Merko Ehitus: 2021. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Merko Ehituse müügitulu oli teises kvartalis 86 miljonit ja puhaskasum 6,4 miljonit eurot. Esimese poolaasta müügitulu kasvas 12% 146 miljoni euroni ning puhaskasum 19% 9,8 miljoni euroni. Merko on tänavu müünud ligi 150 korterit ning käivitanud üle 800 korteri ehituse.

Merko Ehituse juhtkonna hinnangul mõjutavad ehitussektorit üha enam materjalide kiire hinnatõusu ja tarnetega seotud probleemid, mistõttu objektide tähtaegse valmimise ja eelarves püsimise riskid on hüppeliselt kasvanud. Tänast turusituatsiooni arvestades on juhtkond esimese poolaasta tulemustega rahul. Kontserni müügitulu ja puhaskasum kasvasid nii teises kvartalis kui esimesel poolaastal. Mõnevõrra vähenes tänavu sõlmitud uute ehituslepingute maht, samas jätkati uute korteriarendusprojektide käivitamist, mis lepingute portfellis ei kajastu.

Korteriarenduse valdkonna osakaal kontserni müügitulus on esimesel poolaastal vähenenud tulenevalt arendusprojektide valmimise ajast. Esimesel pooleaastal on ostjatele üle antud ligi 150 korterit ning alustatud üle 800 uue korteri ehitust, millest enamik valmib 2022. aastal. Ehitusjärgus olevate korterite maht on oluliselt kasvanud ja korterite läheb plaanipäraselt – enamik valmis ehitatud korteritest on müüdud ning suur osa ehituses olevatest korteritest on kaetud eelmüügilepingutega. Korteriturg tervikuna on Balti riikides olnud tänavu aktiivne. Suuremad korteriarendusprojektid olid Noblessneri, Uus-Veerenni, Odra, Metsatuka ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs ja Mežpilsēta Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

Teises kvartalis sõlmis AS Merko Eesti lepingu 35% osaluse omandamiseks võrguehituse ja-hoolduse ettevõttes Connecto Eesti AS, mille raames Merko Ehitus Eesti elektriehituse üksus liitub Connecto Eesti ASiga. Merko Ehituse juhtkond näeb, et investeeringud energia- ja sidetaristusse jätkuvad ja Connectol on head eeldused nendest arengutest osa saada.

2021. aasta teises kvartalis sõlmis Merko 38 miljoni euro väärtuses uusi lepinguid, millest suuremad olid projekteerimis- ja ehitusleping Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõikude 4–6 rajamiseks ning Püha Johannese Kooli ehituseks Tallinnas. Kontserni teostamata tööde jääk kasvas teise kvartali lõpu seisuga 250 miljoni euroni.

Teises kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Liivalaia äri- ja elukvartali nulltsükli ehitustööd ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõikude rajamine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehase ning NATO rajatised Ādažis Kauguris linnapark ja noortemaja, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning Kaunases rajooni politseijaoskonna peakontori hoone, NATO kasarmud ja Continental Automotive tootmishoone.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2021. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 10,5 mln eurot ja II kvartalis 6,7 mln eurot (6 kuud 2020: 8,8 mln eurot ja II 2020: 6,7 mln eurot), mis andis 6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 7,2% (6 kuud 2020: 6,8%).
2021. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 9,8 mln eurot (6 kuud 2020: 8,2 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 6,4 mln eurot (II 2020: 6,2 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli 6,7% (6 kuud 2020: 6,3%).

MÜÜGITULU

2021. aasta II kvartali müügitulu oli 85,8 mln eurot (II 2020: 73,9 mln eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 145,9 mln eurot (6 kuud 2020: 129,7 mln eurot). 6 kuu müügitulu suurenes 12,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 38,0% (6 kuud 2020: 50,3%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. juuni 2021 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 249,8 mln eurot (30. juuni 2020: 236,7 mln eurot). 2021. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 135,1 mln eurot (6 kuud 2020: 175,1 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 37,8 mln eurot (II 2020: 87,8 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2021. aasta 6 kuuga müüs kontsern 145 korterit, 2020. aasta 6 kuuga 369 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2021. aasta 6 kuuga 25,8 mln eurot ning 2020. aasta samal perioodil 46,0 mln eurot. 2021. aasta II kvartalis müüdi 55 korterit, võrreldes 2020. aasta II kvartalis müüdud 236 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 11,0 mln eurot (II 2020: 27,4 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 21,7 mln eurot ning omakapital 145,3 mln eurot (52,5% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 23,7 mln eurot ning 138,4 mln eurot (50,3% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2021 oli kontserni netovõlg 16,1 mln eurot (30. juuni 2020: 34,2 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

2021.a.
6 kuud
2020.a.
6 kuud
2021.a.
 II 
2020.a.
 II 
2020.a.
12 kuud
Müügitulu 145 860 129 733 85 753 73 861 315 918
Müüdud toodangu kulu (128 622) (113 250) (75 489) (62 852) (272 169)
Brutokasum 17 238 16 483 10 264 11 009 43 749
 
Turustuskulud (1 830) (1 873) (883) (925) (4 212)
Üldhalduskulud (5 706) (5 393) (2 991) (2 588) (13 412)
Muud äritulud 1 314 1 122 639 614 2 320
Muud ärikulud (93) (1 252) (39) (1 189) (2 979)
Ärikasum 10 923 9 087 6 990 6 921 25 466
Finantstulud (-kulud) (441) (310) (257) (211) (1 009)
sh kasum (kahjum) ühisettevõttelt 3 92 (4) 2 (144)
intressikulud (316) (330) (170) (158) (719)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (39) (4) (39) (4) (7)
muud finantstulud (-kulud) (89) (68) (44) (51) (139)
Kasum enne maksustamist 10 482 8 777 6 733 6 710 24 457
Tulumaksukulu (856) (786) (427) (648) (1 954)
Perioodi puhaskasum 9 626 7 991 6 306 6 062 22 503
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 9 763 8 175 6 395 6 156 22 994
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (137) (184) (89) (94) (491)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 16 (128) (7) 60 (115)
Perioodi koondkasum 9 642 7 863 6 299 6 122 22 388
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 9 779 8 044 6 387 6 221 22 890
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (137) (181) (88) (99) (502)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,55 0,46 0,36 0,35 1,30

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 21 713 23 728 47 480
Nõuded ja ettemaksed 62 902 44 790 32 657
Ettemakstud tulumaks 315 91 306
Varud 136 605 161 534 126 332
221 535 230 143 206 775
Põhivara
Ühisettevõtte osad 2 357 2 590 2 354
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 22 797 14 504 17 979
Edasilükkunud tulumaksuvara 842 653
Kinnisvarainvesteeringud 13 872 13 988 13 922
Materiaalne põhivara 14 611 12 996 14 521
Immateriaalne põhivara 733 686 711
55 212 44 764 50 140
VARAD KOKKU 276 747 274 907 256 915
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 9 279 28 011 13 649
Võlad ja ettemaksed 77 814 63 243 55 846
Tulumaksukohustus 731 912 1 202
Lühiajalised eraldised 5 720 5 915 6 347
93 544 98 081 77 044
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 28 493 29 900 15 409
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 739 1 650 3 001
Muud pikaajalised võlad 3 586 2 858 4 026
33 818 34 408 22 436
KOHUSTUSED KOKKU 127 362 132 489 99 480
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus 4 078 4 036 4 207
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (798) (841) (814)
Jaotamata kasum 137 383 130 501 145 320
145 307 138 382 153 228
OMAKAPITAL KOKKU 149 385 142 418 157 435
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 276 747 274 907 256 915

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC