AS Pro Kapital Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Pro KapitalTeatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 25. septembril 2015  algusega kell 10.00 Ühingu asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 25. septembril 2015 kell 9.45 ja lõppeb kell 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu aktsiakapitali suurendamise otsustamine.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek:

Valida üldkoosoleku juhatajaks Ervin Nurmela (isikukood 38210130252). Valida üldkoosoleku protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.

  1. Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine

Ühingu nõukogu arutas Ühingu juhile (Juhatuse esimees) aktsiate emiteerimise küsimust. Ühingu juht on avaldanud huvi märkida EUR 214 200 väärtuses Ühingu aktsiaid. Ühingu nõukogu eelistab Ühingu juhi poolt aktsiate turult ostmisele viia läbi suunatud aktsiate pakkumine Ühingu juhile, kuna see võimaldab Ühingul kaasata täiendavat kapitali. Nõukogu on teinud aktsia märkimishinna ettepaneku võttes arvesse Ühingu aktsia keskmise hinna viimase 3 kuu jooksul.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Suurendada Ühingu aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel, vastavalt järgmistele tingimustele:

  1. Ühing emiteerib 97 363 aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia kohta. Aktsiakapital suureneb 19472,6 euro võrra. Aktsiakapitali uus suurus  10 840 787,6 eurot.
  2. Ühingu olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid on välistatud kooskõlas äriseadustiku § 345 lõikele 1;
  3. Aktsiate märkimise õigus on Ühingu juhatuse liikmel Paolo Vittorio Michelozzil (sündinud26.01.1961);
  4. Aktsiaid pakutakse märkimiseks märkimisperioodil 28.09.2015 –  02.10.2015, mille kestel pakutakse märkimiseks 97 363  aktsiat ning need lastakse välja pärast märkimisperioodi lõppemist;
  5. iga aktsia eest tehtav rahaline sissemakse (märkimishind) on 2,200014379178949 eurot (millest 0,20 eurot on nimiväärtus ja 2,000014379178949 eurot on ülekurss).
  6. kui vastava märkimisperioodi jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on Ühingu juhatusel õigus:

a) pikendada vastavat märkimisperiood kuni 15 päeva võrra; ja/või

b) tühistada uued aktsiad, mida ei märgitud vastava märkimisperioodi jooksul

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital Grupp, Põhja pst. 21, Tallinn, 10414.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so seisuga  18.09.2015. a kell 23:59.

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning soovitavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile prokapital@prokapital.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikul 9:00-17:00 Ühingu kontorisse aadressil Põhja pst. 21, Tallinn hiljemalt 24.09.2015. a kell 16:00.

Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõuga, üldkoosoleku kinnitatud 2014 majandusaasta aruandega ja 2015 majandusaasta I ja II kvartali aruannetega (ülevaatega aktsiaseltsi käesoleva aasta majandustegevusest) Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus „Investorile“ all, või tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 Pro Kapitali kontoris aadressil Põhja pst. 21, Tallinn.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

07.02.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika