Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

Arco VaraSeoses AS-i aktsionäride:
· AS LÕHMUS HOLDINGS
·
· OÜ ALARMO KAPITAL
· Aktsiaselts Varahaldus
· Osaühing Rimonne Baltic

taotlustega kutsuda kokku erakorraline aktsionäride üldkoosolek kooskõlas äriseadustiku § 292 lg-ga 2 toimub AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek 4. juulil 2014 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Viru Väljak 4, Sokos Hotel Viru saalis Bolero.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Aktsiakapitali suurendamine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

kiita heaks AS-i uute aktsiate emissioon alljärgnevatel tingimustel:

· AS („Äriühing“) emiteerib 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,7 EUR suurendades aktsiakapitali 2 450 000 EUR võrra, st Äriühingu aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 5 769 194,9 EUR;

· Äriühingu poolt emiteeritavad aktsiad on lihtaktsiad;

· kõikidel olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kooskõlas ÄS §-ga 345, kusjuures märkamise eesõigus kuulub aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 7. august 2014. a kell 23.59. Märkimise eesõigust on võimalik teostada aktsiate märkimise perioodil, mis algab 8. augustil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00;

· uusi aktsiaid pakutakse olemasolevatele aktsionäridele, kutselistele investoritele ja grupi töötajatele kooskõlas avaliku pakkumise ja noteerimisprospektiga.

· uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate märkimise eesõigus ning juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv allapoole;

· Äriühingu poolt emiteeritavate aktsiate märkimisperiood algab 8. augustil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00;

· märgitud aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega märkimisavalduse esitamise hetkel;

· aktsiate nimiväärtus on 0,7 EUR eurot ning uued aktsiad lastakse välja hinnaga 1 EUR, st ülekursiga 0,3 EUR;

· emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast;

· juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiad ületavad kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahtu, on Äriühingu juhatusel õigus kooskõlas äriseadustiku § 3461 lg-ga 2 tühistada liigmärgitud aktsiad. Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest;

· juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu;

· uute aktsiate emiteerimisega soovib Äriühing parandada enda kapitaliseeritust. Aktsiaemissioonist saadavaid vahendeid kasutab Äriühing investeerimiseks elamispindade arendusprojektidesse.

2. Nõukogu tagasikutsumine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

kutsuda tagasi AS-i nõukogu täiskoosseis, s.o nõukogu liikmed Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Arvo Nõges, Aivar Pilv, Allar Niinepuu, Toomas Tool, Stephan Balkin.

3. Nõukogu liikmete valimine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

· valida AS-i nõukogu liikmeks Rain Lõhmus;
· valida AS-i nõukogu liikmeks Sven Karjahärm;
· valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Hillar-Peeter Luitsalu;
· valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Allar Niinepuu;
· valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Jaanus Hellat;
· valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Aivar Pilv.

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 01.07.2014. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 27.06.2014 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 04.07.2014 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@arcovara.ee hiljemalt 03.07.2014.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 12.06.2014.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC