EfTEN Real Estate Fund III AS 2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

EfTEN Real Estate FundFondijuhi kommentaar

2020. aasta põhiliseks majandussündmuseks oli seekord mitte-majandussündmus – koroonaviiruse ootamatu tulek ja levik. 2020. aasta veebruaris. Balti riikidesse jõudnud viiruselaine sulges majanduse ja survestas olulisel määral fondi rahavooge kuid seda siiski lühiajaliselt. Fondi juhtkond leidis üürnikega lahendused ajutiste üürialandamise kokkulepete näol, mis reeglina päädisid 3-4 kuulise ajutise üürisoodustusega ning üürilepingu perioodi samaväärse pikendamisega. Sügisel alanud viiruslaine teine faas oli meditsiiniliste indikaatorite alusel oluliselt halvem kui kevade puhang, kuid ettevõtted suhtusid teise lainesse palju rahulikumalt kui see oli esimese laine puhul. Kindlasti avaldab koroona oma mõju fondi rahavoogudele ka 2021. aasta esimeses kvartalis, kuid positiivsed uudised vaktsiinirindelt annavad lootust, et alates 2021. aasta teisest kvartalist on loota tavaelurütmi püsivat naasmist. Kuna fondi portfellis puuduvad hotelli- ja meelelahutussektori investeeringud, oli Coviud-19 majanduslik mõju fondi rahavoogudele tagasihoidlik.

Ajutine tagasilöök väljendus eelkõige fondi kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse languses, kuid Euroopa Komisjoni majanduse taastepakett, Balti riikide riiklikud meetmed ning Euroopa Keskpanga poolsed sammud annavad alust ennustada, et tagasilöök kinnisvaraväärtuses kujuneb ajutiseks ning kinnisvaraväärtused taastuvad. Seda seisukohta kinnitavad ka arengud Balti riikide elukondliku kinnisvaraturul, kus müügihinnad praktiliselt ei langenud ja koroonakriisi mõju väljendus kõigest paarikuises ajutises turutehingute arvu languses. Tavapäraselt elukondliku kinnisvarasegmendi kiirem dünaamika väljendub suuremahulises ärikinnisvaras ca 3-4 kvartalise viitega. Aastavahetuse seisuga on fondi alusvarade keskmine võimendamata puhastootlus (net yield) 7,8%.

Hoolimata koroona tingitud segadusest tegi fond 2020. aasta jooksul neli uut investeeringut: veebruaris viidi lõpuni kaks tehingut Lätis soetades Piepilsetase logistika- tootmiskeskuse Riia külje all asuvas Kekavas ning airBalticu peahoone Riia lennujaama territooriumil. 2020. aasta augustis investeeris fond Vilniuses Rutkausko büroohoonesse, mille pikaajaline ankurüürnik on Norra börsil noteeritud IT-kontserni ATEA Leedu tütarfirma. Aasta viimasel kuul omandas fond esimese hooldekodu hoone Tallinnas Pirita linnaosas. Hooldekodude segment on Balti riikides tulevikus väga hea kasvuväljavaatega ning antud segmendis plaanib fond teostada investeeringuid ka edaspidi. 2020. aasta kogu investeering uutesse ärihoonetesse moodustas 33,5 miljonit eurot.

Kokkuvõtvalt on fondi juhtkond fondi 2020. aasta töötulemustega rahul. Aastalõpu seisuga on 99% fondi äripindadest välja üüritud.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta 12 kuu müügitulu oli 10,731 miljonit eurot (2019 12 kuud: 9,512 miljonit eurot), kasvades aastaga 13%. Kontserni neto üüritulu oli 2020. aastal kokku 10,103 miljonit eurot (2019: 8,754 miljonit eurot), kasvades aastaga 15,4%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 3,317 miljonit eurot (2019 12 kuud: 7,617 miljonit eurot). Madalam puhaskasum 2020. aastal on tingitud kinnisvarainvesteeringute allahindlusest, mille omakorda tingis peamiselt konservatiivsem rahavooprognoos.

Fond teenis 2020. aasta neljandas kvartalis müügitulu kokku 3,033 miljonit eurot, mis on 521 tuhat eurot (20,7%) rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Müügitulu kasvust neljandas kvartalis on 582 tuhat eurot seotud uute soetatud kinnisvarainvesteeringute üüritulu lisandumisega ning 96 tuhande euro võrra suurenes üüritulu seoses vakantsuse vähenemisega Leedus Evolutioni büroohoones. Covid-19 kriis mõjutas neljandas kvartalis enim Saules Miestase kaubanduskeskuse üüritulu, mis võrreldes eelmise aastaga on 178 tuhat eurot (19%) madalam.

2020. aasta detsembris viis Colliers International läbi fondi kinnisvaraportfelli korralise hindamise, mille tulemusel tõusis kinnisvaraportfelli väärtus tervikuna 611 tuhande euro võrra (0,4%). 2020. aasta kokkuvõttes langes kinnisvaraportfelli väärtus kokku 3,374 miljoni euro võrra (2,3%). Fondi konsolideeritud IV kvartali puhaskasum oli 2,570 miljonit eurot (2019 IV kvartal: 2,341 miljonit eurot). Konsolideeritud neto üüritulu marginaal oli 2020. aasta 12 kuu tulemusel 94% (2019 12 kuud: 92%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning turustuskulud 6% (2019: 8%) müügitulust. Intressikulud on 2020. aastal kasvanud seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetusel võetud laenude lisandumisega.

Kontserni varade maht 31.12.2020 seisuga oli 151,632 miljonit eurot (31.12.2019: 132,829 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 95%  (31.12.2019: 85%).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2020. aasta jooksul 0,4%. 2020. aasta mais maksis fond 2019. aasta kasumist dividende kogusummas 2,745 miljonit eurot (2019 aasta kevadel: 3,061 miljonit eurot). Ilma dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2020 aasta jooksul kasvanud 4,7%. Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli 2020. majandusaasta tulemusel 6,4% (2019 12 kuud: 17,1%).

Kontserni konkurentsivõimet aitab kasvatada ligipääs paindlikele finantseerimistingimustele. 2020. aasta jooksul laekus kontsernile pangalaene seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas 5,9 miljonit eurot. Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on detsembri lõpu seisuga 2,3% (31.12.2019: 1,8%) ning LTV (Loan to Value) 50% (31.12.2019: 52%).

2020. aasta jooksul on kontsern teeninud vaba rahavoogu 3,747 miljonit eurot (2019 12 kuud: 3,381 miljonit eurot). Pärast Leedu ettevõtete tulumaksukulu mahaarvamist ning arvestusliku dividendide tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes saaks EfTEN Real Estate Fund III AS vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale maksta aktsionäridele netodividende selle aasta kasumist 2,798 miljonit eurot (66 senti aktsia kohta).

Kinnisvaraportfell

2020. aasta jaanuaris sõlmis EfTEN Real Estate Fund III AS võlaõiguslikud ostulepingud Riia lennujaamas asuva Air Balticu peahoone omanikettevõtte ja Riia külje all Kekavas asuva Piepilsetas tootmis- ja laohoone omanikettevõtte omandamiseks. Tehingud viidi lõpuni 2020. aasta märtsis ning kahe uue tütarettevõtte finantsnäitajad on rida-realt kontserni aruannetesse konsolideeritud alates 1. märtsist 2020. Tütarettevõtete eest maksti kokku 8,873 miljonit eurot, s.h võeti üle endiste omanike laenunõudeid tütarettevõtete vastu summas 3,780 miljonit eurot. Tehingu hinda korrigeeritakse lepingujärgselt tütarettevõtete käibekapitali muutuste võrra tehingu sõlmimise perioodil ja hinnanguliselt tuleb kontsernil soetuste eest juurde maksta 100 tuhat eurot. Tütarettevõtetele kuuluvate kinnisvarainvesteeringute väärtus oli soetuse hetkel kokku 15,800 miljonit eurot.

2020. aasta augustis soetati EfTEN Rutkausko UAB büroohoone Vilniuses soetusmaksumusega 11,8 miljonit eurot. Büroohoone ankurrentnikuks on IT-ettevõte Atea UAB. Soetus finantseeriti 39% osas omakapitalist, mille tulemusel on kogu fondi eelmise aasta 16 miljoni euro suurusest emissioonist investeeritud.

2020. aasta novembris asutas EfTEN Real Estate Fund III AS 100%-lise tütarettevõtte EfTEN Pirita OÜ, makstes tütarettevõtte osakapitali 2,5 tuhat eurot. 2020. aasta detsembris maksis fond tütarettevõtte omakapitali lisaks 3,1 miljonit eurot, mille järgselt soetas tütarettevõte esimese kinnisvarainvesteeringu fondi uues, hooldekodude segmendis. Kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuseks oli 6,2 miljonit eurot ning hooldekodu hakkab opereerima Pirita Kodu OÜ. Üürnik alustab üüri tasumist alates 1. aprillist 2021 ning käivitusperioodil suureneb üür järk-järgult, saavutades täismahu alates 1. jaanuarist 2022.

2020. aasta detsembri lõpu seisuga on kontsernil 15 (31.12.2019: 11) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 144,235 miljonit eurot (31.12.2019: 113,011 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 136,349 miljonit eurot (31.12.2019: 101,746 miljonit eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  IV kvartal 12 kuud
2020 20191 2020 2019
€ tuhandetes
Müügitulu 3 033 2 512 10 731 9 512
Müüdud teenuste kulu -103 -100 -325 -329
Brutokasum 2 930 2 412 10 406 9 183
Turustuskulud -97 -126 -303 -429
Üldhalduskulud -431 -870 -1 597 -1 847
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 612 1 641 -3 374 3 101
Muud äritulud ja -kulud -7 38 -3 37
Ärikasum 3 007 3 095 5 129 10 045
 
Intressitulud 0 0 0 14
Muud finantstulud ja -kulud -355 -161 -1 322 -1 197
Kasum enne tulumaksu 2 652 2 934 3 807 8 862
 
Tulumaksukulu -82 -593 -490 -1 245
Aruandeperioodi koondkasum kokku 2 570 2 341 3 317 7 617
Kasum aktsia kohta    
   – tava 0,61 0,56 0,79 2,01
   – lahustatud 0,61 0,56 0,79 2,01

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.12.2020 31.12.2019
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 5 128 12 986
Lühiajalised hoiused 0 6 000
Nõuded ja viitlaekumised 2 018 667
Ettemakstud kulud 128 51
Käibevara kokku 7 274 19 704
Pikaajalised nõuded 18 0
Kinnisvarainvesteeringud 144 235 113 011
Materiaalne põhivara 101 114
Immateriaalne põhivara 4 0
Põhivara kokku 144 358 113 125
VARAD KOKKU 151 632 132 829
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 28 781 21 147
Tuletisinstrumendid 246 271
Võlad ja ettemaksed 1 995 1 132
Lühiajalised kohustused kokku 31 022 22 550
Laenukohustused 43 587 34 225
Muud pikaajalised võlad 957 609
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 583 4 534
Pikaajalised kohustused kokku 49 127 39 368
Kohustused kokku 80 149 61 918
Aktsiakapital 42 225 42 225
Ülekurss 9 658 9 658
Kohustuslik reservkapital 1 323 936
Jaotamata kasum 18 277 18 092
Omakapital kokku 71 483 70 911
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 151 632 132 829
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine