Teade Nordecon AS aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kokku kutsumata

NordeconNordecon AS („Selts“) (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10133 Tallinn) juhatus teeb eesmärgiga vältida kogunemisi COVID-19 pandeemia ajal aktsionäridele ettepaneku üldkoosoleku otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §‑le 2991

Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas kasutades Seltsi kodulehel www.nordecon.com avaldatud hääletussedelit ja edastama oma hääled ning esindusõigust tõendavad alltoodud dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt teisipäevaks 1. juuniks 2021 kell 9:00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg). Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate alltoodud dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletamise lõppemise tähtaja saabumist, s.o. 25. mail 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teate avaldamise seisuga jaguneb Seltsi aktsiakapital 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab ühe hääle. Seltsile endale kuulub 846 898 aktsiat, mis ei anna Seltsile mingeid aktsionäriõigusi.

Hiljemalt 30. aprillil 2021 avaldab juhatus Seltsi kodulehel (http://www.nordecon.com/aasta2020/) kokkuvõtte 2020. aasta majandustulemustest.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste eelnõude osas on järgmised:

1. Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine        

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi kui emaettevõtte aktsionäridele kuuluv 2020. aasta konsolideeritud puhaskasum on 2 466 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 12 077 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2020 seisuga seega 14 543 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 15.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 14.06.2021; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 29.09.2021.

3. Audiitori valimine 2021. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Valida 2021. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:

  1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑maili teel aadressile nordecon@nordecon.com hääletusperioodi jooksul.
  2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Nordecon AS kontorisse aadressil Toompuiestee 35, 10149, Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 31. mail 2021 kell 16:00. Tehniliste vahendite puudumisel on võimalik hääletussedelit täita ja allkirjastada ka Seltsi kontoris eeltoodud aadressil tööpäevadel ajavahemikus 9.00‑16.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks ID‑kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e‑maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID‑kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Seltsi kodulehel www.nordecon.com.

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte  vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.

Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega, 2020. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu aruandega tegevuse kohta 2020. aasta majandusaastal on võimalik tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com ja Nasdaq Balti börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com.

Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani. Küsimused ja vastused avalikustatakse Seltsi kodulehel www.nordecon.com.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Seltsi kodulehel hiljemalt 1. juunil 2021. Täiemahuline protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäevast.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

07.02.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika