Trigon Property Development: AS Trigon Property Development aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Trigon Property DevelopmentAS Trigon Property Development (registrikood 10106774, aadress Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, edaspidi „Aktsiaselts“) kutsub Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule, mis toimub 1. juunil 2022.a algusega kell 14.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg, GMT+3). Koosolek toimub Aktsiaseltsi kontoris asukohaga Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Koosolekule registreerimine algab koosoleku päeval kell 13:00.

Üldkoosoleku päevakord ja Aktsiaseltsi nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud otsuste eelnõude kohta:

          1.     Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2021 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2021 a. seisuga oli 2 558 672 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 272 142 Eurot.

          2.     Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 584 878. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 16. juuni 2022. aasta Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 15. juuni 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 22. juuni 2022. aastal.

          3.     Aktsiaseltsi 2022. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Valida Aktsiaseltsi 2022.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

          4.     Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

Seoses Aktsiaseltsi nõukogu liikme Torfinn Losvik volituste tähtaja lõppemisega, pikendada Aktsiaseltsi nõukogu liikme Torfinn Losviku volitusi järgmiseks viie (5) aastaseks ametiajaks.

          5.     Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Nõukogu teeb ettepaneku kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted. Juhatus selgitab, et vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalemine

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 25. mai 2022. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 13:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

  1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Aktsiaselts võib aktsionäri hääletusõigust pidada tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Aktsiaseltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil info@trigonproperty.com või viies eelpool nimetatud dokumendid Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 30. mail 2022. a kell 17:00.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada volikirja blankette, mis on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/ ning lisatud otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com). Samas on avaldatud ka blanketid volituse tagasivõtmiseks.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 16. mail 2022. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile info@trigonproperty.com või Aktsiaseltsi kontorisse aadressil Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Aktsiaseltsi e-posti aadressile info@trigonproperty.com või Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Aktsiaseltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29. mail 2022- a kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Otsustega seotud dokumendid

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas 2021. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga on) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com) avaldatud börsiteates aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta, Aktsiaseltsi kodulehel (http://www.trigonproperty.com/) ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Aktsiaseltsi kontoris, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada Aktsiaseltsi e-posti aadressil info@trigonproperty.com .

Teave aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarvu kohta

AS Trigon Property Development aktsiakapital jaguneb 11. mai 2022. a seisuga 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab ühe hääle.

AS Trigon Property Development aktsionaride otsuste eelnou

TPD Aastaaruanne 2021 EST

Volikirja tagasivotmise blankett

Volikirja blanket

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika