Hepsor: Hepsor ASi 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

HepsorHepsori 2022. aasta kuue kuu konsolideeritud müügitulu ulatus 4,0 miljoni euroni (sh 2,7 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis) ja puhaskahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot (sh 0,3 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis).

Enamik müügitehinguid veel ehituses olevate arendusprojektidega toimuvad käesoleva aasta teises pooles ning seetõttu kajastub ka nende projektide müügitulu ja kasum III ja IV kvartali tulemustes. Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles selle tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ning arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu vaates üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste paremaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

Müügitulu on tekkinud peamiselt lõppenud elukondlike arendusprojektide müügist. 25. juuli 2022 seisuga oleme müünud valminud projektidest Lätis 32 korterit (2022. aasta II kvartali lõpu seisuga 27 korterit), sh 13 korterit Strēlnieku 4b arendusprojektis, 18 korterit Baložu 9 arendusprojektis ning 1 korter Āgenskalna 24 arendusprojektis.

Eestis on käesoleva aruande esitamise hetkeks asjaõiguslepingute etappi jõudnud Priisle Kodu arendusprojekt, mida arendab kontserni sidusettevõte Hepsor N170 OÜ. Kontserni kasumiosa antud projektist kajastub kontserni 2022. aasta III ja IV kvartali tulemustes. Kui kvartali lõpuks olid võlaõiguslepingud sõlmitud kõigile arendusprojekti 76 korterile ja ühele äripinnale, siis 25. juuliks ehk peale kvartali lõppu olid 32 korterile sõlmitud juba ka asjaõiguslepingud.

Hepsoril on käesoleval hetkel Eestis ja Lätis ehituses kolm elukondlikku arendusprojekti, milles on kokku 304 uut korterit. Tänaseks on Mārupes Dārzs (92 korterit) arendusprojektis Riia lähistel võlaõigus- ja broneerimislepinguid sõlmitud 48 korterile (52%). Ka Hepsori teise suure elukondliku arendusprojekti müük ja ehitus Riias, Kuldīgas Parks (116 korterit), kulgeb plaanipäraselt ning müüdud on 60 korterit (52%). Mõlemad projektid valmivad 2023 aastal. Eestis jätkame Paevälja hoovimajade arendusprojekti ehitusega, mille raames rajame kahes etapis kaks kortermaja kokku 96 korteriga. Tänaseks on võlaõiguslepingud sõlmitud 76 korterile (79%). Projekti esimene etapp 48 korteriga valmib käesoleva aasta lõpuks ning teine etapp järgmise aasta esimeses kvartalis.

Juulis sõlmisime LHV Pank ASiga 14 miljoni euro suuruse laenulepingu, mille eesmärk on finantseerida Ojakalda Kodude arendusprojekti ehitust. Tallinna ja Harku piirile kerkivas kolmetornilises eluhoones on 101 avarat perekorterit. Ojakalda elumajade arendamisel on kesksel kohal meie roheline mõtteviis: loome keskkonnateadlikku ja jätkusuutliku elukeskkonda. Ojakalda arendusprojekti eelmüük on alanud, ehitusega alustame septembris 2022.

Elukondlikest arendusprojektidest kavandab Hepsor lisaks juba ehituses ja müügis olevatele projektidele 2022. aasta teises pooles alustada ka Manufaktuuri Kvartali järgmise etapiga, kuhu ehitame ligikaudu 160 uut korterit. Riias plaanime alustada Raņķa Dambise arendusprojektiga, kuhu ehitame 36 uut korterit. Tallinnas ja Riias kokku on 2022. aastal planeeritud alustada 383 korteri ehitusega, millest 128 asub Riias. Lisaks sõlmis Hepsor 2022. aasta mais eellepingu kinnistu ostuks Riias Imanta piirkonnas. Kinnistule saab rajada ligikaudu 40 korterit.

Ärikinnisvara arendusprojektidest on käesoleval aastal Tallinnas valminud või kohe valmimas kolm projekti. Priisle 1 asuva 11-korruselise äri- ja eluhoone esimesel korrusel asuvale äripinnale rajasime kaubanduspinna, kus täna tegutseb Selver (üüritav pind ca 1500 m2). Rohelise mõtteviisi Grüne Maja büroohoones on üürilepingutega kaetud 80% üüritavast pinnast ning maja on juba ka kasutuses, lisaks on käimas aktiivsed läbirääkimised viimase 20% vakantse pinna osas. Aasta lõpus anname üle 100% ulatuses üürilepingutega kaetud Büroo113 ärihoone, mille ankurrentnikuks saab kaasaegne ja uudse kontseptsiooniga kliinik. Büroo113 puhul on rohelise mõtteviisi lahendusi (maa-kütab-maa-jahutab, vihmavee kasutamine, energiatõhus arhitektuur, väga hea sisekliima, päikeseenergia jne) esmakordselt kasutatud ka kesklinna kõrghoones. Riias valmib 2022. aastal Ulbrokas 30 stock-office’i tüüpi ärihoone, mis on samuti üürilepingutega 100% ulatuses kaetud.

Juunis viisime lõpule ostu-müügitehingu, millega omandasime Riia linnas asuva kinnistu Ganību Dambis 17A, kus asub 13 erineva ärifunktsiooniga hoonet (üüritava pinnaga 8200 m2), millest ligikaudu 81% on üürilepingutega kaetud. Käesoleva aasta kolmandas kvartalis ootame seetõttu ka üüritulu osakaalu kasvu meie müügitulus. Hepsor kontserni jaoks on tegemist eelkõige arendusprojektiga, mille käigus osa amortiseerunud hooneid lammutatakse ning rajatakse uued äripinnad, sh nii kontori kui ka ladu-kontor ehk stock-office’i tüüpi üüripinnad. Kokku tuleb kvartalisse ligikaudu 20 000 m2 üüritavat pinda.

Käesoleva aruande esitamise seisuga on kontsernil kokku 25 arendusprojekti. Aruandeaastal lõppesid Āgenskalna ja Baložu projektid Lätis ning lisandus arendusprojekt Riias Imanta piirkonnas.

Hepsori juhtkond prognoosib jätkuvalt 2022. aasta käibeks 28 miljonit eurot ja kasumiks 3,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 3,1 miljonit eurot).

Käesoleva aruande seisuga võime öelda, et vaatamata keerulisele globaalsele olukorrale kliendid lepingutest ei tagane ning uute kodude asjaõigustehingud toimuvad varem kokkulepitud tingimustel. Riia projektide uute korterite müük on ületanud püstitatud ootusi ning Eestis täna ehituses olevates projektides on müümata kokku vaid 20 korterit. 24. veebruaril 2022 alanud Venemaa sõjaline sissetung ja rünnak Ukraina iseseisvuse vastu mõjutab ettevõtteid ja eraisikuid üle kogu maailma. Kuigi käimasoleva sõjalise konflikti pikkus, mõju ja tulemus on jätkuvalt ebaselge, on selgelt tunnetatavad kõrge inflatsioonimäär, energiahindade kasv, Euroopa Keskpanga rahapoliitikast lähtuv Euribori tõus, toorme- ja seeläbi ka ehitushindade kasv. Järgneva kahe-kolme kvartali vaates omab eelnev kindlasti mõju ka uute kodude ostjate kindlustundele.

Globaalsest ebakindlusest tingituna pöörab kontserni juhtkond suuremat tähelepanu riskidele, mis kaasnevad uute projektide viimisega müügi- ja ehituse staadiumisse. Hoolimata eelnevast ei ole kontserni juhtkond hetkel arendusprojekte seisma pannud ja tänases parimas teadmises algab eespool mainitud järgmiste projektide müük ja ehitus juba sügisel 2022.

tuhandetes eurodes 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021
Varad
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 4 361 10 889 1 277
Nõuded ja ettemaksed 576 652 636
Lühiajalised laenunõuded 279 2 388 256
Varud 56 128 37 237 33 084
Käibevarad kokku 61 344 51 166 35 253
Põhivarad
Materiaalne põhivara 260 229 410
Immateriaalne põhivara 3 0 0
Finantsinvesteeringud 2 402 2
Pikaajalised laenunõuded 2 308 3 408 1 970
Muud pikaajalised nõuded 380 140 99
Põhivarad kokku 2 953 4 179 2 481
Varad kokku 64 297 55 345 37 734
Kohustised ja omakapital
Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenukohustised 2 472 5 501 4 393
Lühiajalised rendikohustised 64 123 72
Ettemaksed klientidelt 2 453 1 164 1 238
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 959 5 539 1 967
Edasilükkunud tulumaksukohustis 8 0 0
Lühiajalised kohustised kokku 8 956 12 327 7 670
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenukohustised 34 641 22 862 19 169
Pikaajalised rendikohustised 66 66 284
Muud pikaajalised kohustised 1 762 1 053 1 080
Edasilükkunud tulumaksukohustis 0 0 73
Pikaajalised kohustised kokku 36 469 23 981 20 606
Kohustised kokku 45 425 36 308 28 276
Omakapital
Aktsia-/osakapital 3 855 3 855 6
Ülekurss 8 917 8 917 3 211
Jaotamata kasum 6 100 6 265 6 241
Omakapital kokku 18 872 19 037 9 458
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 18 345 18 904 9 370
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 527 133 88
Kohustised ja omakapital kokku 64 297 55 345 37 734
tuhandetes eurodes 6 kuud 2022 korrigeeritud II kv II kv 
6 kuud 2021 2022 2021
Müügitulu 3 954 3 874 2 682 985
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -3 752 -3 290 -2 586 -826
Brutokasum 202 584 96 159
Turustuskulud (-) -173 -100 -78 -52
Üldhalduskulud (-) -537 -298 -209 -173
Muud äritulud 47 43 37 23
Muud ärikulud (-) -39 -51 -32 -38
Ärikasum -500 178 -186 -81
Finantstulud 567 76 58 43
Finantskulud (-) -312 -191 -144 -83
Kasum enne tulumaksu -245 63 -272 -121
Tasumisele kuuluv tulumaks -5 -16 0 -16
Edasilükkunud tulumaks -8 -13 -8 -2
Aruandeperioodi puhaskasum -258 34 -280 -139
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis -273 -84 -278 -134
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 15 118 -2 -5
 Muu koondkasum/- kahjum
Omanikuvahetusega seotud muutused 135 0 0 0
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -13 -31 -31 59
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku 122 -31 -31 59
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -286 0 -200 0
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 408 -31 169 59
 
Aruandeperioodi koondkasum kokku -136 3 -311 -80
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -559 -84 -478 -134
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 423 87 167 54
Kasum aktsia kohta
    Tava (eurot aktsia kohta) -0,07 -0,02 -0,07 -0,03
    Lahustatud (eurot aktsia kohta) -0,07 -0,02 -0,07 -0,03

Hepsor 2Q_2022 vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika