Baltic Horizon Fund: 2018. aasta IV kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Baltic Horizon FundVara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
Seisuga 31. detsember 2018 oli vara brutoväärtus 260,9 miljonit eurot (seisuga 30. september 2018: 248,6 miljonit eurot). 2018. aasta IV kvartalis viis Kontsern lõpule täiendavate 5-aastaste tagamata võlakirjade märkimise mahus 10 miljonit eurot.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2018. aasta IV kvartalis kasvas Fondi vara puhasväärtus 109,3 miljonilt eurolt 109,8 miljoni euroni. Omakapitalile avaldasid positiivset mõju Fondi IV kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,04 miljonit eurot (0,026 eurot osaku kohta) ja omaosakute tagasiost.

Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum
Fond teenis 2018. aasta IV kvartalis 3,9 miljonit eurot puhast renditulu

(2017. aasta IV kvartal: 2,9 miljonit eurot). Fondi puhaskasum oli 3,5 miljonit eurot (2017. aasta IV kvartal: 5,3 miljonit eurot). Puhta renditulu kasvule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone). 2018. aasta IV kvartalis kajastas Fond õiglase väärtuse muutusest tulenevat kasumit summas 1,5 miljonit eurot, ent 2017. aasta IV kvartalis summas 3,3 miljonit eurot.


Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodesIV kv 2018IV kv 2017Muutus (%)
Puhas renditulu3 9292 92234,5%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum1 5343 337-54,0%
Ärikasum4 6855 357-12,5%
Finantstulud ja -kulud-806-403100%
Maksueelne kasum3 8794 954-21,7%
Perioodi puhaskasum3 5355 277-33,0%
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv78 637 645*69 011 12113,9%
Kasum osaku kohta (eurodes)0,040,08-50%
Tuhandetes eurodes31.12.201831.12.2017Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud245 160189 31729,5%
Vara brutoväärtus260 878215 78520,9%
Intressikandvad laenukohustised140 50798 08743,2%
Kohustised kokku151 073108 80938,8%
Vara puhasväärtus109 805106 9762,6%
Ringluses olevate osakute arv78 496 831*77 440 6381,4%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes)1,39881,38141,3%
Laenu tagatuse suhtarv57,3%51,8%
Keskmine sisemine intressimäär2,4%1,7%

*Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2018

Kinnisvara-investeeringLinnRiikRaamatupidamis-väärtus1
tuhandetes eurodes
Renditav netopindOtsene tootlus2Esmane puhas-tootlus3Täitumuse määr
IV kv 2018
Duetto IVilniusLeedu16 3208 4986,7%6,1%100,0%4
Pirita ostukeskusTallinnEesti10 0205 4277,4%9,0%100,0%4
Upmalas Biroji bürookompleksRiiaLäti25 73010 4587,3%6,7%100,0%
G4S-i peahooneTallinnEesti17 2409 1797,7%6,9%100,0%
Europa ostukeskusVilniusLeedu41 10016 8566,3%5,7%95,6%
Domus Pro ostukeskusVilniusLeedu17 46011 2477,2%6,5%98,4%
Domus Pro ärikeskusVilniusLeedu7 4604 8318,2%7,1%98,4%
MerakiVilniusLeedu1 670– 
Sky supermarketRiiaLäti5 3903 2548,1%7,5%99,4%
LinconaTallinnEesti17 17010 8708,1%7,4%98,5%
Vainodes IRiiaLäti21 2308 0526,8%6,8%100,0%
Postimaja ja CC Plaza kompleksTallinnEesti46 92017 8095,9%5,8%97,9%
LNK CentreRiiaLäti17 4507 4536,3%6,3%100,0%
Portfell kokku245 160113 9346,8%6,5%98,6%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
  2. Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
  3. Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes01.10.2018-31.12.201801.10.2017-31.12.2017
(korrigeeritud)*
01.01.2018-31.12.201801.01.2017-31.12.2017
(korrigeeritud)*
Renditulu4 2843 21715 86011 839
Teenustasutulu9487562 7601 921
Renditegevuse kulud-1 303-1 051-3 816-2 992
Puhas renditulu3 9292 92214 80410 768
Halduskulud-804-839-2 813-2 774
Muud äritulud ja -kulud26-637414
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum1 5343 3372 0143 676
Ärikasum4 6855 35714 07911 684
Finantstulud22847
Finantskulud-808-405-2 789-1 528
Finantstulud ja -kulud kokku-806-403-2 781-1 481
Maksueelne kasum3 8794 95411 29810 203
Tulumaksukulu-344323-1 308-759
Perioodi kasum3 5355 2779 9909 444
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum-588147-1 013273
Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine57
Intressi ülemmäära seadmise kulud-43-33-43
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks55-1797-49
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum-53387-949238
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku3 0025 3649 0419 682
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)0,040,08 0,130,15

*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 (lisa 4) tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes31.12.201831.12.2017
Põhivara
Kinnisvarainvesteeringud245 160189 317
Tuletisinstrumendid989
Muu põhivara596146
Põhivara kokku245 765189 552
Käibevara
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded2 7341 568
Ettemaksed154108
Raha ja raha ekvivalendid12 22524 557
Käibevara kokku15 11326 233
Varad kokku260 878215 785
Omakapital
Sissemakstud kapital93 67391 848
Omaosakud-335
Rahavoogude riskimaandamise reserv-1 005-56
Jaotamata kasum17 47215 184
Omakapital kokku109 805106 976
Pikaajalised kohustised
Intressikandvad laenukohustised140 40196 497
Edasilükkunud tulumaksukohustised5 8445 206
Tuletisinstrumendid1 06988
Muud pikaajalised kohustised905859
Pikaajalised kohustised kokku148 219102 650
Lühiajalised kohustised
Intressikandvad laenukohustised1061 590
Võlad tarnijatele ja muud võlad2 3974 202
Tulumaksukohustis14
Tuletisinstrumendid15
Muud lühiajalised kohustised351338
Lühiajalised kohustised kokku2 8546 159
Kohustised kokku151 073108 809
Omakapital ja kohustised kokku260 878215 785

L
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

31.01.2023 Üürikoolitus