Astangule kavandatakse uut elamukvartalit

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule kehtestamiseks Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu, mis võimaldaks ehitada alale korterelamud, ärihooned ja lasteaia.

Astangu tn 7 kinnistu detailplaneering annab võimaluse rajada 8,88 ha suurusel planeeringualale kokku 16 kolme- kuni kaheksakorruselist korterelamut, ühe ühekorruselise ja kaks kuni viiekorruselist ärihoonet ning eralasteaia.

Planeeritav maa-ala paikneb Haabersti linnaosas Väike-Õismäe vahetus läheduses Astangu elurajooni äärealal. Ala on hoonestamata, haljastatud ja juurdepääsuga Astangu tänavalt. Astangu tn 7 kinnistu on hooldamata, kohati võsastunud, liigniiske, valdavalt lehtpuude ning üksikute okaspuudega. Planeeringuala idapoolsesse ossa jääb Järveotsa oja.

Planeeringuala kontaktvöönd on ühistranspordiga hästi varustatud, monofunktsionaalne valdavalt 5-, 8- või 14-korruseliste elamutega hoonestatud piirkond.

Planeeringulahendus vastab Tallinna üldplaneeringule, mille kohaselt on planeeritava ala Astangu tn poolse osa juhtotstarve korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid jm ning ülejäänud osas on tegemist reservalaga, mis oli reserveeritud hoonestamiseks tulevikus. Ala läbib ida-lääne suunaline rohekoridor.

Planeeringus kavandatud lahendus haakub ümbritseva piirkonna arhitektuurse ilmega ning hea ühistranspordiühendusega ja sotsiaalse infrastruktuuri objektidega varustatud piirkond sobibki kõige paremini just korterelamute ja ärihoonete ehitamiseks.

Polüfunktsionaalse piirkonna loomiseks on alale kavandatud nii äri-, elu- kui ka sotsiaalfunktsiooni kandvaid hooneid – see on oluline turvalisuse aspektist, sest nii on tagatud inimeste kohalolek ja kontroll avaliku ruumi üle ööpäevaringselt. Monotoonsuse vältimiseks on kruntidele planeeritud erineva kõrguse ja korruselisusega hooneid.

Elanikele puhketingimuste loomiseks on alale kavandatud mitmed eri vanuserühmadele mõeldud mänguväljakud ning matkarajad/kergliiklusteed ning jäetud piisavalt ruumi puude istutamiseks.

Planeeringulahendus võimaldab seni kasutamata, võsastunud ja liigniiske ala heakorrastatud elupiirkonnaks muuta. Samas säilib piirkonnas piisavalt rohelust ja rekreatsioonialasid elamisväärse keskkonna loomiseks.

Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu hoonestuse, haljastuse ja tehnovõrkude lahenduste kujundamisel on arvestatud oluliste keskkonnamõju strateegilise hindamise soovitustega. Planeeringualale kavandatakse 779 parkimiskohta, parkimine on lahendatud kruntidel maapealse ja maa-aluse parkimisena. Järveotsa oja äärde on kavandatud avalikult kasutatav matkarada.

Detailplaneeringu algatamist taotles OÜ Merces. Detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2010 korraldusega. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2012 korraldusega ning oli 13. veebruarist kuni 28. veebruarini 2012 avalikul väljapanekul, millele järgnes 9. aprillil 2012 detailplaneeringu avalik arutelu.

Detailplaneering esitati järelevalveks ja heakskiidu saamiseks Harju maavanemale, kes andis detailplaneeringu edasiseks menetlemiseks heakskiidu.

OÜ Merces võttis 19. septembril 2012 sõlmitud lepinguga kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

01.02.2023 Praktiline töötuba – AirBnB.com ja Booking.com kasutamine