Hepsor: Hepsor AS-i 2021. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsor AS-i 2021. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2021. majandusaasta konsolideeritud müügitulu ulatus 15 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 1,7 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa -0,02 miljonit eurot). 2022. aasta käibeks prognoosib ettevõte 28 miljonit eurot ja puhaskasumiks 3,3  miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 3,1 miljonit eurot).

Ettevõtte 2021. aasta finantstulemus jäi 2020. aasta tulemustele alla peamiselt tegevusvaldkonna tsüklilisuse tõttu. Projektide arendustsükkel kestab 24-36 kuud ning müügitulu tekib alles selle tsükli lõpus. Seetõttu võib ühel aastal lõppeda rohkem projekte kui teisel ning just 2021. aastal sai nö müügiküpseks tavapärasest vähem projekte.

Juhatuse liige Henri Laks ütles: “Tegevusvaldkonna tsüklilisusest tulenevalt võib Hepsori puhul ka tulevikus ette tulla majandusaastaid, kus finantstulemused on kõikuvad tugevast arendusportfellist ja projektide heast kasumlikkusest hoolimata ning võivad eelmise või järgmise majandusaastaga võrreldes olla kas nõrgemad või oluliselt paremad.. Seetõttu analüüsib juhtkond ise ettevõtte finantstulemusi pikemas perspektiivis ning kasutab tsüklilisust neutraliseeriva võrdlusalusena kolme aasta keskmisi finantsandmeid.“

Ettevõte on seadnud sihiks saavutada 2030. aastaks omakapitali mahuks 100 miljonit eurot. Selleks peaks iga-aastane keskmine kapitalitootlus olema ca 20%. Lähiaastate kapitalitootlusele hinnangu andmisel tuleb silmas pidada, et 2021. aasta lõpus läbi aktsiate avaliku enampakkumise raames kaasatud täiendav kapital investeeritakse projektidesse 2022. aasta esimese poolaasta jooksul ning majandustulemustele hakkab see mõju avaldama ca 24 kuu pärast.

2021. aastal lisandus üheksa uut arendusprojekti (viis  Eestis ja neli  Lätis) ning ligikaudu 70 000 m2 uut arendusmahtu. Seejuures ei ole Hepsori portfell kontsentreeritud paari üksikusse projekti, vaid jaotub väga paljude projektide vahel nii geograafiliselt kui ka sihtotstarbe mõttes (eluruumid vs äriruumid). Kui 2021. aasta alguses oli Hepsoril 19 erinevat projekti, siis aasta lõpuks kasvas see arv 26-ni. Ettevõte hindab oma portfelli koosseisu väga heaks.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on juhtkond 2021. majandusaastaga rahul, kuna järgmiste perioodide kasvule on laotud korralik vundament, portfell on tugev, meeskond motiveeritud ja pardal on tuhandeid uusi aktsionäre.

Ülevaade 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu tulemustest

Kontserni 2021. aasta müügitulu oli 15,0 miljonit eurot (2020: 38,8 miljonit eurot), millest neljandas kvartalis teeniti 8,0 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 15,2 miljonit eurot).  Võrreldes eelmise perioodiga langesid 2021. aasta müügitulud 61,4%. Tulude vähenemine 2021. aastal oli tingitud eelkõige lõpetatud projektide vähesusest, mistõttu jõudis müügietappi vähem projekte kui keskmisel aastal tavaliselt.

Kontserni 2021. aasta ärikasum oli 1,9 miljonit eurot (2020: 3,4 miljonit eurot). Ärikasumimarginaaliks kujunes 12,6% (2020: 8,8%). Kontserni aruandeaasta puhaskasum oli 1,7 miljonit eurot (2020: 3,8 miljonit eurot), millest emaettevõtte omanike kahjumiks kujunes 22 tuhat eurot (2020: 2,6 miljonit eurot kasumit) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 1,8 miljonit eurot (2020: 1,3 miljonit eurot).

Kontserni 2021. aasta neljanda kvartali ärikasum oli 1,5 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 1,6 miljonit eurot). Neljanda kvartali ärikasumimarginaaliks kujunes 18,3% (IV kvartal 2020: 10,9%). Kinnisvara turuhindade tõus 2021. aastal on võrreldes 2020. aastaga suurendanud nii realiseeritud arendusprojektide ärikasumit kui ka puhaskasumi marginaali. Neljanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1,6 miljonit eurot (2020: 1,8 miljonit eurot), millest emaettevõtte osanike puhaskasumiks kujunes 153 000 eurot (IV kvartal 2020: 1,1 miljonit eurot) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 1,4 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 0,7 miljonit eurot). Neljanda kvartali puhaskasumimarginaal oli 19,4% (2020: 11,9%).

Kuigi aruandeperioodil lõppenud projektide marginaalid olid oodatust kõrgemad lõppes aruandeaasta emaettevõtte omanikele kahjumiga. Peamised põhjused on kirjeldatud alljärgnevalt:

  • Projektide tsüklilisusest tulenevalt lõppes aruandeaastal vähe projekte.
  • Aruandeaastal lõppenud projektides olid emaettevõtte kasumiosalus madalam kui keskmiselt arendusprojektides, mida Hepsor arendab.
  • Hepsor AS aktsiate avalikust esmapakkumisest tulenevad ühekordsed kulud summas 205 000 eurot, mis on kajastatud läbi aruandeaasta tegevuskulude.  Kokku olid aktsiate noteerimisest ja emiteerimisest tehtud kulud 650 000 eurot, millest 445 000 eurot on kajastatud läbi koondkasumiaruande.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes     31.12.2021 31.12.2020
Varad
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 10 889 4 207
Nõuded ja ettemaksed 652 574
Lühiajalised laenunõuded 2388 776
Varud 37 237 22 903
Käibevarad kokku     51 166 28 460
Põhivarad
Materiaalne põhivara 229 492
Finantsinvesteeringud 402 0
Investeeringud sidusettevõtetesse 0 2
Pikaajalised laenunõuded 3 408 1 371
Muud pikaajalised nõuded 140 108
Põhivarad kokku     4 179 1 973
Varad kokku     55 345 30 433
Kohustised ja omakapital
Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenukohustised 2 761 4 038
Lühiajalised rendikohustised 123 174
Ettemaksed klientidelt 1164 769
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 539 3 082
Lühiajalised kohustised kokku     9 587 8 063
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenukohustised 25 602 12 122
Pikaajalised rendikohustised 66 267
Muud pikaajalised kohustised 1053 402
Edasilükkunud tulumaksukohustis 0 60
Pikaajalised kohustised kokku     26 721 12 851
Kohustised kokku     36 308 20 914
Omakapital        
Aktsia-/osakapital 3855 6
Ülekurss 9 362 3 211
Jaotamata kasum 5 820 6 302
Omakapital kokku     19 037 9 519
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 18 836 9 454
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 201 65
Kohustised ja omakapital kokku     55 345 30 433

 

Konsolideeritud koondkasumi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes 2021
IV kvartal
2020
IV kvartal
2021
12 kuud
2020
12 kuud
korrigeeritud
Müügitulu 8 015 15 158 14 961 38 771
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -6 111 -13 299 -11 902 -34 687
Brutokasum 1 904 1 859 3 059 4 084
Turustuskulud (-) -94 -42 -271 -93
Üldhalduskulud (-) -363 -158 -942 -594
Muud äritulud 29 17 83 51
Muud ärikulud (-) -10 -31 -49 -37
Ärikasum 1 466 1 645 1 880 3 411
Finantstulud 174 141 321 917
Finantskulud (-) -194 -30 -512 -364
Kasum enne tulumaksu 1 446 1 756 1 689 3 964
Tasumisele kuuluv 0 -59 -16 -59
Edasilükkunud 105 110 60 -60
Aruandeperioodi puhaskasum 1 551 1 807 1 733 3 845
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis 153 1 108 -22 2 591
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis 1 398 699 1755 1254
Koondkasum        
Omanikuvahetusega seotud muutused 0 11 70 -14
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -1 389 -518 -1815 -1  022
Aktsiate emiteerimise kulu -445 0 -445 0
Äriühendus 0 0 0 25
Aruandeperioodi  koondkasum -283 1 300 -457 2834
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis -292 1 107 -467 2 605
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 9 193 10 229
Kasum aktsia kohta
    Tava (eurot aktsia kohta) 0,04 0,29 -0,01 0,86
    Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,04 0,29 -0,01 0,86

Hepsor AS 2021 IV kvartal ja 12 kuu vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC