Astangule kavandatakse ärihooneid

Tallinna linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku kehtestada Astangu asumisse neli ärihoonet rajada võimaldav detailplaneering.

Astangu tn 35, 35a, 66a ja 72b kinnistute ning lähiala detailplaneering hõlmab 2,03 ha suuruse planeeringuala. Moodustatavatele ärimaa kruntidele määratakse ehitusõigus kuni nelja ärihoone ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala asub Haabersti linnaosas Astangu asumis Harkumetsa tee ning Astangu tänava äärsete korterelamute vahelisel alal, Astangu asumi kuni 5-korruseliste korterelamute ja Mustamäe linnaosa Kadaka asumi Kadaka tee ning Harkumetsa tee vahelise tootmishoonete piirkonna vahel. Piirkonnas asuvad hooned on valdavas osas rekonstrueeritud.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala idaosa juhtotstarve metsade, parkide ja looduslike haljasalade ala, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning alale on lubatud ehitada üksikuid väiksemaid spordi- või puhkeehitisi. Planeeritava ala lääneosa juhtotstarbeks on korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid jm.

Kehtestatav detailplaneering muudab Tallinna üldplaneeringut planeeringuala maakasutuse juhtotstarbe osas metsade, parkide ja looduslike haljasalade alast ja korterelamute alast ettevõtluse segahoonestusalaks.

Üldplaneeringujärgse maakasutuse juhtotstarbe muutmine teeb piirkonna polüfunktsionaalsemaks ning tagab töökohtade paiknemise elurajoonide läheduses; Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt on ala määratud ettevõtlus- ja tootmisalaks, seega vastab planeeringuga kavandatav Haabersti linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele ning ala heakorrastamine väärtustab ümbritsevat keskkonda.

„Planeeringulahendus võimaldab seni kasutamata ala korrastada ja uuesti kasutusele võtta; ütles abilinnapea Taavi Aas. „Detailplaneeringuga kavandatav heakorrastab piirkonda ja suurendab töökohtade arvu. Planeeritavad krundid sobivad suurpäraselt ärihoonete ehitamiseks, kuna planeeringuala asub magistraaltänava ääres ning kesklinnaga on hea transpordiühendus.“

Detailplaneeringus planeeritud hoonestuse kavandamisel on järgitud piirkonnale omast hoonestusviisi ja olemasolevate hoonete mahtusid, on tagatud piisav kaugus olemasolevatest naaberhoonetest ning kavandatavad hooned on mahult ja arhitektuurselt lahenduselt piirkonda sobivad.

Detailplaneeringu koostas Privaat Arhitektuur OÜ. Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 6. veebruari 2013 korraldusega ning oli 11. märtsist kuni 8. aprillini 2013 avalikul väljapanekul. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi pöördumist ning Harju maavanem andis detailplaneeringule planeerimisseadusest tuleneva heakskiidu.

Kuna käesolev detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

03.-05.04.2023 Kinnisvara ABC