Merko: 2022. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

MerkoJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2022. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 110 miljonit eurot ning 9 kuu müügitulu 266 miljonit eurot, kvartaalne puhaskasum 9,8 miljonit eurot ning 9 kuu oma 17 miljonit eurot. Merko on tänavu 9 kuuga ostjatele üle andnud üle 450 uue korteri.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul peegeldavad kolmanda kvartali tulemused viimaste aastate korteriarendusse tehtud investeeringute kasvu, samuti ehitusprojektide portfelli tasakaalukat juhtimist keerulises turusituatsioonis.

Ehitussektori järgmise 12 kuu ja lähiaastate väljavaated on käesoleva aasta jooksul järsult halvenenud. Inflatsiooni aeglustumist ning ettevõtete ja majapidamiste oodatud kohanemist kõrgete energiahindadega ei ole veel toimunud. Lisaks jätkavad kiiret tõusu intressimäärad. Suurte ehitusobjektide tellijate seas kui ka korteriturul valitseb suur ebakindlus. Kiire inflatsiooni tingimustes jätkub surve hindade kasvuks vaatamata sellele, et nõudlus on vähenenud. Kuna ehituses ja kinnisvara arenduses võtavad protsessid aega, siis praeguse majandusseisu ja turuolukorra mõju avaldub nende tegevussektorite finantstulemustes täiemahuliselt 12–24 kuu pärast.

2022. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 290 miljoni euro väärtuses ning tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk oli septembri lõpu seisuga 341 miljonit eurot (2021. aastal vastavalt 273 miljonit eurot ning 314 miljonit eurot). Merko ehitustellimuste portfell on praegu tugev, mis aitab lähema paari aasta majanduslanguse perioodist mõnevõrra väiksemate valudega läbi tulla. Uute ehitustellimuste väljavaated turul tervikuna on äärmiselt ebaselged, samas on kontsern hästi positsioneeritud energiasektori investeeringuteks.

Tänavu 9 kuuga andis kontsern ostjatele üle 456 uut korterit ja 4 äripinda (2021. aasta 9 kuuga 197 korterit ja 7 äripinda). Vaatamata ülimalt keerulisele olukorrale majanduses on Merko ka tänavu jätkanud investeeringuid korteriarenduse valdkonda ja käivitanud uusi arendusprojekte, ehkki oluliselt mõõdukamas tempos kui varasematel aastatel. Merko Ehituse juhtkonna sõnul ei saa kiire inflatsiooni tingimustes ehitamine tulevikus odavamaks minna.

9 kuuga käivitas kontsern neli uut arendusprojekti kokku ligikaudu 280 korteriga. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil ehituses 1617 korterit, millest enam kui pooled on kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

2022. aasta kolmandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Pelgulinna ja Rae Riigigümnaasiumid, Arter kvartal, Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud, Vanasadamat ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Rannamõisa tee ja Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehas, GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned ja NATO rajatised Ādažis, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning autohoolduskeskus Vilniuses.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2022. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 18,7 mln eurot ja III kvartalis 10,3 mln eurot (9 kuud 2021: 16,6 mln eurot ja III kvartalis 6,1 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 7,0% (9 kuud 2021: 7,3%).
2022. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 17,0 mln eurot (9 kuud 2021: 15,3 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 9,8 mln eurot (III kvartal 2021: 5,5 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 6,4% (9 kuud 2021: 6,7%).

MÜÜGITULU

2022. aasta III kvartali müügitulu oli 110,0 mln eurot (III kvartal 2021: 80,7 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 266,2 mln eurot (9 kuud 2021: 226,5 mln eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 17,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 53,4% (9 kuud 2021: 38,8%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. september 2022 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 341,0 mln eurot (30. september 2021: 314,4 mln eurot). 2022. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 290,4 mln eurot (9 kuud 2021: 272,9 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 97,1 mln eurot (III kvartal 2021: 137,7 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2022. aasta 9 kuuga müüs kontsern 456 korterit, 2021. aasta 9 kuuga 197 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2022. aasta 9 kuuga 56,9 mln eurot ning 2021. aasta samal perioodil 33,3 mln eurot. 2022. aasta III kvartalis müüdi 242 korterit, võrreldes 2021. aasta III kvartalis müüdud 52 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 29,8 mln eurot (III kvartal 2021: 7,5 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 22,2 mln eurot ning omakapital 166,6 mln eurot (40,9% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 19,6 mln eurot ning 150,8 mln eurot (50,9% bilansimahust). Seisuga 30. september 2022 oli kontserni netovõlg 88,3 mln eurot (30. september 2021: 20,6 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

2022.a.
9 kuud
2021.a.
9 kuud
2022.a.
 III kvartal
2021.a.
 III kvartal
2021.a.
12 kuud
Müügitulu 266 206 226 533 110 008 80 673 339 375
Müüdud toodangu kulu (235 123) (200 064) (96 206) (71 442) (292 563)
Brutokasum 31 083 26 469 13 802 9 231 46 812
Turustuskulud (2 945) (2 632) (776) (802) (3 611)
Üldhalduskulud (11 411) (9 098) (3 889) (3 392) (13 925)
Muud äritulud 2 426 2 511 1 004 1 197 3 508
Muud ärikulud (647) (328) (192) (235) (582)
Ärikasum 18 506 16 922 9 949 5 999 32 202
Finantstulud (-kulud) 168 (351) 361 90 (75)
sh kasum (kahjum) sidus-ja ühisettevõtetelt 1 093 384 765 381 799
intressikulud (670) (548) (296) (232) (681)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (152) (39) (85) (8)
muud finantstulud (-kulud) (103) (148) (23) (59) (185)
Kasum enne maksustamist 18 674 16 571 10 310 6 089 32 127
Tulumaksukulu (1 911) (1 426) (735) (570) (3 104)
           
Perioodi puhaskasum 16 763 15 145 9 575 5 519 29 023
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 17 023 15 277 9 821 5 514 29 140
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (260) (132) (246) 5 (117)
           
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse          
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 11 14 23 (2) 33
Perioodi koondkasum 16 774 15 159 9 598 5 517 29 056
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 17 020 15 292 9 831 5 513 29 163
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (246) (133) (233) 4 (107)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,96 0,86 0,55 0,31 1,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
VARAD
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 22 200 19 581 44 930
Nõuded ja ettemaksed 72 295 59 665 55 484
Ettemakstud tulumaks 5 3 114
Varud 243 222 154 688 160 593
  337 722 233 937 261 121
Põhivara
Sidus-ja ühisettevõtte aktsiad või osad 10 472 7 288 7 703
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 28 323 23 832 24 079
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 155 1 120 622
Kinnisvarainvesteeringud 11 511 13 847 13 828
Materiaalne põhivara 17 527 15 624 16 350
Immateriaalne põhivara 592 684 669
69 580 62 395 63 251
     
VARAD KOKKU 407 302 296 332 324 372
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 60 034 9 355 11 636
Võlad ja ettemaksed 119 251 88 394 90 054
Tulumaksukohustus 1 830 997 681
Lühiajalised eraldised 5 584 6 318 7 976
186 699 105 064 110 347
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 50 469 30 826 41 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 671 1 986 3 112
Muud pikaajalised võlad 2 377 3 553 2 900
54 517 36 365 47 013
     
KOHUSTUSED KOKKU 241 216 141 429 157 360
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus (473) 4 083 (227)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (794) (799) (791)
Jaotamata kasum 158 631 142 897 159 308
166 559 150 820 167 239
OMAKAPITAL KOKKU 166 086 154 903 167 012
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 407 302 296 332 324 372

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Merko_Ehitus_2022_9k_vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

26.09.2023 Kinnisvara müügikoolitus