Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Merko29. aprillil 2015. aastal peetud AS Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2014.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaade jooksva aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

Juhatuse kommentaar

Võime muutlikes oludes saavutatud 2014. aasta majandustulemustega rahule jääda, seda eelkõige paranenud kasumlikkuse, Läti ja müügitulude kasvu ning Eesti korterite müügi osas. Samas on uute ehitustellimuste maht Balti turul alates 2014. aastast järk-järgult langenud, seda eriti insenerrajatiste valdkonnas, tingituna Euroopa Liidu rahastusega projektide vähenemisest. Lisaks mõjutab eratellijate aktiivsust ärikinnisvara arendusel madal ning vähenenud investeerimiskindlus, lisaks napib arendajatel sageli omakapitali. See pikendab ehitusobjektide ettevalmistusperioodi ja mõjutab negatiivselt tellimuste mahtu büroo-, kaubandus-, tootmis- ja teiste ärihoonete valdkonnas.

Ehitusturu edasised kasvuperspektiivid sõltuvad paljuski uute riigihangete käivitamise kiirusest, kus prognoosime teatavat elavnemist alates 2016. aastast. Riigitellimuste vähenemisest tulenevalt on kõigis kolmes Balti riigis meie prioriteediks koostöö eratellijatega, kellele tahame pakkuda kvaliteetseid ja optimaalseid ehituslahendusi, efektiivset ehitusprotsessi ja kindlust objektide tähtaegse valmimise osas. 2015. aastal näeme kasvuvõimalusi Leedus ning ootame hangete mahtude jäämist samale tasemele elektriehituse valdkonnas, kus need sõltuvad põhi- ja jaotusvõrgu ettevõtete investeeringutest.

Balti korteriturg näitab peale viimase kolme aasta kiiret kasvu stabiliseerumise märke. Samas püsib nõudlus hea elukeskkonna ja kvaliteetselt ehitatud elamispinna järele, mida oma klientidele jätkuvalt pakume. Korteriturgu toetab ka madal intressitase, suhteliselt stabiilsed ehitushinnad ja elanike säästude kasv. Sellest tulenevalt on elamuehituse valdkond jätkuvalt meie fookuses ja käesoleval aastal plaanime oma arendusprojektidesse Balti riikides investeerida 45-50 miljonit eurot.

Tellimuste vähenenud mahud, hinnakonkurentsi surve marginaalidele ja suurenenud lepingulised riskid kajastuvad ehitusettevõtete 2015. ja 2016. aasta tulemustes. Kuna nõudluse tase Balti ehitusturul jääb lähema paari aasta jooksul nõrgaks, on kuluefektiivsus ja paindlikkus turuolukorra muutustele reageerimisel ehitusettevõtetele järjest olulisem.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:

 1. kinnitada 2014.a. majandusaasta puhaskasum 12 416 623 eurot;
 2. maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 7 257 000 eurot, mis on 0,41 eurot ühe aktsia kohta;
 3. õigus dividendidele on 22. mail 2015.a. kell 23.59 seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
 4. dividendid makstakse aktsionäridele välja 26. mail 2015.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
 5. jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Aktsiakapitali vähendamise otsustamine

Arvestades Baltikumi ehitusturu väljavaateid lähiaastatel ning sellega seotud kapitali vajadust Merko Ehituse kontserni jaoks on aktsiakapitali vähendamise põhjuseks kontserni kapitalistruktuuri parendamine ning omakapitali tootluse toetamine. ASil Merko Ehitus puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka vähendatud aktsiakapitali suuruse korral.

Tulenevalt eeltoodust otsustati võtta vastu järgmised otsused:

 1. vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 4 071 000 euro võrra, seniselt 12 000 000 eurolt 7 929 000 euroni;
 2. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamisega 0,23 euro võrra, seniselt 0,677966 eurolt 0,447966 euroni;
 3. aktsiate koguarv jääb samaks so 17 700 000 aktsiat;
 4. vastavalt ASi Merko Ehitus põhikirjale on aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital 6 000 000 eurot ning maksimumaktsiakapital 24 000 000 eurot;
 5. peale aktsiakapitali vähendamise kandmist äriregistrisse on aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks 7 929 000 eurot, mis on kooskõlas ettevõtte põhikirjaga ning mis koosneb 17 700 000 aktsiast, neist igaüks arvestusliku väärtusega 0,447966 eurot;
 6. aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22. mail 2015.a. kella 23:59 seisuga;
 7. aktsiakapitali vähendamisega seoses teha aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,23 eurot aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul, so hiljemalt 3 (kolm) kuud pärast aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmist.

4. 2015.-2017.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2015. kuni 2017.a. majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC