Nordecon: Nordecon AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

NordeconNordecon AS („Selts“) (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 23.05.2023 algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Gamma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 16.05.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:
– füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja PDF-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00–16.00 aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 22.05.2023 kell 16.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com.

Vastavalt Seltsi nõukogu 20.04.2023 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  2. Audiitori valimine 2023. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
  3. Nõukogu liikme volituste pikendamine;
  4. Nõukogu liikmete tasustamine.

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada Seltsi 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

1.2. Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2022. a majandusaasta puhaskahjum on 3 650 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 6 341 tuhat eurot. Katta 2022. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha. Jaotamata kasumi jäägiks on 2 691 tuhat eurot.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2023. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Juhatus on kevadel 2023 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2023–2025) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

2022. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitorühing KPMG Baltics OÜ 2022. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud  auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

2.1. Valida 2023. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Nõukogu liikme Andri Hõbemägi volitused Nordecon AS-i nõukogu liikmena lõpevad 24.05.2023. Nõukogu teeb ettepaneku pikendada Andri Hõbemägi volitusi Nordecon AS-i nõukogu liikmena uueks 5-aastaseks ametiajaks alates 24.05.2023. Nõukogu liikme tasu suurus on määratud Nordecon AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku poolt.

3.1. Seoses nõukogu liikme Andri Hõbemägi ametiaja lõppemisega 24.05.2023, pikendada Andri Hõbemägi volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks perioodiks, s.o kuni 24.05.2028.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete tasustamine

4.1. Määrata alates 01.06.2023 nõukogu esimehe põhitasuks 9 500 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 3 200 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1 300 eurot kuus.

________________________

Seltsi 2022. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com.

Kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, 2022. a majandusaasta aruande, sõltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega on võimalik alates 21.04.2023 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 20.05.2023, esitades selle kirjalikult Seltsi e-posti aadressil  nordecon@nordecon.com või Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 08.05.2023, Seltsi e-posti aadressil  nordecon@nordecon.com või Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Korralise uldkoosoleku kokkukutsumise teade 2023

Korralise uldkoosoleku otsuste eelnoud 2023

Noukogu aruanne 2022

Noukogu hinnang audiitori tegevusele 2022

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

05.06.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?