Merko Ehitus: ASi Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Merko EhitusASi EHITUS, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi MERKO EHITUS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 4. mail 2022. aastal kell 10.00 hotelli konverentsikeskuses (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 27. aprillil 2022. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 4. mail 2022. aastal kell 09.30.

Aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval on 17 700 000.

Juhatus palub aktsionäridel arvestada, et edasikestva koroonaviiruse leviku oludes on soovitatav piirata füüsiliste kogunemiste ulatust ning nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel hääletada koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel – see on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi Ehitust puudutaval lehel (https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100098328/news) kui Merko Ehituse kodulehel (https://group.merko.ee/investorile). Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil group@merko.ee hiljemalt 3. maiks 2022. aastal kella 16:00-ks. Täpne elektroonilise hääletamise korraldamise kord on samuti lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud kodulehtedel.

ASi Ehitus enamusaktsionär AS Riverito on juhatusele andnud teada oma kavatsusest hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide poolt vastavalt koostatud otsuste eelnõudele.

Üldkoosoleku päevakord ja ASi Ehitus nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Ehitus 2021. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2021. aasta majandusaasta puhaskasum 29 140 326 eurot;
(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;
– õigus dividendidele on 6. juunil 2022. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
– eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 3. juuni 2022. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest;
– dividendid makstakse aktsionäridele välja 17. juunil 2022. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Nõukogu liikme valimine

Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada kuni 06.05.2023 nõukogu liikmete arvuks 4 (neli);
(ii) valida nõukogu liikmeks Kristina Siimar, ametiajaga alates 06. mai 2022 kuni 6. mai 2025 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks.

4. AS Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Nõukogu ettepanek on kiita heaks „AS Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted ja kontrolli protseduur“.

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
Füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus (ID-kaart); juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikutunnistus (ID-kaart) või pass. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Merko Ehitus võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Merko Ehitus esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil group@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Merko Ehitus kontorisse, mnt 141, Tallinnas (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 3. maiks 2022. aastal kella 16.00-ks, kasutades selleks blankette, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100098328/news) kui Merko Ehituse kodulehel (https://group.merko.ee/investorile). Elektrooniliselt saab üldkoosolekul hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt juhatuse poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise korraldamise korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Merko Ehitus 2021. aasta majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel Merko Ehitust puudutaval lehel https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100098328/news ja kontserni kodulehel https://group.merko.ee/investorile.

ASi Merko Ehitus korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2021. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruandega tegevuse kohta 2021. aasta majandusaastal ning juhatuse poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise korraldamise korraga on võimalik alates 08. aprillist 2022. aastal tutvuda ASi Merko Ehitus kodulehel aadressil https://group.merko.ee/investorile. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil group@merko.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse ASi Merko Ehitus kodulehel (https://group.merko.ee/investorile).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Merko Ehitus tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Merko Ehitus juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul üldkoosoleku toimumisest arvates hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 1. maini 2022. aastal, esitades selle kirjalikult aadressil AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 19. aprillini 2022. aastal, aadressil AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.

2021 Merko Ehitus aastaaruanne

AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise pohimotted ja kontrolli protseduur

2022 Volikiri

2022 Elektroonilise haaletamise kord

CV_Kristina Siimar

2022 Volituse tagasivotmise teade

2022 04 05_AS Merko Ehitus noukogu otsused ja aruanne

2022 Haaletussedel

2022 05 04_AS Merko Ehitus korralise aktsionaride uldkoosoleku otsuste eelnoud

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC