Pro Kapital Grupp aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise ning aktsiakapitali suurendamise teade

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, registreeritud aadress Sõjakooli 11, 11316, Tallinn; edaspidi Pro Kapital Grupp) kuulutab käesolevaga välja Pro Kapital Grupp aktsiate avaliku pakkumise ning teavitab aktsiate kavandatavast kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS-i (registrikood 10359206, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) poolt korraldataval reguleeritud turul Nasdaq Tallinn (edaspidi reguleeritud turg).

Aktsiate avalik pakkumine

AS Pro Kapital Grupp pakub märkimiseks 6 000 000 uut aktsiaseltsi aktsiat nimiväärtusega 0,2 eurot aktsia kohta. Aktsiate näol on tegemist AS Pro Kapital Grupp lihtaktsiaga (ISIN kood EE3100006040), mis lastakse välja dematerialiseeritud kujul.

Aktsiaid pakutakse hinnaga vahemikus 1,80 kuni 2,30 eurot (s.t 1,80 eurot, 1,90 eurot, 2,00 eurot, 2,10 eurot, 2,20 eurot või 2,30 eurot) ühe aktsia kohta, millest 0,2 eurot moodustab aktsia nimiväärtus ning ülejäänud summa on ülekurss. Lõplik pakkumise hind määratakse kindlaks Pro Kapital Grupp nõukogu poolt ja avalikustatakse reguleeritud turu kaudu kolme tööpäeva jooksul pärast pakkumisperioodi lõppu. Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:

Aktsiate märkimisperioodi algus 20 september 2017
Aktsiate märkimiseesõigust omavate olemasolevate aktsionäride nimekirja fikseerimine
 
4. oktoobri 2017. aasta tööpäeva lõpu seisuga (või kell 23.59 (Tallinna aja järgi), kui väärtpaberiregister ei ole selleks kuupäevaks liitunud väärtpaberiarvelduste ühisplatvormiga TARGET2-Securities)
Aktsiate märkimisperioodi lõpp 4 oktoober 2017 16:00 (Tallinna aja järgi)
Aktsiate jaotumise otsustamine 6 oktoober 2017
Aktsiate emiteerimine vastavalt jaotamistulemustele (ajutise ISIN koodi alusel) 10 oktoober 2017
AS Pro Kapital Grupp esitab:
(a)   avalduse Eesti väärtpaberite registrile aktsiate registreerimiseks;
(b)   avalduse äriregistrile AS Pro Kapital Grupp aktsiakapitali suurendamiseks.
10 oktoober 2017
Aktsiate emiteerimise lõpuleviimine 17 oktoober 2017 või sellele lähedane kuupäev
Eeldatav aktsiate kauplemise alustamine reguleeritud turul 19 oktoober 2017 või sellele lähedane kuupäev

Aktsiakapitali suurendamine toimub ja aktsiatest tulenevad õigused tekivad alates aktsiakapitali suurendamisest äriregistris.

Aktsiate kauplemisele võtmine

Pro Kapital Grupp esitab 10. oktoobril 2017 Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatava reguleeritud turu Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile taotluse pakutava 6 000 000 aktsia kauplemisele võtmiseks. Kuigi Pro Kapital Grupp teeb kõik jõupingutused aktsiate kauplemisele võtmiseks, ei saa Pro Kapital Grupp aktsiate kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus

Pro Kapital Grupp aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise prospekt on elektroonilises vormis kättesaadav Pro Kapital Grupp kodulehel aadressil http://prokapital.com/investor/aktsionarid/dokumendid/ ja Finantsinspektsiooni kodulehel aadressil http://www.fi.ee/index.php?id=14925.

Investorid võivad prospektist paberkoopia saamiseks pöörduda aadressile Sõjakooli 11, 11316, Tallinn või esitavad paberkoopia saamiseks palve alltoodud e-posti aadressile.

Enne Pro Kapital Grupp aktsiatesse investeerimist palume tutvuda prospektiga tervikuna.

Aktsiakapitali suurendamine

Pro Kapital Grupp nõukogu võttis 19. septembril 2017 vastu kuus Pro Kapital Grupp aktsiakapitali suurendamise otsust. Iga otsusega suurendatakse Pro Kapital Grupp aktsiakapitali 6 000 000 uue aktsia väljalaskmise teel erinevate märkimishindadega. Nimetatud otsuste alusel väljastatavate aktsiate märkimishinnad on vastavalt:
Pro Kapital Grupp nõukogu võttis 19. septembril 2017 vastu kuus Pro Kapital Grupp aktsiakapitali suurendamise otsust. Iga otsusega suurendatakse Pro Kapital Grupp aktsiakapitali 6 000 000 uue aktsia väljalaskmise teel erinevate märkimishindadega. Nimetatud otsuste alusel väljastatavate aktsiate märkimishinnad on vastavalt:

1. 1,80 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 1,60 eurot) iga aktsia kohta;

2. 1,90 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 1,70 eurot) iga aktsia kohta;

3. 2,00 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 1,80 eurot) iga aktsia kohta;

4. 2,10 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 1,90 eurot) iga aktsia kohta;

5. 2,20 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 2,00 eurot) iga aktsia kohta;

6. 2,30 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 2,10 eurot) iga aktsia kohta.

Ülejäänud osas on kõik nimetatud aktsiakapitali suurendamise otsused ühesugused ning vastuvõetud järgmistel tingimustel:

1. uute aktsiate arv: 6 000 000;

2. ühe aktsia nimiväärtus: 0,20 eurot;

3. aktsiakapitali suurendamise maht: 1 200 000 eurot (6 000 000 uut aktsiat) (uus aktsiakapitali suurus pärast suurendamist on 12 054 344,40 eurot)

4. uued aktsiad on sama liiki, mis Pro Kapital Grupp olemasolevad aktsiad (AS Pro Kapital Grupp lihtaktsia, ISIN kood EE3100006040);

5. aktsiate märkimise eesõigus on Pro Kapital Grupp aktsionäridel, kes väärtpaberiregistri andmete kohaselt väärtpaberiregistri 4. oktoobri 2017. aasta tööpäeva lõpu seisuga (või kell 23.59 (Tallinna aja järgi), kui väärtpaberiregister ei ole selleks kuupäevaks liitunud väärtpaberiarvelduste ühisplatvormiga TARGET2-Securities) omavad Pro Kapital Grupp aktsiaid (edaspidi olemasolevad aktsionärid);

6. aktsiate märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg: 2 nädalat (alates 20. septembrist 2017 kuni 4. oktoobrini 2017);

7. aktsiate märkimise periood: 2 nädalat (alates 20. septembrist 2017 kuni 4. oktoobrini 2017);

8. aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksega;

9. aktsiate eest tasutakse ülekandega Pro Kapital Grupp pangakontole nr EE727700771000914548 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) aktsiate märkimise tähtaja jooksul;

10. uusi aktsiaid pakutakse märkimiseks:

10.1. olemasolevatele aktsionäridele;

10.2. Pro Kapital Grupp nõukogu poolt valitud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kellele pakutakse aktsiaid kogusummas vähemalt 100 000 euro eest isiku kohta (välja arvatud need isikud, kelle osalemine aktsiate pakkumises eeldab täiendavat registreerimist, prospekti või muid meetmeid lisaks Eesti õigusaktide kohaselt nõutavatele ja Pro Kapital Grupp poolt võetud meetmetele) (edaspidi institutsionaalsed investorid);

10.3. Pro Kapital Grupp juhatuse ja nõukogu liikmetele ning

10.4. Eesti füüsilistele ja juriidilistele isikutele peale eespool nimetatud institutsionaalsete investorite ja olemasolevate aktsionäride.

11. Kui ilmneb, et on toimunud aktsiate ülemärkimine, otsustab Pro Kapital Grupp nõukogu aktsiate jaotuse alljärgnevalt:

11.1. esiteks on igal olemasoleval aktsionäril õigus omandada ja talle eraldatakse sellisel arvul aktsiaid, mis on proportsionaalne väärtpaberiregistris registreeritud andmete alusel olemasolevate aktsionäride nimekirja kindlaksmääramise hetkel (s.t väärtpaberiregistri 4. oktoobri 2017. aasta tööpäeva lõpu seisuga (või kell 23.59 (Tallinna aja järgi), kui väärtpaberiregister ei ole selleks kuupäevaks liitunud väärtpaberiarvelduste ühisplatvormiga TARGET2-Securities) talle kuuluvate aktsiate arvuga. Olemasolevale aktsionärile selles osas eraldatavate aktsiate maksimaalne arv arvutatakse järgmise valemi järgi ja tulemus ümardatakse allapoole täisarvuni: Sm = Sa x se / sa. Selles valemis: (a) „Sm“ on maksimaalne aktsiate arv, mida olemasolev aktsionär võib omandada; (b) „Sa“ on aktsiate koguarv (s.t 6 000 000); (c) „se“ on olemasolevale aktsionärile olemasolevate aktsionäride nimekirja kindlaksmääramise hetkel kuuluvate aktsiate arv; ja (d) „sa“ on Pro Kapital Grupp aktsiate koguarv enne aktsiate emiteerimist (s.t 54 271 722);

11.2. teiseks eraldatakse igale olemasolevale aktsionärile üks aktsia, kui talle esimeses osas eraldatud aktsiate täisarv saadi ümardamise teel (vt eespool);

11.3. kolmandaks eraldatakse ülejäänud aktsiad investoritele nõukogu otsuse alusel, mis võetakse vastu pärast märkimisperioodi lõppu (eraldatavate aktsiate arvu määrab nõukogu oma äranägemisel).

12. Aktsiate alamärkimisel võib juhatus pikendada aktsiate märkimise perioodi kuni 15 päeva võrra või tühistada uued väljastatud aktsiad osas, milles need jäid märkimata.

13. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast.

14. Käesolev aktsiakapitali suurendamise otsus on 18. septembri 2017 Pro Kapital Grupp pakkumis ja kauplemis prospekti (edaspidi prospekt) punktis 24.5 („Aktsiate väljastamise otsus“) sätestatud otsus. Kõik prospektis sätestatud tingimused ja nõuded kehtivad käesoleva otsuse alusel tehtavale aktsiakapitali suurendamisele.

Aktsiakapitali suurendamise otsuste tühistamise õigus

Pro Kapital Grupp nõukogu võttis 19. septembril 2017 vastu otsuse:

1. jätta endale muu hulgas õigus muuta ja/või tühistada mistahes enda poolt vastuvõetud Pro Kapital Grupp aktsiakapitali suurendamise otsus;

2. mitte suurendada Pro Kapital Grupp aktsiakapitali rohkem kui kuue miljoni uue aktsia võrra vastavalt vastuvõetud aktsiakapitali suurendamise otsustele;

3. anda kõik uued aktsiad välja vaid ühesuguse märkimishinnaga.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

− 2 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

01.02.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine