Pro Kapital: AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Pro KapitalLugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär,

Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub teisipäeval, 21. juunil 2022 algusega kell 13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 21. juunil 2022 kell 12.45 ja lõpeb kell 13.00 koosoleku toimumise kohas.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2021 majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine, kasumi jaotamise otsustamine, audiitori valimine ja Ühingu juhtide tasustamise põhimõtete kinnitamine. Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Juhatuse ettepanek:
Valida üldkoosoleku juhatajaks Karin Madisson. Valida üldkoosoleku protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.

  1. Ühingu auditeeritud 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine

Ühing on koostanud 2021. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks. Aastaaruande kinnitamine  on Ühingu aktsionäride pädevuses.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2021.a. majandusaasta aruanne.

  1. Kasumi jaotamise otsustamine

Ühingu puhaskasum 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaastal oli 29 756 656  eurot. Eelmise üldkoosoleku otsusega kaeti 2020 majandusaasta kahjumit lisaks eelnevate perioodide jaotamata kasumile ka reservide ja ülekursi arvelt. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise otsustamine aktsionäride pädevuses.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Suunata 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta kasumist 3 913 201 eurot ülekursi taastamiseks, 1 133 759 eurot kohustusliku reservkapitali taastamiseks ja ülejäänud 24 709 696 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

  1. Audiitori valimine

Ernst & Young Baltic AS osutas Ühingule 2021. majandusaastal teenust seoses Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2022. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

  1. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted

Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted on koostatud tuginedes Eesti väärtpaberituru seadusele, lisaks on arvesse võetud Hea Ühingujuhtimise Tavas toodud soovitusi. Tasustamise põhimõtted avaldatakse Ühingu kodulehel ning on kirjeldatud ka Ettevõtte igaaastase majandusaasta aruande osas „Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne. Tasustamise aruanne“.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.

            Korralduslikud küsimused

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga  14. juuni 2022 tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt 6. juunil 2022 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt 18. juunil 2022. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.

Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist (enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile prokapital@prokapital.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 20. juuni 2022 kell 16:00.

Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2021 majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega, Ühingu juhtide tasustamise põhimõtetega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all, või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee. Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, Investorile all.

Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning tõlgitud inglise keelde.

Hääletamine enne koosolekut (blanketiga)
Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega on kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.-19.01.2023 Kinnisvara ABC