Merko Ehitus: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2021

Merko EhitusASi Merko Ehitus 2021. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud finantstulemused ei ole võrreldes 10. veebruaril 2022 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

2021. aasta oli Merkole edukas. Täitsime kontserni finantseesmärgid ja investeeringute plaanid ning meie kasvas 26%. Seda vaatamata jätkuvale pandeemiale, probleemidele tarnetega, kiirele ehituse kallinemisele, energia hinnašokile. Meie suurem strateegiline fookus elamuarendusele, panused valdavalt õigetele projektidele, otsuste hea elluviimine ja kiiresti kohanev organisatsioon on kandnud vilja.

Eelmisel aastal saavutatud 18,8%-line omakapitali tootlus on ühtepidi hea tulemus, eriti arvestades kontserni kõrget kapitaliseeritust. Teisalt oleme sisenenud kõrge inflatsiooni keskkonda, kus raha ostujõud väheneb. Tuleb rõõmustada, et meie omakapitali tootlus ületas inflatsiooni.

Viimase kahe aasta jooksul oleme õppinud tegutsema koroonapiirangute, ootamatute tarnekatkestuste ja hindade volatiilsuse keskkonnas. Ja kui arvasime, et ühel hetkel saab pandeemia läbi ning naaseme tavapärase stabiilsuse juurde, siis tänaseks on selge, et nii see ei ole. sõda ja sellega koos alanud majandussõda ei jäta puutumata ka ehitus- ja kinnisvara arenduse valdkonda ega ka meid. Kuidas täpselt edasised arengud meid mõjutavad, me täna ei tea. Küll aga teame, et Merko on tugev ettevõte, meil on hästi toimiv meeskond ja me saame hakkama.

Tänan Merko kontserni töötajaid ja koostööpartnereid ühise pingutuse ja heade tulemuste eest.  Tänan meie rajatud kodude ostjaid ja ehitusteenuse tellijaid, et olete meid usaldanud. Tänan kõiki aktsionäre, kes on otsustanud meiega koos edasi rännata ka praeguses ebakindlas maailmas.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes

2021 2020
Müügitulu 339 375 315 918
Müüdud toodangu kulu (292 563) (272 169)
Brutokasum 46 812 43 749
Turustuskulud (3 611) (4 212)
Üldhalduskulud (13 925) (13 412)
Muud äritulud 3 508 2 320
Muud ärikulud (582) (2 979)
Ärikasum 32 202 25 466
Finantstulud 12 1
Finantskulud (886) (866)
Kasum (kahjum) sidus-ja  ühisettevõtetelt 799 (144)
enne maksustamist 32 127 24 457
Tulumaksukulu (3 104) (1 954)
Perioodi puhaskasum 29 023 22 503
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 29 140 22 994
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (117) (491)
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 33 (115)
Perioodi koondkasum 29 056 22 388
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 29 163 22 890
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (107) (502)
Puhaskasum emaettevõtte omanike kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,65 1,30

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31.12.2021 31.12.2020
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 44 930 47 480
Nõuded ja ettemaksed 55 484 32 657
Ettemakstud tulumaks 114 306
Varud 160 593 126 332
261 121 206 775
Põhivara
Sidus-ja ühisettevõtete aktsiad või osad 7 703 2 354
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 24 079 17 979
Edasilükkunud tulumaksuvara 622 653
Kinnisvarainvesteeringud 13 828 13 922
Materiaalne põhivara 16 350 14 521
Immateriaalne põhivara 669 711
63 251 50 140
VARAD KOKKU 324 372 256 915
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 11 636 13 649
Võlad ja ettemaksed 90 054 55 846
Tulumaksukohustus 681 1 202
Lühiajalised eraldised 7 976 6 347
110 347 77 044
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 41 001 15 409
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 112 3 001
Muud pikaajalised võlad 2 900 4 026
47 013 22 436
KOHUSTUSED KOKKU 157 360 99 480
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus (227) 4 207
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (791) (814)
Jaotamata 159 308 145 320
167 239 153 228
OMAKAPITAL KOKKU 167 012 157 435
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 324 372 256 915

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2021. aasta majandusaasta aruanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

2021 Merko Ehitus aastaaruanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC