EfTEN Real Estate Fund III: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

EfTEN Real Estate Fund III AS-i (registrikood 12864036; asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 17. aprillil 2019. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky hotelli II korruse konverentsikeskus aadressil Tallinn, Rävala pst 3.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17. aprillil 2019 kell 9.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõppeb kell 10.00. Palume aktsionäridel võimalusel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. aprilli 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Vastavalt nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev: 

1. Ülevaade fondi tegevusest
Juhatus teeb ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

2. 2018. majandusaasta aruande kinnitamine
Ettepanek: Kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruanne 2018 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

3. Kasumi jaotamine
Ettepanek: Jaotamata kasum seisuga 31.12.2018 summas 13 990 000 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali  –  315 000 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) on 0,95 eurot aktsia kohta – kokku 3 061 408 eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07. mai 2019 aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 06. mai 2019. aasta. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest.
Dividend makstakse aktsionäridele 09. mail 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

4. Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas
4.1. Ettepanek: Suurendada fondi põhikirjalise investeerimistegevuse jätkamiseks aktsiakapitali 10 000 000 euro võrra uute aktsiate emiteerimise teel alljärgnevalt:

  1. Emiteeritakse 1 000 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 10 eurot, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 42 225 350 eurot;
  2. Aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega fondi arvelduskontole nr EE532200221061960175 Swedbankis;
  3. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 10 eurot ning ülekurss alampiiriga 6,0 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks, 30.04.2019 seisuga aktsia puhasväärtuse alusel;
  4. Uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt enne pakkumise algust avaldatavas prospektis märgitud korrale ajavahemikul 16. mai 2019 kl 09.00 – 31. mai 2019 kl 16.00.
  5. Fondi olemasolevatel aktsionäridel, s.t isikutel, kes on kantud fondi aktsionäride nimekirja 07. mai 2019. aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga, on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest.
  6. Aktsiate pakkumine loetakse liigmärgituks, kui märkimisavaldusi on rohkem kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab fondi nõukogu aktsiate jaotuse ja tühistamise;
  7. Juhul, kui märgitud on vähem kui 1 000 000 aktsiat, on fondi juhatusel õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
  8. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2019. majandusaasta eest.

4.2. Ettepanek: Esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate fondi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Täiendav korralduslik informatsioon:
Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh 2018. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandegasaab tutvuda EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee ja kuni üldkoosoleku toimumise päevani EfTEN Real Estate Fund III AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A.Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00.

Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: info@eften.ee või EfTEN Real Estate Fund III AS-i aadressil (Tallinn 10114, A.Lauteri 5)saadetud kirjaga või telefoni teel 655 9515. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja.
– juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kehtiv kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fonditegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest, samuti esindatava poolt volituse tagasivõtmisest vastava digitaalselt allkirjastatud teate saatmisel e-posti aadressil info@eften.ee või omakäeliselt allkirjastatud dokumentide üleandmisel tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00 EfTEN Real Estate Fund III AS-i asukohas, hiljemalt 15. aprilliks 2019. Kui aktsionär soovib kasutada esindaja määramisel volikirja vormi, siis vastav vorm asub EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.06.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 II kvartal