AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus reedel, 17.06.2016.a. algusega kell 14.00 Ühingu kontoris Põhja pst 21 Tallinn.

Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 37 892 923 häält, mis moodustab kokku 69,91% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela. Protokollijaks valiti

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Ühingu auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruanne

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Kahjumi katmise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Katta 31. detsembril 2015 lõppenud majandusaasta kahjum summas 1 934 tuhat eurot eelmise perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2016 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2016 majandusaastal makstav tasu summas 45 700 eurot (käibemaksuta).

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Nõukogu liikmete valimine

Vastuvõetud otsus:

Pikendada Nõukogu liikmete Pertti Huuskonen’i, Petri Olkinuora ja Emanuele Bozzone volitusi kolmeks aastaks kuni 05.07.2019.a.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Nõukogu liikmetele tasu suuruse ja selle maksmise korra määramine

Vastuvõetud otsus:

Ühingu nõukogu liikmele makstakse kakskümmend viis tuhat (25 000) eurot aastas (brutosumma). Nõukogu esimehele makstakse kakskümmend seitse tuhat viissada (27 500) eurot aastas (brutosumma). Tasu makstakse igakuiste maksetena hiljemalt iga vastava kuu viimasel tööpäeval. Pooliku kuu eest makstakse nõukogu liikmele tasu proportsionaalselt päevade arvule, mil kehtisid nõukogu liikme volitused.

Lisaks tasutakse nõukogu liikmele, sealhulgas ka nõukogu esimehele, kuussada (600) eurot (brutosumma) iga nõukogu koosoleku eest, kus nõukogu liige osales.

Lisaks makstavale tasule hüvitatakse nõukogu liikmetele seoses nõukogu ja komitee koosolekutel osalemisega tekkinud reisi- ja majutuskulud.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine

Vastuvõetud otsus:

Suurendada Ühingu aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel, vastavalt järgmistele tingimustele:

 1. Ühing emiteerib 67 784 aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia kohta. Aktsiakapital suureneb 13 556,8 euro võrra. Aktsiakapitali uus suurus 10 854 344,40 eurot.
 2. Ühingu olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida aktsiaid on välistatud kooskõlas äriseadustiku § 345 lõikele 1;
 3. Aktsiate märkimise on Ühingu juhatuse liikmel Paolo Vittorio Michelozzil (sündinud 26.01.1961);
 4. Aktsiaid pakutakse märkimiseks järgmistel märkimisperioodidel ning need lastakse välja pärast märkimisperioodi lõppemist:
  1. Esimene märkimisperiood 20.06.2016 – 22.06.2016, mille kestel pakutakse märkimiseks 33 892 aktsiat;
  2. Teine märkimisperiood 25.11.2016 – 02.12.2016, mille kestel pakutakse märkimiseks 33 892 aktsiat, millele liidetakse esimesel märkimisperioodil märkimata jäänud aktsiate arv.
 5. Aktsiate eest võib tasuda märkija nõude tasaarvestamisega Ühingu vastu. Mitterahalist sissemakset hinnatakse vastavalt seadusele ja Ühingu põhikirjale.
 6. Iga aktsia eest tehtav mitterahaline sissemakse (märkimishind) on 2,37 eurot (millest 0,20 eurot on nimiväärtus ja 2,17 eurot on ülekurss).
 7. Aktsiate märkimiseks esitab märkija Ühingule avalduse. Aktsiate eest tuleb Ühingule tasuda koos avalduse esitamisega hiljemalt märkimisperioodi viimaseks päevaks.
 8. Kui vastava märkimisperioodi jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on Ühingu juhatusel
  1. pikendada vastavat märkimisperiood kuni 15 päeva võrra; ja/või
  2. tühistada uued aktsiad, mida ei märgitud vastava märkimisperioodi jooksul.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Ühingu põhikirja muutmine

Vastuvõetud otsus:

Muuta aktsiaseltsi põhikirja punkt 5.8 ja kinnitada selle uus sõnastus järgmises redaktsioonis:

 • „Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni vastuvõtmisest suurendada ÜHINGU aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 1 200 000 euro võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale“.
 • Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC