ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Järvevana, registrikood 10068022, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 11. juunil 2014.a. kell 10.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 04. juuni 2014.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 11. juunil 2014.a. kell 09.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskahjum 43 897 eurot;
(ii) katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
(iii) dividende mitte maksta.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
3.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku pikendada praeguste nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 11. juunini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.
3.2. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud ASi Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

4. 2014.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2014.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2014.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmiseks perioodiks.

Korralduslikud küsimused
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Järvevana kontorisse, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 10. juuniks 2014.a. kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

ASi Järvevana korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2013.a. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 21. maist 2014.a. tutvuda tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul arvates üldkoosoleku toimumisest hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st hiljemalt 09. juunil 2014, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Järvevana aktsiakapitalist, võivad ASilt Järvevana nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 27. maini 2014, aadressil: AS Järvevana, Pärnu mnt 141, Delta Plaza 8. korrus, 11314 Tallinn.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC