Hepsor: Hepsor AS-i 2022. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 1,3 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 0,02 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 0,005 miljonit eurot). Kontserni müügitulu ja sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles selle tsükli lõpus. Seetõttu võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad müügitulu vaates üksteisest olulisel määral erineda. 2022. aasta I kvartalis müüsime valminud projektidest Riias 8 korterit Strelnieku 4b arendusprojektis.

Hepsori juhtkond prognoosib jätkuvalt 2022. aasta käibeks 28 miljonit eurot ja kasumiks 3,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 3,1 miljonit eurot), hoolimata veebruaris alanud sõjast Ukrainas ja selle mõjust maailma majandusele.

2022. aasta alguses valmis Riias Balozu 9 (18 korterit) arendusprojekt, mille kõik kodud olid leidnud uue omaniku juba enne ehituse valmimist. Käesoleval aastal valmivad Tallinnas Priisle Kodu (76 korterit ja äripind) ning Paevälja Hoovimajade I etapp (48 korterit). Nimetatud projektide müügitulu kajastub 2022. aasta järgmiste kvartalite tulemustes.

Ärikondlikest arendustest valmib käesoleval aastal Tallinnas ja Riias kokku kolm projekti. Rohelise mõtteviisi Grüne Maja büroohoones on esimesed üürnikud ennast sisse seadnud ning aasta lõpus anname kliendile kasutamiseks üle 100% ulatuses üürilepingutega kaetud Büroo 113 ärihoone. Viimase puhul saame rohelise mõtteviisi lahendusi (maa-kütab-maa-jahutab, vihmavee kasutamine, energiatõhus arhitektuur, väga hea sisekliima, päikeseenergia jne) esmakordselt kasutada ka kesklinna kõrghoones. Riias valmib 2022. aastal Ulbrokas 30 stock-office tüüpi ärihoone, mis on samuti üürilepingutega 100% ulatuses kaetud.

Mais 2022 müüsime viimase korteri Riias Agenskalna 24 projektis, seetõttu vähenes ka portfellis olevate arendusprojektide maht 25-le. 2022. aastal müüdud korterite tõttu vähenes potentsiaalne portfelli käive 377 miljoni euroni.

Kuigi Ukrainas toimuvast sõjast tingituna on olukord ehitusturul keeruline nii tarneahelaprobleemide kui ka kasvavate hindade tõttu, sõlmisime aprillis uue ehituslepingu ligikaudu 8,1 miljoni euro ulatuses, et alustada nelja kortermaja ehitust kokku 92-korteriga Marupes, lähistel. Tänaseks on Marupe arendusprojektis kokku 38 korterile sõlmitud võlaõigus- ja broneerimislepingud. Projekt valmib 2023. aastal. Ka Hepsori teise suure elukondliku arendusprojekti müük ja ehitus, Kuldigas Parks (116 korterit) kulgeb Riias plaanipäraselt ning müüdud on 34% korteritest. Projekt valmib 2023 aastal.

Eestis alustame 2022. aastal Ojakalda ja Manufaktuuri 7 kodude ehitamise ning müügiga. Kahes projektis kokku on 255 kodu. Lisaks käesoleval aastal Riias juba alustatud Marupe arendusprojekti ehitusele plaanime alustada ka Ranka Dambise nimelise elukondliku arendusprojekti ehitusega Riias (kokku 36 korterit). Tallinnas ja Riias kokku on 2022. aastal planeeritud alustada 383 korteri ehitusega, millest 128 asub Riias.

Käesoleva aruande seisuga võime öelda, et uusarenduste on nii Riias kui ka Tallinnas endiselt aktiivne ning klientide huvi uute kodude ja äripindade vastu on jätkuvalt kõrge. Samas on hetkel keeruline hinnata, milline on kiire inflatsiooni, Euroopa Keskpanga rahapoliitika, energiahindade kasvu ning Ukraina sõja põgenikekriisi mõju majandusele ning tarbijate käitumisele lähitulevikus.

Ülevaade 2022. aasta I kvartali tulemustest

Kontserni 2022. aasta I kvartali müügitulu oli 1,3 miljonit eurot (I kvartal 2021: 2,9 miljonit eurot), millest müügitulu Lätis moodustas 1,1 miljonit eurot (I kvartal 2021: 0,3 miljonit eurot) ehk 86% müügitulust (I kvartal 2021: 12%).

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes 2022. aasta I kvartali müügitulu 56%. Tulu langus 2022. aasta I kvartalis oli tingitud eelkõige lõpetatud projektide vähesusest, mistõttu jõudis müügietappi vähem kortereid.

2022. aasta I kvartalis müüs kontsern kokku 8 korterit Lätis, Strelnieku 4b. Aasta varem müüdi Lätis 3 ja Eestis 16 korterit. Lisaks korterite müügile pakub kontsern ka projektijuhtimiseteenuseid ning teenib üüritulu. See tulu ulatus 158 tuhande euroni ja moodustas 12% kontserni kogu müügitulust.

Müügitulu suur kõikumine on kinnisvara arendusfirmade puhul suhteliselt tavapärane. Kontserni kinnisvaraprojektide arendustsükkel kestab ligikaudu 36 kuud. Perioodide võrdluses võivad müügitulud ja kasumid kõikuda olenevalt sellest, millisesse perioodi jääb arendusprojekti ehituse valmimine ja valminud korterite müük.

Kontserni 2022. aasta I kvartali ärikahjumiks kujunes 314 tuhat eurot (I kvartal 2021 ärikasum: 259 tuhat eurot). Kontserni perioodi puhaskasum oli 22 tuhat eurot (I kvartal 2021: 173 tuhat eurot), millest emaettevõtte omanike kasumiks kujunes 5 tuhat eurot (I kvartal 2021: 50 tuhat eurot) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 17 tuhat eurot (I kvartal 2021: 123 tuhat eurot).

Ärikasumit mõjutas eelkõige tegevuskulude tõus ja müügitulu struktuuri muutus. Kui 2021. aastal teenis kontsern müügitulu 95% ulatuses kinnisvara müügist, siis 2022. aastal moodustas kinnisvara müügist saadud tulu 85%. Üüritulu osakaal müügitulust kasvas, mistõttu langesid ka kasumimarginaalid.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021
Varad
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 7 440 10 889 2 406
Nõuded ja ettemaksed 946 652 861
Lühiajalised laenunõuded 455 2 388 126
Varud 45 128 37 237 29 235
Käibevarad kokku 53 969 51 166 32 628
Põhivarad
Materiaalne 209 229 448
Immateriaalne põhivara 3 0 0
Finantsinvesteeringud 2 402 0
Investeeringud sidusettevõtetesse 0 0 2
Pikaajalised laenunõuded 2 308 3 408 1 540
Muud pikaajalised nõuded 340 140 67
Põhivarad kokku 2 862 4 179 2 057
Varad kokku 56 831 55 345 34 685
Kohustised ja omakapital
Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenukohustised 3 833 5 501 3 075
Lühiajalised rendikohustised 92 123 138
Ettemaksed klientidelt 1 856 1 164 1 031
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 537 5 539 1 919
Lühiajalised kohustised kokku 9 318 12 327 6 163
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenukohustised 26 854 22 862 17 791
Pikaajalised rendikohustised 66 66 267
Muud pikaajalised kohustised 1 410 1 053 791
Edasilükkunud tulumaksukohustis 0 0 71
Pikaajalised kohustised kokku 28 330 23 981 18 920
Kohustised kokku 37 648 36 308 25 083
Omakapital
Aktsia-/osakapital 3 855 3 855 6
Ülekurss 8 917 8 917 3 211
Jaotamata 6 411 6 265 6 385
Omakapital kokku 19 183 19 037 9 602
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 18 823 18 904 9 504
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 360 133 98
Kohustised ja omakapital kokku 56 831 55 345 34 685

 

Konsolideeritud koondkasumi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes 2022
I kvartal
2021
I kvartal
Müügitulu 1 272 2 889
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -1 166 -2 464
Brutokasum 106 425
Turustuskulud (-) -95 -48
Üldhalduskulud (-) -328 -125
Muud äritulud 10 20
Muud ärikulud (-) -7 -13
Ärikasum -314 259
Finantstulud 509 34
    intressitulu 60 24
    muud finantstulud 449 10
Finantskulud (-) -168 -109
    intressikulu (-) -133 -87
    kahjum sidusettevõtetest (-) 0 -2
    muud finantskulud (-) -35 -20
enne tulumaksu 27 184
Tasumisele kuuluv tulumaks -5 0
Edasilükkunud tulumaks 0 -11
Aruandeperioodi puhaskasum 22 173
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis 5 50
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis 17 123
 Muu koondkasum/- kahjum
Omanikuvahetusega seotud muutused 135 0
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus 18 -90
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku 153 -90
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -86 0
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 239 -90
Aruandeperioodi koondkasum kokku 175 83
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -81 50
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 256 33
kohta
    Tava (eurot kohta) 0 0,01
    Lahustatud (eurot kohta) 0 0,01

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on kättesaadav Hepsori kodulehel
hepsor.ee/investorile/aktsia/infomaterjalid/

Hepsor AS-i 2022. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

30.05.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 II kvartal