EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EftenEfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393) juhatus kutsub kooskõlas põhikirja punktiga 5.2. kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 15. aprillil 2015. a algusega kell 11.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Hotell Palace konverentsiruumis “Mühlberg” aadressil Tallinn, Vabaduse väljak 3.

Vastavalt EfTEN Kinnisvarafond AS-i nõukogu 10. märtsi 2015. a otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
2. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kasumi jaotamine
4. Põhikirja muutmine

Lisainformatsioon

Kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, koostab vastavalt äriseadustikule juhatus iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. 15. aprillil 2015. a aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste osas on juhatuse poolt koosatud otsuste eelnõud ja üldkoosolekuga seonduv täiendav informatsioon alljärgnev:

Päevakorrapunkt 1

Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2

Juhatus on koostanud 2014. aasta majandusaasta aruande, mis on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt ja 10. märtsil 2015. a nõukogu koosolekul heaks kiidetud. Nõukogu on koostanud nõukogu aruande.

Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond AS-i 2014. aasta majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 3

EfTEN Kinnisvarafond AS-i jaotamata kasum seisuga 31.12.2014. a oli 29 951 434 eurot. Nõukogul ei olnud muudatusettepanekuid juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepanekule.

Otsuse eelnõu:

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2014. a summas 29 951 434 eurot jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali – 758 346 eurot;

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 5 100 000 eurot;

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 24 093 088 eurot.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. aprilli 2015. a kell 23:59 seisuga.

Dividend makstakse aktsionäridele välja 04. mail 2015. a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 4

14. detsembri 2011. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega muudeti põhikirja ning kaotati fondi investeerimis- ja hoidmisperioodideks jaotamine, kuivõrd fondi planeeritud maht ei olnud saavutatud ning põhikirja kohaselt oleks investeerimisperiood lõppenud 11. märtsil 2012. Arvestades toonaseid majanduskeskkonnas toimunud muudatusi, oli otstarbekas fondi perioodideks jaotamine kaotada ja jätkata investeerimist. Fondi juhatus ja nõukogu on arutanud fondi arengu perspektiive ning jõudnud otsusele muuta põhikirja punkti 2.2. selliselt, et investeerimisperiood lõppeb viis aastat enne fondi tähtaja saabumist.

Tulenevalt seadusandluse muutumisest ei ole lubatud fondi üldkoosolekul kinnisvara hindamine ja põhikirja punkt 8.1 tuleks viia kehtiva õigusega kooskõlla.

Otsuse eelnõu: Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt põhikirja punktile 5.9. üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.

2014. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga, samuti otsuste eelnõude, aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide osas ja muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani EfTEN Kinnisvarafond AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet EfTEN Kinnisvarafond AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Koosolekule registreerimine algab 15. aprillil 2015 kell 10.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC