Arco Vara: Aktsionäride korraline üldkoosolek

Arco VaraAKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Maakri 19/1, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 30.04.2020 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Maakri 19/1, II korrusel.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1)    2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

•      Kinnitada Arco Vara AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne.

2)    Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

•      Kanda 31.12.2019 majandusaasta puhaskasum summas 388 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
•    Maksta dividende 0,04 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15.05.2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 22.05.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3)    Nõukogu tagasikutsumine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

•      Kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Rain Lõhmus, Steven Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu, Kert Keskpaik.

4)    Nõukogu liikmete valimine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

•      Määrata ametisse kuuest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:

1.  Steven Jaroslav Gorelik
2.  Kert Keskpaik
3.  Hillar-Peeter Luitsalu
4.  Allar Niinepuu
5.  Rait Riim
6.  Tarmo Sild

5)    Audiitori valimine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

•      Valida järgmiseks kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2020. ja 2021. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.

6)    Põhikirja muutmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

       Täiendada põhikirja punktiga 3.11 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

3.11.    Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata. Elektroonilise osavõtu ja hääletamise korra määrab juhatus kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcovara.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Maakri 19/1, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.com. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 15.04.2020, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27.04.2020. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.com ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23.04.2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga ja selle raames rakendatud meetmetega, et tagada Eesti rahva heaolu, palub Arco Vara AS aktsionäridelt, et seekord kasutaksite võimalust osaleda  üldkoosolekul volikirja kaudu. Teil on võimalik anda volikirjaga Arco Vara AS-i peajurist Evelin Kanter’ile selged juhised teie nimel hääletamiseks igas päevakorrapunktis. Sellisel moel saate üldkoosolekul osaleda ja hääletada vastavalt teie paremale äranägemisele ilma, et aktsionärid peaksid kogunema ühte ruumi. Juhul, kui te soovite siiski koosolekul füüsiliselt osaleda, palume, et annaksite enda soovist meile kindlasti teada e-posti aadressile info@arcovara.com hiljemalt 28.04.2020, et meil oleks võimalik teha kõik ettevalmistused tagamaks teie heaolu. Hetkeolukorda arvestades jätab Arco Vara AS endale õiguse limiteerida füüsiliselt koosolekul osaleda soovivate aktsionäride arvu ja tarviduse korral koosolek ära jätta.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 28.04.2020 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile info@arcovara.com. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skanneeritud volikiri e-posti aadressile info@arcovara.com ja originaal postiga aadressile Maakri 19/1, Tallinn 10145. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 30.04.2020 kell 9.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Eesti Päevalehes 08.04.2020.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika