EfTEN Real Estate Fund III: Aktsonäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

EfTEN Real Estate FundEfTEN Real Estate Fund III AS-i (registrikood 12864036; asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 18. juunil 2020. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky hotelli II korruse konverentsikeskuse saal nimetusega „Hansa“  aadressil Tallinn, Rävala pst 3.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18.06.2020 kell 9.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõppeb kell 10.00. Palume aktsionäridel võimalusel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 11.06.2020 fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Vastavalt EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:

Päevakorrapunkt 1: Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
Juhatus teeb ülevaate EfTEN Real Estate Fund III AS-i tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2: 2019. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruanne 2019 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 3: Kasumi jaotamine
Tulenevalt kehtinud eriolukorrast ning majanduse tuleviku väljavaadete ebaselgusest seoses koroonaviiruse levikuga, otsustas juhatus muuta varem avaldatud ettepanekut dividendi maksmisel ja vähendas seda esialgselt 82 sendilt aktsia kohta 65 sendini aktsia kohta. Nõukogu nõustus juhatuse ettepanekuga dividendi vähendamiseks.
Nõukogu ettepanek: Fondi 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 7 737 201 eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2019 on kokku 18 351 557 eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 386 852 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 2 744 648 eurot (65 eurosenti aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 15 220 097 eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07.07.2020 fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 06.07.2020. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 10.07.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 4: Põhikirja muutmine
Seoses ühinemise edasilükkamisega ei muudeta EfTEN Real Estate Fund III AS-i ärinime ja fond jätkab tegevust senise ärinime all. Põhikirjas on ajakohastatud sätteid, mida fond on kohustatud muutma tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest või millega on põhikirja sisse viidud parandusi või muudatusi, mis ei mõjuta aktsionäride õigusi ja kohustusi. Lisaks on põhikirjas täpsustatud fondivalitsejale makstava edukustasu punkti sõnastust ja määratud maksimaalne edukustasu määr aruandeaasta kohta ning laiendatud aktsionäride võimalusi elektroonilise hääletamise ja koosolekut kokku kutsumata otsuste vastuvõtmise võimaluse lisamisega, mis on aktsionäride suhtes soodustava iseloomuga.
Nimetatud põhikirja muudatusi ei tule kooskõlas investeerimisfondide seaduse § 37 lg 3 p-ga 1 Finantsinspektsiooniga kooskõlastada. Fondivalitseja on Finantsinspektsiooni kavandatavatest muudatustest teavitanud.
Nõukogu ettepanek: Kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 5: Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Nõukogu liikmed on andnud oma nõusoleku volituste pikendamiseks. Senine koostöö fondi juhatuse, fondivalitseja ja nõukogu vahel on olnud tihe ja väga hea.
Nõukogu ettepanek: Pikendada nõukogu liikmete Arti Arakase, Sander Rebase, Siive Penu ja Olav Miili volitusi otsuse vastuvõtmisest järgmiseks viieks aastaks, s.o kuni 18.06.2025.

Täiendav korralduslik informatsioon:
Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh fondi 2019. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, põhikirja projekti, juhatuse otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmetega saab tutvuda fondi kodulehel www.eref.ee ja kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud) fondi asukohas (aadressil, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, III korrusel) tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00.

Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: info@eften.ee või fondi aadressil (Tallinn 10114, A. Lauteri 5) saadetud kirjaga või telefoni teel + 372 655 9515. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee.

Fond ei võimalda elektroonilist osavõtmist üldkoosolekust ega elektroonilist ega posti teel hääletamist.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja.
– juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik lisaks ka kehtiv kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi poolt koostatud eestikeelse tõlkega.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil EfTEN Real Estate Fund III AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil EfTEN Real Estate Fund III AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ning samuti esindatava poolt volituse tagasivõtmisest vastava digitaalselt allkirjastatud teate saatmisel e-posti aadressil info@eften.ee või omakäeliselt allkirjastatud dokumentide üleandmisel tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00 EfTEN Real Estate Fund III AS-i aadressil A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, hiljemalt 17.06.2020.

Viiruse leviku tõkestamiseks kasutatavad meetmed

Eesmärgiga hoida kõigi aktsionäride ja üldkoosolekul osalejate tervist, palub EfTEN Real Estate Fund III AS aktsionäridel võimalusel osaleda üldkoosolekul volitatud esindaja kaudu. Soovitame määrata esindajaks fondi juhatuse liikme Viljar Arakas’e, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised teie nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Selliselt saate hääletada vastavalt enda soovile samal ajal vältides ühte ruumi kogunemist paljude teiste inimestega ning vähendades haigestumise riski. Kui aktsionär soovib kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee.
Üldkoosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused ning füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad täitma osalejate tervise kaitsmiseks antavaid juhiseid ja korraldusi.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC