Pro Kapital: Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2022. a I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2022. aasta esimene kvartal on olnud ebatüüpiline. Veebruaris alustatud sõda Ukrainas on olnud piirkonna geopoliitiliste riskide tõttu murettekitav. Siiski on peale esialgseid (ja mõistetavaid) kõhklusi on turud näidanud nõudluse poole pealt stabiilsust ning hinna või huvi langust kinnisvaraturul ei ole toimunud. Ent ehitusturg pakub väljakutseid tänu COVID-19 seotud probleemidele tarneahelatega ning raskustega sõjast mõjutatud piirkondadest materjalide soetamisega, mis on viinud materjalide hinnatõusuni.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega. 2022. aasta esimeses kvartalis oleme jätkanud korterite üle andmisega Kalaranna Kvartali arenduses korterite, kus on valmimas kaheksa maja kokku 240 korteriga.  Tänasel päeval anname üle kortereid Kalaranna 8/3 ja 8/4 majades ning kõik selle etapi äripinnad ning 99% korteritest on broneeritud või kaetud eellepingutega.

Eelmisel aastal alustati Kindrali Majade arenduse ehitusega Kristiine City’s, kus on kerkimas kolm majade kompleksi 195 korteriga. Selle projekti raames oli broneeringute või eellepingutega kaetud üle poole korteritest juba enne ehituslepingu allkirjastamist. Tänasel päeval ei ole Kindrali Majade arenduses ühtegi vaba korterit. Kaks maja on planeeritud valmima mai lõpus ja juunis ning plaanide kohaselt annab ehitaja esimesed korterid meile üle mai neljandal nädalal.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis ning oleme algatanud ehitushanke Kliversala kvartali järgmise etapi – Blue Marine ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevõtetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima pakkumise välja selgitamise protsessis.

Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Šaltiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas üks näidiskorter). Kinnisvaraturg oli 2021. aastal väga aktiivne ning oli näha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite ruutmeetri hind oli sealsel turul üks kõrgemaid. Oleme saanud ehitusettevõtetelt pakkumisi uue etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks ning planeerime sellel suvel ehitust alustada.

Hotellindus

Covid-19 pandeemial on olnud tugev mõju turismisektorile, kuid õnneks on Saksamaa valitsus andnud toetusi PK Parkhotel Kurhaus’ile Bad Kreuznachis.

Oleme renoveerimas teist poolt hotellitubadest (esimene pool tubadest renoveeriti viis aastat tagasi), mis lõpetatakse käesoleva aasta lõpuks. Renoveerimistööde tulemusena muudetakse ka seni kasutamata ala 7 standardtoaks ning luuakse luksuslik sviit privaatse sauna  ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli mainet.

Oleme allkirjastanud eellepingu 380 toaga hotelli ostuks Sitsiilias (Domina Zagarella Sicily), mis asub saare suurema linna, Palermo, lähedal. Tegeleme praegu varade põhjaliku due diligence’iga ning usume, et see on hea võimalus meie portfelli laiendamiseks.

Esimese kvartali tulemustega on põhjust rahule jääda, kuigi tulemusi mõjutas ühekordne kulu summas 318 tuhat eurot seoses juhtkonna vahetusega. Järgnevatel kuudel planeerime jätkata olemasolevate arenduste ehitustöödega ja valmistume järgnevateks etappideks. Kinnisvaraarenduse alal läheb hästi, turg on tugev ning me jätkame oma strateegia elluviimist aktsionäridele pikaajalise väärtuse loomisel ning kogukondadele jätkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt kaunite piirkondade arendamisel.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive  2022. aasta esimess kvartalis oli 7,9 miljonit eurot, mis on 42% rohkem kui võrdlusperioodil (2021 3 kuud: 5,6 miljonit eurot). Kinnisvarast saadav tulu aruandeperioodil on seotud Kalaranna Kvartali majade valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega.

Esimese kvartali brutokasum suurenes 61% võrra ja moodustas 2,6 miljonit eurot võrrelduna 1,6 miljoni euroga 2021. aastal.

2022. aasta esimese kolme kuu ärikasum moodustas 989 tuhat eurot võrrelduna 1,8  miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. 2021. aasta ärikasumit mõjutas ühekordne kinnisvara investeeringu müük ja sellest saadud tulu.

Esimese kvartali puhaskahjum oli 251 tuhat eurot, võrdlusperioodil vastavalt kasum 377 tuhat eurot (jätkuvatest tegevusvaldkondadest).

Rahavood põhitegevusest olid esimeses kvartalis miinus 3,1 miljonit eurot võrreldes positiivse vooga 1,3  miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal.

Aktsia puhasväärtus oli 31. märtsi 2022 seisuga 0,75 eurot võrreldes 0,13 euroga
31. märtsil 2021.

Peamised tulemusnäitajad

2022
3 kuud
2021
3 kuud
2021
 12 kuud
Käive (tuhat eurot) 7 916 5 580 43 095
Brutokasum (tuhat eurot) 2 558 1 591 10 576
Brutokasum, % 32% 29% 25%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 989 1 786 39 821
Ärikasum / -kahjum, % 12% 32% 92%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -251 -2 112 29 757
Puhaskasum / -kahjum, % -3% -38% 69%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,00 -0,03 0,52
31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021
Varad kokku (tuhat eurot) 117 371 185 287 116 027
Kohustused kokku (tuhat eurot) 74 779 177 829 73 184
Omakapital kokku (tuhat eurot) 42 592 7 458 42 843
Võla / omakapitali suhe * 1,76 23,84 1,71
Varade tootlus, % ** -0,2% 0,2% 23,7%
Omakapitali tootlus, % *** -0,6% 5,1% 113,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,75 0,13 0,76

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 7 650 13 331 9 626
Lühiajalised nõuded 2 071 1 542 802
Varud 59 360 61 481 57 533
Käibevara kokku 69 081 76 354 67 961
Põhivara
Pikaajalised nõuded 20 3 715 21
Materiaalne põhivara 6 866 6 678 6 754
Kasutusõigusega vara 173 357 202
Kinnisvarainvesteeringud 40 871 97 814 40 734
Immateriaalne põhivara 360 369 354
Põhivara kokku 48 290 108 933 48 065
VARAD KOKKU 117 371 185 287 116 026
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 16 131 104 373 3 955
Ostjate ettemaksed 11 477 10 284 12 419
Lühiajalised võlad tarnijatele 7 253 24 011 7 297
Maksukohustused 116 1 280 1 143
Lühiajalised eraldised 714 471 713
Lühiajalised kohustused kokku 35 691 140 419 25 527
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 37 909 33 425 46 455
Muud pikaajalised kohustused 20 2 638 20
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 134 1 151 1 133
Pikaajalised eraldised 25 196 48
Pikaajalised kohustused kokku 39 088 37 410 47 656
KOHUSTUSED KOKKU 74 779 177 829 73 183
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 1 748 5 661 1 748
Kohustuslik reservkapital 0 1 134 0
Ümberhindluse reserv 2 984 2 984 2 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 26 773 -8 031 0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -251 -1 951 26 773
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 42 592 11 135 42 843
Mittekontrolliv osalus 0 -3 677 0
OMAKAPITAL KOKKU 42 592 7 458 42 843
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 117 371 185 287 116 026

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2022
3 kuud
2021
3 kuud
2021
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 7 916 5 580 43 095
Müüdud toodete ja teenuste kulu -5 358 -3 989 -32 519
Brutokasum 2 558 1 591 10 576
Turustuskulud -114 -125 -502
Üldhalduskulud -1 449 -992 -5 592
Muud äritulud 0 1 332 35 616
Muud ärikulud -6 -20 -278
Ärikasum /-kahjum 989 1 786 39 820
Finantstulud 1 1 6
Finantskulud -1 226 -1 393 -5 964
Kasum/ kahjum enne tulumaksu -236 394 33 862
Tulumaks -15 -17 10
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/-kahjum -251 377 33 872
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 -2 489 -4 115
Perioodi puhaskasum/ – kahjum -251 -2 112 29 757
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -251 -1 950 29 757
    Mittekontrolliv osalus 0 -162 0
Aruandeperioodi koondkahjum kokku -251 -2 112 29 757
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -251 – 1 950 29 757
    Mittekontrolliv osalus 0 -162 0
Kasum/ kahjum aktsia kohta
jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro)
0,00 0,01 0,60
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) 0,00 -0,03 0,52

PKG_Q1_2022_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

03.-05.04.2023 Kinnisvara ABC