Merko Ehitus: 2021. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Merko EhitusJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse müügitulu oli neljandas kvartalis 112,8 miljonit ja puhaskasum 13,9 miljonit eurot. 2021. aasta 12 kuu müügitulu kasvas 7% võrdluses eelmise aastaga 339,4 miljoni euroni ning puhaskasum 27% üle 29 miljoni euroni. Merko on tänavu kolmes Balti riigis kokku alustanud enam kui 1450 korteri ehitust, mis valmivad järgmisel kahel aastal.

Merko Ehituse juhtkonna hinnangul ületasid 2021. aasta tulemused aastataguseid ootusi, eriti arvestades ehitushindade kiiret kasvu ja jätkuivaid probleeme tarneahelates. Ehituse peatöövõtu turuolukord pole paranenud, lisaks suurendab ebakindlust tõusev inflatsioon, mis vastumeetmete puudumisel ähvardab kõikide hindade spiraalse tõusuga. Pikaajaliste fikseeritud hinnaga lepingutega kaasnevad suured riskid, mida ainuüksi ehituse peatöövõtjad ei suuda enda kanda võtta, lahenduseks võiks olla paindlikum hinnastamine. Kindlasti näeme ehitusturul raskusi juba sõlmitud lepingute tähtaegsel täitmisel ja tõenäoliselt ka uute ehitusobjektide kallinemist. Turule tekib uusi objekte ja reaalseid tellimusi pigem kasvutrendis jätkavas lao- ja logistikasektoris, tuule-energia segmendis ning avaliku sektori edasilükkamist mittekannatavate objektide näol. Merko panustab ka järgmisel perioodil enam korteriarenduse valdkonnas, kus usume enda suutlikkust säilitada kontrolli arendus- ja ehitusprotsessi kiiruse ning maksumuse üle suuremal määral.

Korteriarenduse valdkonna osakaal kontserni 4. kvartali müügitulus oli traditsiooniliselt kõrge tulenevalt projektide valmimise ja müüdud korterite ostjatele üleandmise ajastusest. 12 kuu kokkuvõttes on kinnisvaraarenduse osakaal müügitulus alla 1/3, kuid puhaskasumis juba üle 2/3. Korterite uusmüük Merko Ehituse kontsernis peegeldab korterituru üldist olukorda –valmis ehitatud korteritest üksikud on müümata ning üle poolte ehituses olevatest on kaetud eelmüügi lepingutega.

Tänavu 12 kuuga andis Merko ostjatele üle 496 korterit ja 7 äripinda ning jätkab üle 1800 korteri ehitusega, mis valmivad 2022. ja 2023. aastal. Suuremad korteriarendusprojektid olid Noblessneri, Uus-Veerenni, Odra, Metsatuka ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs ja Mežpilsēta Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

Viimaste aastate väljakutsetega pandeemia ja tarneahelate valdkondades on Merko kontserni ettevõtted hästi toime tulnud, õigeaegselt on reageeritud kinnisvaraturu muutustele ning kõrgenenud nõudlusele kaasaegsete korterite järgi. Pandeemia tingimustes on suudetud korraldada töö objektidel suuremate seisakuteta. See on võimaldanud tõsta omakapitali tootluse tasemele, mida viimati nähti finantskriisi eel. Tänama peab selle eest nii Merko ettevõtete töötajaid ning kõiki partnereid, kes on leidnud lahendusi heitlikele tingimustele ehitusele oluliste sisendite turgudel ning kasutanud ära avanenud võimalused eesmärkide saavutamisel. Ees ootavad aga juba uued väljakutsed hüppeliselt kasvanud energiahindade ning algava rohepöörde näol, mis kindlasti seavad uusi takistusi ja piiranguid tavapärasele tegutsemisele ehituses ja kinnisvaraarenduses.

2021. aastal sõlmis Merko 288 miljoni euro väärtuses uusi ehituslepinguid ning teostamata tööde jääk kasvas 257 miljoni euroni.

Neljandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Püha Johannese Kool, Liivalaia kvartali nulltsükli ehitustööd ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõikude rajamine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehase, GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned ning NATO rajatised Ādažis ja Kauguris linnapark ja noortemaja; Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning Kaunases rajooni politseijaoskonna peakontori hoone, NATO kasarmud ja Continental Automotive tootmishoone.

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2021. aasta 12 kuu kasum enne makse oli 32,1 mln eurot ja IV kvartalis 15,6 mln eurot (12 kuud 2020: 24,5 mln eurot ja IV kvartal 2020: 10,6 mln eurot), mis andis 12 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 9,5% (12 kuud 2020: 7,7%).
2021. aasta 12 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 29,1 mln eurot (12 kuud 2020: 23,0 mln eurot) ja IV kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 13,9 mln eurot (IV kvartal 2020: 9,9 mln eurot). 12 kuu puhaskasumi marginaal oli 8,6% (12 kuud 2020: 7,3%).

MÜÜGITULU

2021. aasta IV kvartali müügitulu oli 112,8 mln eurot (IV kvartal 2020: 106,4 mln eurot) ning 12 kuu müügitulu oli 339,4 mln eurot (12 kuud 2020: 315,9 mln eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 7,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 37,4% (12 kuud 2020: 43,9%).

LEPINGUTE PORTFELL

31. detsember 2021 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 257,3 mln eurot (31. detsember 2020: 225,1 mln eurot). 2021. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 288,1 mln eurot (12 kuud 2020: 277,2 mln eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 15,2 mln eurot (IV kvartal 2020: 29,1 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2021. aasta 12 kuuga müüs kontsern 496 korterit, 2020. aasta 12 kuuga 895 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2021. aasta 12 kuuga 72,7 mln eurot ning 2020. aasta samal perioodil 116,6 mln eurot. 2021. aasta IV kvartalis müüdi 299 korterit, võrreldes 2020. aasta IV kvartalis müüdud 361 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 39,4 mln eurot (IV kvartal 2020: 49,6 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 44,9 mln eurot ning omakapital 167,2 mln eurot (51,6% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 47,5 mln eurot ning 153,2 mln eurot (59,6% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2021 oli kontserni netovõlg 7,7 mln eurot (31. detsember 2020: negatiivne -18,4 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2022. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis annab 2021. aasta dividendimääraks 61%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

2021.a.
12 kuud
2020.a.
12 kuud
2021.a.
 IV kvartal
2020.a.
 IV kvartal
Müügitulu 339 375 315 918 112 842 106 438
Müüdud toodangu kulu (292 563) (272 169) (92 499) (87 901)
Brutokasum 46 812 43 749 20 343 18 537
Turustuskulud (3 611) (4 212) (979) (1 055)
Üldhalduskulud (13 925) (13 412) (4 827) (5 264)
Muud äritulud 3 508 2 320 997 606
Muud ärikulud (582) (2 979) (254) (1 663)
Ärikasum 32 202 25 466 15 280 11 161
Finantstulud (-kulud) (75) (1 009) 276 (577)
sh kasum (kahjum) sidus-ja  ühisettevõttelt 799 (144) 415 (348)
Intressikulud (681) (719) (133) (189)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (8) (7) 31 5
muud finantstulud (-kulud) (185) (139) (37) (45)
Kasum enne maksustamist 32 127 24 457 15 556 10 584
Tulumaksukulu (3 104) (1 954) (1 678) (727)
Perioodi puhaskasum 29 023 22 503 13 878 9 857
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 29 140 22 994 13 863 9 923
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (117) (491) 15 (66)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 33 (115) 19 2
Perioodi koondkasum 29 056 22 388 13 897 9 859
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 29 163 22 890 13 871 9 951
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (107) (502) 26 (92)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,65 1,30 0,78 0,56

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

31.12.2021 31.12.2020
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 44 930 47 480
Nõuded ja ettemaksed 55 484 32 657
Ettemakstud tulumaks 114 306
Varud 160 593 126 332
261 121 206 775
Põhivara
Sidus-ja ühisettevõtte aktsiad või osad 7 703 2 354
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 24 079 17 979
Edasilükkunud tulumaksuvara 622 653
Kinnisvarainvesteeringud 13 828 13 922
Materiaalne põhivara 16 350 14 521
Immateriaalne põhivara 669 711
63 251 50 140
VARAD KOKKU 324 372 256 915
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 11 636 13 649
Võlad ja ettemaksed 90 054 55 846
Tulumaksukohustus 681 1 202
Lühiajalised eraldised 7 976 6 347
110 347 77 044
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 41 001 15 409
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 112 3 001
Muud pikaajalised võlad 2 900 4 026
47 013 22 436
KOHUSTUSED KOKKU 157 360 99 480
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus (227) 4 207
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (791) (814)
Jaotamata kasum 159 308 145 320
167 239 153 228
OMAKAPITAL KOKKU 167 012 157 435
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 324 372 256 915

Merko Ehitus 2021 12k vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.06.2023 Kinnisvara ABC