EfTEN Real Estate Fund III AS-i korralise üldkoosoleku otsused 15.04.2021

EfTEN Real Estate Fund15.04.2021 toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses II korrusel aadressil Tallinn, Liivalaia 33, EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek.

Koosolekul osales 160 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 3 085 700 häält, mis moodustab 73,08 % kõikide aktsiatega esindatud häältest. Neist 37 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 521 205 häält, mis moodustas 12,34% kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutses avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

Fondi majandusaasta aruande 2020 kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 3 085 462 hääle ehk 99,99 % poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruanne 2020 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 3 085 462 hääle ehk 99,99 % poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku: Fondi 2020. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 3,317 miljonit eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2020 on kokku 18 277 000 eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 166 000 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 2 798 000 eurot (66,3 eurosenti aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 15 313 000 eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04.06.2021 fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 03.06.2021. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 16.06.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas

Aktsionärid otsustasid 3 084 362 hääle ehk 99,96 % poolthäälega suurendada fondi põhikirjalise investeerimistegevuse jätkamiseks aktsiakapitali 8 500 000 euro võrra uute aktsiate emiteerimise teel alljärgnevalt:

  1. Emiteeritakse 850 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 10 eurot, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 50 725 350 eurot. (Kehtiv aktsiakapitali suurus enne aktsiakapitali suurendamist on 42 225 350 eurot);
  2. Aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega fondi arvelduskontole nr EE532200221061960175 Swedbankis;
  3. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 10 eurot ning ülekurss alampiiriga 7,5 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
  4. Uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt enne pakkumise algust avaldatavas prospektis märgitud korrale ajavahemikul 14.05.2021 kl 09.00 – 31.05.2021 kl 16.00.
  5. Fondi olemasolevatel aktsionäridel, s.t isikutel, kes on kantud fondi aktsionäride nimekirja 29.04.2021. aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga, on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. (Fondi aktsiate arv kokku enne aktsiakapitali suurendamist on 4 222 535).
  6. Aktsiate pakkumine loetakse liigmärgituks, kui märkimisavaldusi on rohkem kui 850 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab fondi nõukogu aktsiate jaotuse ja tühistamise;
  7. Juhul, kui märgitud on vähem kui 850 000 aktsiat, on fondi juhatusel õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
  8. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2021. majandusaasta eest.

Eeltooduga koos otsustati ka esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate fondi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Üldkoosoleku protokoll tehakse fondi kodulehel (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosoleku toimumisest.
Üldkoosoleku ülekande videosalvestis on järelvaadatav fondi kodulehel (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) asuva lingi kaudu 7 päeva jooksul koosoleku toimumisest, s.o kuni 22.04.2021.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika