.
Reservide jääk pärast kahjumi katmist on 0 eurot ja ülekursi jääk pärast kahjumi katmist on 1 747 955 eurot.

  1. Audiitori valimine

AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2020. majandusaastal teenust seoses Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. Juhatus korraldas 2021.a uue hanke. Auditikomitee ja nõukogu soovitus 2021. a oli valida Ühingu audiitoriks Ernst & Young Baltic AS, kuna nende hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2021. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2021. majandusaastal makstav tasu summas 62 900 eurot (käibemaksuta).

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga  30. juuni 2021 tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäril on üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt 23. juunil 2021 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt 04. juulil 2021. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.

Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist (enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile prokapital@prokapital.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 06. juulil 2021 kell 16:00.

Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2020 majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all, või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee. Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, Investorile all.

Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning tõlgitud inglise keelde.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

19.05.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine