Riigikohtu praktika: Eramaale juurdepääsutee rajamise ja hooldamise kulud ning nende hüvitamine

Teder Law FirmMaaomanik soovis ehitada kinnistule hoone, kuid kinnistu ei piirnenud ühegi teega ning seetõttu polnud võimalik kinnistule ligi pääseda. Üle naaberkinnistu juurdepääsu määramisel tekkis küsimus seoses naaberkinnistu omanikule hüvitise maksmisega.

Kohus märkis, et juurdepääsu rajamisel tuleb arvestada koormatava kinnistu omaniku huve- tasu tuleb kindlaks määrata ja välja mõista nendelt isikutelt, kelle huvides tee rajatakse ja tasu määramisel tuleb kaaluda erinevaid esitatud asjaolusid. Eratee omanikul on kohustus tagada teehoiu korraldamise ja ohutu liiklemise tingimuste loomise kohustus. Samuti on eratee omanikul hüvitise nõudmise õigus tee kasutamisega seotud kulutuste ulatuses. See kehtib ka olukorras, kus erateed kasutatakse kohtu poolt määratud juurdepääsuteena. Tasu ning hüvitise kohta võttis kohus järgmised seisukohad:

  • Eratee omanikul on õigus nõuda teed kasutavatelt isikutelt tasu. Tasu suuruse määramisel peaks võtma arvesse seda, mis on mõistlikult vajalikud kulutused antud tee korrashoiuks ning turvalisuse tagamiseks. Sõltuvalt abinõudest ja nende maksumusest kujuneb kulutuste suurus, mida eratee omanik peab regulaarselt kandma, et neid kohustusi täita.
  • Tee omamisega kaasnevaks kohustuseks saab pidada ka maamaksu maksmist tee pindala ulatuses. Kusjuures, minimaalne hüvitis, mida peaks maatüki kasutamise eest koormatud maatüki omanikule maksma, ei või olla väiksem, kui teealuse maatükiosa maamaksu suurus.
  • Eratee omaniku tasunõuet ei muuda asjaolu, et tema ise või mõni muu isik kasutab sama teed. Sellisel juhul tuleb tasu suuruse määramisel arvesse võtta iga isiku osa tee kasutamisel, kusjuures neid osi tuleb eelduslikult pidada võrdseks.
  • Lisaks peab eratee omanik saama hüvitist omandiõiguse riive eest kuna on kaotanud ainukasutusõiguse omandi suhtes. Hüvitise suuruse määramisel tuleb kindlaks teha, millist kasu saaks omanik, kui juurdepääsu alune ei oleks teise isiku kasutuses. Seejuures peab arvestama maatükil paiknevaid ehitisi, ehituslikke, muinsuskaitselisi, maa otstarbest tulenevaid piiranguid ning muid selles osas tähtsaid asjaolusid.

Tasu juurdepääsu talumise eest tuleb maksta ka siis, kui juurdepääsutee on juba olemas ning ka juhul kui omanik hakkab tulevikus samuti seda teed kasutama.

Pille Pettai

Kinnisvara-ja ehitusvaldkonna juht

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC