Merko Ehitus: 2022. aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Merko EhitusJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse müügitulu oli esimeses kvartalis 68,4 miljonit ja puhaskasum 3,0 miljonit eurot. 2022. aasta 3 kuu müügitulu kasvas 14% võrdluses eelmise aasta sama perioodiga ning puhaskasum langes 11%.

Merko Ehituse juhtkonna hinnangul on olukord ehitusturul ning kinnisvaraarenduses jätkuvalt äärmiselt keeruline seoses globaalsete tarneahelate probleemidega ja hüppelise materjalide hinnatõusuga. Eelmisel aastal toimunud ehituse sisendite kiirele hinnatõusule lisandus Ukraina sõja ja Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju ning hinnašokk. Tegu on ettenägematute asjaoludega, mille mõju ehituslepingute täitmisele alles selgub. Tänases olukorras on kõigi ehituse osapoolte, sealhulgas tellijate koostöö lahenduste leidmisel väga oluline.

Korteriturul on uute korterite pakkumine juba mõnda aega olnud langustrendis, samas on korterite hinnad kiiresti kasvanud tulenevalt ehitushindade tõusust. Ukraina sõja mõju on neid arenguid veelgi võimendanud. Kiirenev inflatsioon vähendab ühelt poolt ostujõudu, ent teisalt toetab kodu soetamist ja investeerimist kinnisvarasse neile, kellel on vabu vahendeid ja laenuvõimekust. Juhtkonna sõnul on Merko eesmärk jätkuvalt pakkuda kvaliteetset toodet ja teenust selliste investeeringute võimaldamiseks.

Merko andis esimeses kvartalis ostjatele üle 126 korterit ja 1 äripinna, enamik tänavu üleantavatest korteritest valmib teisel poolaastal. Kvartali lõpus oli kolmes Balti riigis ehituses ligi 1700 korterit, mis valmivad 2022. ja 2023. aastal. Valmis ehitatud korteritest on müümata üksikud ning üle poole ehituses olevatest on kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Noblessneri, Uus-Veerenni, Odra, Metsatuka ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs ja Mežpilsēta Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

Kuigi vajadus uute hoonete ja rajatiste järele püsib, siis kohanemine ehitushindade kiire kasvuga võtab aega ning osa plaanitud investeeringuid pannakse ootele. Samuti ei ole ehitusettevõtted tänases olukorras sageli valmis sõlmima pikaaegseid fikseeritud hinnaga lepinguid. Uute tarneahelate väljakujunemine võtab aega ning on ebaselge, millal ja millistel hinnatasemetel teatav stabiliseerumine võiks toimuda. Eelistatud on tellijad, kes on valmis ehitusettevõttele pakkuma paindlikkust sisendhindade kallinemise katmisel, seadma fookuse ehitatava objekti funktsionaalsusele ning tähtajalisele valmimisele, mitte üksnes maksumuse minimaalsel tasemel hoidmisele.

Tänavu esimeses kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted ehituslepinguid 171 miljoni euro väärtuses, millest suurim oli üle 100-miljonilise maksumusega Arter kvartali ehitusleping Tallinnas. Tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk kasvas kvartali lõpuks 376 miljoni euroni ning portfellist kolmveerandi moodustasid erasektori tellimused. Esimeses kvartalis suurendas Merko oma osalust võrguehitus-ettevõttes AS Connecto Eesti seniselt 35%-lt 50%-le.

2022. aasta esimeses kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Püha Johannese Kool ja Arter kvartal ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõikude rajamine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehas, GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned ning NATO rajatised Ādažis ja Kauguris linnapark ja noortemaja, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised, autohoolduskeskus Vilniuses ja Continental Automotive tootmishoone Kaunases.

KOKKUVÕTE 3 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2022. aasta 3 kuu kasum enne makse oli 3,5 mln eurot (3 kuud 2021: 3,7 mln eurot), mis andis 3 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 5,1% (3 kuud 2021: 6,2%).
2022. aasta 3 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 3,0 mln eurot (3 kuud 2021: 3,4 mln eurot) ja 3 kuu puhaskasumi marginaal oli 4,4% (3 kuud 2021: 5,6%).

MÜÜGITULU

2022. aasta 3 kuu müügitulu oli 68,4 mln eurot (3 kuud 2021: 60,1 mln eurot). 3 kuu müügitulu suurenes 13,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 3 kuu müügitulu osakaal oli 56,2% (3 kuud 2021: 36,9%).

LEPINGUTE PORTFELL

31. märts 2022 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 376,1 mln eurot (31. märts 2021: 281,2 mln eurot). 2022. aasta 3 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 171,2 mln eurot (3 kuud 2021: 97,4 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2022. aasta 3 kuuga müüs kontsern 126 korterit, 2021. aasta 3 kuuga 90 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2022. aasta 3 kuuga 15,5 mln eurot ning 2021. aasta samal perioodil 14,8 mln eurot.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 29,9 mln eurot ning omakapital 170,3 mln eurot (50,0% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 54,8 mln eurot ning 156,6 mln eurot (58,1% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2022 oli kontserni netovõlg 23,6 mln eurot (31. märts 2021: negatiivne -22,4 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

2022.a.
3 kuud
2021.a.
3 kuud
2021.a.
12 kuud
Müügitulu 68 426 60 107 339 375
Müüdud toodangu kulu (60 554) (53 133) (292 563)
Brutokasum 7 872 6 974 46 812
       
Turustuskulud (1 115) (947) (3 611)
Üldhalduskulud (3 723) (2 715) (13 925)
Muud äritulud 686 675 3 508
Muud ärikulud (61) (54) (582)
Ärikasum 3 659 3 933 32 202
Finantstulud (-kulud) (160) (184) (75)
sh kasum (kahjum) sidus-ja ühisettevõttelt (2) 7 799
Intressikulud (162) (146) (681)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 52 (8)
muud finantstulud (-kulud) (48) (45) (185)
Kasum enne maksustamist 3 499 3 749 32 127
Tulumaksukulu (421) (429) (3 104)
       
Perioodi puhaskasum 3 078 3 320 29 023
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 3 006 3 368 29 140
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 72 (48) (117)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse      
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 16 23 33
Perioodi koondkasum 3 094 3 343 29 056
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 3 020 3 392 29 163
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 74 (49) (107)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,17 0,19 1,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021
VARAD
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 29 881 54 792 44 930
Nõuded ja ettemaksed 57 331 35 362 55 484
Ettemakstud tulumaks 53 320 114
Varud 187 848 126 748 160 593
  275 113 217 222 261 121
Põhivara
Sidus-ja ühisettevõtte aktsiad või osad 9 377 2 361 7 703
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 23 878 20 457 24 079
Edasilükkunud tulumaksuvara 793 623 622
Kinnisvarainvesteeringud 13 803 13 897 13 828
Materiaalne põhivara 16 966 14 484 16 350
Immateriaalne põhivara 653 721 669
65 470 52 543 63 251
     
VARAD KOKKU 340 583 269 765 324 372
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 11 554 13 626 11 636
Võlad ja ettemaksed 103 801 63 196 90 054
Tulumaksukohustus 956 1 429 681
Lühiajalised eraldised 6 825 5 366 7 976
123 136 83 617 110 347
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 41 938 18 767 41 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 159 3 032 3 112
Muud pikaajalised võlad 2 244 3 570 2 900
47 341 25 369 47 013
   
KOHUSTUSED KOKKU 170 477 108 986 157 360
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus (153) 4 159 (227)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (777) (790) (791)
Jaotamata kasum 162 314 148 688 159 308
170 259 156 620 167 239
OMAKAPITAL KOKKU 170 106 160 779 167 012
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 340 583 269 765 324 372

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Merko_Ehitus_2022_3k_vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

04.-12.10.2022 Kinnisvara täiendkoolitus