Merko Ehitus: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

MerkoASi MERKO EHITUS, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi MERKO EHITUS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 6. mail 2020. aastal kell 10.00 Nordic Hotel Forum hotelli konverentsikeskuses (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 29. aprillil 2020. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 6. mail 2020. aastal kell 09.30.

Juhatus palub aktsionäridel arvestada, et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse pandeemia oludes on soovitatav minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust ning nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning üldkoosolekul füüsiliselt mitte osaleda.

Üldkoosolekul piirdutakse otsuste eelnõude hääletamisega, juhatus ülevaadet lõppenud majandusaasta ega perspektiivide kohta ei esita.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel – see on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui Merko Ehituse kodulehel (https://group.merko.ee/). Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil group@merko.ee hiljemalt 5. maiks 2020. aastal kella 16:00-ks. Täpne elektroonilise hääletamise korraldamise kord on samuti lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud kodulehtedel.

ASi Merko Ehitus enamusaktsionär AS Riverito on juhatusele andnud teada oma kavatsusest hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide poolt vastavalt koostatud otsuste eelnõudele.

Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks. Koosolek on planeeritud toimuma piisavalt suures ruumis, nii et ükski osaleja ei peaks olema teisele lähemal kui 2 meetrit. Lisaks on koosoleku toimumiskohas vajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendame rakendatavaid meetmeid vastavalt toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Üldkoosoleku päevakord ja ASi Merko Ehitus nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2019. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2019. aasta majandusaasta puhaskasum 16 269 700 eurot;
(ii) jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

3. Nõukogu liikmete arvu otsustamine

Tulenevalt ASi Merko Ehitus põhikirjast on nõukogu 3- kuni 5- liikmeline. Nõukogu ettepanek on kinnitada järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks valitavate nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm).

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek on:
(i) pikendada praeguste nõukogu liikmete Toomas Annuse, Teet Roopalu ja Indrek Neivelti ametiaega kuni 6. maini 2023, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest;
(ii) jätkata nõukogu liikmete tasustamist 31. oktoobril 2008 toimunud ASi Merko Ehitus aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

Korralduslikud küsimused
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

  • Füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus (ID-kaart), esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.
  • Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus (ID-kaart); juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus (ID-kaart). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Merko Ehitus võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Merko Ehitus esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil group@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Merko Ehitus tütarettevõtja AS Merko Ehitus Eesti kontorisse, Järvevana tee 9g, Tallinnas (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 5. maiks 2020. aastal kella 16.00-ks, kasutades selleks blankette, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui Merko Ehituse kodulehel (https://group.merko.ee/). Elektrooniliselt saab üldkoosolekul hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt juhatuse poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise korraldamise korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Merko Ehitus 2019. aasta majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel https://nasdaqbaltic.com/ ja kontserni kodulehel https://group.merko.ee/.

ASi Merko Ehitus korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2019. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruandega tegevuse kohta 2019. aasta majandusaastal ning juhatuse poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise korraldamise korraga on võimalik alates 9. aprillist 2020. aastal tutvuda ASi Merko Ehitus kodulehel aadressil https://group.merko.ee/ või tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 ASi Merko Ehitus tütarettevõtja AS Merko Ehitus Eesti kontoris aadressil Järvevana tee 9g, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil group@merko.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse ASi Merko Ehitus kodulehel (https://group.merko.ee/).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Merko Ehitus tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Merko Ehitus juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul üldkoosoleku toimumisest arvates hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 3. maini 2020. aastal, esitades selle kirjalikult aadressil AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 21. aprillini 2020. aastal, aadressil AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.-19.01.2023 Kinnisvara ABC