Pro Kapital Grupp: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus neljapäeval, 23.05.2019.a. algusega kell 13.00 Ühingu kontoris Sõjakooli 11 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 6 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 32 288 971 häält, mis moodustab kokku 56,96% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Liisa Kirss.

Otsuse poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.

2. Ühingu auditeeritud 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2018.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.

3. Kasumi jaotamise ettepanek

Vastuvõetud otsused:

  1. Kanda 51,627.58 eurot Ühingu põhikirjajärgsesse reservkapitali.
  2. Kanda 18,005,279.42 eurot kasumist eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu.

Otsuste poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.

4. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine, tagasi kutsumine ja valimine

Vastuvõetud otsused:

  1. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Emanuele Bozzone volitusi kuni 05.07.2020.a.
  2. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Petri Olkinuora volitusi kuni 05.07.2020.a.
  3. Kutsuda alates 23.05.2019.a. Ühingu nõukogust tagasi Pertti Pellervo Huuskonen.
  4. Valida Ühingu nõukogusse Ernesto Achille Preatoni üheks aastaks kuni 22.05.2020.

Otsuste poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.

5. Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2019 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2019. majandusaastal makstav tasu summas 53 800 eurot (käibemaksuta).

Otsuse poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.

6. Ühingu põhikirja muutmine

Vastuvõetud otsus:

Taas kinnitada aktsiaseltsi põhikirja punkt 5.8 sõnastus järgmises redaktsioonis:

“Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni vastuvõtmisest suurendada ÜHINGU aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 1 200 000 euro võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale.”

ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega.

Otsuse poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.

7. Aktsionäride eesõiguse välistamine

Vastuvõetud otsused:

  1. Välistada Ühingu olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida aktsiaid juhul, kui nõukogu kasutab põhikirja punktis 5.8. sätestatud õigust ja suurendab Ühingu aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel, selles osas, kus uusi aktsiaid kasutatakse juhatuse liikmete tulemustasu väljamaksmiseks eeldusel, et märkimishind (nimiväärtus + ülekurss) on vähemalt aktsiaemissiooni otsusele eelneva kolme kuu Ühingu aktsia hinna keskmine;
  2. Võimalusel tasaarvestada juhatuse liikmete nõudeid tulemustasu väljamaksmise osas nende poolt uute, nõukogu otsusel emiteeritud aktsiate eest tasumisel ning et selliseid nõudeid hinnatakse nagu mitterahalist sissemakset.

Otsuste poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 27.05.2019.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine