Pelgulinna kavandatakse äri- ja eluhooneid

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Sõle tn 16 // Härjapea tn 27 ja Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmise.

Detailplaneering näeb ette 4,2 ha suurusele planeeringualale jäävate kinnistute ümberkruntimise. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus alale ühe 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone, ühe 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu, ühe 4 maapealse korrusega äripindadega korterelamu ning kuni viie 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning 2 maapealse korrusega olemasoleva miljööväärtusliku hoone laiendamine 3 maapealse korrusega hooneks. Olemasolev tootmishoone säilib olemasolevas mahus. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Planeeritaval maa-alal paiknevad üks 4-korruseline ja üks 2-korruseline haiglahoone. Lisaks asuvad planeeringualal abihooned ning alajaam. Planeeringulahendusega on kavandatud kõik amortiseerunud ja linnapilti mittesobivad hooned ning ka 4-korruseline haiglahoone lammutada, eesmärgiga linnaruum korrastada. Olemasolev 2-korruseline miljööväärtuslik haiglahoone säilitatakse ja renoveeritakse.

Lisaks uutele hoonetele on kruntidele kavandatud haljasalad ja laste mänguväljakud. Juurdepääsud kruntidele on tagatud nii Härjapea kui ka Sõle tänavalt.

Hoonete projekteerimisel nähakse ette meetmed, mis tagavad inimest häiriva või tema tervist ja heaolu kahjustava müra vähendamise normtasemeni.

Detailplaneeringu koosats OÜ Loovmaastik.

Peale vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Põhja-Tallinna Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Sõle tn 16 // Härjapea tn 27 kinnistu omanik on AS Lääne-Tallinna Keskhaigla; tootmismaa sihtotstarbega Härjapea tn 27e kinnistu omanik on Elektrilevi OÜ. Lisaks jäävad planeeringualasse ka osa Õle ja Härjapea tänava ning Mulla põik maa-alast.

Planeeringuala on ühest küljest ümbritsetud Pelgulinna miljööväärtusliku piirkonna korterelamute/aedlinnaga, teisest küljest aga vabaplaneeringuliselt paiknevate korterelamute ja suuremastaabiliste ühiskondlike ja ärihoonetega.

Planeeringuala lähiümbruses asuvad mitmed sotsiaalse infrastruktuuri objektid – Pelgulinna gümnaasium koos staadioniga, lasteaed Ojake, Pelgulinna sünnitusmaja, lisaks Elioni ärihoone, Mööblimaja ning kauplused.

Lähim suurem rekreatsiooniala Pelguranna puhkeala koos supelrannaga jääb planeeringualast ca kilomeetri kaugusele. Piirkond on hästi varustatud ühistranspordiga, bussi- ja trollipeatused asuvad Sõle tänava ääres, seetõttu on ühendus kesklinna ja teiste linnaosadega hea.

Käesolevas detailplaneeringus tehakse ettepanek planeeritava maa juhtotstarbe muutmiseks ühiskondlike ja puhkeehitiste alast korruselamute alaks, kus võivad paikneda ka elurajooni teenindavad asutused ja kaubandusettevõtted. Üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmisega on välditud naabruses olevate väiksemate korruselamute sekka suurte ühiskondlike hoonete ehitamine ja sellega kaasnev võimalik müra. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine on seotud ka haigla kolimisega uude asukohta.

Detailplaneeringu algatamist taotles AS Lääne-Tallinna Keskhaigla. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2010 korraldusega. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus 21. septembril 2010 avalik arutelu.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.06.2023 Kinnisvara ABC