AS Pro Kapital Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Pro KapitalLugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär

Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 20. detsembril 2017.a. algusega kell 15.00 Ühingu asukohas, Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 20. detsembril 2017.a. kell 14.45 ja lõpeb kell 15.00 koosoleku toimumise kohas.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu aktsionäri OÜ Svalbork Invest poolt Ühingu juhatusele esitatud erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue. Äriseadustik (edaspidi ÄS) § 292 lg 1 p 2 kohaselt juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku põhikirjas ettenähtud juhtudel, samuti siis, kui seda nõuavad börsiaktsiaseltsi korral aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Juhatuse ettepanek:

Valida üldkoosoleku juhatajaks Ervin Nurmela. Valida üldkoosoleku protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.

Kasumi jaotamine ning dividendi maksmine

OÜ Svalbork Invest kui Ühingu aktsionär on esitanud palve Ühingu aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks. ÄS § 293 lg 2’1 kohaselt kui erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku aktsionäride nõudel, võivad aktsionärid, kelle nõudel üldkoosolek kokku kutsutakse, nõuda samaaegselt üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda. OÜ Svalbork Invest on esitanud 13.11.2017 taotluse kasumi jaotamise ning dividendi maksmise küsimuse võtmiseks üldkoosoleku päevakorda ning OÜ Svalbork Invest on oma taotlust muutnud 22.11.2017 taotlusega. Taotlusega saab tutvuda Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, Investorile all.

Ühingu juhatus ja nõukogu on hinnanud OÜ Svalbork Invest ettepanekut ning jõudnud järgnevale seisukohale. Ühingu avaldatud dividendipoliitika ei näe ette 2017 majandusaastal dividendi maksmist. Vastav ettepanek on tehtud aktsionäri poolt. Kuna Ühing on käesoleval majandusaastal võõrandanud kaks hotelli ning Ühingu likviidsus on seetõttu oluliselt paranenud, siis Ühingu nõukogu ja juhatuse hinnangul ei mõjuta aktsionäri poolt pakutud suuruses dividendimakse negatiivselt Ühingu äritegevust. Ühingu nõukogu ja juhatus on aktsionäri ettepaneku osas seega neutraalsel seisukohal. On aktsionäride otsustada, kas tehtud kasumi jaotamise ettepanek heaks kiita või mitte.

OÜ Svalbork Invest poolt 22.11.2017 esitatud otsuse eelnõu:

AS Pro Kapital Grupp jaotamata kasum on 2016 majandusaasta aruande kohaselt 59 104 tuhat eurot, 2016 majandusaasta kahjum 3913 tuhat eurot. Jaotamata kasum pärast 2016 majandusaasta kahjumi katmist on seega 55 191 tuhat eurot.

Jaotada dividendidena eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele 850 319,31 eurot (0,015 eurot kohta X 56 687 954 aktsiat). Mitte teha eraldisi reservkapitali ega muudesse seaduse või põhikirjaga ette nähtud reservidesse. Dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse tööpäeva lõpu seisuga kümnendal tööpäeval pärast üldkoosoleku toimumist [08.01.2018](nimekirja fikseerimise tähtpäev). Kõik aktsionärid, kes on kantud aktsionäride nimekirja nimekirja fikseerimise tähtpäeva tööpäeva lõpu seisuga, omavad õigust dividendiks. Dividend makstakse välja viiendal tööpäeval pärast nimekirja fikseerimise tähtpäeva [15.01.2018].

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 13.12.2017 tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile prokapital@prokapital.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 19.12.2017 kell 16:00.

Koosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee. Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, Investorile all.

Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda erakorralise üldkoosoleku otsuste ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2016 majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, Investorile all, või tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn.

Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri.

Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning tõlgitud inglise keelde.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

46 − = 42

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.05.2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest