Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

Arco VaraArco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 5. juunil 2014 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Viru Väljak 4, Sokos Hotel Viru saalis Polero.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

· kinnitada 2013. aasta majandusaasta aruanne;

· suunata 31.12.2013 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 427 165 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2. Aktsiakapitali suurendamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

kiita heaks Arco Vara AS-i uute aktsiate emissioon alljärgnevatel tingimustel:

1) Arco Vara AS („Äriühing“) emiteerib 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,7 EUR suurendades aktsiakapitali 2 450 000 EUR võrra, st Äriühingu aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 5 769 194,9 EUR;

2) Äriühingu poolt emiteeritavad aktsiad on lihtaktsiad;

3) kõikidel olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kooskõlas ÄS §-ga 345, kusjuures märkamise eesõigus kuulub aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 19 juuni 2014. a kell 23.59. Märkimise eesõigust on võimalik teostada aktsiate märkimise perioodil, mis algab 6. juunil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 20. juunil 2014. a kell 17.00;

4) uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate märkimise eesõigus ning juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv ülespoole;

5) Äriühingu poolt emiteeritavate aktsiate märkimisperiood algab 6. juunil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 20. juunil 2014. a kell 17.00;

6) märgitud aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega märkimisavalduse esitamise hetkel;

7) aktsiate nimiväärtus on 0,7 EUR eurot ning uued aktsiad lastakse välja hinnaga 1 EUR, st ülekursiga 0,3 EUR;

8) emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast;

9) juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiad ületavad kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahtu, on Äriühingu juhatusel õigus kooskõlas äriseadustiku § 3461 lg-ga 2 tühistada liigmärgitud aktsiad. Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest;

10) juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu;

11) uute aktsiate emiteerimisega soovib Äriühing parandada enda kapitaliseeritust. Aktsiaemissioonist saadavaid vahendeid kasutab Äriühing investeerimiseks elamispindade arendusprojektidesse.

3. Audiitori valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.05.2014, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.06.2014. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.05.2014 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.06.2014 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@arcovara.ee hiljemalt 04.06.2014.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC