EfTEN: EfTEN United Property Fund 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

EfTEN United Property Fund teenis 2023. aasta I kvartalis 34 tuhat eurot puhaskahjumit (2022 I kvartal: 121 tuhat eurot puhaskasumit). Kahjum tuleneb muudatusest investeeringute hindamispõhimõtetes – EfTEN Kinnisvarafondi AS-i ühinemise järgselt börsil noteeritud fondiga EfTEN Real Estate Fund III AS, kajastatakse ühendfondi EfTEN Real Estate Fund AS aktsiate väärtus börsihinna järgi (varasemalt kajastati väärtus aktsia bilansilise puhasväärtuse järgi). Eelneva hindamismeetodi kasutamisel oleks EfTEN United Property Fund teeninud I kvartalis 270 tuhat eurot puhaskasumit.

EfTEN United Property Fund varade maht oli 2023.a I kvartali lõpu seisuga 26 855 tuhat eurot (31.12.2022: 27 472 tuhat eurot), millest märtsi lõpu seisuga 72% moodustavad pikaajalised investeeringud (31.12.2022: 67%).

2023. aasta I kvartalis tegi EfTEN United Property Fund investoritele väljamakse summas 584 tuhat eurot ehk 23,495 senti ühe osaku kohta. Väljamakse aluseks oli usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 poolt EfTEN United Property Fund’le makstud kapitali tagastus seoses Vilniuse endise Danske büroohoone laenu refinantseerimisega. Bilansipäeva järgselt kuulutas fond välja 2023. aasta teise rahalise väljamakse summas 452 tuhat eurot ehk 18,179 senti ühe osaku kohta. Seega teeb fond 2023. aasta I poolaastal investoritele väljamakseid kokku ligikaudu 4,5% fondi osaku turuhinnast.

2023. aasta I kvartalis EfTEN United Property Fund uusi investeeringuid ei teinud. Fond suurendas Uus-Järveküla arenduse rahastamiseks antud laenu ligikaudu miljoni euro võrra. See on seotud arenduse osade infrastruktuuri tööde ajas ettepoole toomisega. Koos Uus-Järveküla OÜ poolt bilansipäeva järgselt võetud pangalaenuga on arenduse esimese etapi kodude ja infrastruktuuri ning osaliselt ka järgnevate etappide infrastruktuuri arendus rahastatud.

Koondkasumiaruanne

I kvartal
2023 2022
€ tuhandetes
Tulud
Intressitulu 106 61
Dividenditulud 23 0
Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt -73 95
   Tütarettevõtetelt 28 -21
   Alusfondidelt -101 115
Tulud kokku 56 156
Kulud
Tegevuskulud
Valitsemistasud -27 -17
Fondi administreerimise kulud -63 -8
Muud tegevuskulud 0 -11
Tegevuskulud kokku -90 -35
   
Ärikasum -34 121
ARUANDEAASTA KOONDKASUM KOKKU -34 121
Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) -0,01 0,07

 

Finantsseisundi aruanne

31.03.2023 31.03.2022
€ tuhandetes
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 5 306 8 769
Muud nõuded ja viitlaekumised 489 385
Käibevarad kokku 5 795 9 154
Põhivarad
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande 12 870 12 942
   Tütarettevõtted 1 180 1 152
   Kinnisvarafondid 11 690 11 790
Antud laenud 6 395 5 376
Pikaajaline nõue 1 795 0
Põhivarad kokku 21 060 18 318
VARAD KOKKU 26 855 27 472
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused 2 586
Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 2 586
FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 26 853 26 886
Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 26 855 27 472

EfTEN United Property Fund 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused on leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

05.06.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?