AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

MerkoASi MERKO EHITUS, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi MERKO EHITUS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 27. aprillil 2016.a. kell 10.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 20. aprillil 2016.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 27. aprillil 2016.a. kell 09.30.

Üldkoosoleku päevakord ja AS Merko Ehitus nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

1. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

AS Merko Ehitus nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2015.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamine ja reservkapital

Nõukogu ettepanek on:

  1. kinnitada 2015.a. majandusaasta puhaskasum 9 999 830 eurot;
  2. maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 9 027 000 eurot, mis on 0,51 eurot ühe aktsia kohta;õigus dividendidele on 18. mail 2016.a. kell 23.59 seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;dividendid makstakse aktsionäridele välja 20. mail 2016.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
  3. jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata; kanda 14.08.2015 jõustunud aktsiakapitali vähendamise tulemusel kohustuslikku reservkapitali ületav summa 407 100 eurot jaotamata puhaskasumi arvele.

3. Põhikirja muutmine

Elektroonilise hääletamise ja üldkoosolekul interneti vahendusel ülekande võimaldamiseks, samuti ASi Merko Ehitus juhtimise paremaks korraldamiseks on nõukogu ettepanek teha ASi Merko Ehitus põhikirjas alljärgnevad muudatused:

Sõnastada ASi Merko Ehitus põhikirja punkt 21 järgmiselt: „Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häältest. Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata, kasutades elektroonilist hääletamist. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.“

Sõnastada ASi Merko Ehitus põhikirja punkt 25 järgmiselt: „Nõukogu planeerib Seltsi ja Seltsi kontserni tegevust, korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Muuhulgas kuuluvad nõukogu pädevusse:

25.1. Seltsi strateegia kinnitamine;

25.2. Seltsi kolme aasta arengukava kinnitamine;

25.3. Seltsi aastaeelarve kinnitamine;

25.4. Seltsi juhtimisstruktuuri kinnitamine;

25.5. Seltsi majandustulemuste läbivaatamine;

25.6. Seltsi majandusaasta aruande läbivaatamine ja sellele hinnangu andmine;

25.7. Seltsi ja juhatuse liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine.“

Sõnastada ASi Merko Ehitus põhikirja punkt 26 järgmiselt: „Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingu tegemiseks ja Seltsi tütarettevõtja tehingu kooskõlastamiseks, kui tehinguga kaasneb:

26.1. investeeringute tegemine uutesse tegevusvaldkondadesse ja selliste investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaasta eelarves investeeringuteks ettenähtud summad ja iga investeeringu puhul, mille maksumus ületab 3 000 000 eurot, või

26.2. tegevuse alustamine ja lõpetamine teistes riikides, sealhulgas teistes riikides äriühingute, filiaalide või püsivate tegevuskohtade asutamine või omandamine ning nende lõpetamine, sulgemine või võõrandamine, või

26.3. tütarettevõtja, mille osa- või aktsiakapital on üle 500 000 euro, asutamine, võõrandamine või lõpetamine või

26.4. vähemusosaluste omandamine või võõrandamine põhitegevusega vahetult mitteseotud ühingutes või

26.5. kinnisasja võõrandamine, kui tehingu väärtus on üle 3 000 000 euro või

26.6. kolmandatele isikutele laenude andmine või kolmandate isikute kohustuste tagamine sh garantii andmine, välja arvatud:

26.6.1. laenu andmine summas kuni 3 000 000 eurot ja isikuks, kellele laenu antakse või kelle kohustusi tagatakse, on Seltsi tütar- või sidusettevõtja;

26.6.2. kolmandatele isikutele ehitustööde finantseerimiseks kuni 3 000 000 euro ulatuses laenu andmine, kui laen on tagatud vastavate ehitustööde tulemusel hoonestatavale kinnistule seatava hüpoteegiga;

26.6.3. laenu andmine summas kuni 100 000 eurot.“

ASi Merko Ehitus nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatustega.

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
  • juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Merko Ehitus võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
    Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Merko Ehitus esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: group@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Merko Ehitus kontorisse, Pärnu mnt 141 Delta Plaza 7. korrus, Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 26. aprilliks 2016.a. kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Merko Ehitus kodulehe aadressil http://group.merko.ee/ avaldatud blankette. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Merko Ehitus 2015.a. majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com või kontserni kodulehel http://group.merko.ee/.

ASi Merko Ehitus korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2015.a. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, põhikirja ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 6. aprillist 2016.a. tutvuda ASi Merko Ehitus kodulehe aadressil http://group.merko.ee/ või tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 141 Delta Plaza 7. korrus, Tallinn.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil group@merko.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse ASi Merko Ehitus koduleheküljel internetis.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Merko Ehitus tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Merko Ehitus juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul üldkoosoleku toimumisest arvates hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 24. aprillini 2016, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Merko Ehitus, Pärnu mnt 141 Delta Plaza 7. korrus, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad ASilt Merko Ehitus nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 12. aprillini 2016, aadressil: AS Merko Ehitus, Pärnu mnt 141 Delta Plaza 7. korrus, 11314 Tallinn.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika